Skip to content

"Vi har tagit till oss av kritiken" - skiljedomar kan bli offentliga efter två år

Susanne Zeko, generalsekreterare för ICC Sweden. Foto: ICC och Christophe Ena/AP/TT

Två år efter skiljeförfarandet ska domarna bli offentliga - om parterna inte säger nej. Det är en av de förändringar som görs i regelverket för Internationella Handelskammarens skiljedomstol, ICC som understryker att man har tagit till sig av kritiken om slutenhet och bristande insyn.

 

 - Att skiljeförfaranden inte är offentliga lyfts ofta fram som en viktig fördel framför tvistlösning genom det nationella domstolssystemet. Samtidigt gör ökad transparens det lättare att förstå hur en skiljedomare dömt i en tvist, vilket givetvis främjar förutsägbarhet - också en viktig och värdefull faktor för näringslivet, säger Susanne Zeko, generalsekreterare för ICC Sweden.

ICC pekar på att det under senare år har framförts kritik mot skiljeförfarande som metod för att lösa tvister. Kritiker har bland annat hävdat att det är odemokratiskt att stora tvister avgörs bakom stängda dörrar och att domarna inte offentliggörs.

Tar till sig av kritiken
ICC skriver nu att man har "tagit till sig av kritiken och arbetar aktivt för att på ett balanserat sätt öka transparensen".

Som ett led i detta arbete kommer domar att publiceras två år efter det att skiljeförfarandet har avslutats - dock endast under förutsättning att ingen av parterna motsätter sig detta.

Från och med juli i år kommer dessutom mer information om de pågående skiljeförfarandena att publiceras på ICC:s hemsida - till exempel vilken bransch tvisten gäller och vem som är ombud för parterna.

Ska granskas av ICC:s panel
En annan ändring gäller investeringstvister där nominerade skiljemän nu uppmanas att redogöra för samtliga investeringstvister som de tidigare har varit delaktiga i. ICC skriver:

"Sett till den ofta mycket komplexa naturen av investeringstvister kommer utkast till skiljedomar i investeringstvister att granskas av en panel från ICC:s Internationella Skiljedomstol, som har särskild kompetens på det aktuella området."

"Dessutom förtydligas att skiljemän har rätt att, efter avstämning med de tvistande parterna, beakta yttranden från utomstående tredje parter som anser sig ha ett intresse i tvistens utgång (s.k. amici curiae)."  

Lista på tredje parter
Tidigare har bedömningen om intressekonflikter främst gjorts utifrån den "potentiella" skiljemannens koppling till parterna, deras representanter eller tvisten:

"För att ytterligare öka transparensen breddas nu bedömningen, på så vis att ICC:s Sekretariat kommer att tillhandahålla en lista över vissa andra 'relevanta entiteter', dvs. tredje parter som inte är direkt involverade i tvisten, men som ändå kan ha intresse av utfallet (t.ex. större aktieägare i part o.d.)."

Mindre risk för intressekonflikter
Tanken är att listan ska kunna vara till hjälp för en skiljeman när han eller hon bedömer vilka kopplingar som skulle kunna påverka personens oberoende. 

- Genom 2019 års uppdateringar av regelverket har ICC tagit ett viktigt steg mot ökad transparens och minskad risk för intressekonflikter hos skiljemän, säger Robin Oldenstam, ordförande i Internationella Handelskammarens skiljedomskommitté och ledamot i ICC:s Internationella Skiljedomstol.  

- Genom att generellt möjliggöra för publicering av skiljedomar främjas dessutom rättsutvecklingen inom områden av civilrätten som sällan når de allmänna domstolarna. Detta sker samtidigt som parternas eventuella intresse av konfidentialitet fortsatt värnas.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt