Skip to content

Skyddat boende inte olovlig andrahandsuthyrning - kvinnojour vinner mot hyresvärd i hovrätten

Foto: Anders Wiklund/TT

Hyresvärden ansåg att det saknades ett skyddsvärt intresse för kvinnojouren att behålla lägenheten, samt att man genom att låta "en stor mängd olika personer" bo där gjort sig skyldig till olovlig andrahandsuthyrning. Hyresnämnden ansåg dock att kvinnojourens intresse väger tyngre än värdens intresse av att hyra ut lägenheten till någon annan och avslog därmed värdens ansökan. Nu gör hovrätten samma bedömning och avslår värdens överklagande.

 

Kvinnojourens hyresavtal tecknades innan den nuvarande värden tillträdde som ägare till fastigheten och är ”ett vanligt bostadshyresavtal med sedvanliga villkor”.

Olovlig andrahanduthyrning
Värden hävdade dock att föreningen saknar ett i hyreslagen skyddsvärt intresse att behålla lägenheten, då den inte utgör en fast bostad, samt att föreningen har upplåtit lägenheten för olovlig andrahandsuthyrning till ”en stor mängd olika personer”.

Föreningen bestred det så kallade upphörsyrkandet och anförde att man har behov av lägenheten för att bereda skyddsboende för kvinnor och barn.

Finns skyddsvärt behov
Hyresnämnden konstaterade att den verksamhet som bedrivs ”inte kan vara något annat än att tillhandahålla bostad åt behövande personer”, och att föreningen har ett skyddsvärt behov av att upplåta lägenheten till personer i behov av skyddat boende.

Föreningens intresse väger enligt nämndens mening över hyresvärdens intresse att få hyra ut lägenheten till bostadssökande eller upplåta den som bostadsrätt.

Hyresnämnden avslog därför hyresvärdens yrkande.

Måste stått klart för hyresvärden hur lägenheten skulle nyttjas
Hyresvärden överklagade ärenden till Svea hovätt som nu gör samma bedömning som hyresvärden.

Hovrätten konstaterar att det måste ha stått klart för hyresvärden att föreningen, när hyresavtalet förnyades i samband med att värden tillträdde som ägare av fastigheten, även fortsättningsvis skulle använda lägenheten inom ramen för sin jourverksamhet.

Hovrätten anser därför att verksamheten inte kan anses ha inneburit en otillåten andrahandsupplåtelse eller något annat åsidosättande av föreningens förpliktelser gentemot värden.

Verksamheten är skyddsvärd
Domstolen konstaterar att juridiska personers behov visserligen inte har ansetts skyddsvärt i tidigare domstolsavgöranden när lägenheten upplåtits för tillfälliga upplåtelser ”som står hotellverksamhet nära”.

Det faktum att föreningen inom ramen för sin jourverksamhet upplåter lägenheten som bostad till utsatta kvinnor får dock enligt hovrätten anses innebära att föreningen har ett skyddsvärt behov av lägenheten.

Hovrätten instämmer därmed i hyresnämndens bedömning om att föreningens intresse väger över hyresvärdens, och avslår därför värdens överklagande.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt