Skip to content

Vill "kraftigt öka" andelen utlandsfödda chefer - men kommunens regler strider mot lagen

Kommunfullmäktige i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Göteborgs kommun vill ha in fler utomnordiskt födda personer på chefspositioner inom den kommunal förvaltningen. Kommunen har därför infört positiv särbehandling på etnisk grund. Diskrimineringsombudsmannen slår nu fast att detta strider mot diskrimineringslagen.

 

Det var en fritidspolitiker som anmälde Göteborgs kommun till Diskrimineringsombudsmannen och uppgav att kommunen ägnar sig åt positiv särbehandling på etnisk grund när man tillsätter chefer. Nu handlade det en chefstjänst vid Trafikkontoret.

DO startade därför ett tillsynsdärende.

Likabehandlingsplan
Kommunen uppgav i sitt yttrande till DO att det finns en handlingsplan för att erbjuda handledning och utbildning till förvaltningarna om vad så kallad "normkritisk kompetensbaserad rekrytering" innebär. Kommunens yttrande sammanfattas i DO:s beslut:

"Samtliga förvaltningar inom kommunen har utifrån kommunfullmäktiges budget för 2018 fått i uppdrag att kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden."

Ambitionen finns också intagen i kommunens "likabehandlingsplan":

"Det finns politiska mål som anger att förvaltningarna ska sträva efter att sammansättningen av medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen i kommunen... Likabehandlingsplanen anger som ett mål för 2018 att beakta mångfalds- och jämställdhetsaspekter vid rekrytering av nya medarbetare."  

Etnisk särbehandling
DO slår nu fast att det finns ett visst, mycket begränsat, utrymme för att under vissa förutsättningar ge företräde till anställning till sökande av ett visst kön, så kallad positiv särbehandling. DO skriver dock:

"Någon motsvarande undantagsbestämmelse med avseende på etnisk tillhörighet finns inte." 

Det finns dock en annan typ av undantag för förbudet mot positiv särbehandling av etniska skäl – nämligen "om det utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha en viss etnisk tillhörighet och kravet har ett berättigat syfte samt är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet".

Strider mot lagen
Undantaget ska dock tolkas restriktivt och omfattar enbart de yrkeskvalifikationer som är "absolut nödvändiga" för att utöva en viss yrkesverksamhet.

Enligt DO är detta inte en av de chefstjänster som omfattas av undantaget. Kommunens rekryteringsförfarande strider därför mot diskrimineringslagen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt