Skip to content

Hade sex med 13-årig hustru under flykten mot Sverige - döms för barnvåldtäkt

Foto: Mikael Fritzon/TT

Den 20-årige mannen gifte sig med den 13-åriga flickan i Turkiet under flykten från krigets Syrien mot Sverige. De hade sex på bröllopsnatten - någonting som enligt dem båda var helt frivilligt, ömsesidigt och naturligt. Nu har mannen dock åtalats och dömts vid Kalmar tingsrätt för våldtäkt mot barn. Straffet sätts dock ner rejält. 

 

Den 24-årige mannen åtalades vid Kalmar tingsrätt för att ha haft samlag med sin fru innan hon hade fyllt 15 år.

Paret är syriska medborgare och gifte sig hösten 2014 när de befann sig i Turkiet på flykt från kriget i Syrien. Mannen var då 20 år - sju år äldre än sin 13-åriga hustru.

Bodde i Turkiet
Paret kom till Sverige under hösten 2015 och åtalet mot mannen omfattar händelser som ligger cirka ett år tidigare i tiden - när paret bodde i Turkiet.

Mann medger att makarna hade samlag bröllopsnatten. Hans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Han kände inte till att det var förbjudet att ha sex med minderåriga i Turkiet. De visste hur gamla de var. Det var inget konstigt med ålderskillnaden. Det var tillåtet både enligt Syrisk lag och religionen. Detta var inget konstigt i hans kultur utan mycket vanligt. Det var ömsesidigt initiativ till sex på bröllopsnatten."

"Märkligt åtal"
Även den unga hustrun har hörts i tingsrätten och beskrivit åtalet som "märkligt". Hon pekar på att de har det bra i äktenskapet och att hon är lycklig. Hennes berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Det var deras familjer som bestämde att de kunde bli ett bra par. Hon tyckte det var bra. De förlovade sig och gifte sig sedan. Det hade varit möjligt för henne att säga nej. Det hade hennes familj accepterat. Beslutet att gifta sig fattade hon själv."

"När de gifte sig var hon tretton år. Hon vet att det uppfattas som ungt. Hon var medveten om detta och ville göra det. Ingen har tvingat henne... Det var inget konstigt med att X (den tilltalade) var äldre. De sov tillsammans på bröllopsnatten och hade sex. Det var frivilligt och hon var redo för det. Vid giftermålet visste hon hur gammal X var och han visste hur gammal hon var."

Straffbar även i Turkiet
Tingsrätten konstaterar att gärningen är straffbar även i Turkiet men noterar därutöver att de begränsningar som anges brottsbalken när det gäller krav på så kallad dubbel straffbarhet (alltså att en gärning ska vara kriminaliserad i båda länderna) inte gäller för just våldtäktsbrott mot underåriga.

Eftersom paret nu uppehåller sig i Sverige är svensk domstol behörig att döma i målet utifrån svensk lag, konstaterar tingsrätten.

Sex månaders fängelse
Mannen döms därför för våldtäkt mot barn. När det gäller straffet pekar tingsrätten på att mannen var under 21 år när brottet begicks och skriver dessutom i sin dom:

"MÄ (hustrun) har själv uppgett att det varit helt frivilligt från hennes sida och helt naturligt utifrån hennes utgångspunkter. Denna omständighet gör att det, trots MÄ:s låga ålder vid gärningen, finns skäl att enligt 29 kap 5 § brottsbalken bestämma ett lägre straff än vad brottets straffvärde annars motiverar. Därutöver bör det, enligt samma lagrum, beaktas att det förflutit relativt lång tid sedan brottet begicks."

Tingsrätten anser därför att det finns skäl att gå under minimistraffet på två år. Mannen döms istället till sex månaders fängelse.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Givetvis krävs det dubbel straffbarhet. Sverige kan inte hävda retroaktiv jurisdiktion. Det är bara den lag som gäller för personen vid den tidpunkt som gärningen begicks som är relevant.

Kravet på dubbel straffbarhet för våldtäkt mot barn togs bort i svensk lag långt före denna gärning. Jag kan inte det exakta årtalet men jag vet att den var borta vid en NJA 2012.

Det är helt ovidkommande. Man kan bara vara skyldig till att ha brutit mot lagar som faktiskt gäller på den plats och vid den tidpunkt en gärning begås.

Se nedan.

Nej, svensk straffrätt gäller egentligen i utgångspunkten i hela världen. Skälet för kravet på dubbel straffbarhet har främst med reciprocitet att göra. Börjar Sverige att straffa folk för handlingar begångna i andra länder så kan man inte förvänta sig att dessa länder låter bli att döma svenskar för handlingar som svenskar har företagit i Sverige men som är olagligt i
det andra landet. Det har alltså med internationell politik, folkrätt och att skydda kollektivet av svenska medborgare att göra, och har lite att göra med en hänsyn till den enskilde individen i det enskilda fallet.

En svensk förväntas alltså att till att börja med följa lagen i det landet man befinner sig i, men att samtidigt följa sådana svenska principer som en kriminalisering enligt svensk lag ger uttryck för. Dock förhindrar behovet av goda internationella relationer att ett handlande i strid med detta kan bestraffas i de flesta tillfällen. Men när det kommer till vissa allvarliga brott menar man att grundläggande svenska principer står sig ytterligare starkare, samtidigt som det från det politiska perspektivet anses minst lika viktigt att signalera utåt att just denna typ av handlingar alltid är oacceptabla för Sverige.

Så vill man åka utomlands för att begå handlingar som där är lagliga men som är olagliga i Sverige så är grundtanken att då får du hålla dig kvar i det landet och låta bli att komma hem.

Sverige har - helt riktigt - rätt att stifta lag gentemot sina egna medborgare extraterritoriellt, vilket tycks vara det du pratar om. Det mitt resonemang handlar om är en person som aldrig satt sin fot i Sverige, och inte är medborgare, som döms för något han gjort innan han kommit till Sverige. Det handlar alltså inte alls om svenskar som åker utomlands och begår brott.

I övrigt hänvisar jag till mitt svar nedan.

Hur kom gärningen till polisens kännedom? Giftermålet innebär väl inte per se att samlag ägt rum?

Migrationsverket utreder alltid frågan om barnäktenskap när man söker asyl och polisanmäler även gärningen.

Det är inte ovidkommande. Våldtäkt mot barn är straffbart i Sverige oavsett var i världen brottet begåtts och oavsett om gärningen är brottslig i landet där brottet begicks eller inte. Detta framgår av 2 kap. 2 § fjärde stycket brottsbalken. En svensk medborgare eller en person som vistas i Sverige kan alltså alltid dömas för våldtäkt mot barn. Detsamma gäller vissa andra brott, exempelvis grovt barnpornografibrott och människohandel.

Logiken i mitt resonemang är oantastlig: lagen gällde inte när gärningen begicks. Det är en metaforisk fyrkantig cirkel att påstå att någon är skyldig till att ha brutit mot en lag som inte gällde för personen vid tillfället då gärningen begicks.

När du hänvisar till svensk rätt, för att etablera att Sverige har domvärjo, så gör du dig skyldig till ett enkelt felslut: svensk rätt gäller bara om Sverige har jurisdiktion, vilket du alltså förutsätter, samtidigt som det faktiskt är det du försöker bevisa:

"Begging the question is a logical fallacy that occurs when an argument's premises assume the truth of the conclusion, instead of supporting it."
https://en.wikipedia.org/wiki/Begging_the_question

Du måste först etablera att Sverige har jurisdiktion, sen kan du hänvisa till svensk rätt.

Att använda BrB 2:2 konsekvent på människor som legat med barn under femton, skulle för övrigt ha katastrofala följder. Stora delar av världen har en annan åldersgräns än Sverige. Tyskar, Italienare och Portugiser, liksom Mexikaner, Japaner och Kineser, skulle ligga risigt till om de bara åkte till Sverige. Det räcker tydligen med att de befinner sig i riket, för att Sverige ska låtsas ha domvärjo. Andra länder skulle knappast finna sig i det.

Att döma icke medborgare enligt lagar som inte gällde dem vid tillfället är utomrättsligt, strider mot grundläggande rättsliga principer, absurt och politiskt omöjligt. Människor har rätt att följa sina egna länders lagar, utan att riskera retroaktiva, utomrättsliga hämndaktioner. Accepterar vi den här principen, så kan Iran och Nordkorea stifta lagar för dig i Sverige. Och den rätten erkänner ingen.

Sedan finns det ju dubbel straffbarhet i fallet artikeln handlar om, så där kan man möjligen döma. Men det är en annan fråga.

Men samlag med underåriga är ju olagligt i Turkiet som det framgår i texten. Kanske det kan ha med saken att göra (är inte jurist) - annars håller jag med dig till fullo

Se sista stycket i mitt inlägg! Det vi diskuterade var just att domstolen inte krävde dubbel straffbarhet.

Våldtäkt mot barn är ett sådant brott mot de mänskliga rättigheter som i sig kan legitimera att Sverige anser sig kunna utöva jurisdiktion i frågan. Att inte andra jurisdiktioner håller med om att detta utgör våldtäkt mot barn är ett mellanstatligt folkrättsligt problem som inte låser jurisdiktionsfrågan i Sverige. Och då svensk lag gäller från den tidpunkten som lagen trädde i kraft och i utgångspunkten för alla, oavsett vem du är och var i världen handlingen har begåtts om inte svensk lag själv sätter begränsningar för dess tillämpning (vilket 2 kap. i Brottsbalken gör) så finns heller inga andra hinder. Du kan därför inte påstå att Sverige inte skulle ha jurisdiktion för att svensk lag inte gäller, eftersom svensk lag gäller.. Ditt påstående om att svensk lag inte gäller bygger istället på en värdering som du själv har att Sverige inte borde kunna utöva jurisdiktion eftersom att det inte fanns någon som helst anknytning till Sverige på den tidpunkten när handlingen begicks.

Huruvida det är lämpligt eller inte att Sverige utövar jurisdiktion (om nu inte fallet hade inneburit dubbel straffbarhet) är en helt annan sak. Jag är då beredd att hålla med dig om de problem som detta kan innebära. Det blir dock mer av en subjektiv uppfattning om var man ska dra gränsen. Om mannen ifråga hade gjort sig skyldig till folkmord, istället för vad vi anser är våldtäkt mot barn, så hade nog mindre fokus legat på om handlingen var legitim i landet där handlingen begicks.

Det enda som är subjektivt här är den svenska femtonårsgränsen. Jurisdiktion regleras i folkrätten. Om sexuella övergrepp mot barn - i den svenska tappningen - ska göras till ett undantag från jurisdiktionsreglerna, så får man etablera ett ius cogens, som tillåter universell jurisdiktion. Sverige kan inte etablera ett ius cogens självt, utan det kräver en internationell konsensus. Det står Sverige fritt att arbeta för internationella konventioner som etablerar femtonårsgränsen globalt, men tills dess gäller den svenska gränsen endast för Svenskt territorium och svenska medborgare. Och svenska domstolar ska inte driva fall utanför svensk jurisdiktion.

Med ditt tankesätt står resten av världen handfallna inför situationer där det begås avskyvärda och omoraliska handling som alltjämt är formellt lagliga i det land där handlingen företogs, t.ex. systematiska folkmorden som pågick i Tyskland och Sovjet på 1900-talet.

Faktum är att nazisterna försökte försvara sig med samma tes som du stödjer ditt resonemang på – "vi gjorde ju inget olagligt". Att döma på omvärldens reaktioner och de efterföljande rättegångarna synes de straff som utdömdes varken ha varit utomrättsligt, i strid med grundläggande rättsliga principer, absurt eller politisk omöjligt. Lägg ner 30 sekunder på att läsa artikel 7.2 i EKMR för att få en uppfattning om vad jag menar.

Som flera redan varit inne på är svensk straffrätt universell, med förbehåll för vissa undantag som stadgas i kap. 2 BRB. Den gäller således – de jure – för såväl tiggaren i Bombay som för Kim Jong-Un. Ironiskt nog är den enda som gör ett felslut i detta kommentarsfält du. Anledningen till att inte Sverige eller andra länder för den delen vidlyftigt dömer utländska medborgare för (mindre allvarliga) brott är inte en fråga om juridik utan politik, diplomati och internationella relationer.

M, har du själv läst 7.2 EKMR? För det verkar inte alls som om du förstått dess innebörd. Den tar sikte på saker som i traktat inte är utskrivna att vara brott, men som är det i den internationella sedvanerätten. Alltså inte att Sverige har jurisdiktion att döma Harotono om han bott hela sitt liv i Fillipinerna, begått självtäkt (om vi antar att det är tillåtet där) där och sedan kommit till Sverige. De är inte samma saker som folkmord. Det närmsta du kommer en vettig ståndpunkt är att våldtäkt mot barn kan anses vara ett brott som är förbjudet enligt internationell sedvanerätt. Men det är inte utrett och det är egentligen det hela diskussionen bottnar i.

Att Sverige har universell jurisdiktion är, om vi tänker oss stater som de ansågs vara på 1800-talet, helt fel.

Att dra in nazisterna i det här är verkligen bortom sunt förnuft och är en helt annan fråga, men du kanske bör spana in Paris Pakten (Kellogg-Briand).

Tack för redogörelsen Evert, jag medger att jag missförstod artikeln.

Att svensk straffrätt i mångt och mycket universell är däremot något som såväl lagstiftaren (manifesterat i 2:2 st 4 & 2:3 p 7 BrB) som div. doktrin (taget från minnet) på området påstår. Att så är fallet tycks även domstolen vara inne på i detta fall. Hur detta förhåller sig till de folkrättsliga universalitetsprincipen kan du nog bättre än jag, men lagtexten talar väl ändå sitt tydliga språk?

EKMR 7.2 behandlar vad som kallas för "ius cogens", d.v.s. normer som anses så pass djupt förankrade i internationell rätt att de har direkt verkan i alla världens länder, oavsett nationell lagstiftning, enligt Nürnbergprinciperna. Det var f.ö. på den grunden nazisterna dömdes för brott, trots att de följt nationell lagstiftning.

Att påstå att Sveriges tämligen godtyckligt valda åldersgräns skulle vara ett ius cogens är absurt. Om den här sortens lagar vore universella, så skulle i praktiken inte svensk lag gälla, utan den högsta åldersgränsen i världen skulle gälla för alla. (Dessutom måste du vara gift med damen för att få ha sex med henne, eftersom den lagen finns i flera länder.)

Idén att alla världens länder skulle ha universell jurisdiktion är idiotisk, och saknar helt stöd i folkrätten. Du behöver alltså inte följa iranska, amerikanska eller nordkoreanska lagar i Sverige. Det borde vara en lättnad för dig.

"13-årig hustru"
Mycket ska jag höra innan öronen trillar av.
Kan en 13 åring enligt svensk lag ge sitt samtycke till sexuella handlingar med den ålderskillnaden?
I så fall har vi nya tider att vänta i Sverige.

Fram till för 10-15 år sedan kunde en svensk 13-åring samtycka till sex ja. Det är amerikansk nymoralism som ändrat på detta. Finns det något i den här redogörelsen som tyder på att 13-åringen farit illa av det inträffade? 13-åringar är INTE BARN, de flesta flickor är fullt könsmogna vid den åldern och är alltså biologiskt VUXNA. Jag säger inte att alla 13-åringar bör ha sex med vem som helst och hursomhelst, däremot bör ju "offret" på något sätt farit illa för att det ska vara ett brott.

Kan du själv tänka dig att ha samlag med en 13 årig flicka om hon är "biologiskt vuxen" ?

Nu är jag inte homosexuell men i princip ja. Beroende på andra faktorer (attraktion osv). Det relevanta är mognad, fysisk som emotionell mm. Det är viktigt för mig att den jag har sex med inte skadas av det, oavsett om denne är 13 eller 30. Själv då?

Att vi har en myndighets- och en byxmyndighetsålder beror på mental mognad. Hjärnan är inte färdigvuxen förrän vid 25-årsåldern varför en 13-åring inte kan förväntas resonera klart i en sådan här fråga, särskilt inte då hon kan stå i beroendeställning. Vilken 13-åring vågar säga nej i en patriarkal hederskultur oaktat vad hon själv hävdar?

Personligen skulle jag inte ligga med någon som kunde vara min förälder eller äldre och inte heller med någon som kunde vara mitt barn eller yngre.

Snuskhumrar verkar hur som helst hjärnan aldrig växa färdigt på.

Det spelar ingen roll om en 13-åring inte kan resonera klart, det relevanta är om han/hon blir skadad av handlingen på ett sätt som borde vara straffbart. Troligen inte va (om det föreligger samtycke)? De kan säkert drabbas av krossat hjärta etc men det är knappast något som bör vara straffbart. Det är ju bara bra om man vänjer sig vid sådant vid ung ålder, då har man föräldrarnas stöd och det finns en stor tolerans hos omgivningen för att man "beter sig".

Det har alltid varit lagligt för tämligen jämnåriga att ha sex med en trettonåring i Sverige, ja. Det har inte varit tillåtet för vuxna.

Att domstolarna har valt att börja döma tonåringar för normalt tonårssex är ett amerikaniserat, nymoralistiskt elände. Att vuxna döms till ansvar är helt korrekt.

Vad är problemet? Det är bara att förpassa honom ur riket. Med eller utan barnet. Helst utan. Barngifte, tvångsgifte, tvegifte eller polygami ska inte tolereras inom landets gränser.

Jag tycker att båda två ska utvisas skyndsamt, flickan bör överföras till sina vårdnadshavare i hemlandet.

I Turkiet under sin flykt till Sverige??? Vadå flykt till Sverige? Turkiet till Sverige!! Varför påstå att man tvingas fly igenom länder som Tyskland Österrike Danmark. Påstår ni att det finns flyktingskäl att fly från dessa länder? I så fall kan det vara läge med namnbyte kanske "Dagens lögner"??

Skulle någon tycka att det vore okej om Bahrain började döma svenskar för att de haft sex i Sverige med någon under 21 år? Skall andra principer gälla för Sverige än för Bahrain?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.