Skip to content

"Att tillvarata sina rättigheter blir en plånboksfråga" - kritik mot låga ersättningar i skattemål

Carl Göransson, vd Rättvis skatteprocess

Domstolarna är restriktiva när det handlar om beviljad ersättning för kostnader i skattemål. Dessutom motiveras avdragen på den begärda ersättningen bristfälligt i domarna. Det visar en undersökning som har genomförts av stiftelsen Rättvis skatteprocess.

 

- Det är mycket allvarligt att man som enskild inte får högre grad av täckning för sina rättegångskostnader i det fall man vinner mot Skatteverket, säger Carl Göransson, jurist och VD för Rättvis skatteprocess.

Enligt statistiken som tagits fram av stiftelsen Rättvis skatteprocess erhölls full ersättning i endast 6 procent av de 189 granskade fallen. 

I snitt motsvarar den beviljade ersättning 13 procent av det yrkade beloppet.

Ingen rättsfråga tillräckligt intressant för att beviljas ersättning
Stiftelsen Rättvis skatteprocess har granskat samtliga avdömda mål från förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen under november 2016.

I undersökningen konstateras att samtliga mål där ersättning, i någon form, har beviljats har skett då den tilltalade helt eller delvis vunnit bifall i skattefrågan. 

Inte i något fall har ersättning beviljats mot bakgrund av att rättsfrågan som sådan var av intresse för rättstillämpningen eller för att synnerliga skäl förelåg.

"Rimligt att staten står för kostnaden"
Undersöningen visar att det är långt ifrån självklart att klaganden beviljas full ersättning även om denne vinner helt bifall i skattefrågan. 

I de mål som Rättvis skatteprocess undersökt fick 20 procent av de som van helt bifall hos Skatteverket full täckning för sina kostnader och i förvaltningsrätterna respektive kammarrätterna var motsvarande siffror 19 respektive 3 procent.

Enligt Carl Göransson är statistiken ett tydligt tecken på att det som enskild medborgare är svårt att tillvarata sina rättigheter mot staten i denna typ av mål. 

- Möjligheten att tillvarata sina rättigheter i skattemål blir till stor del en plånboksfråga. Ett duktigt ombud kostar kan kosta tusentals kronor per timme. Det klarar inte en enskild individ eller småföretagare av.

- En skatteprocess är omfattande och energikrävande – det minsta det offentliga kan göra är att ersätta den skattskyldige för ombudet om staten haft fel, säger Carl Göransson. 

Svagt motiverade domar
I undersöknignen konstateras dessutom att det inte i någon av de granskade domarna går att utläsa hur domstolen har kommit fram till vad som är en skälig ersättning.

I de domar där ersättning beviljas konstateras endast att skälig ersättning ska utgå uppgående till ett visst belopp.

Carl Göransson hoppas nu att Högsta Förvaltningsdomstolen en gång för alla ska avgöra frågan om skälig ersättning i denna typ av mål. 

- Nu är ett mål uppe till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen gällande ersättningar i skattemål. Jag hoppas verkligen domstolen använder denna utmärkta möjlighet till att utveckla praxis på området. Om inte så sker måste förändring påskyndas från lagstiftaren.

Stiftelsen Rättvis skatteprocess presenterar rapporten i sin helhet under ett seminarie i Stockholm under morgondagen. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt