Skip to content

"Vi tvingas arbeta gratis eller bryta mot god advokatsed - HD måste avgöra vad som gäller"

DEBATT - av målsägandebiträdena i Akilovmålet: Thomas Bodström, Elsa Andersson, Gustaf Linderholm, Ester Andersson Zandvoort, Sanna Bergenheim Everett, Jessica Sandberg, Sunita Memetovic, Kristofer Stahre, Theodora Starberg, Henrik Hoffman, Fredrik Åkerblom, Göran Hjalmarsson, Sofia Björksten, Mari Schaub, Gustaf Ljungström

 

Den 7 juni i år dömdes Akilov av Stockholms tingsrätt för terroristattackerna till livstids fängelse. Utgången var given. Akilov hade erkänt och den tekniska utredningen gav entydigt stöd för att han skulle dömas.

Det som däremot var överraskande var att tingsrätten införde en ny princip när det gäller ersättning för advokaterna. Den bygger på att advokaterna i fortsättningen kan tvingas välja mellan att arbeta gratis eller bryta mot advokatetiska regler.

Under de senaste åren har vissa mål blivit både mer tidskrävande och omfattande. Det kan röra sig om antingen ett stort antal brottsoffer eller åtalade.

Tidigare har domstolarna löst det på olika sätt. Ibland har alla advokater i målet kallats till samtliga dagar. Rättssäkerheten har då stärkts genom att ingen part ska vara utan målsägandebiträde eller försvarsadvokat när det dyker upp något i rättegången som är relevant för just den klienten.

Alla som har erfarenhet av rättegångar vet att just oväntade saker eller kommentarer kan komma när som helst under en rättegång. Men det är också förenat med stora kostnader, eftersom alla närvarande advokater får betalt för samtliga dagar.

För att minska kostnaderna har vissa domstolar valt att kalla advokater att närvara endast under vissa dagar. Ibland kan det göras med kort varsel, vilket ställer till en del problem. Men det ger i alla fall en möjlighet för advokaterna att arbeta med andra mål under de aktuella dagarna.

I terroristmålet infördes en ny princip. De tio målsägandebiträden kallades att närvara vid samtliga rättegångsdagar. Samtidigt meddelade tingsrätten att de inte skulle vara säkra på att få betalt för alla dagar, om det skulle visa sig att det inte var nödvändigt att närvara en eller flera specifika dagar.

Problemet för målsägandebiträdena var att det var omöjligt att förutse vad som skulle hända under rättegångens olika dagar. Även om åtalet var uppdelat i olika delar byggde det på en och samma gärning: de 44 sekunder som Akilov körde på Drottninggatan.

Möjligheten för målsägandebiträden att förutse vad Akilov skulle säga försvårades av att åklagaren ville att han skulle dela upp sin berättelse på respektive delar av attacken på Drottninggatan.  

Medan den straffrättsliga bedömningen var enkel var frågan om skadeståndet betydligt mer komplicerad. Samtliga målsäganden begärde högre skadestånd än normalt, bland annat åå grund av den extremt stora mediala uppmärksamhet som förekommit kring utredningen och rättegången.

Därutöver prövades frågan om skadestånd även kunde utgå för kränkning med stöd från bland annat professor Mårten Schultz. På så sätt var målet ur skadeståndsrättslig synvinkel unikt.

I flera fall krävde brottsoffer att deras ombud skulle närvara vid samtliga rättegångsdagar. Mot bakgrund av detta samt det faktum att de var kallade att delta vid samtliga dagar och ovissheten om vad som skulle komma fram vid rättegångens olika delar följde målsägandebiträdena den uppmaningen.

Det visade sig vara en korrekt analys av advokaterna. Vid flera tillfällen ställdes viktiga frågor till Akilov även i andra delar än där deras klienter befunnit sig på brottsplatsen.

Tingsrätten underkände ersättningsanspråk från samtliga målsägandebiträden (och även från försvararna). Tingsrätten motiverade beslutet med att de ansåg att det inte varit nödvändigt för ombuden att närvara vid vissa dagar, trots att de varit kallade till dem. Utöver det ansåg tingsrätten att målsägandebiträdena inte borde ha läst hela förundersökningen.

Målsägandebiträdena hade tagit del av hela förundersökningen med samma motivering som att närvara vid rättegången: det är omöjligt att veta vad som är relevant förrän man har gått genom förundersökningen och när rättegångens olika delar har genomförts. En annan sak är att alla målsägandebiträden tagit hänsyn till att det inte går att begära ersättning för genomgång för mer än vad som är skäligt utifrån deras respektive klient.

JK hade inga invändningar mot tingsrättens bedömning. Advokatsamfundet riktade däremot stark kritik mot den nya principen.

Generalsekreterare Anne Ramberg skrev i ett yttrande till domstolen att "en advokat som underlåter att inställa sig till förhandling i enlighet med kallelse från domstol, som huvudregel anses ha handlat i strid mot god advokatsed". Samma resonemang utvecklar generalsekreteraren Anne Ramberg angående inläsning av förundersökningen.     

Tingsrättens beslut fastställdes av hovrätten utan att närmare gå in på problematiken att målsägandebiträdena varit tvungna att välja mellan att arbeta gratis eller bryta mot god advokatsed. Alla målsägandebiträden valde lojaliteten till klienterna först.

Men att arbeta utan ersättning är ingen långsiktig eller acceptabel lösning för advokater i framtiden. I förlängningen kommer en del advokater inte ha möjlighet att arbeta gratis, vilket naturligtvis kommer att gå ut över brottsoffer.

Med den nya princip som har införts - som dessutom har tagits efter i andra mål - är det exakt vad tingsrättens och hovrättens beslut leder fram till.

Det finns åklagare som också beklagar den nya ordningen, då de är noga med att alla parter ska få samma förutsättningar i en rättegång.

Principen som infördes i samband med terroristmålet vid Drottninggatan måste ändras, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Beslutet har överklagats och nu måste Högsta domstolen slå fast hur det ska bli i framtiden.        

 

Thomas Bodström

Elsa Andersson    

Gustaf Linderholm

Ester Andersson Zandvoort

Sanna Bergenheim Everett

Jessica Sandberg

Sunita Memetovic

Kristofer Stahre

Theodora Starberg

Henrik Hoffman

Fredrik Åkerblom

Göran Hjalmarsson     

Sofia Björksten

Mari Schaub

Gustaf Ljungström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Löjligt.
Det är klart att det inte finns behov av att målsägandena läser hela förundersökningsprotokollet. Eller deltar i hela rättegången. Deras roll är främst att förbereda ett skadeståndsanspråk och agera stöd till målsägandena före och under rättegången. Det är såklart inte motiverat att sådant stöd arvoderas andra dagar än när målsägandens närvaro är nödvändig.
Har det sagts något relevant i en fotnot andra dagar så har ju rätten tagit del av detta ändå.
1. Om de är målsägande avgörs av situationen den dag när de närvarar. 2. Ersättningsnivån utgår från schabloner.

Som samhällsmedborgare och skattebetalare blir jag upprörd när målsägandebiträden förstorar sin roll i rättegången.

Du menar med andra ord att målsägandebiträden ska ignorera domstolarnas kallelser? Det låter ändå som en ganska osund ordning.

Vilka delar av förundersökningen ska målsägandebiträdet inte läsa? Och vilka dagar ska målsägandbiträdet inte vara närvarande? Om inte ens domstolen i förväg vet vilka dagar som målsägandebiträdena bör närvara - hur ska då advokaten kunna veta? Om domstolen inte anser närvaro nödvändig alla dagar får domstolen helt enkelt förtydliga vilka dagar som är nödvändiga och kalla till dem. Det sätt som domstolen här har anammat innebär att man förväntar sig att målsägandebiträdet är med alla dagar, men att man inte vill betala.

Kränkningsersättning bestäms i princip ofta enligt schablon, men i det här fallet har yrkats högre skadestånd, vilket givetvis gör frågan mer komplicerad.

Utgångspunkten kan inte vara att rätten alltid uppmärksammar vartenda ord som sägs. Det är målsägandebiträdets uppdrag att peka på sådant som framkommit under förhandlingen som talar för klientens anspråk.

Ja, du har naturligtvis helt rätt. Det enda man kan invända emot är att tingsrätten kallat målsägandebiträdena till de dagar de inte haft där att göra. Ett målsägandebiträde skall ej vara socialbidrag för gnidna advokater.

Åklagare för talan om ansvar och i brottmålsprocessen företräds samma parter av advokater och/eller biträdande jurister i rättsprocessen och målsägandena har således flera jurister som bevakar deras intressen vilket är märkligt, ty åklagaren är målsägandenas försvarare och rådande målsägandeprincip är förlegad med stora onödiga kostnader, som på intet sätt bör jämföras med att ”tilltalades advokater får betalt för samtliga dagar”.
Sannolikt finns ”åklagare som beklagar den benämnda "nya ordningen” men sannolikheten är lika hög för att beklagandet är av andra orsaker än att de "är noga med att alla parter ska få samma förutsättningar i en rättegång”, för om så vore hade det i Sverige stora antalet till dags dato avslöjade och fastställda Justitiemorden, inte skett.

Förvisso är det omöjligt för alla människor oavsett de är målsägandebiträden eller inte ”att veta vad som är relevant förrän de gått genom förundersökning”, men till betydligt lägre kostnader kan målsägandebiträden inträda efter avslutade förhandlingar, granska Fu, ta del av Dom och om målsägande opponerar sig avseende skadestånd, kan målsägandebiträde med denne avhandla det under en timmes förhandling, vilket är till fullo rättssäkert och skulle bespara i staten skattebetalare enormt många miljoner kronor per år.
Avseende ”att bryta mot god advokatsed” är i Sverige förenat med på sin höjd tandlös kritik och i övrigt noll konsekvenser och avseende målsägandebiträdens lojalitet till klienter och lojalitet till tilltalade nämns att media i en europeisk stat sedan en tid granskar grad av svenska jurister/advokater lojalitet, contra motsatsen.

Principen i samband med det benämnda ”terroristmålet”, föll inte i god jord och intressant är om det finns någon jurist/advokat som någon gång motsatt sig i strid mot lagen "princip" baserat på här autentiskt skeende, målsägande vidhöll med emfas att åklagaren och en journalist manipulerat dem att spela målsäganden i medierna och falskt tillvita en för dem totalt okänd person som de aldrig ens sett med löfte att det skulle sluta därvid, men trotts det hade de omvandlats till Mä i arrangerat åtal utan rättslig grund, vilket bemöttes av åklagaren citat: Det här är av överåklagare X skapat Pilotfall och oavsett vad som skett här i salen är det av största vikt att tilltalad blir dömd, annars kommer allmänheten att löpa amok och aldrig mer tro på rättsväsendet i,,,,,,,,! (Insp av observatörer).
Det bemöttes av domaren: Jag vet och med en fattad blixtprincip beviljades åklagarens begäran och av försvararen/advokat under hela skenrättegången total tystnad vilkt belönades med arvode flera hundra tusen kronor och till dags dato har över femhundra kontaktade advokater förfasat sig över inspelningarna, men av advokatlojalitet sagt sig av - lojalitetsprincip - inte kunna bistå justitiemördad, men denna gång drabbades jurister/advokater av en sedan många år princip som med insikt i ovan, av dem bör klassas rättssäker, annars hade den väl inte införts, eller?

Avseende ”hur det ska bli i framtiden” har sannolikt flera svar varav ett är att tiden förändrats och idag är inte advokatbyråer med stort antal anställda jurister ekonomiskt givande och juristerna i desamma som övegått till eget företagande är eftertraktade för att de insett att mediakändisskap eller känd som skickliga jurister med civilkurage, kunskap och lojalitet mot sina klienter oavsett i rollerna målsägandebiträdet eller försvarare, är deras framtid.
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Helt oavsett vad man anser om advokaters arvoden mm i övrigt så anser jag det är orimligt att domstolen kallar till en förhandling och skickar över ett förundersökningsprotokoll och sen vägrar att ersätta för inställelsen och inläsningen. Det är domstolen som utfärdar kallelserna och om man blir kallad till en förhandling så skall man inställa sig, det framgår av kallelsen och av de etiska reglerna. Det är även domstolen som skickar ut förundersökningsmaterialet. Om man har skickat ut detta torde det vara fel av advokaten att inte läsa det, även om man bara är målsägandebiträde. Således finns bara ett läge egentligen. Om domstolen har kallat och skickat ut materialet så får man finna sig i att advokaten infinner sig och har läst materialet och då är berättigad till skälig ersättning för detta arbete. Om domstolen inte anser att det behövs någon advokat för en viss klient närvarande vid en viss förhandling så får domstolen underlåta att kalla denne helt enkelt, men är man kallad är man. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar.

@Lasse.
Dina åsikter respekteras också avseende "att det är orimligt att domstolen som kallat advokat sedan vägrar att ersätta för inställelsen och inläsning av Fu" och Ja, det är domstolen som utfärdar kallelserna tillika är det advokaterna som själva satt upp sig på listan.

Advokatlistorna har i många fall renderat ut i att för målet inkompetenta av domstolen valda försvarare fått förödande konsekvenser för tilltalade, men så länge listan finns ska och får "listadvokaterna" ersättning oavsett om de själva inställt sig eller sänt någon från kontoret nyutbildad jurist utan enda erfarenhet att utgöra försvarare.

Det är ingen hemlighet att advokater själva ser till att hamna i Domstolslistorna och oavsett vidimerad okunskap tillses de uppdrag efter uppdrag och advokater med dokumenterade kunskaper får inte uppdragen för att de valt att inte lista sig.

Avseende domstilslistan som advokater själva ser till att skrivas in i, är min med team och ett antal övriga juristers åsikt att denna listningsprincip inte hemma i en benämnd rättstat, Sverige.
Vad är din åsikt avseende listningsprincipen?
Mvh och ha en trevlig kväll.

Som alla advokater vet är det rena lotteriet om man får betalt enligt sin räkning eller inte. Ersättningsyrkanden avslås ofta utan någon reell motivering. Det finns inga principer eller hållpunkter för vad som gäller.

Advokat.
Avseende "Det är rena lotteriet om man får betalt enligt sin räkning eller inte och ersättningsyrkanden avslås ofta utan någon reell motivering", är tyvärr ännu ett faktum som inte heller hör hemma i en rättstat, men den tid det tar för att bevaka och bestrida domstolarnas "avdrag" ger enligt räntelagens principer rätt till dröjsmålsränta!

I ett ärende finns det en Dom i Högsta Domstolen som ungefärligt lyder:
Offentligt biträde som inte fått sin ersättning i tid, har rätt till dröjsmålsränta på beloppet enligt ränetlagen.
Mvh.Thérèse Angélique med ProBono Team.

Kanske dax att utvärdera det hela och tvinga brottslingen betala ALLA advokat och rättegångskostnader samt skadestånd själva utan att det drabbar dennes familj. För de som inte har råd upprättas en "lån" som ska avbetalas i form av prestation livet ut....

morot o piska är bra medel.

Men om domarna säger till advokaterna att det inte behöver vara där hela tiden? Är det då förenligt med god advokatsed att ändå dyka upp i onödan? Vilket kostar skattebetalarna pengar? Det verkar ju ha vart så i den här rättegången?

Nu är jag ju bara lekman, men...

Månadslön, kanske vore nått?

Advokaten är inte anställd av tingsrätten.

Ordspråket säger "-Den girige blir aldrig nöjd"

Skulle du anse dig själv som "girig" om du ville få betalt för att du dök upp på din arbetsplats? Eller hade du varit ok med att jobba gratis några dagar i veckan?

Målsägandebiträden är onödiga för rättsprocessen och är en stor kostnad för staten.
Det är åklagaren som gör deras arbete inklusive att framställa skadeståndsyrkanden för brottsoffren, åklagarassistenter hjälper åklagarna att samla material i målet. Under förundersökningen ingår i polisens, åklagarens arbeta att se till att brottsoffren lämnar in ansökan, blanketten om skadeståndsersättningen.
Det som målsägandebiträden gör vid rättegången är att som en " papegoja " upprepa åklagarens påståenden och framställer målsägandens krav på ersättningen.
Det finns stödpersoner till en liten kostnad betalda av staten vars uppgift att stödja brottsoffren, följa med till rättegången, osv.
Det rimliga är att vid komplicerade mål beviljas några timmar för målsägandebiträden för genomgång av avgörande frågor i ärendet som inte kan göras av polis eller åklagaren eller som i det här fallet att närvara under rättegången vid den aktuella tiden som berör klienten. Det som Anton skriver " Den girige blir aldrig nöjd ".

Statens representanter har väl ansett att Sverige är ett rikt land som har "råd" med målsägarbiträden. Som inom så många andra områden där vi ska ligga i "framkant" eller liknande. Tröttsamt är det...:)

Det var inte många rätt i den analysen. Åklagaren för talan om skadestånd om inget målsägandebiträde finns. Skadeståndet får då anges av målsäganden som efter bästa förmåga får söka information om skadeståndets nivå. När det gäller skadestånd är åklagarna oftast dåligt pålästa och dåligt förberedda. Bevisning som lätt hade kunnat anskaffas missas ofta med följd att målsäganden går miste om ersättning.

Åklagarna pratar inte med målsäganden under förundersökningen och polisen har ingen juridisk kompetens. Innan huvudförhandlingen har åklagaren inte möjlighet att stötta klienten heller. Utan målsägandebiträdet skulle målsäganden i många fall ha en betydligt mer utsatt position.

Håller med till 100 %. När jag satt som notarie var det i vissa fall bättre frågor som ställdes under förhören från målsägandebiträdets sida än från åklagarens. Åklagarna har för mycket att göra för att kunna ha någon som helst stöttande roll under förundersökningen/vid huvudförhandlingen. Just av den anledningen som målsägandebiträden endast förordnas i vissa typer av mål när målsäganden kan behöva särskilt stöd. Plus, vad jag vet ska åklagaren (i vart fall i teorin) vara opartisk. Ett målsägandebiträde har endast att se till sin klients intressen. Det är en viktig skillnad.

Jag tillhör själv det humanjuridiska skrået och anser ofta att domstolarnas reduceringar är verklighetsfrånvända. I jämförelse med förvaltningsrätterna är dock de allmänna domstolarna rätt generösa.

I detta fall anser jag dock som skattebetalare och utifrån domskälen att domstolen gjort rätt. Citerar valda delar ur domen:

"Analysen av Rakhmat Akilovs telefon sträcker sig över 2 100 sidor,
varav en stor del av materialet endast är utskrifter av olika telefonnummer m.m. "

Tror någon på fullaste allvar att ett målsägandebiträde gör annat än bara bläddrar igenom dessa delar av FUP:en?

"När det gäller målsägandebiträdenas närvaro på huvudförhandlingen är det tingsrättens
bestämda uppfattning att närvaro samtliga dagar inte har varit nödvändig. Detta förut-
skickades också från domstolen på ett förberedande sammanträde den 18 december
2017. Budskapet upprepades vid påbörjandet av huvudförhandlingen. Skälet var fram-
för allt att målsägandena endast kallades av tingsrätten till de dagar de skulle höras,
och att de inte heller var att anse som målsägande i förhållande till åtalet i dess helhet,
utan endast i förhållande till den enskilda gärning som riktades mot just dem."

Jag håller med om att tingsrätten inte alla borde skickat kallelser avseende samtliga dagar, men utifrån detta framgår det ju tydligt att tingsrätten har varit väldigt transparenta i att närvaro inte förväntas samtliga dagar.

Förövrigt nämns det i domen att flera ombud på ett godtagbart vis begränsat sin närvaro. Eftersom samma ombud signerat denna debattartikel, bröt de medvetet mot god advokatsed eller visste de inte bättre tidigare?

Biträdena bör vara tacksamma att de fick dessa förordnanden. Jag förstår att försvararen fick jobba för sina timmar i detta ärende men att få ihop ersättning uppemot 500 timmar är arbete är rätt bra utdelning för ett mål för man rent juridiskt har en ganska perifer roll.

Slutligen är det ju uppenbart att vissa byråer är favoriter hos domstolarna (fastän listor sägs ha införts), så nog är det lite kul när domstolen får skit av dessa byråer.

Det var helt rätt på alla punkter det! Precis så gick det till. Liksom i en del andra mål -ofta försv där tilltalad har en mycket perifer roll - försöker advokaterna få ersättning för arbete som alla och envar förstår är helt onödigt. Och ingen tror på fullaste allvar heller att arbetet lagts ned. Som i exemplet här angående telefonlistor.
Det är helt självklart att målsägandebiträdena inte behövts andra dagar än när deras målsägande kallats och det var väldigt bra att tingsrätten nu sätter ner foten och motiverar väl. Detta blir användbart för andra domstolar i stora mål.

Advokaterna påstår att de har läst HELA förundersökningen och kräver rundligt betalt för det oavsett om de gjort någon nytta under rättegången eller inte.

Ok. De påstår sig ha läst på, med hög svansföring. Då bör vi hålla förhör. Vad står det egentligen? Tio snabba detaljfrågor om slumpvist utvalda delar av hela förundersökningen. För varje fel svar drar vi av 15% av arvodet. Fler än 6 fel innebär då att advokaten får betala skadestånd istället för att få lön.

Bra idé?

Johannes Ek.
I Dagens Juridik redovisad fakta anmäls per automatik olämplig av faktiskt väl kända speciellt valda med uppdrag att tysta sanningen och därav nämns att denna replik är direkt riktad till dig.

Du har rätt i att det finns ”advokater som orätt påstår att de läst hela FU och kräver betalt för de antal timmar som de skulle ha tagit att göra det”, och undertecknad med team har rätt i att de advokaterna är listade och oavsett med eller utan uppsåt underlåtelse att följa i lagar stiftat och God Advokatseds regelverk, undgår de straffansvar och här autentiska skräckexempel.

En lycklig hårt arbetande familj som inte varit av intresse för någon myndighet eller psykosocial instans fick sitt liv slaget i spillror för att försarsadvokat medverkade i att all fakta avseende här händelseberättelse mörklades.
Familjens tolvårig dotter var på besök hos sin farmor när en tjänsteman från socialen dök upp, krävde att ta med flickan och störtade ut med den nu gråtande av tjänstemannen vettskrämda flickan.
Farmodern ringde förtvivlad till sonen och hans fru talade om att han hade hämtats av polis, var frihetsberövad med restriktioner med enda kontakt försvarsadvokaten, som endast informerat någon anmält mannen för sexuella övergrepp på sin dotter” och kommande ett år mörklades att dottern med emfas vidhöll att pappa inte rört henne.

Flickans pappa arbetar i ett säkerhetsyrke och samtliga förhörda ”familjemedlemmar, kollegor, vänner och den tolvåriga dottern” gav honom det bästa vitsord, vilket mannens försvarsadvokat, flickans försvarsadvokat och socialens privatutredare mörklade, möjligen för att de i viss mån är kollegor avseende öppnade av den då nyligen öppnade institutionen som utreder misstankar avseende brott mot barn.

Lämplighet objektivitet och Jåvsreglerna är att beakta ty dessa försvarsadvokater utgör normalt försvarare avseende barn som misstänks är utsatta för brott!
Mannens försvarsadvokat som medverkat vid flickans förhör visste att att åklagaren skulle grovt osant intyga "innehåll i enda bevis flickans dagbok om pappans övergrepp”, trotts att dagboken inte existerar!
Advokaten visste att dagboken inte existerade men undanhöll det för domstolen, tillika att FU a’ flera hundra sidor fastställt att mannen var oskyldig tillika blev han dömd mot sitt nekande, till flera års fängelse och flera hundra tusen kronor i skadestånd!

I andra instans lyckades ProBono Team få fram den mörklagda ”instutitionens FU anseende den svenska mannens 12 åriga dotter vars innehåll styrker att flickan trotts grova hot vidhåller att hennes pappa inget gjort, till och med hotas flickan i förhören med att ”om hon inte säger att pappa utsatt henne och att hon skrivit om det i en dagbok - kommer hon att utvisas”!
Den av privatutredarna vettskrämda flickan förstod inte att hon - inte kan utvisas - ändå vägrade hon att medverka i att falskt tillvita hennes pappa men privatutredarna hot eskalerade i försök att tvinga flickan att medverka i deras oegentligheter.

Mannens försvarsadvokat som medverkat i dessa förhör hade tigit still, men efter nämnd information till Hovrätten beslöt ordföranden/jurist att få se ”det enda starka beviset dagboken” och åklagaren erkände att dagboken inte existerade men att ”den speciella institutionen med privatutredare som endast utreder barn skulle utvärderas” och därav yrkade åklagaren att det (orätt utdömda fängelsestraffet 5 år och skadestånd flera hundra tusen kronor) endast skulle sänkas till 4 års fängelse och skadeståndet kvarstå!
Den oskyldigt dömda mannen var maktlös, rättslös och tystad av sin försvarare vars agerande varit noll i båda domstolarna, men nu försökte mannen få sin försvarsadvokat att agera men tystades, och vid Dom visade det sig att Hovrätten beviljat åklagarens rättsvidrig begäran!

Annat autentiskt exempel.
Ett barn lekta med sin fasters schäfer som och rev flickans arm och faktiskt samma privatutredare fick på okänt sätt kännedom om det och nu bestämde hon sig för att göra en egen orosanmälan och hålla i den själv och följande över ett år försökte hon hela sju gånger att få en åklagare att väcka åtal mot mamman men de avskrev varenda gång, för att vittnen och rättsläkarintyg styrker flickans berättelse att en hubd rivit henne på armen, men.
Åttonde gången lyckades privatutredaren att med exakt samma flerfaldigt av åklagare avskrivna falska angivelse få en åklagare att väckta åtal mot mamman, vars försvarsadvokat lindrigt sagt undermåliga insatts renderade ut i att mamman mot sitt nekande maktlös och oskyldig dömdes till ett års fängelser och skyhögt skadestånd!

Annat autentiskt exempel.
Flera män i blev mot sitt nekande frihetsberövade, åtalade och dömda av åklagaren åtalsrubricerat grova sexuella övergrepp på barn, samtidigt som samma åklagare var den som begick brotten mot barn och åklagaren dömdes sedermera till fängelse för grova sexuella övergrepp på barn.

Tusentals likalydande falsarier finns och därav sitter mnga oskyldiga i Sveriges fängelser och försvarsadvokaters rättspatos contra motsatsen synes i nio fall av tio avgörande för att oskyldiga justitiemördats, tillika finns hederliga jurister som om de samstämmigt medverkade till att samtliga ärenden där misstanke finns att det inte gått rätt till ska prövas i nya förhandlingar, vilket sker i rättsstater, men inte i Sverige.

Ditt förslag Johannes Ek ”att det ska hållas förhör och tio snabba detaljfrågor om slumpvist utvalda delar av hela förundersökningen och för varje fel svar dras 15% av arvodet och vid fler än 6 fel får försvarsadvokater betala skadestånd som avdras från arvodet”, är en strålande idé”!
Mvh.Thérèse Angélique med ProBono Team

********************
Ps. Enär Dagens Juridik debatt avser artikel skrivna av namngivna advokater, understryks att i av oss tidigare inlägg och repliker redovisade fakta - är inte någon av dem - de advokater som vi skrivit om.
*********************
Mvh igen.

Tack Thérèse Angélique!

Statens resurser är ej obegränsade. Är advokaterna ej nöjda med uppdraget kan de frånsäga sig detta. Bra att detta ska prövas, men fakturorna ska ej vitsords. Känns som EMF’s historia, vänligen notera ”känns”.
För övrigt, är det småroligt att se juristerna kivas med varandra.

Jag tror ni tio utsedda målsägandebiträden överlever, det kanske inte blir 100g rysk kaviar på mackan varje morgon, men ni överlever..

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ddwm4J/4-000-kr-tim-for-att-promenera

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.