Skip to content

"Vi tvingas arbeta gratis eller bryta mot god advokatsed - HD måste avgöra vad som gäller"

DEBATT - av målsägandebiträdena i Akilovmålet: Thomas Bodström, Elsa Andersson, Gustaf Linderholm, Ester Andersson Zandvoort, Sanna Bergenheim Everett, Jessica Sandberg, Sunita Memetovic, Kristofer Stahre, Theodora Starberg, Henrik Hoffman, Fredrik Åkerblom, Göran Hjalmarsson, Sofia Björksten, Mari Schaub, Gustaf Ljungström

 

Den 7 juni i år dömdes Akilov av Stockholms tingsrätt för terroristattackerna till livstids fängelse. Utgången var given. Akilov hade erkänt och den tekniska utredningen gav entydigt stöd för att han skulle dömas.

Det som däremot var överraskande var att tingsrätten införde en ny princip när det gäller ersättning för advokaterna. Den bygger på att advokaterna i fortsättningen kan tvingas välja mellan att arbeta gratis eller bryta mot advokatetiska regler.

Under de senaste åren har vissa mål blivit både mer tidskrävande och omfattande. Det kan röra sig om antingen ett stort antal brottsoffer eller åtalade.

Tidigare har domstolarna löst det på olika sätt. Ibland har alla advokater i målet kallats till samtliga dagar. Rättssäkerheten har då stärkts genom att ingen part ska vara utan målsägandebiträde eller försvarsadvokat när det dyker upp något i rättegången som är relevant för just den klienten.

Alla som har erfarenhet av rättegångar vet att just oväntade saker eller kommentarer kan komma när som helst under en rättegång. Men det är också förenat med stora kostnader, eftersom alla närvarande advokater får betalt för samtliga dagar.

För att minska kostnaderna har vissa domstolar valt att kalla advokater att närvara endast under vissa dagar. Ibland kan det göras med kort varsel, vilket ställer till en del problem. Men det ger i alla fall en möjlighet för advokaterna att arbeta med andra mål under de aktuella dagarna.

I terroristmålet infördes en ny princip. De tio målsägandebiträden kallades att närvara vid samtliga rättegångsdagar. Samtidigt meddelade tingsrätten att de inte skulle vara säkra på att få betalt för alla dagar, om det skulle visa sig att det inte var nödvändigt att närvara en eller flera specifika dagar.

Problemet för målsägandebiträdena var att det var omöjligt att förutse vad som skulle hända under rättegångens olika dagar. Även om åtalet var uppdelat i olika delar byggde det på en och samma gärning: de 44 sekunder som Akilov körde på Drottninggatan.

Möjligheten för målsägandebiträden att förutse vad Akilov skulle säga försvårades av att åklagaren ville att han skulle dela upp sin berättelse på respektive delar av attacken på Drottninggatan.  

Medan den straffrättsliga bedömningen var enkel var frågan om skadeståndet betydligt mer komplicerad. Samtliga målsäganden begärde högre skadestånd än normalt, bland annat åå grund av den extremt stora mediala uppmärksamhet som förekommit kring utredningen och rättegången.

Därutöver prövades frågan om skadestånd även kunde utgå för kränkning med stöd från bland annat professor Mårten Schultz. På så sätt var målet ur skadeståndsrättslig synvinkel unikt.

I flera fall krävde brottsoffer att deras ombud skulle närvara vid samtliga rättegångsdagar. Mot bakgrund av detta samt det faktum att de var kallade att delta vid samtliga dagar och ovissheten om vad som skulle komma fram vid rättegångens olika delar följde målsägandebiträdena den uppmaningen.

Det visade sig vara en korrekt analys av advokaterna. Vid flera tillfällen ställdes viktiga frågor till Akilov även i andra delar än där deras klienter befunnit sig på brottsplatsen.

Tingsrätten underkände ersättningsanspråk från samtliga målsägandebiträden (och även från försvararna). Tingsrätten motiverade beslutet med att de ansåg att det inte varit nödvändigt för ombuden att närvara vid vissa dagar, trots att de varit kallade till dem. Utöver det ansåg tingsrätten att målsägandebiträdena inte borde ha läst hela förundersökningen.

Målsägandebiträdena hade tagit del av hela förundersökningen med samma motivering som att närvara vid rättegången: det är omöjligt att veta vad som är relevant förrän man har gått genom förundersökningen och när rättegångens olika delar har genomförts. En annan sak är att alla målsägandebiträden tagit hänsyn till att det inte går att begära ersättning för genomgång för mer än vad som är skäligt utifrån deras respektive klient.

JK hade inga invändningar mot tingsrättens bedömning. Advokatsamfundet riktade däremot stark kritik mot den nya principen.

Generalsekreterare Anne Ramberg skrev i ett yttrande till domstolen att "en advokat som underlåter att inställa sig till förhandling i enlighet med kallelse från domstol, som huvudregel anses ha handlat i strid mot god advokatsed". Samma resonemang utvecklar generalsekreteraren Anne Ramberg angående inläsning av förundersökningen.     

Tingsrättens beslut fastställdes av hovrätten utan att närmare gå in på problematiken att målsägandebiträdena varit tvungna att välja mellan att arbeta gratis eller bryta mot god advokatsed. Alla målsägandebiträden valde lojaliteten till klienterna först.

Men att arbeta utan ersättning är ingen långsiktig eller acceptabel lösning för advokater i framtiden. I förlängningen kommer en del advokater inte ha möjlighet att arbeta gratis, vilket naturligtvis kommer att gå ut över brottsoffer.

Med den nya princip som har införts - som dessutom har tagits efter i andra mål - är det exakt vad tingsrättens och hovrättens beslut leder fram till.

Det finns åklagare som också beklagar den nya ordningen, då de är noga med att alla parter ska få samma förutsättningar i en rättegång.

Principen som infördes i samband med terroristmålet vid Drottninggatan måste ändras, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Beslutet har överklagats och nu måste Högsta domstolen slå fast hur det ska bli i framtiden.        

 

Thomas Bodström

Elsa Andersson    

Gustaf Linderholm

Ester Andersson Zandvoort

Sanna Bergenheim Everett

Jessica Sandberg

Sunita Memetovic

Kristofer Stahre

Theodora Starberg

Henrik Hoffman

Fredrik Åkerblom

Göran Hjalmarsson     

Sofia Björksten

Mari Schaub

Gustaf Ljungström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt