Skip to content

EU-domstolen prövar inte den svenska gymnasielagen - står klart att lagen får tillämpas

EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

EU-domstolen kommer inte att granska den sven-ska gymnasielagen. Orsaken är att Migrations-domstolen i Göteborg har dragit tillbaka sin begäran dit sedan Migrationsöverdomstolen gav gymnasielagen grönt ljus för två veckor sedan.

 

- I korthet är det så att, dels har Migrationsöverdomstolen sagt sitt, hur man ser på frågan, de är ju överinstans till migrationsdomstolarna, säger chefsrådmannen Johan Sanner vid Migrationsdomstolen i Göteborg, till Sveriges Radio.

- Och det är också så att det gäller en tidsbegränsad lag, det vill säga aktualiteten försvinner ju ganska fort på området.

Hoppades på snabbt utlåtande
Johan Sanner pekar på att man hade hoppats på att kunna få ett snabbt utlåtande men att det svar som domstolen fick var att det kunde ta upp till 16 månader att få ett svar.

Enligt gymnasielagen - som trädde i kraft den i juli - kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl och har fått nej på sin asylansökan om det handlar om gymnasiestudier.

I bestämmelsen finns ett lägre beviskrav för personens identitet än vad som normalt gäller på migrationsrättens område – någonting som har lett till stor juridisk diskussion och där migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar.

Osäkert rättläge
Migrationsdomstolarna i Stockholm och Malmö underkände lagen medan Migrationsdomstolen i Göteborg valde att vända sig till EU-domstolen för att få svar på frågan om detta stred mot EU-rätten och de svenska förpliktelserna enligt Schengen.

Migrationsdomstolen skrev:

"Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå. Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna."

EU:s yttre gränser
Den 25 september prövades dock samma fråga av Migrationsöverdomstolen som kom fram till att gymnasielagen inte är olaglig.

Migrationsöverdomstolen skrev:

"I de aktuella EU-reglerna finns bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa."

"Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat."

Återkallar sin ansökan
Eftersom det, enligt Migrationsöverdomstolen, redan finns praxis från EU-domstolen ansåg Migrationsöverdomstolen att det inte var nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

Migrationsdomstolen i Göteborg nöjer sig nu med avgörandet från Migrationsöverdomstolen och återkallar alltså sin begäran till EU-domstolen.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt