Skip to content

Elisabeth Massi Fritz "frias" från överdebitering - men "fälls" för anställningsvillkor och obstruktion

Foto: Erik Mårtensson/TT

Elisabeth Massi Fritz varnas och "bötfälls" av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha brutit mot god advokatsed i sina anställningsavtal och för att ha försvårat disciplinnämndens utredning - men inte för att ha "saltat" fakturor. "De FRIAR mig från ansvar" skriver hon på instagram. 

 

Advokaten Elisabeth Massi Fritz har sedan i våras varit föremål för en utredning vid Advokatsamfundets disciplinnämnd - en granskning som inleddes mot bakgrund av uppgifter som framkommit i media om överdebiteringar och olämpligt ledarskap. 

Allvarligt försvårat handläggningen
Enligt disciplinnämndens beslut har Elisabeth Massi Fritz försvårat disciplinnämndens granskning av ärendet. 

Hennes tidigare ombud, som till slut avvisades av disciplinnämnden, har enligt nämnden brustit vid ett flertal tillfällen - någonting som disciplinnämnden lägger Elisabeth Massi Fritz till last.

"Att advokater efterlever de ovan angivna skyldigheterna är en nödvändig förutsättning för att Advokatsamfundet ska kunna fullgöra den för samfundet i rättegångsbalken ålagda tillsynen. En advokat som är föremål för disciplinär prövning har ett helt eget personligt ansvar för att skyldigheterna fullgörs. Om en advokat anlitar ombud i ett disciplinärende, kan ansvaret för att skyldigheterna efterlevs inte överlämnas till ombudet. Om ombudet brister när det gäller att iaktta de angivna skyldigheterna bär advokaten således själv det fulla ansvaret för detta."

Nämnden skriver:

"Nämnden konstaterar härefter att Elisabeth Massi Fritz i vart fall under tiden före den 24 augusti 2018 har obstruerat och allvarligt försvårat nämndens handläggning av ärendet ".

Sätter klientens fria advokatval ur spel
Efter granskning av 13 separata anställningsavtal mellan Massi Fritz advokatbyrå och anställda jurister konstaterar disciplinnämnden att ett flertal av villkoren strider mot god advokatsed.

Nämnden skriver:

"Det råder inte någon tvekan om att de villkor i dessa avtal som gäller hanteringen av pågående uppdrag då en anställd jurist lämnar sin anställning, sätter klientens fria advokatval ur spel eller i vart fall i fara. Att använda sådana villkor i ett anställningsavtal - som varit bindande för den anställde -strider mot god advokatsed. Elisabeth Massi Fritz har använt anställningsavtal med sådana villkor under ett stort antal år och beträffande ett stort antal anställda. Särskilt med hänsyn härtill, måste hennes åsidosättande av god advokatsed bedömas som allvarligt."

"Vad Elisabeth Massi Fritz anfört om att avtalen endast är en 'mall' som hon har fått och skrivit avtalen efter samt att hon aldrig har tillämpat de ifrågavarande villkoren när en anställd har slutat sin anställning, föranleder inte någon annan bedömning."

Styrker inte "saltade" fakturor
Vad gäller granskningen av Elisabeth Massi Fritz påstådda överdebiteringar anser disciplinnämnden dock att det inte "med tillräcklig grad av säkerhet" går att styrka att så har varit fallet. 

Disciplinnämnden hänvisar bland annat till de skäl som domstolarna angivit när de prutat på hennes kostnadsräkningar.

Nämnden skriver:

"Ingen av de domstolar som enligt det i ärendet tillgängliga materialet har satt ned arvodesanspråken har motiverat detta med att Elisabeth Massi Fritz skulle ha yrkat ersättning för tid som inte har lagts ned. I stället har motiveringarna gått ut på att hon har lagt ned tid som inte varit nödvändig att lägga ned".

Svarar på kritiken via instagram
Elisabeth Massi Fritz har valt att kommentera beslutet via sitt instagramkonto. Där understryker hon bland annat det faktum att hon inte fälls för överdebiterade fakturor: 

"Disciplinnämndens majoritet inklusive ordföranden och vice ordföranden har funnit att jag INTE har brutit mot god advokatsed när det gäller påståendet om överdebitering och saltade räkningar. Dvs de FRIAR mig från ansvar".

När det gäller kritiken för att ha obstruerat skriver hon:

"Den andra frågan är att jag har kritiserats för att ha följt min dåvarande advokats råd som innehöll regler om en rättvis rättegång i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter och därmed inte följde disciplinnämndens föreläggande."

När det gäller kritiken för anställningsavtalen skriver hon:

"Den andra frågan är att jag har kritiserats för att ha följt min dåvarande advokats råd som innehöll regler om en rättvis rättegång i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter och därmed inte följde disciplinnämndens föreläggande."

Fem skiljaktiga meningar
Fyra ledamöter samt generalsekreteraren Anne Ramberg var skiljaktiga och ville att Elisabeth Massi Fritz skulle uteslutas ur Advokatsamfundet. 

Elisabeth Massi Fritz kan inte själv överklaga beslutet. Justitiekanslern kan dock överklaga beslutet hos HD. 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

E.M.F. verkar helt sakna förmåga till självkritik... och utan sådan är nog förutsättningarna för bot och bättring små. Om hon nu inte anser sig ha gjort fel finns det ju ingen anledning att ändra sitt agerande.

"Sätter klientens fria advokatval ur spel"
Må så vara men stålarna har stannat hos EMF.

Instämmer helt med EnAnnanAdvokat. Och jag förstår inte hur någon kan finna hans kommentar "opassande"?

Kan förstå att åtminstone en person finner den opassande, och det räcker.

Problemet för en domare är ju hur fasen man ska veta om tiden har lagts ned eller inte. Man kan bara bedöma skäligheten. Här kan man ju möjligen tycka att ständigt återkommande prutningar i sig borde vara ett skäl för samfundet att ingripa. Annars finns det ingen vits med domstolarnas skyldighet att expediera alla beslut om prutning med 50 procent eller mer till samfundet.

Sedan undrar jag hur många byråer som inte tillämpar den typ av villkor som Massi Fritz använt. Var och varannan gång en biträdande jurist byter byrå tycker jag man får in en begäran om byte till annan jurist på den tidigare byrån. Det är som om det vore ett självklart skäl för byte, trots att det över huvud taget inte är det.

Ombudet ska ju redovisa timmarna. Det är ju bara att gå igenom tidsredovisningen. Om det t.ex. står 6 timmar för att gå igenom ett tilläggsprotokoll på 30 sidor så kan man ju avgöra att det var oskäligt lång tid att lägga på den åtgärden.
Problemet i andra änden är ju att domstolarna sätter ned utan att motivera (på riktigt alltså, inte de standardskrivningar som kallas för motiveringar). Så de som uppträder som ombud kan inte rätta sig efter domstolarnas avgöranden, eftersom man inte vet vad det är för arbete som skulle ha tagit kortare tid.

Fritz hade fått nedsatt i 17% av räkningarna. Det är inte ens särskilt stor andel utan troligen ganska medelmåttigt. Men eftersom hon är kändis och oftast uppträdde som målsägandebiträde så är det ganska iögonfallande, men det kan man knappast använda som officiellt argument.

Men prutningar över 50 % är ytterst ovanliga skulle jag säga.

Massi Fritz villkor är nog - törs jag nog gissa - inte fullt så vanliga, d.v.s. att det finns vitesbestämmelser, det förekommer dock alla möjliga sorters tveksamma villkor som att en biträdande jurist ska erlägga betalning för upparbetad tid om juristen slutar, om en biträdande jurist då har en klientstock på låt oss säga 50 ärenden med en genomsnittlig upparbetad tid motsvarande 10 000 kr så ska den biträdande juristen i sådant fall betala en halv miljon till sin arbetsgivare för att få ta med sig ärendena vilket den typiska humanjuristen inte har. Kan inte då en överenskommelse träffas med den nya och gamla arbetsgivaren så kan inte juristen ta med sig ärendena. Om den biträdande juristen, gud förbjuder, utfört sitt arbete på ett synnerligen gott sätt och klienten vill följa med den biträdande juristen så kan det bli en mycket olycklig rävsax eftersom den biträdande juristen inte har råd att ta med sig klienten men likväl är skyldig att göra det.

Att läsa hur advokat Fritz trots att disciplinnämnden dömt inte inse sina brister! Att h emot nämnden och lägga ut som Fritz gör på instagram är långt ifrån ok...
JK kan ta fallet högre till högsta domstolen... Hoppas det blir så att vår högsta instans högsta domstolen tar upp fallet mot oskyldiga Fritz... Vi måste ha respekt till högre makter :)

Det står henne såklart fritt att kritisera ett utslag som går henne emot.

Jag har hört att det minsta en advokat kan debitera är för 15 minuter-kan det stämma?

Du kan debitera 1 SEK om du vill, eller, betydligt vanligare, helt avstå från arvode.

Beloppsmässigt små debiteringar till privatpersoner gör bara Magdalena Andersson lyckligare och försvinner hos advokaten i form av kostnader för bokföring av fakturan samt naturligtvis moms, arbetsgivargivaravgift och inkomstskatt.

Finns ingen minimidebitering utan en advokat kan helt avstå arvode, det kan iofs tänkas att tidsredovisningsprogrammet inte hanterar mindre poster än 15 min (aldrig träffat på det själv utan det har alltid varit timmar uttryckt i valfritt antal decimaler eller minuter), en advokat brukar dock typiskt sett inte alltid redovisa åtgärder understigande en kvar var för sig utan samla dessa till en post vid specificering av utfört arbete, exempelvis ett stort antal samtal om någon minut styck kan samlas i en post. Beroende på klient och faktureringsrutin kan det dock finnas en poäng i att specificera varenda samtal, exempelvis om någon klient skulle fått för vana och ringa varje dag för att fråga om något hänt.

Kan det månne vara så att domstolarna har en ålderdomlig inställning till hur välförberedda målsäganden i våldtäktsfall "behöver" vara och hur lång tid det tar? Oavsett vad man anser om Fritz ledarstil går det inte att förbise att hon har ett tyvärr rätt unikt expertområde. Det kan vara så att den tid Fritz lagt ner i sina mål är helt realistisk med tanke på målens svårighetsgrad.

Är det något Sveriges juristkår kan tänka sig undersöka? Eller är allt bra som det alltid har varit?

Hon, och de biträdande jurister hon har, vill generellt ha betalt för betydligt fler timmar än den offentliga försvararen i samma mål, och i detta tar väl domstolarna ofta sin utgångspunkt. Här kan man diskutera vilken roll målsägandebiträdet ska ha och det finns olika åsikter (lagtexten är intetsägande). Men oavsett det senare är det normalt sett inte rimligt att målsägandebiträdet lägger betydligt fler timmar än försvararen. Försvararen har att iaktta den misstänktes intressen i förhållande till åklagaren och den maktapparat åklagaren sitter på. Försvararen har normalt en mer aktiv roll under förundersökningen i större mål och tillvaratar den misstänktes rätt att begära kompletteringar av förundersökningen etc., en roll målsägandebiträdet inte har. Målsägandebiträdet ska ge målsäganden stöd under förhör och i rättegången samt föra en skadeståndstalan. Men talan bygger på den talan som åklagaren för, varför nedlagd tid bör vara mindre. Och så unikt är väl inte expertområdet egentligen.

En medioker eller rent av usel jurist klarar av att vara en axel för en gråtande och fylla i formuläret för skadestånd enligt mall och kopiera texter samt arvodera detta saftigt.
Godkända betyd från grundskola borde vara till fylles.

Ofta är uppdraget skäligen enkelt och arbetsinsatsen bör bedömas med hänsyn till det. Men det finns givetvis svårare uppdrag också och jag har sett målsägandebiträden ställa avgörande frågor eller föra in avgörande bevisning i skuldfrågan som åklagaren missat eller av något skäl valt att inte ställa eller lägga fram. Men det händer inte ofta. Ibland är skadeståndsfrågan som sådan lite svår. Jag har respekt för målsägandebiträdets roll och tror att biträdet ofta är avgörande för att målsäganden ska kunna ta sin rätt tillvara till fullo, både som utsatt för ett påstått brott och som part.

Men vad jag generellt vänder mig emot är en ordning där målsägandebiträden generellt lägger lika mycket timmar som försvararen för det är generellt sett inte motiverat. Jag är emot en ordning där vi i praktiken får två åklagare i salen utan att det är motiverat utifrån hur åklagaren sköter sitt uppdrag. Det senare tycker jag inte att biträdet ska ha betalt för.

Ibland undrar jag inte om en tilltalad inte lika gärna för balansens skull kunde få två försvarare förordnad för sig. Det är ju inte otänkbart att det finns exempelvis tre målsäganden med varsitt målsägandebiträde och att alla biträder åtalet samt då i vart fall en åklagare, den tilltalade har då i skuldfrågan fyra jurister vid bordet mitt emot sig och bara en advokat vid sin sida. Givet de fördelar åklagaren redan har i utredningsapparat, sortering i vad som kommer att hamna i FUP m.m. så framstår inte det som så ett vidare värst jämbördigt förhållande.

Sedan vad avser målsägandebiträde borde domstolarna måhända visa en större återhållsamhet med att förordna sådant och särskilt pröva om fler än ett målsägandebiträde är påkallat i samma mål.

Det står såklart varje tilltalad fritt att själv anlita och betala den försvarare man vill ha, eller två, eller tre. Men det är inte rimligt att staten bekostar mera än en försvarare.

Därutöver är det en missuppfattning att åklagaren redan skulle ha "fördelar" genom en utredningsapparat. För det första så leder utredningen i ungefär hälften av fallen till att förundersökningen läggs ned, just därför att man kontinuerligt gör en bevisprövning och när det kommer fram sådant som gör att brott inte kan styrkas så lägger man ned. Förutsättningen är då att man har en "utredningsapparat", men den används både för att styrka och för att fria från brottsmisstanke.

I praktiken består dessutom de flesta brottsutredningar av en utredningsman som kanske har 20-30 andra ärenden samtidigt och en åklagare. Men alltför många advokater sprider en bild av Davids kamp mot Goliat. Inget kunde vara mera fel.

MEN det allmänna tycker att det är rimligt att betala för flertalet målsägandebiträden.

Vad gäller Davis kamp mot Goliat så är det naturligtvis inte så när vi pratar om mängd/rutinbrott men börjar vi tala om ett mord, grovt narkotikabrott så är det en förhållandevis rättvis beskrivning skulle jag säga. Att utredningar läggs ned ger ju åklagaren ytterligare fördelar eftersom åklagaren bara behöver spela de matcher som åklagaren är tämligen övertygad att denna kommer att vinna.

Ofta är uppdraget skäligen enkelt och arbetsinsatsen bör bedömas med hänsyn till det. Men det finns givetvis svårare uppdrag också och jag har sett målsägandebiträden ställa avgörande frågor eller föra in avgörande bevisning i skuldfrågan som åklagaren missat eller av något skäl valt att inte ställa eller lägga fram. Men det händer inte ofta. Ibland är skadeståndsfrågan som sådan lite svår. Jag har respekt för målsägandebiträdets roll och tror att biträdet ofta är avgörande för att målsäganden ska kunna ta sin rätt tillvara till fullo, både som utsatt för ett påstått brott och som part.

Men vad jag generellt vänder mig emot är en ordning där målsägandebiträden generellt lägger lika mycket timmar som försvararen för det är generellt sett inte motiverat. Jag är emot en ordning där vi i praktiken får två åklagare i salen utan att det är motiverat utifrån hur åklagaren sköter sitt uppdrag. Det senare tycker jag inte att biträdet ska ha betalt för.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.