Skip to content

Elisabeth Massi Fritz "frias" från överdebitering - men "fälls" för anställningsvillkor och obstruktion

Foto: Erik Mårtensson/TT

Elisabeth Massi Fritz varnas och "bötfälls" av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha brutit mot god advokatsed i sina anställningsavtal och för att ha försvårat disciplinnämndens utredning - men inte för att ha "saltat" fakturor. "De FRIAR mig från ansvar" skriver hon på instagram. 

 

Advokaten Elisabeth Massi Fritz har sedan i våras varit föremål för en utredning vid Advokatsamfundets disciplinnämnd - en granskning som inleddes mot bakgrund av uppgifter som framkommit i media om överdebiteringar och olämpligt ledarskap. 

Allvarligt försvårat handläggningen
Enligt disciplinnämndens beslut har Elisabeth Massi Fritz försvårat disciplinnämndens granskning av ärendet. 

Hennes tidigare ombud, som till slut avvisades av disciplinnämnden, har enligt nämnden brustit vid ett flertal tillfällen - någonting som disciplinnämnden lägger Elisabeth Massi Fritz till last.

"Att advokater efterlever de ovan angivna skyldigheterna är en nödvändig förutsättning för att Advokatsamfundet ska kunna fullgöra den för samfundet i rättegångsbalken ålagda tillsynen. En advokat som är föremål för disciplinär prövning har ett helt eget personligt ansvar för att skyldigheterna fullgörs. Om en advokat anlitar ombud i ett disciplinärende, kan ansvaret för att skyldigheterna efterlevs inte överlämnas till ombudet. Om ombudet brister när det gäller att iaktta de angivna skyldigheterna bär advokaten således själv det fulla ansvaret för detta."

Nämnden skriver:

"Nämnden konstaterar härefter att Elisabeth Massi Fritz i vart fall under tiden före den 24 augusti 2018 har obstruerat och allvarligt försvårat nämndens handläggning av ärendet ".

Sätter klientens fria advokatval ur spel
Efter granskning av 13 separata anställningsavtal mellan Massi Fritz advokatbyrå och anställda jurister konstaterar disciplinnämnden att ett flertal av villkoren strider mot god advokatsed.

Nämnden skriver:

"Det råder inte någon tvekan om att de villkor i dessa avtal som gäller hanteringen av pågående uppdrag då en anställd jurist lämnar sin anställning, sätter klientens fria advokatval ur spel eller i vart fall i fara. Att använda sådana villkor i ett anställningsavtal - som varit bindande för den anställde -strider mot god advokatsed. Elisabeth Massi Fritz har använt anställningsavtal med sådana villkor under ett stort antal år och beträffande ett stort antal anställda. Särskilt med hänsyn härtill, måste hennes åsidosättande av god advokatsed bedömas som allvarligt."

"Vad Elisabeth Massi Fritz anfört om att avtalen endast är en 'mall' som hon har fått och skrivit avtalen efter samt att hon aldrig har tillämpat de ifrågavarande villkoren när en anställd har slutat sin anställning, föranleder inte någon annan bedömning."

Styrker inte "saltade" fakturor
Vad gäller granskningen av Elisabeth Massi Fritz påstådda överdebiteringar anser disciplinnämnden dock att det inte "med tillräcklig grad av säkerhet" går att styrka att så har varit fallet. 

Disciplinnämnden hänvisar bland annat till de skäl som domstolarna angivit när de prutat på hennes kostnadsräkningar.

Nämnden skriver:

"Ingen av de domstolar som enligt det i ärendet tillgängliga materialet har satt ned arvodesanspråken har motiverat detta med att Elisabeth Massi Fritz skulle ha yrkat ersättning för tid som inte har lagts ned. I stället har motiveringarna gått ut på att hon har lagt ned tid som inte varit nödvändig att lägga ned".

Svarar på kritiken via instagram
Elisabeth Massi Fritz har valt att kommentera beslutet via sitt instagramkonto. Där understryker hon bland annat det faktum att hon inte fälls för överdebiterade fakturor: 

"Disciplinnämndens majoritet inklusive ordföranden och vice ordföranden har funnit att jag INTE har brutit mot god advokatsed när det gäller påståendet om överdebitering och saltade räkningar. Dvs de FRIAR mig från ansvar".

När det gäller kritiken för att ha obstruerat skriver hon:

"Den andra frågan är att jag har kritiserats för att ha följt min dåvarande advokats råd som innehöll regler om en rättvis rättegång i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter och därmed inte följde disciplinnämndens föreläggande."

När det gäller kritiken för anställningsavtalen skriver hon:

"Den andra frågan är att jag har kritiserats för att ha följt min dåvarande advokats råd som innehöll regler om en rättvis rättegång i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter och därmed inte följde disciplinnämndens föreläggande."

Fem skiljaktiga meningar
Fyra ledamöter samt generalsekreteraren Anne Ramberg var skiljaktiga och ville att Elisabeth Massi Fritz skulle uteslutas ur Advokatsamfundet. 

Elisabeth Massi Fritz kan inte själv överklaga beslutet. Justitiekanslern kan dock överklaga beslutet hos HD. 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt