Skip to content

"Det finns ett tydligt behov av att även mäklarföretagen omfattas av inspektionens tillsyn"

KOMMENTAR - av Gunilla Paulsson, direktör och myndighetschef vid Fastighetsmäklarinspektionen, Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt och ordförande i disciplinnämnden samt Lars Holmgård, lagman och vice ordförande i disciplinnämnden

 

Fastighetsmäklarinspektionens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och se till att dessa uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen och därmed all annan tillämplig lagstiftning, till exempel penningtvättslagen.

I förarbetena till fastighetsmäklarlagen framhålls att det är viktigt att tillsynsmyndigheten ägnar sig aktivt åt tillsynsfrågor.[1] I detta ligger att Fastighetsmäklarinspektionen noga bör utreda inkomna anmälningar och klagomål mot mäklare men också att myndigheten på eget initiativ ska bevaka och följa upp de lokala förhållandena på fastighetsmäklarområdet.[2]

En annan viktig tillsynsuppgift för inspektionen är att se till att mäklare rättar sig efter de beslut som Fastighetsmäklarinspektionen, genom sin disciplinnämnd, har meddelat och, när så inte är fallet, agera snabbt med nya åtgärder.

De flesta tillsynsärenden inleds efter en anmälan från en enskild person men en anmälan kan också komma från en myndighet. Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn är inte begränsad till den fråga som väckts i anmälan, utan inspektionen är fri att granska mäklarens agerande även i andra avseenden och kan vidta åtgärder om det skulle framkomma andra brister som motiverar ett ingripande.

Fastighetsmäklarinspektionen utövar också tematisk tillsyn som tar sikte på att granska mäklares verksamhet utifrån en viss fråga eller företeelse.

Syftet med en tematisk tillsyn kan vara att precisera vad som utgör god fastighetsmäklarsed eller att skapa praxis i en viss fråga. Hittills har dock fastighetsmäklarinspektionens tillsyn endast omfattat individuella mäklare, vilket begränsar inspektionens möjligheter att komma till rätta med missförhållanden som huvudsakligen är hänförliga till mäklarföretagen.

Nu föreslås att även mäklarföretagen ska vara skyldiga att registrera sig och ställas under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen.

I början av augusti mottog regeringen ett betänkande SOU 2018:64,[3] i vilket det föreslås att den nuvarande fastighetsmäklarlagen ersätts av en ny lag. Utredningen föreslår att den nya lagen ska omfatta även mäklarföretag och inte som idag bara enskilda mäklare (Dagens Juridik 2018-08-20)

Fastighetsmäklarinspektionen får, om förslaget går igenom, möjlighet att bedriva en effektivare tillsyn. Normalt är det mäklarföretagen som i egenskap av arbetsgivare till de enskilda mäklarna kan styra vilken inriktning mäklarverksamheten ska ha och hur resurserna ska fördelas.

Företagen har också typiskt sett bättre möjligheter än den enskilde fastighetsmäklaren att bestämma hur arbetet ska organiseras. Ett ingripande mot företaget kan därför i många fall påverka alla mäklare som är verksamma där, utan att Fastighetsmäklarinspektionen behöver ingripa mot enskilda mäklare i företaget.

En rätt att ingripa direkt mot mäklarföretaget ger också Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att rikta ingripandet mot den aktör som har bäst förutsättningar att komma till rätta med eventuella problem och brister, oavsett om detta är mäklaren eller mäklarföretaget. Det är i första hand de enskilda kontoren där förmedlingsverksamhet bedrivs som kommer att vara föremål för inspektionens tillsyn.

Den nya lagen ger även inspektionen möjlighet till platsbesök i sin tillsyn.

Det föreslås också att mäklarföretagen ska registreras. Mäklarföretag ska arbeta för att företagets mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. I förlängningen bör detta bidra till att förbättra konsumentskyddet på bostadsmarknaden och stärka tilltron till hela fastighetsmäklarbranschen.

I utredningen föreslås det också att, utöver att fastighetsmäklare omfattas av regler för penningtvätt, vissa mäklarföretag omfattas av penningtvättslagen i egenskap av verksamhetsutövare. Detta förslag ligger i linje med syftet med EU:s penningtvättsdirektiv.

För att säkerställa efterlevnaden av penningtvättslagen föreslås att Fastighetsmäklarinspektionen ska få rätt att ingripa mot ett mäklarföretag som åsidosätter sina skyldigheter enligt regelverket. Både ägare och styrelseledamöter föreslås omfattas av en lämplighetsprövning.

Utan att föregå den förestående remissomgången ställer vi oss positiva till lagförslaget. Det finns, enligt vår mening, ett tydligt behov av att även mäklarföretag omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsverksamhet.

 [1] Prop. 1994/95:14 s. 27.

[2] För en utförlig beskrivning av Fastighetsmäklarinspektionen och dess disciplinnämnd SOU 2018:64, s. 119 f.

[3] Daniel Gustafsson har representerat Fastighetsmäklarinspektionen som expert i utredningen fr.o.m. december 2017.

 

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt