Skip to content

"Missuppfattning att islamsk rätt skulle bli gällande i Sverige genom barnkonventionen"

DEBATT - av Christina Heilborn, chefsjurist, UNICEF Sverige

Det finns politiker som påstår att en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt skulle möjliggöra att islamsk rätt tillämpas i Sverige. Detta är en missuppfattning som UNICEF Sverige härmed vill reda ut och förklara.

Anledning till utspelet är en skrivelse i artikel 20 i barnkonventionen gällande barn som berövats sin familjemiljö.

I texten omnämns kafalah enligt islamsk rätt som ett exempel på placeringsform.

Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i behov av omvårdnad utanför hemmet ska placeras enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning, det vill säga svensk speciallagstiftning på området. Det står uttryckligt i texten att staterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, säkerställa alternativen för omvårdnad.

Enligt svensk nationell lagstiftning har vi detaljerade bestämmelser för hur barn ska placeras enligt socialtjänstlagen och lagen för vård av unga (LVU). Kafalah är ingen placeringsform enligt vår nationella lagstiftning och kan således inte åberopas vid beslut av placering av barn.

Det har även uttryckts en oro för att bestämmelsen säger att vid val av boende ska hänsyn tas till barnets etniska, kulturella, religiösa och språkliga bakgrund.

En barnets bästa bedömning (barnkonsekvensanalys) ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån de placeringsformer vi har enligt nationell lag. Hänsyn till barnets kultur och religion ska givetvis tas men gäller följaktligen vid val av de alternativ som finns tillgängliga.

Enligt de lagar och förordningar som gäller i Sverige så ska barn som inte kan bo hos sina föräldrar i första hand placeras med släktingar eller andra närstående om det är förenligt med barnets bästa, sedan familjehem eller i sista hand på institution (HVB-hem).

Placeringen är ett formellt beslut och ska utgå från en individuell prövning med barnets bästa som utgångspunkt och andra faktorer ska vara noggrant övervägda.

Läser man övriga delar av barnkonventionen ser man också att andra hänvisningar görs till barns rätt att utöva sitt eget kulturliv och utöva sin religion och använda sitt eget språk (till exempel artikel 30). Detta gäller alla religioner och kulturer och är en grundläggande mänsklig rättighet oberoende av placeringsform för barn som ska placeras.

Barnkonventionen tydliggör även att alla barn ska behandlas lika (icke- diskriminering) och att barnets bästa alltid måste bedömas vid alla beslut som rör barn.

Det har även framkommit påståenden att inkorporering av barnkonventionen skulle innebära att våra adoptionsregler sätts ur spel.

Beslut om internationell adoption regleras i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid adoptioner. Konventionen har inkorporerats i svensk rätt och är därmed i sin helhet gällande lag i Sverige sedan år 2012.

Konventionen fastställer att internationell adoption ska ske med beaktande av barnets bästa. Barnets religiösa och kulturella ursprung ska respekteras vid beslut om adoption. Detta är dock överväganden som är underordnade bestämmelsen om barnets bästa och kan inte hindra en adoption som bedöms vara till barnets bästa.

Det är viktigt att påminnas om att barnkonventionen är en internationell konvention som är skriven för att kunna tillämpas i alla världens länder. Konventionen har nästintill universell giltighet (gäller i alla världens länder utom USA). Detta förklarar vissa språkbruk och ibland för oss främmande hänvisningar.

Barnkonventionen ska kunna tillämpas i alla länder som har olika rättssystem. Konventionens bestämmelser om barns mänskliga rättigheter är en helhet och artiklarna är beroende av varandra. Det är därför viktigt att kunskapen om barnkonventionen fördjupas så att förståelsen av innehållet ökar.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Är det någon som kan ge en vettig förklaring varför FN valde att blanda in sharialagar i konventionstexten? Mig veterligt finns det inget muslimskt land som ratificerat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utan istället har de fabricerat ihop "Kairodeklarationen" som faställer att sharia är grund för mänskliga rättigheter.

För att få och vara medlem i EU måste staten i fråga ratificerat den europeiska deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Motsvarande borde gälla FN. Som det är nu så används dessa deklarationer av människor som inte respekterar dem mot människor som respekterar dem. Därför bör inte barnkonventionen inkluderas i lagstiftningen.

Din fråga är en ickefråga. I och med att vi har ett mångkulturellt samhälle måste vi anta bägge konventionerna. Eller ingen.

Om man tror något högst osannolikt så är det ju oerhört lätt att kolla upp det.
Bland de 48 länder som röstade för deklarationen fanns Afghanistan, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Syrien, Turkiet och Egypten.
Bland de 10 som inte röstade för var endast Saudiarabien och Jemen muslimska länder, resten kristna, och av de tio var sex stycken Europeiska stater.

Men deklarationen är inte bindande, och dessutom är det nog inget land som följer den. Precis som att Sverige inte följer vare sig den eller barnkonventionen, trots att den senare är bindande.

Christina Heilborn verkar vara lyckligt omedveten vilka mörksens krafter som har infekterat den svenska samhällskroppen i skydd av det grundlagsskyddade mångkulturella samhället, se Regeringsformen kapitel 1 § 2.
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Det pågår således en relativt snabb islamisering av Sverige. T.ex. så är det, efter att svenska myndigheter har svängt i frågan, numera sanktionerat med muslimska böneutrop, som kommer inkräkta det svenska offentliga rummet varje fredag.

Barnkonventionen (BK) innehåller kafalah. Då mörksens krafter nu vill inkorporera BK i svensk lagstiftning, så är det intellektuellt utmanande att tro att de inte vill ha kafalah på svensk botten.

1. Barnkonventionen gäller redan idag. Att införa den som lag är rent juridiskt bara en symbolhandling.
2. Ingen av de myndigheter som idag sysslar med områden som rör konventionen bryr sig det minsta vare sig om konventionen eller svensk lag. Att ändra eller lägga till lag kommer inte ändra något i praktiken.

@Musse 22:00

Tjurspillning! BK är en juridisk ”flummig” konvention. Den kommer ju från FN! Att införa BK som svensk lag, vore att införa ett rättsosäkert gungfly i svensk lagstiftning, som är långt mer än en symbolhandling.

Det skulle dock vara intressant om BK var svensk lag. Då skulle man lagligen kunna förbjuda den rituella könsstympningen som nu praktiseras med förtur inom svensk skattefinansierad sjukvård på muslimska pojkar utan deras godkännande. Island, som på senare år har nått en högre civilisationsgrad än Sverige, håller på att förbjuda denna vidriga, vidskepliga, individkränkande sedvänja, med stöd av just BK.

Sverige har ratificerat barnkonventionen. Det innebär att svensk lag som strider mot konventionen ska tolkas konventionskonformt. Alltså samma sak som om den blev lag.

Man kan såklart förbjuda könsstympningen av pojkar helt oavsett barnkonvention eller inte.

Det nya Sverige

Dessa förföljda stackars _____________ .
Utövare av fredens och kärlekens religion.
Man kan ju då tycka att detta är lite konstigt... Kanske fake news?

https://www.expressen.se/nyheter/sexaringar-som-ater-flask-mobbas-skolan...

Undrar hur det kommer att se ut om 50 år.... När dom är i majoritet i landet...

Tja. Vi vill ju ha det så här.

http://www.gp.se/nyheter/göteborg/studie-var-tionde-elev-stöttar-religiösa-extremister-1.3908356

Och hur ska det då bli när dom är 30% av befolkningen...

https://www.expressen.se/nyheter/omstridd-studie-kan-bli-30-procent-musl...

SVERIGE ÄR BORTOM RÄDDNING.

Här är en annan 'missuppfattning':

"Svenska FN-förbundet är en ideell förening som sedan starten 1957 verkar för ett bättre och starkare Förenta nationerna (FN). Föreningen är inte en del av FN-systemet utan är en fristående medlemsorganisation men får använda FN:s symboler och färger."

Svenska FN-förbundet är en lobbyorganisation med ytterst tveksam verksamhet. De ingår inte i FN:s organisation och kör med lånta fjädrar, Beteckningen FN är inte skyddad men i det här torde eller rättare borde det stå gör fake news. Detta är något man bör ha klart för sig när det kommer FN-rapporter av varjehanda slag. Det här är bara ett sätt att vilseleda svenska folket. Verksamhet supportas av regeringen, socialdemokraterna och andra tvivelaktiga organisationer. Bara så ni vet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.