Skip to content

"Domstolarna deltar i Stockholm Pride - riskerar underminera förtroendet för vår opartiskhet"

DEBATT - av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Alla tingsrätter i Stockholmsregionen och Förvaltningsrätten i Stockholm deltar i år för första gången i Stockholm Pride. Domstolarna ska vara med i Prideparaden och ha ett tält på festivalområdet.

För att det ska vara snyggt och enhetligt är tanken att alla medarbetare som går i tåget ska få en pikétröja med Sveriges Domstolars tryck.

I Sveriges Domstolars tält är det målsättningen att det hela tiden ska finnas minst en domare på plats eftersom det förväntas att det kommer att finnas ett stort intresse för juridiska frågor.

Sverigedemokraterna har tidigare år inte deltagit i Stockholm Pride. I SVT Nyheter den 15 juni 2016 uttalade ordföranden för Stockholm Pride att det enbart är "aktörer som delar Stockholm Prides värdegrund" som kan delta samt att "Sverigedemokraterna delar inte vår värdegrund". 

Domstolarnas värdegrund bottnar i de bestämmelser som styr vår verksamhet. Vi ska i enlighet med vårt uppdrag inom vår parlamentariska demokrati vara opartiska, beakta allas likhet inför lagen samt döma efter Sveriges lag och laga stadgar. Någon annan värdegrund har vi inte.

Vi kan inte ha en värdegrund som kan godta ett uteslutande av delaktighet från ett riksdagsparti. Våra nämndemän nomineras av alla olika partier.

Allmänhetens förtroende för domstolarna är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Alla som vänder sig till domstolarna ska kunna lita på att vi inte har tagit ställning till vissa frågor på förhand.

Domstolarna är inte för eller emot vissa ideologiska eller politiska frågeställningar. Vi tillämpar lagen i varje enskilt fall. Personer som vänder sig till domstolen ska inte kunna misstänka att de kommer att få en sämre behandling av sina rättigheter för att de har en viss politisk uppfattning.

Genom att delta i Stockholm Pride riskerar vi att tillskrivas en negativ inställning gentemot ett från paraden uteslutet parti.

Inom Förvaltningsrätten i Stockholm och Migrationsdomstolen i Stockholm handhas en mängd olika mål där frågor om kön, könstillhörighet och sexuell läggning kan komma under bedömning.

Till exempel kan flyktingskap grundas på risk för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning.

De parter som uppträder i domstolen och även allmänheten i stort måste kunna lita på att domstolen inte har en målsättning att stärka eller att motverka till exempel homosexuellas rättigheter. Vi ska stå för en objektiv bedömning som bottnar i juridiska argument och den praxis som finns på området.

Att domstolarna deltar i Stockholm Pride kan uppfattas som ett ställningstagande för att stärka vissa grupper och riskerar därmed att underminera förtroendet för vår opartiska roll.

Ett personligt grundat ställningstagande för att HBTQ-personers rättigheter behöver stärkas, att funktionsvarierade personers rättigheter behöver stärkas eller att omistliga naturvärden måste skyddas kan inte leda till slutsatsen att det är domstolens uppgift att via manifestationer bidra till att dessa mål uppnås.

Vår uppgift är att i enskilda mål och genom praxisbildning på olika områden bidra till den rättsligt grundade utvecklingen inom respektive område.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

46 comments

Det hedrar honom att han tänkt igenom det hela minst ett varv till. Närvaron ger legitimitet åt Pride, vilka har en värdegrund på vilken Domstolsverket inte vilar.
Jämför närvaron på ett arrangemang som har en exkluderande värdegrund men på högerskalan. Rubriksättningen i media torde hamna på krigsnivå.

"riskerar underminera förtroendet för vår opartiskhet"
Det har redan den feministiska lobbygruppen Fatta.nu gjort som föreläst på ett antal domstolar.

Pride är en manifestation för att även den del av befolkningen som har en icke-normativ sexualitet, har ett annorlunda könsuttryck eller har fötts med ett fysiskt kön som hen inte identifierar sig med ska tillerkännas samma rättigheter som övriga i befolkningen. Den värdegrund varpå Pride vilar är därför densamma som Domstolsverkets bör vara.

Därutöver använder Magnus Åhammar begreppet "värdegrund" på ett märkligt sätt och verkar förvänta sig att ledningen för Pride ska agera självmotsägande. Sverigedemokraterna driver och har länge drivit en politik för att inte alla ska tillerkännas samma rättigheter, vilket är i strid mot vad Pride står för. Därtill förutsätter hans resonemang även att alla som deltar i Pride med nödvändighet måste anse att SD ska uteslutas, och att Domstolsverket därmed tar ställning mot ett parti när de deltar i Pride. Jag betvivlar att detta är något som är en allmängiltig sanning. Med sådan lös grund är hans rädsla för att förtroendet för domstolarna ska minska obefogad.

"Vi kan inte ha en värdegrund som kan godta ett uteslutande av delaktighet från ett riksdagsparti."
Men du överrider det demokratiska systemet på dina egna villkor och med egna argument vilket jag tycker är mycket arrogant.
Underkänner du vårt demokratiska system?
Finns det lagar som du också underkänner och i så fall vilka och på vilka grunder?

Vad menar du med "överrider"? Betyder det "rida ned"? Kan du förklara detta på riktig svenska?

Domstolar ska inte ha någon värdegrund. De ska vara opartiska. Nu ska jag drista mig ut i Pride-veckan. Det är nog säkrast att byta T-shirt först.

Spännande, du tycker att opartiskhet är ett värde varpå domstolens arbete ska grunda sig på?

Snarare så att Sveriges grundlag anser att opartiskhet är ett värde varpå domstolens arbete ska grunda sig på....
Regeringsformen 1:9 "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet"

Håller du med om att ett värde varpå domstolens arbete ska grunda sig på är en... värdegrund? Oaktat det faktum att den råkar vara lagfäst?

Pride handlar om att även de som har en icke-normativ sexualitet, har ett annorlunda könsuttryck eller har fötts med ett fysiskt kön som hen inte identifierar sig med ska behandlas likvärdigt med övriga befolkningen. På vilket sätt är det inte förenligt med de värden som domstolens arbete ska grunda sig på?

Du laborerar med ord. Vi bedömer alltid ngt utifrån en referensram och kommer fram till en slutsats. Dessa slutsatser bygger och bildar vår integritet.
Pride-paraden bygger inte bara på det du säger att sammanfattat "icke-normativa könsuttryck skall behandlas likvärdigt med normativa könsuttryck" dvs det skall inte finnas ngt som inte är könsnormativt eller icke-könsnormativt.
Pride driver detta till att omformulera hela kulturen.
Min uppfattning, tolkning, av det jag sett av Pride är att det som enligt vår kultur definieras som dekadent skall betraktas som tjusigt och beundransvärt.
I detta drar man också in barn.
Då har man bildat en egen utvidgad värdegrund som man vill trycka på andra människor under den i dag så vanliga egohumanismens flagg.

-En mycket insiktsfull artikel

-Det är naturligtvis direkt olämpligt att domstolarna deltar i jippon, där organisatörerna visat bristande insikt i det demokratiska samhällets spelregler; och utan närmare motivering, än neologismen och floskeln "värdegrund" utesluter Sveriges sannolikt snart största parti - Oaktat om de är intresserade av jippot eller ej, vilket de förhoppningsvis inte är.

-Här kan vi däremot notera att RFSL gått på en ordentlig värdegrynna

Du tycker att organisatörerna bakom pride brister i insikt i det demokratiska samhällets spelregler när de inte vill att ett parti deltar, som aktivt försöker begränsa rättigheterna för den del av befolkningen för vilka pride existerar? Och du förklarar bort hanterandet av SD med att hänvisa till att det är fråga om "floskler"? Hur självutplånande anser du att Sveriges HBTQ-personer ska vara?

Om jag manifesterade min heterosexuallitet på samma sätt som sker på vissa ställen under Prideveckan så skulle jag bli gripen för förargelseväckande beteende alternativt störande av allmän ordning.

Inte bara det

Du skulle troligen även bli arresterad för förberedelse till våldtäkt, alternativt dåligt framförhandlat möjligt samtycke

På det sätt män har framhärdat sin heterosexualitet dygnet runt året om i alla tider har lett till #metoo.

-Trams

SD försöker inte på något vis begränsa rättigheterna för HBT personers ställning i samhället

-Du bör kan läsa SDs program, och inte enbart förlita dig på vad den identitära vänsterns, för dagen spyr ur sig.

-"Värdegrund" är en neologism som kan spåras till tidigt 90-tal då någon hittade på ordet.

-Det är en floskel, då ordet regelmässigt används som bortförklaring, då fakta argument saknas-

ungf. som svamlet om "allas lika värde" -vilket är en felcitering/översättning från dekl. om mänskliga rättigheter, där det står "dignity"

Varför det egentligen är en värdegrynna, de som använder ordet brukar stöta på

SD försöker heller inte göra något reellt åt fattigpensionärerna oavsett vad det står i partiprogram eller vad de kläcker ur sig för floskler i media.

Pride står, kort sammanfattat, framförallt för mänskliga rättigheter (europakonventionen), att alla är lika värda och att alla ska ha lika rättigheter (likheten inför lagen). Det är ur det perspektivet inte kontroversiellt att vare sig myndigheter eller domstolar deltar i Pride. Att stå upp för likheten inför lagen och andra rättsstatliga grundprinciper kan och ska inte förväxlas med den objektivitetsprincip som gäller vid en bedömning i det enskilda fallet.

Det handlar alltså inte om värdegrunder utan om principer. Oerhört viktiga och bärande principer i en rättsstat. Den som tycker något annat får gärna göra det men har så fel både ur ett etiskt och moraliskt perspektiv.

-Och där kom svamlet om "allas lika värde" denna gång med hänvisning till Europakonventionen, ibland är det FN.

-Är det då ingen av alla pratkvarnar och tyckare, som orkar göra sig besväret att läsa någon av konventionerna !!

-Nej, det är nog för "jobbigt" -Det räcker att svamla på och felcitera, som alla andra

I t ex FNs konv. står det "All human beings are born free, and equal in dignity and rights"

Inte ens en mer än vlnligt tveksam googleöversättning, kan få det till "allas lika värde"

Helt korrekt. Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna hänvisar bara till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som lyder som du återgav. Jag levde i föreställningen att översättningen som allt annat förvanskats på senare tid men översättningen från 1940-talet lyder "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter".

Sedan brukar jag luta mig tillbaka på följande argumentation; Om vi för ett ögonblick låtsas att översättningen är korrekt så är ändå inte alla människor lika värda. Vi är födda lika i värde och rättigheter men det säger ingenting om den fortsatta utvecklingen. Vi kan ta greve Folke Bernadotte och Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Det torde vara mycket få som sätter likhetstecken mellan en som räddade tiotusentals och en massmördare.

Vad vill du ha sagt med ditt inlägg?

Jag håller med om att det är något äventyrligt och vanskligt att svenska juristdomare medverkar i en demonstration - av vilket slag och för vilket ändamål som helst egentligen.
Av samma försiktighetsskäl bör professionella domare inte heller vara medlemmar i Frimurarorden, Rotary eller något annat beroendeframkallande och reglerat kompisförhållande.
Är detta alltför stora krav på uppoffringar i livet för denna viktiga yrkesgrupp? I så fall kan det kompenseras på annat sätt genom anställningsvillkor etc.

En kul kommnentar, oaktat att du faktiskt har en poäng.

-Nåja, så länge det inte gäller Sällskapet, Royal Bachelors, eller Atheneum i London, så bryr jag mig inte.

Gäller enligt din mening den grundlagsskyddade föreningsfriheten inte för domare?

Det ligger väl på ungefär samma nivå som att tv-anställda inte får öppna med var de står politiskt och blir avstängda (åtminstone inför val) om de inte är tillräckligt opartiska (vilket är något av ett skämt när man talar om svt).

De ska inte vara medlemmar i Advokatsamfundets Hilda och Ruben vilket medför stor risk för vänskapskorruption.

Gäller inte den grundlagsskyddade föreningsfriheten domare?

Som någon redan påpekat säger Regeringsformen 1:9: "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet"
Det är därmed att betrakta som ett grundlagsbrott när en myndighet deltar i en politisk manifestation. Oavsett vad man tycker om Pride så är det en politisk manifestation. Det är således att betrakta som grundlagsbrott om någon deltar som representant för en myndighet (inklusive att poliser går uniformerade i tåget och liknande dumheter).
Om någon deltar i pride eller någon annan politisk manifestation skall det ske privat utom tjänsten.

Stockholm Pride är sprunget ur RFSL och många i lokala Prideföreningar sitter även i lokala RFSL-föreningar. Både RFSL och Pride är åsiktsorganisationer som arbetar för sin sak.

Av RFSL:s principprogram framgår till exempel att de vill legalisera polygami och att det juridiska könet ska utgå från den enskildes självbestämda könsidentitet vilket den enskilde, oavsett ålder, själv ska få bestämma och kunna ändra när som helst.

Prideorganisationernas regelverk är mer avskalat, de vill i princip bara uppmärksamma HBTQ-frågor utifrån de mänskliga rättigheterna samtidigt som vissa paraddeltagare utsmyckar sig på ett sätt som de 364 dagar om året inte gör i tron om att detta ska normalisera deras kollektivistiska definition av HBTQ. Prideorganisationerna har dock lyckats med något unikt – att samla flertalet myndigheter i allmänna sammankomster. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan upptas till och med som officiella partner, dock framgår inte om de gått in med 150 000 skattekronor eller ännu mer, något övre tak finns inte.

Varför kan inte myndigheterna delta i fler sammankomster när vi ändå håller på? Efter Fittjadomen anordnades till exempel en sammankomst mot mäns våld mot kvinnor. Staten tar givetvis avstånd från våld och därför borde Södertörns tingsrätt deltagit i sammankomsten.

I min enfald trodde jag det var tämligen självklart att statsförvaltningen principiellt inte ska delta i allmänna sammankomster överhuvudtaget. Däremot ska statsförvaltningen upprätthålla saklighet och opartiskhet.

Vill Martin Holmgren delta i Pride får hon göra det privat.

Även jag tycker att det juridiska könet ska utgå. Det vill säga plockas bort i alla sammanhang. I övrigt har vi två biologiska kön.

Jag vill också avskaffa det juridiska könet och för min del kan vi lika gärna legalisera månggifte så länge vi inte kriminaliserar polyrelationer. Alla håller ju dock inte med mig och RFSL men det gör nog förvaltningsrätten.

Det är att göra det allt för enkelt för sig att säga att Pride inte står för något annat än grundläggande mänskliga rättigheter. Så är givetvis inte fallet. Man står för alla möjliga icke lagfästa eller konventionsgrundade rättigheter som man inte har men önskar ha. De som delar synsättet menar förstås att det likväl är fråga om grundläggande mänskliga rättigheter men det är ju bara för att man själv tycker att de borde vara det, dvs. man vill förändra samhället i viss riktning.

På det sättet är det en politisk manifestation. Vare sig domstolar eller andra myndigheter bör delta i politiska manifestationer av något slag under sitt namn. Enskilda tjänstemän har självklart sin rätt till det men sedan kan det likväl leda till jävsproblematik i enskilda fall.

Det blir allt vanligare att myndigheter vill delta i olika intresseorganisationers verksamhet för att det är politiskt korrekt att göra det. Likaså får man för sig att man i sin myndighetsutövning ska ha värdegrundsdokument, trots att det strängt taget inte behövs så länge man bara håller sig till att opartiskt tillämpa gällande rätt. Risken med sådant är i stället att man kränker rättigheter som faktiskt är lagfästa och att det hela slår tillbaka i stället.

När domstolarna manifesterar i Pridefestivaler ställer man upp på idén om att kön är en social konstruktion vilket inte utan vidare accepteras av naturvetare såsom exempelvis hjärnforskaren Martin Ingvar som menar att forskningen visar på att det finns skillnader på flickor och pojkar. Vidare ställer man upp under paroller såsom att även länder, landsgränser och medborgarskap är sociala konstruktioner. Dessa idéer innebär exempelvis att alla som vistas i Sverige skall ha samma rättigheter oavsett om man är landets medborgare eller inte och innefattar rätt till bostad, uppehälle mm. Motsatsvis gäller att välfärd är kopplat till nation och nationstillhörighet. Vidare, såsom FI hävdar, bör inte individer som begått brott inte kunna utvisas. Nämnda idé kommer från tanken att ingen har mer rätt till Sverige än någon annan oavsett medborgarskap mm. Pride får anses vara ett uttryck för vår moderna postmodernism.I extremformerna av postmodernismen hävdar vissa t o m att atomer, atomkärnor mm även är sociala konstruktioner. Tanken bygger på att oavsett hur man utforskar och analyserar dessa är de slutligen endast fenomen som vi kan uppfatta med våra sinnen och därigenom rör vi oss med sociala konstruktioner. Sammanfattningsvis kan man således säga att våra domstolar paraderar under paroller som påminner om trolldom, fantasier och i många avseenden direkt strider mot vedertagen vetenskap.

Det är väl bra att domstolarna träder fram och anammar rådande samhällströmningar i praktiken, i stället för att gömma sig bakom begrepp som opartiskhet. Då får begreppen "anses att" och "sammantagen bedömning" en mer adekvat lydelse för medborgarna.

Att gå i pridetåget är numera ganska okontroversiellt. Tämligen okontroversiellt och betyder inte att man har några särskilda åsikter. Bara att man tolererar att synas i samband med bögar.

Och att det är viktigt att allmänheten har förtroende för rättsväsendet är bara sant om rättsväsendet förtjänar blint förtroende. Annars blir det tvärtom viktigt att allmänheten är informerade, skeptiska och ifrågasättande.

Det är inte riktigt klart för mig om din kommentar är ett försvar eller inte av att domstolar deltar i Pride. Men jag uppfattar i alla fall första stycket som ett försvar.
Det är i dagens sverige inte heller kontroversiellt på något vis att vara feminist. Det är däremot kontroversiellt att ta ställning mot feminism. Innebär det att domstolar skall kunna delta i feministiska demonstrationer?
Eller vad skulle man säga om domstolar deltog i första maj-tåg?

Näh, det var mestadels ett sätt att avdramatisera det hela. Pride-tåget är inget att hetsa upp sig över. Jag har svårt att se vad domstolarna har där att göra men om de nu vill gå med så har jag inget emot det.

Generellt tycker jag inte att domstolarna bör gå med i några demonstrationer. Det är att slösa med både tiden och gemensamma resurser. Har de tid med sådant har de för lite att göra alternativt för stora resurser.

Egentligen tycker jag det är ett större problem att domare sitter med i t.ex. föreningen för upphovsrätt och frotterar sig med företrädare för upphovsrättslobbyn.

Jag har allvarliga problem med sådant agerande. Domstolar skall inte engagera sig i några former av manifestationer. (Och som du så riktigt säger, domare skall inte sitta i föreningar för upphovsrätt.) Polischefer (f.d. Eliasson) skall inte heller uttala sig om partiledare, och soldater skall inte beordras köra flakbilar i prideparader.
Domstolen som deltar i pride är, för att travestera Rossana Dinamarca, "inte min domstol".

Innehållet i kommentarerna börjar nu spåra ur, men vad är det fel med att av upphovsrätt intresserad domare är medlem i Svenska Föreningen för upphovsrätt? Får en domare - enligt din uppfattning - ej heller vara medlem i Svenska Sjörättsföreningen eller i Svenska Föreningen för immaterialrätt?

Om han (eller hon) är det bör hon i alla fall inte kunna vara aktiv i mål som gäller sådana frågor, eftersom det blir en jävssituation.

Skulle en domare som är medlem i Svenska Sjörättsföreningen inte få lov att döma i ett mål som rör tillämpning av Sjölagen eller annan transporträtt?

Tyvärr har det gått inflation i jävsfrågan och detta synsätt lägger stora hinder i vägen för domare att förkovra sig i rättsliga frågor genom att vara med i föreningar som ordnar föredrag och annat i olika ämnen. En mycket tråkig utveckling, som vi dock tyvärr verkar få leva med.

För mig är det absurt att tro att en person som försetts med en fullmakt att döma inte t.ex. skulle kunna objektivt bedöma ett mål om sjörätt bara för att man är med i en förening som ägnar sig åt sjörättsliga frågor.

På detta område har haveristerna och foliehattarna tyvärr fått för stort inflytande, är min uppfattning.

Det är väl självklart att domare måste se till att förkovra sig - ständigt! Om möjligt i det mesta om man insiktsfullt skall klara konkursmål, ekobrott, andra brottmål, vårdnadsärenden, o s v. o s v.
Att vara med i seriösa föreningar som driver kursverksamhet etc kan då inte vara fel.
Fel blir det däremot med kamratföreningar, vars egentliga syfte kan vara att skapa "personligt nyttiga" kontakter.
Problemet är att det för vem som helst kan vara svårt att göra åtskillnad mellan sak och person - vilket den MÅSTE kunna klara som tjänstgör som domare. I detta hänseende har det skapats många avskräckande exempel.

Och själv menar jag att man som domare är kapabel att skilja på sak och person även om man är medlem i en förening med inriktning på vissa rättsliga frågor men där andra medlemmar må ha ett annat synsätt de lege ferenda. På samma sätt som en domare är kapabel att skilja på sak och person om en medlem av ett annat politiskt parti än det domaren röstar på är part i målet. Jag brukar spetsa till den här diskussionen och fråga om domaren inte heller ska ha rösträtt samt leva under en sten förutom när det är dags att gå till tinget...

Det är haveristerna och foliehattarna som inte kan skilja på sak och person. Så snart domaren på något sätt skiljer sig från dem i åsikt, ålder, kön eller vad det må vara så kommer konspirationsteorierna upp.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.