Skip to content

"Visselblåsare måste få vara anonyma enligt lag - ett viktigt verktyg mot korruption"

DEBATT – av Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor

 

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till minimidirektiv om skydd för visselblåsare.

Förslaget ställer bland annat krav på stora och medelstora företag samt på statliga och regionala förvaltningar liksom kommuner med fler än 10 000 invånare att införa rapporteringskanaler samt säkerställa konfidentiell hantering av identiteten för den som rapporterar.

Institutet Mot Mutor (IMM) välkomnar förslaget, som sätter fokus på visselblåsares viktiga roll i antikorruptionsarbetet.

Visselblåsare har en väldigt viktig roll i kampen mot korruption. Ett effektivt antikorruptionsarbete förutsätter miljöer där signaler om oegentligheter kan fångas upp.

Att förebygga negativa tystnadskulturer är en del i att skapa en sådan miljö, men det är också av stor vikt att det finns trygga rapporteringskanaler.

Sedan förra året finns en ny svensk lag som skyddar arbetstagare som larmar om bland annat mutbrott mot repressalier.

Lagen innehåller dock inget krav på organisationer att ha ett visselblåsningssystem eller att garantera anonymiteten för den som slår larm - någonting som utgör en brist.

Visselblåsare har i många fall råkat illa ut, vilket medför att det kan finnas en rädsla att slå larm. Visselblåsningssystem som garanterar anonymitet är därför ett viktigt verktyg för att tillförsäkra att personer vågar rapportera om oegentligheter.

Det hade därför varit önskvärt om det föreslagna direktivet hade krävt att rapporteringssystemen skulle ge möjlighet till anonym rapportering.

I undersökningen Bryta Tystnaden, som IMM genomförde under hösten, var en klar majoritet av de 38 stora och medelstora deltagande företagen positiva till såväl lagstadgat krav på visselblåsningssystem som anonymitetsskydd för visselblåsare.

Kunskap om oegentligheter i en organisation finns nästintill alltid inom organisationen. Därför behövs system som säkerställer att sådan kunskap fångas upp.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Det finns ingen "korruption" i Sverige! Basta. I Sverige är vi snälla och har följer den rätta värdegrunden. På så sätt slipper vi ha en massa onödiga ansvarsregler eller juridisk kontroll av den politiska makten. Vi är helt enkelt världsbäst och unika. Sverige är det förlovade landet. Där honungen flödar och alla är lyckliga. :):)

Institutet mot mutor och korruption Transparens International har i flera utredningar de facto fastställt citat: Den person i Sverige som anmäler tjänsteman i Sverige är rättslös utan lagskydd i Sverige!
Att Institutet Mot Mutor (IMM) nu ”välkomnar förslaget”. är förvånande ty senaste tjugo år har samma förslag repriserats inför varje val och enda följd är att ”fokus på visselblåsarens roll i antikorruptionsarbetet”, alltid varit och är att försöka överleva den oundvikliga statsterror som inte en enda visselblåsare har undgått!

Avseende ”i Sverige måste visselblåsare få vara anonyma för att säkerställa konfidentiell hantering av identiteten, för den som rapporterar”, är märkligt ty de intuitioner som har ”visselblåsorfunktion”, kräver namn, personnummer, adress, email, etcetera och sedan år 2017 svensk lag som ska skydda dem som larmar om mutbrott mot repressalier, har fått ännu mer förödande konsekvenser för visselblåsare, ty i staten tjänstemän i skydd av tjänsteställning för egen vinning Tystnadskultur är Sverige signum upprätthållet av med rikspolitisk utnämningsrätt premierade chefer vid JO, JK, RÅ.
De facto utgör att Sverige saknar antikorruptionsarbete ty faller en korrumperad i staten drar denne med sig hela släkten i fallet och med gedigen insikt i att det inte finns en enda ”trygg rapporteringskanal" har visselblåsare i samtliga fall råkat enormt ut, vilket medför att hela Sveriges befolkning vet att tiga, annars är också deras karriärer krossade.

I Sverige krossas per automatik visselblåsares trovärdighet och yrkeskarriärer och i demokratiska stater hedras visselblåsare som "inte behöver garantier avseende visselblåsnings system för att tillförsäkra att med civilkurage öppet våga rapportera oegentligheter.
Avseende artikelförfattarens ”kunskap om oegentligheter i organisation finns nästintill alltid inom organisationen”, ifrågasätts inte tillika är faktum att i nio fall av tio berättar de om det i slutna sällskap, vilket är fallet också avseende It skandalen vid Transportstyrelsen avslöjad år 2012.
Av Transparency International: Den person som anmäler cheftjänsteman i Sverige är maktlös, rättslös och utan lagskydd i Sverige", blev ännu en gång faktum ty civilkurage bemöts utan undantag av staten värre än terroristers hot mot rikets säkerhet.

Dessutom har det enligt medierna utdelats "visselblåsarpris år 2018 till två tjänsteman år 2015" som orätt sägs avslöjat oegentligheterna vid Transportstyrelsen, vilket är löjeväckande ty de facto är att i Dagens Juridik debattör har flera år innan 2015 och flera gånger kommande år avslöjat oegentligheterna med påtalande, styrkt med starka bevis inkluderande Säpoförhör år 2013 med anställda i Transportstyrelsen, men per automatik anmäldes så ock denna fakta olämplig vid varje publicering och raderades av Dagens Juridik utan kontroll av fakta.
Av debattör med team avslöjat år 2012 visar att flera av polisens och militära hemliga register utan enda säkerhetskontroll överlämnats och låg helt öppna för så ock obehöriga inte säkerhets prövade för Sverige okända hemliga datatekniker i Serbien som via SGSI följde trafiken mellan Transportstyrelsen åtkomstskyddande meddelanden till ett 40 tal myndigheter och från dem.

Avslöjandet till i Sverige myndigheter, departement och en par medier renderade bland annat ut i att tjänstemän som samtidigt är högt uppsatta kommunpolitiker, kommande år bad om tystnad bland annat motiverat att ”ett antal personer vars körkort var indraget på grund av att de dömts för droger och våldsdåd hade fallit ur och därav hade de fortfarande giltiga körkort i sin hand som i första skede måste åtgärdas", och andra hederliga invånare som aldrig rört en drog fick för förnyande av körkortsbehörigheter komma i andra hand, vilket för dem med samtliga behörigheter/yrkeschaufförer fick förödande följder och avseende de facto nämns endast att.
När de rätta avslöjarna insåg att kommunpolitiker i roll tjänstemän för egen vinning i skydd av tjänsteställning dessutom avser att bli rikspolitiker vid valet 2018 och därav bytt arbetsplats för att undkomma mediabelysning, då hade de "rätta visselblåsarna” blivit totalt utraderade i registren och det med tillägg att i Sverige krav är giltig legitimation för att förnya identitetshandlingar, pass, certifikat körkort har till dags dato kostat de maktlösa rättslösa utan lagskydd rätta avslöjarna många hundratusentals kronor i misslyckade försök att få tillbaka identiteten!

I Sverige av korrupta kommunpolitiker i roll tjänstemän för egen vinning i skydd av tjänsteställning grova oegentligheter är fritt att beakta eller förakta tillika är att de vid valet år 2018 står på listan som riksdagsledamot för M och de facto utgör möjligen att Socialdemokraternas statsminister inser att också han bör ha kontrollerat fakta innan han avskedade fel person, generaldirektör M Ågren.
Med insikt i daterat årtal i Säkerhetspolisen Sverige egna förhörshandlingar är obegripligt att statsministern entledigade generaldirektören tillika är att inte Säpo kan säkerhetsställa skyddsåtgärder ty Transportstyrelsen har inte genomfört säkerhets analys kopplat till migrering av VTR och outsourcing utgör att de för så ock Säpo konsekvenserna är att det som röjts till andra stater som missbrukas eller förstörs kan inte beivras, vilket i varje fall bör skänka eftertanke avseende alla hemliga mänskliga och materiella skyddsobjekt och skyddade identiteter som röjts.

Tillika avser den statsfinansierade hämnd från år 2012 och kommande år som de rätta visselblåsarna fått med tillägg utraderad identitet och i myndigheter anställda som kommenterat händelsen på deras interna sida har också tystats med allehanda diktaturstatsmetoder vilket så ock framgår i av Säpo egen förundersökning.
I Sverige myndigheter, departement, riksdag och regering består av i generationer släktled och av dem med politisk utnämningsrätt premierade JO, JK, RÅ ”folkets advokater” sitter således på två stolar och det utgör att senaste femtio åren har varenda vissel blåsare i Sverige offentligt karaktärmördats och yrkeskarriärer i spillror av gärningsmän för egen vinning i skydd av tjänsteställning i register uppsåtligt införda falska uppgifter.

Sverige synes kommit beyond the point of no return i jämförande med övriga världen demokratiska staters regimer beivrande av all korruption med system som säkerställer och hedrar visselblåsares civilkurage men i Sverige eskalerar korruptionen och civilkurage bemöts kraftfullare än terrorism och av demokrati, yttrandefrihet, åsiktsfrihet är endast spillror kvar.
Att av i Sverige civilkuragelösa politiker med i generationer släktled
förslag att införa civilkurage lagar är häpnadsväckande, men annat är det i demokratiska stater som exempelvis Danmark som år 2018 rensade ut av politiker i släktkorruption placerade i myndigheter, departement och övriga beskickningar, som samtliga stängdes och alla inkompetenta tjänstemän med släktkorruption tillsatta avskedades och yrkeskompetenta tjänstemän tillsattes.
Sveriges politiker bör lägga sin energi på att bygga upp sitt eget förtroende istället för att försöka rasera befolkningens för att de har genomskådat det parlamentariska hyckleriet.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Instämmer till fullo i vad Natali Phalén så rimligt anför. Det är t ex onekligen ett sämre betyg att vårt land halkat ner ett snäpp i Transparency Internationals senaste mätning rörande graden av olika länders korruption. Fel riktning!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.