Skip to content

"Inga juridiska hinder mot att ledamöter lämnar Svenska Akademien" - professor om krisen

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, och ständige sekreteraren Sara Danius vid en av Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst. Foto: Stockholms universitet och Henrik Montgomery/TT

Det finns inga juridiska hinder mot att ledamöter i Svenska Akademien avgår eller mot att Akademien ändrar praxis och tillsätter nya ledamöter. Juridikprofessorn Claes Sandgren konstaterar på DN Debatt att det är domstolarna som har sista ordet - och inte Akademien.

 

Medan debatten rasar om osämjan inom Svenska Akademien tar Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, ett juridiskt grepp på frågan om ledamöternas möjligheter att lämna Akademien för gott och ersättas av andra personer.

Enligt flera ledamöter kan frågan bara lösas genom att Akademiens stadgar ändras. På DN Debatt argumenterar Claes Sandgren idag för motsatsen.

Inget förbjuder utträde
Enligt Claes Sandgren finns det dock ingenting i Akademiens stadgar som förbjuder ett utträde. Därmed är det också fullt möjligt och juridisk tillåtet att helt lämna sin plats som ledamot.

Enligt Sandgren strider det dessutom mot föreningsrätten att tvinga ledamöter att vara kvar. 

När det gäller uppfattningen att ledamöterna ensamma är de enda som har rätt att besluta om utträde så är detta också felaktigt enligt Sandgren. Han skriver att det är domstolarna som har sista ordet och att "ledamöter skulle kunna få fastställt av domstol att de utträtt".

Bara att ändra praxis
Argumenten om att det skulle strida mot "praxis" att medge utträde håller inte heller. "Det är bara att upphöra med denna praxis", skriver Sandgren och pekar på att Akademien redan har ändrat "praxis" genom att ta in kvinnor och genom att låta de ständiga sekreterarna bytas ut.

När det gäller invalen i Akademien menar Sandgren att Akademien visst är beslutsför med färre än tolv ledamöter:

"Det finns inget intresse som träds för när och ingen ledamot skadas, om bara elva ledamöter beslutar; tvärtom ligger det i Akademiens och alla ledamöters intresse att Akademien förnyas", skriver han och påpekar att endast Konungen kan ogiltigförklara ett inval.

Skydda mot godtycklighet
Däremot finns det en skillnad mot bestämmelsen i stadgarna om uteslutning där man också föreskriver att tolv ledamöter måste vara närvarande för beslutsmässighet. Detta eftersom den bestämmelsen är till för att skydda enskilda ledamöter "mot godtyckliga angrepp".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Självfallet ska stadgarna följas i en institution. Lydnad inför stadgarna ska inte bara göras av respekt för institutionen som sådan och för instiftarens uttryckliga vilja, utan också därför att traditionen så bjuder, vilket borgar för ett gynnsamt arbetsklimat och framtida fortlevnad. Dessutom utstrålar en sådan institution en inneboende styrka, som lättare kan motstå tillfälliga nycker.

Det är först i och med att Svenska Akademien, efter sekler med stadgeenligt, framgångsrikt, respektingivande, broderligt arbete under överinseende av kungahuset, i ett svagt ögonblick, ehuru under starkt, politiskt korrekt, efemärt omvärldstryck, bröt mot stadgarna och släppte in den första kvinnan bland De aderton.

Med stadgebrottet bröt helvetet lös, om man får säga så. Kvinnan hade ju självfallet inte den respektfulla inställning till institutionen Svenska Akademien, som man kan kräva av var och en bland De aderton, vilket visade sig när hon gick ur sagda akademi, vilket var stadgebrott nummer 2.

När sedan Svenska Akademiens ständige sekreterare inte längre blev ständig så var stadgebrott nummer tre ett faktum.

Den nuvarande kris som denna ärevördiga institution nu skakas av är en direkt konsekvens av att man har brutit mot stadgarna. Det vet alla som har sin observations- och analytiska förmåga intakt samt insikt om traditionens inneboende makt, och som nu tvingas bevittna dagens kaos i akademien.

Lärdomen för denna ärevördiga institution, som sedan gammalt är känt för tradition, integritet och att sätta lärdom i högsätet, är att återgå till det stadgeenliga, harmoniska tillståndet. Men för att kunna återgå till detta tillstånd, måste många direkt berörda vandra till Canossa. Först då kan man rida ut nuvarande storm i Svenska Akademien.

Känd med d, inte t. Ordet syftar på institution, och ska då skrivas i utrum - inte neutrum.

Håller förövrigt inte med dig.

Vad är utrum? Det fanns inte när jag gick i skolan. Ska det inte vara uterum? Fast det fanns inte heller när jag gick i skolan.

Jag håller inte heller med dig så där är vi överens.

En institution för inbördes beundran. Inget att förundras över. Vilket år var det Vilhelm Moberg inte fick nobelpriset. Någon som minne?

Rättelse:

På 1970-talet blåste det extrema vänstervindar i Sverige, som ville göra upp med invanda traditioner och som kom att prägla politiken samt svenskt samhälls- och kulturliv.

1974 kom den nya regeringsformen präglad av samtiden. Den hade jämfört med 1809 års regeringsform i grunden kraftigt förändrats.

1974 var också året då man av grumligt pacifistiska skäl upphörde med traditionen med Karl XI:s drabanter vid Riksdagens högtidliga öppnande.

Konungariket Sverige fick också en ny successionsordning i slutet av 1970-talet, som öppnade upp för kvinnlig tronföljd (fullt kognatisk tronföljd). Därmed bröts en (då Ynglingatal inkluderas i den svenska regentlängden) mångtusenårig monarkisk tradition i Sverige.

Det var först i samband med att den tredje kvinnan, Kerstin Ekman, under trycket av vänstervindar ute i samhället, släpptes in i Svenska Akademien 1978, som det började knaka i fogarna i den ärevördiga institutionen. I och med detta började man uppenbarligen på allvar släppa på lojalitetskravet inför stadgarna. Det var detta insläpp som åsyftades i min föregående kommentar 23:57.

Den första kvinnan i Svenska Akademien var Selma Lagerlöf, och den andra var Elin Wägner. Dessa insläpp är väl snarare att betrakta som engångsföreteelser. Svenska Akademiens verksamhet led ingen nämnvärd skada, vad jag har kunna se.

Nu hörs röster av diverse jurister, kulturpersoner, journalister, förståsigpåare et consortes som vill upplösa Svenska Akademien med tanke på vad som har uppdagats. Lyssna inte på dessa ointelligenta gapande gökar! Svenska Akademien måste stå pall för dessa gökars negativa energi och istället bejaka gamla dygder såsom tradition, kontinuitet, lärdom, plikt och stadgar, som under sekler har tjänat akademien så utomordentligt väl. Tänk på ert uppdrag!

Ska stå:
... vad jag har kunnat se.

Vårt svenska samhälle uppvisade många annorlunda drag 1786, när akademien inrättades av Gustav III, än vad det gör idag anno 2018.
Det finns goda skäl att se över bl a stadgar och en del arbetsrutiner. Ju omsorgsfullare och mer tidsanpassade stadgar desto mindre utrymme för oskrivet godtycke och luddig praxis. Reglera närmare t ex antalet ledamöter (minst - mest), tidsbegränsat ledamotskap eller tills vidare, höga beskyddarens befogenheter, "ständigheten" hos sekreteraren, jämvikt mellan könen, beslutsförhet (kvorumregler), utträde, uteslutning, kommittéer och arbetsgrupper m m m m).
Det borde f ö åtminstone alltid finnas en högt aktad jurist bland ledamöterna! Akademien står givetvis inte över svensk lag. I den mån det förekommit/förekommer oegentligheter - som kanske t o m skulle kunna falla under allmänt åtal - ska de givetvis underkastas rättslig granskning och, när juridiska skäl föreligger, lagföras. Ingen risk för "främjande av orätt" genom slutna omröstningar kring vad som t ex kan anses "tillräckligt allvarligt" från juridisk synpunkt. Det enda som det stängt taget finns anledning att hålla hemligt fram till kungörelsen är vem/vilka som tilldelas årets nobelpris i litteratur. I övrigt skulle verksamheten vinna på öppenhet och transparens. Mannamån, manschauvinism, korruption, nepotism, mygel, jäv m m m m är givetvis totalt oacceptabelt i ett sällskap som har att vårda sig om både "snille och smak"!
Här gäller det nu alltså att öppna fönstren på vid gavel och vädra ut unken, accumulerat och manifesterat kamaraderei som främst gynnat egoistiska intressen och ryggborstande kotterier.
Claes Sandgrens bedömning att det är fullt möjligt och juridiskt tillåtet att helt lämna sin plats som ledamot ter sig helt rimlig redan i ljuset av att ett "liveget", livsvarigt kvarhållande i ett medlemskap strider mot föreningsfriheten. Det vore f ö stötande för allmän rättskänsla om ledamöterna vore så maktfullkomliga att beviljandet av ett eventuellt frivilligt utträde endast låg i en majoritets händer. Rätten att utträda bör rimligen vara absolut och uteslutande vila på den enskilda ledamotens beslut och önskan.
Procedurerna kring uteslutning bör däremot bli föremål för en grundligare översyn med sikte på förtydliganden.
En väl genomtänkt och pietetsfull reformering av SA i tiden förmår samtidigt ta tillvara de goda traditionerna.

@Stöpsleven 14:19
”Vårt svenska samhälle uppvisade många annorlunda drag 1786, när akademien inrättades av Gustav III, än vad det gör idag anno 2018.”

Uppenbarligen inser du inte vilken styrka och framgångsrecept det är när en gammal institution håller på traditioner, som bl.a. bärs upp av originalstadgar. Och uppenbarligen är du inte ensam att tycka så i Sverige. I såväl det politiska som det journalistiska och kulturella etablissemanget vimlar det av kontinuitets- och traditionsbrytare. Uppenbarligen har ni blivit utsatta för och duperade av en massiv kulturmarxistisk påverkansoperation, som går ut på att hävdvunna hierarkier och allt som våra svenska förfäder har åstadkommit är förkastligt och bör raseras respektive ändras på enligt politiskt korrekta, nutidsanpassade normer såsom feminism, mångfaldssatsningar, HBTQ-certifieringar et cetera. Kort sagt, ni är hjärntvättade i den politiska korrektionsanstalten!

Att åberopa föreningsfriheten för denna ärevördiga akademi, instiftad av Gustav III, visar bara på att man anser att Svenska Akademien inte är något speciellt, utan en förening vilken som helst.

I förhoppning att du ska komma till sans, och då du förmodligen är amerikaniserad som de flesta hjärntvättade svenskarna är, gör jag ett transatlantiskt hopp och säger att det amerikanska samhället uppvisade också många annorlunda drag 1787, när deras författning antogs, än vad det gör idag anno 2018. Inte sjutton vill dagens amerikaner i gemen ändra i författningen för det! Och om det är något som amerikanerna i gemen känner stolthet över så är det just författningen.

För att inte tala om de berömda Ivy League-universiteten, som tävlar om det mest ryktbara universitet i USA utifrån gamla traditioner, stadgar och ålder, som en pendang till Svenska Akademien.

”Det borde f ö åtminstone alltid finnas en högt aktad jurist bland ledamöterna!”
Instämmer! Stol nr 1 har traditionellt varit vigd åt en jurist! Hade akademien en högt aktad jurist, så sluppe vi sannolikt mycket av dagens juridiska kaos i akademien.

Om Svenska Akademien hade hållit sig till stadgarna och sina traditioner, vilket den inte har gjort på senare tid, så hade den bibehållit sin månghundraåriga aktning bland upplysta svenskar och ute i världen.

Nej då, inte alls: allt som våra svenska förfäder har åstadkommit är INTE förkastligt eller bör raseras respektive ändras på. Men alla hierarkier och/eller traditioner är inte självklart av godo över tid. Föreningsrätten var inte aktuell 1786 men får i våra dagar närmast anses vara en mänsklig rättighet: d v s man ska inte kunna tvingas till liveget/livsvarigt medlemskap i någon sammanslutning mot sin vilja. (Hänvisning till bl a till Regeringsformen 2:1, 2:2. Europakonventionen (EKMR) är svensk lag sedan 1995. Artikel 11 i EKMR föreskriver att envar äger frihet att deltaga i fredliga sammankomster och till föreningsfrihet samt att bilda och ansluta sig exempelvis till fackföreningar för att skydda sina intressen, d v s så kallad positiv föreningsfrihet. Men den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna har som allmän princip också slagit fast att föreningsfrihet även innefattar frihet att inte sammansluta sig med andra personer och att inte ansluta sig till exempelvis fackföreningar).

Att söka likna den amerikanska konstitutionen vid Svenska Akademiens (SA) stadgar är knappast relevant. Ett lands författning är något annat än en enskild "privat" inrättning av SA:s slag som i vår rättsordning för övrigt saknar egentlig associationsrättslig hemvist/motsvarighet. Ålder och hävd kan sällan enskilt utgöra avgörande argument för att fastställa att något bör/ska förbli oförändrat därest uppenbara omständigheter visar att ordningen/verksamheten i flera avseenden blivit omsprungna av tidens anda.

Goda traditioner förtjänar absolut att försvaras men mindre goda, dåliga avarter bör likaså absolut utmönstras.

@Stöpsleven 11:23

Hur kan Regeringsformen 2:1, 2:2 (se nedan) vara tillämplig i fallet Svenska Akademien, som instiftades av konung Gustaf III 1786 med tillhörande stadgar?

"2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."
...
"2§ Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. "

Jag förstår inte varför du hänvisar till dem. Du kan inte vara jurist! När man frivilligt tackar ja till att bli medlem i Svenska Akademien så tackar man också ja till att medlemskapet är på "livstid" enligt de stadgar som reglerar Svenska Akademiens verksamhet.

Jaså, Svenska Akademien är ingen god tradition enligt dig. Du vill alltså att Svenska Akademien ska vara vilken förening som helst där man kan gå in och ut ur föreningen efter eget skön? Måhända anser du inte att akademien stadgar lever upp till den värdegrund, som den humanitära stormakten - Sverige 2.0 - stoltserar med, och som kultiveras på de genusvetenskapliga institutionerna , men som drar ett löjets skimmer över sig i utomståendes ögon i bildade kretsar.

Då kommer nog det här som en chock för dig; Svenska Akademien har varit respekterat i åtminstone utlandet pga. sin integritet, sin kontinuitet och tradition, ålder, livstidsmedlemskapen och kungliga glans.

Dina fördomsfulla, förhastade slutsatser och insinuanta påståenden i olika inlägg bevärdigas inte med några närmare kommentarer.

Den positiva föreningsrätten kommer till uttryck i RF 2:1.5. Även om vi inte har en i RF stadfäst negativ föreningsrätt får man presumera att lagstiftaren inte utgår från livsvarig bundenhet till sammanslutning för allmänna eller enskilda syften. Vidare har, som antytts tidigare, europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter slagit fast att föreningsfrihet även innefattar frihet att inte sammansluta sig med andra personer och att inte ansluta sig till exempelvis fackföreningar, d v s negativ föreningsfrihet.

RF 2:2 understryker närmast den positiva föreningsrätten på frivillig grund, dock ej påtvingad.

Kungen har nyligen, med stöd av legala rådgivare, öppnat upp för ett försiktigt förtydligande av SAs stadgar som just tar sikte på rätten att begära/beviljas utträde och att den ledamot som varit overksam inom akademien under två år ska anses ha utträtt ur densamma. Rimliga förslag i linje med rådande rättsbegrepp för en akademi - "i tiden" - från dess höge beskyddare kung Carl XVI Gustaf och som ledamöterna i gemen numera verkar ha fattat.

SA vilar på många goda traditioner men inte uteslutande. Det som spelats upp inför våra ögon de senaste veckorna - ja, sedan i slutet av förra året - tillhör dåliga avarter som bör utmönstras. SA har - efter långa födslovåndor - i dagarna lyckats klämma ur sig ett pressmeddelande (PRM) bemängt med det ena "pudlandet" efter det andra över begångna misstag, felbedömningar och tillkortakommanden. Något annat hade f ö varit synnerligen uppseendeväckande och det återstår väl att se vilken verkan detta nu kan ha/få för framtiden. Att man omgående ska överlämna den s k advokatutredningen till rättsvårdande myndigheter borde ju ha varit självklart redan i februari då akademien fick del av den. SA står ju på intet sätt över svensk lag även om en del av dess ledamöter verkar ha en grumlig uppfattning bl a om den saken. PRM röjer, långt om länge, t o m insikten om att man behöver förstärka sin juridiska kompetens, regler om öppenhet, jävsfrågor m m.

http://www.gp.se/kultur/kultur/upprop-mot-sexismen-i-svenska-akademien-1...

209 förtretade kärringar mopsar sig. 165 kvinnfolk, 42 dito manfolk, en av obestämt folkslag plus ett rent aprilskämt. Det var i går. I dag är de 212. Är det kulturprofilen med anhang som har anslutit sig?

Hucklen, fittmössor och nu knytblusar. Vad blir det härnäst?

@Claes Sandgren

Vilka lagar anser du vara tillämpliga angående det du skriver (t.ex. om föreningsfriheten) i ditt blogginlägg om Svenska Akademien? Vad är det för lagrum som motiverar och bekräftar ditt ställningstagande i ditt blogginlägg? Jag kan inte läsa DN-artikeln.

Här är en länk, som handlar om Svenska Akademien, och vars innehåll jag sympatiserar med.
https://ledarsidorna.se/2018/04/svenska-akademiens-kris-handlar-om-mer-a...

Det ett oskick av media att förlägga debatt-inlägg bakom lyckta dörrar. Det är snålt, rentav dumsnålt.

Ctr-A + Ctrl-C > Ctrl-V Det fungerar om man är snabb som bara den! Jag gör inte så bara för att jag är smålänning. Jag vill inte betala ens om det är gratis. Jag står inte på samma värdegrund.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.