Skip to content

Inga rättegångar i den åtalades frånvaro utan delgivning - rättegångsbalken ändras

Foto: Christine Olsson/TT

Möjligheten för tingsrätten att avgöra ett brottmål i den åtalades frånvaro försvinner om några veckor. Från och med april gäller nya regler i rättegångs-balken i fall där den åtalade inte har delgetts kallelse.

 

Efter ett nytt EU-direktiv om misstänktas och åtalades rättigheter i brottmålsprocesser måste även svensk lagstiftning anpassas.

Enligt de nuvarande svenska reglerna kan tingsrätten i vissa fall avgöra ett mål utan att den tilltalade har underrättats om huvudförhandlingen och följderna av att han eller hon uteblir. Den möjligheten försvinner nu.

Ingen ändring i hovrätten
Det innebär att brottmål inte längre kommer att få avgöras när den åtalade uteblir från en förhandling som personen inte har delgivits genom kallelse. Den nuvarande bestämmelsen om detta (46 kap. 15 a § tredje stycket rättegångsbalken) tas alltså bort.

När det gäller möjligheten att hålla förhandling i den tilltalades frånvaro i hovrätten gör regeringen bedömningen att den nuvarande regleringen "är förenlig med direktivets krav".

Direktivet innebär också att den misstänkte ska delges en kallelse om datum och tid för rättegången och information om "varje rättsligt förhandlingstillfälle där skuldfrågan kan avgöras".

Oskuldspresumtionen gäller redan
Direktivet innehåller även minimiregler om misstänktas och tilltalades rätt att betraktas som oskyldiga till dess att deras skuld har fastställts enligt lag. Regeringen konstaterat att den svenska straffrättsliga regleringen redan i dag bygger på den principen.

Det är också en huvudregel i svensk rätt att en misstänkt eller tilltalad ska ges möjlighet att muntligen lägga fram sin sak inför rätten.

Det krävs enligt regeringen därmed inte några lagändringar för att genomföra EU-direktivets bestämmelser om oskuldspresumtion

Ändringarna klubbades nyligen i riksdagen och träder i kraft den 1 april.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

"Det innebär att brottmål inte längre kommer att få avgöras när den åtalade uteblir från en förhandling som personen inte har delgivits genom kallelse."
I och för sig logiskt men hur blir det med förhandlingar där den åtalade underlåter,ej av sjukdom etc, att inställa sig,kommer det som nu att vara möjligt att avgöra målet om det kan utredas tillfredsställande?

Det är bara punkten 2 som försvinner, den som innebär att det är möjligt att avgöra utan att tilltalad delgivits kallelse. Är kallelse delgiven går det lika bra som tidigare att avgöra målet i frånvaro. Det kan sägas att punkten 2 inte används så ofta varför det inte är något större ingrepp på den svenska rättstillämpningen

Tack för svar.Precis vad jag anade.
"Inga rättegångar i den åtalades frånvaro"
Rubriken är då vilseledande.

Ja, det tycker jag också. Trodde det var en högst betydelsefull ändring.

Tack för relevant påpekande. Rubriken är nu ändrad så att den stämmer överens med artikeln. Jag beklagar felet som jag själv, och inte skribenten, är ansvarig för.

MVH

Stefan Wahlberg
Chefredaktör dagens Juridik

Nåja, det är ju bra att man ställer krav på att den tilltalade ska vara delgiven,
Och kanske kan man då bli orolig för att man kan slippa åtal genom att göra sig onåbar.

Men det är väl redan i praktiken omöjligt att hålla sig undan delgivning (kungörelsedelgivning)?
Jag vet inte varför domstolarna är så ovilliga att delge genom kungörelse i fall där någon uppenbarligen håller sig undan (dvs efter brev, delgivningsman, polishämtning osv har misslyckats)

Det kan ju ha försäkrings och skadeståndsrättsliga konsekvenser att någon håller sig undan en rättegång i det oändliga.
I sådana fall kan det väl vara bättre att avgöra målet i TTs utevaro, även om verkställighet knappast blir aktuell om så bara för att släppa MÄ ur byråkratiskt limbo.

Stämningsansökningar samt kallelser i brottmål får inte delges genom kungörelsedelgivning. Endast vanlig samt med delgivningsman.

Och, under vissa förutsättningar, med förenklad delgivning sedan man en gång delgetts information om att sådan delgivningsform kan användas.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.