Skip to content

"Det måste bli mer kännbart att diskriminera i Sverige - men låt oss diskutera hur..."

DEBATT - av Lawen Redar (S), riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

 

Det är med viss nyfikenhet jag följer Lena Svenaeus kontinuerliga debattinlägg om DO:s utveckling och ärendehantering. Senast i Svenska Dagbladet menade den före detta jämställdhetsombudsmannen att det råder ”amnesti i Sverige för brott mot diskrimineringslagen”.[1]

Frustrationen verkar inte enbart handla om myndighetens arbete med enskilda anmälningar, även lagstiftaren beskylls för en oförmåga att vidta åtgärder med önskvärd effekt. Men vad är egentligen problemet och hur ska detta lösas?

Det var den dåvarande regeringen som i januari 2014[2] beslutade att utreda hur den som har blivit utsatt för diskriminering ska kunna ta tillvara sina rättigheter på ett effektivare sätt. Utredaren lämnade sitt betänkande Bättre skydd mot diskriminering[3] i december 2016 och sedan dess har det pågått en flitig debatt om hanteringen av diskrimineringsärenden i Sverige.

Ett förslag i utredningen som väckt särskild kritik[4] handlar om inrättandet av en ny myndighet dit individer ska kunna vända sig för att få sitt klagomål bedömt genom skriftlig handläggning i icke bindande beslut. Syftet är att minska det omfattande handläggningsarbetet hos DO där förebilden är Allmänna reklamationsnämnden.

Att den tidigare JämO högljutt protesterar, är inte förvånande. Konsumentärenden kan och ska givetvis inte likställas med klagomål som handlar om att få upprättelse när ens mänskliga rättigheter har kränkts. Diskriminering är olagligt och utgör en av hörnstenarna i samtliga internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Förslaget skulle dessutom innebära att diskrimineringsärenden, där det näst intill är regel än undantag med muntlig bevisning, enbart hanteras skriftligen. Det är tydligt att utredningen har fokuserat på effektivitet i handläggningen framför individens rätt till upprättelse.

Utredningens förslag blir dock begripligt sett till att Sverige saknar institutioner som uppfyller kraven enligt Parisprinciperna.[5] Det organ vi har, som ansvarar för både främjandearbetet mot diskriminering och det kvasi-judiciella, måste tillhandahålla kvalificerad information och erbjuda rättslig hjälp till den som blivit utsatt.

De ärenden som DO bedömer kan ha stort genomslag och påverka samhällsutvecklingen blir därför de som prioriteras. Detta är en rimlig utgångspunkt eftersom myndigheten inte kan av ekonomiska och rent tidsmässiga skäl utreda samtliga anmälningar som inkommer.

Problemet är att denna ordning inte tillförsäkrar den som har blivit utsatt för diskriminering ett effektivt rättsligt skydd. Exempel framgår av DO:s årsredovisning för 2016 som anger att myndigheten avslutade 1925 ärenden år 2014, 2331 ärenden år 2015 och 2279 ärenden år 2016 utan närmare utredning.[6]

Skälet till att inte utreda anger myndigheten själv vara bristande bevisning eller att ärendet inte lever upp till de interna kriterierna som DO har tagit fram för att effektivisera sitt arbete.

Sammanfattningsvis undersöker DO endast 15-20 procent av de inkomna ärendena vilket innebär att personer som bevisligen har blivit utsatta för diskriminering kan riskera att inte få sin sak närmare utredd.[7]

Mot denna bakgrund finns två problemkomplex att hantera som varken remissinstanser eller Svenaeus diskuterat nämnvärt.

Den första handlar om den förvånansvärt stora mängd anmälningar om diskriminering som kommer in till DO och vad det beror på.

Den andra frågan avser en bristande samhällelig samordning av denna typ av ärenden och vad som måste till.

Att det årligen inkommer uppemot 2 000 anmälningar om diskriminering till DO är en hårresande och samtidigt förvånande läsning. Utredningen menar att det till liten del beror på ett gap mellan den allmänna uppfattningen och den juridiska definitionen av diskriminering i lagtext.

En annan slutsats är att den allmänna kännedomen om detta är låg sett till att de flesta anmälningarna avser diskriminering på grund av etnisk tillhörighet vilket är ett känsligare ämne i den samhälleliga debatten. De vanligaste anmälningarna DO får in handlar om rekryteringsprocesser, att inte bli insläppt på en nattklubb eller att man på grund av sitt utländskt klingande namn inte fått hyra en bostad.

Fastän de sju olika diskrimineringslagarna slogs ihop år 2009 till en gemensam lag för få till en likvärdig och effektiv hantering av diskrimineringsärenden, kan vi se att hanteringen av diskrimineringsgrund skiljer sig åt i samhället.

I en äldre men fortfarande intressant fallstudie[8] av rättssociologen Reza Banakar, jämfördes den tidigare Jämställdhetslagen[9] och Lagen mot etnisk diskriminering[10] för att försöka förstå varför den ena lagen hade implementerats mer effektivt än den andra.

Fastän Banakars studie utgick från jämförelser av olika rättsfall kom slutsatsen att handla om samhällets organisering av diskrimineringsgrunderna sett till dess historiska och politiska utveckling i landet.

När riksdagen fattade beslut om Jämställdhetslagen år 1991 fanns det redan ett brett stöd för dess implementering. Genom den historiska jämställdhetsrörelsen som hade förgreningar i de politiska partierna hade allmänhetens kunskaper förstärkts vilket också innebar en snabb implementering.

Lagen mot etnisk diskriminering utarbetades emellertid som en lag grundad på politiskt tryck från EU och FN. Detta kallar Banakar en lag som kommit till ”ovanifrån” och som kräver större inarbetning för att nå samma effektivitet och implementeringsgrad.

Således går det att bekräfta att själva diskrimineringsgrunden har en inverkan och att ett förstärkt politiskt arbete måste göras mot all form av diskriminering oavsett vad diskrimineringen avser.

Den svårare frågan handlar om den samhälleliga organiseringen av diskrimineringsärenden i Sverige.

I DO:s årsredovisning framgår att mer än hälften av myndighetens totala finansiering under år 2016 avsåg hanteringen av enskilda anmälningar.[11] Ska myndigheten utreda fler fall krävs alltså ytterligare finansiering.

Utgångspunkten bör dock vara att ett effektivt arbete mot diskriminering inte enbart kan lösas med handläggningstider och mer resurser, istället behövs en bred diskussion om funktioner och mandat.

Relevanta frågor är om vi i Sverige ska ge expertmyndigheter ett opinionsbildande mandat, om DO främst ska syssla med tillsyn, om hur kunskapen kan öka om vad som är diskriminering och inte, om processförmågan ska decentraliseras och bäras av lokala antidiskrimineringsbyråer, om staten ska instifta en processfond dit enskilda eller organisationer söker medel för att driva mål eller om det faktiskt behövs ett resursmässigt omtag som förmår att svara mot antalet anmälningar.

Både jag och Svenaeus är av uppfattningen att det måste bli mer kännbart att diskriminera i Sverige. Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera hur.

 


[2] Dnr. A2012/2076/DISK and Dir. 2014:10, Bättre möjlighet att motverka diskriminering, http://www.regeringen.se/49bafa/contentassets/f16b3878a1af4e0aab40fbaacfc59569/battre-mojligheter-att-motverka-diskriminering-dir.-201410, Januari, 2014. 

[3] SOU 2016:87, Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering, http://www.regeringen.se/4af295/contentassets/b42c019548304be987083fb37f73d74f/battre-skydd-mot-diskriminering-sou-201687, ISBN 978-91-38-24538-5, December, 2016. 

[4] Bland annat: Civil Right Defenders, Yttrande över utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering (SOU2016:87), https://www.civilrightsdefenders.org/sv/uncategorized/svenska-yttrande-over-utredningen-battre-skydd-mot-diskriminering-sou-201687/, Sveriges kvinnolobby, Yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87), http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/09/remissyttrande.pdf, RFSL, Remissyttrande över SOU 2016:87 – Bättre skydd mot diskriminering, https://www.rfsl.se/verksamhet/remissyttranden/, Lagen som verktyg - för ett samhälle utan diskriminering pga funktionsnedsättning, REMISSVAR: Bättre skydd mot diskriminering, https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/Remissyttrande-ILI-STIL-SOU-2016-87-Bättre-skydd-mot-diskriminering.pdf.

83 Hamskär, Ingemar & Svenaeus, http://www.regeringen.se/remisser/2017/05/remiss-av-sou-201687-battre-skydd-mot-diskriminering/

[5] Avsnitt 5.1.1 Bättre möjlighet att motverka diskriminering.

[6] Diskrimineringsombudsmannen, Årsredovisning 2016, LED 2017/114, http://www.do.se/globalassets/om-do/arsredovisning-2016.pdf, s. 40. 

[7] Bättre möjlighet att motverka diskriminering s. 191. 

[8] Banakar, Reza, When Do Rights Matter? A Case Study of the Right to Equal Treatment in Sweden, 15th April 2004. Halliday, Simon & Schmidt, Patrick, eds., Human Rights brought home, Hart Publishing Ldt, 2004. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1328345, s. 165. 

[9] Jämställdhetslag (1991:433)

[10] Lagen (1991:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

[11] Årsredovisning 2016, s. 11.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Ja när ska våra politiker sluta att diskriminera etniska svenskar....

Särskilt de äldre. Sedan är det nog så att man vid exvis anställningar alltid kommer att rata grupper där man med rätt eller orätt tror sig kunna förutse problem, av det ena eller andra slaget. Nu kan visserlige lagstiftaren föreskriva ansökningsförfarande där sökandens namn anonymisterats men det finns många sätt att " runda " en sådan lag. Alltifrån " svartalistan" till avancerade anställningsintervjuer. Meriter när det gäller lite mer avancerade tjänster lär alltid vara knepiga att väga mot varandra men det är klart, anställningar där enbart betygsatta formella meriter är tillämpliga kanske kommer i märket för lagstiftningen.

Politikerna driver väl bara det mandat dom har fått av väljarna?
Eller?
Jag är skittrött på alla som gnäller om indragen assistans, indragen färdtjänst, en äldreomsorg som havererat, akutmottagningar i stabsläge, problem i skolan, o.s.v. Och som skyller allt detta på våra politiker.
Vi bor väl i en demokrati. Och det är ju bara 6 månader kvar till valet.
Då kan man ju, om man vill, lägga sin röst på ett parti som inte driver frågor som ”öppna hjärtan” och öppna gränser - med alla de ”utmaningar” det medför, utan istället vill verka för oss svenskar som arbetar och betalar skatt.

Nej det är en missförstånd. Politiker sitter på mandat av väljarna - men har ingen skyldighet att ta hänsyn till väljarnas vilja eller åsikter när de driver sin politk. De är fria att göra vad de vill så länge de inte bryter mot lagarna (nu verkar ju även det fungera....). Reinfeldts invandringspolitik sakande stöd hos en majoritet av väljaran både inom moderaterna och bland samtliga röstberättigade svenskar - ändå drevs den igenom. Det går att göra en rätt lång lista på frågor där de genomfört reformer som saknar stöd bland väljarna.

Ta bort diskrimingslagen, lagen om hets mot folkgrupp, lagstiftningen om religionsfrihet och med mera om det finns flera av den sorten. Avskaffa de juridiska könen. Så blir det nog bra. Vi har lagar så det räcker till och blir över. Men de tillämpas inte alltid som de borde.

Inför åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet så ska ni se att det blir ännu bättre.

Läst på svt.se

'burkini, en heltäckande islamisk version av bikini'

'burkini, en heltäckande islamisk version av bikini' påstår SR/SVT:

"Hej,
Är det den här texten du syftar på?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/stopp-for-hyrburkini-vid-mjolbybad
Har du en fråga av något slag runt den texten? Vi förstår inte den i så fall.
Hälsningar,
Lotta"

Poliskvinnor rasar mot upprörande konst i polishuset och SVT rasar med:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/poliskvinnor-rasar-mot-uppro...

"Jag kastas tillbaka till 90-talet och den tecknade kvinnliga trafikkollegan med kortkorta shorts
och superbyst i uniform, säger Eva Wettborg."

Och se svenska islamisterna kastar oss svenskar tillbaka till 600-talet. Vad heter ikini på arabiska?

Säg minns ni den tiden? Det var som igår. Det här trycket köpte jag på IKEA i Kungens kurva anno 1972. Den har hängt på min vägg sedan dess. Kvinnor har kommit och gått men det är ingen som tagit illa vid sig. Men gud nåde mig om polisen kommer. Fruntimren vid sedlighetspolisen är värst har jag hört. Konstnären är avliden så honom kan de inte ställa till svars. Men jag kan åka dit för innehav. Diskrimininering, hets mot folkgrupp och pornografi. Det kan bli en rejäl vända på kåken om det vill sig illa. Men det är en smäll jag får ta. Bara jag får med mig tavlan.

https://auctionet.com/sv/356689-flickorna-gar-i-ringen-multitryck-for-ik...

Bra och ledigt skrivet i ordnad form. Ämnet något av de viktigare eftersom diskriminering breder ut sig likt tät dimma och klibbar fast överallt. Det enda botemedlet heter kunskap, bildning och information - till att börja med. Samt, botemedelsproceduren måste upprepas hela tiden. Dimman är till sin natur sådan att den, likt universums expansion, är en egen naturlag. De senaste årtusendens histora visar oss det.
Henry

Du har helt rätt.

Frågan om diskriminering är något av det viktigaste....

Mycket viktigare är t.ex.
* Att det saknas 200 miljarder kr i välfärden
* Dagliga överfallsvåldtäkter
* Dagliga skottlossningar
* Dagliga åldringsrån
* En skola i kris
* 61 ”utsatta områden” i Sverige
* 240 000 unga som lever under hedersförtryck. I Sverige!
* Narkotikahandel sker helt öppet på gator och torg
* Dagliga bilbränder - där polisen bara står och tittar på
* Akutmottagningar som måste ha väktare
* Sexuella övergrepp på badhus
* Sexuella övergrepp på konserter
* Bibliotek som måste ha väktare
* ICA-personal måste ha väktareskort till och från jobbet
* o.s.v.

Men. Det är ju säkert som ni säker. Det har alltid sett ut såhär.
Och det har ingenting med invandringen att göra. Eller hur?

Inte konstigt att landet ser ut som det gör.......

(S) går idag ut med att man går till val på att förbjuda religiösa friskolor vilket kan tolkas som en krigsförklaring mot bland annat skolor med islamistisk inriktning.
Bäva månde väljarna när (S) skjuter verkanseld mot sin främsta väljarbas.
Frågan, huruvida detta påfund är diskriminerande, kommer att få sitt svar i diverse TV soffor.

Jag tycker vi ska ta bort diskriminering från ordlistan (SAOL)

Det enda settet att faner hatet och diskrimneringen iSverige ar att vi ber snell Intrangarna att sluta med det ! Lat Sverige fa vara som den alltid har varit och vill vara nu ocksa !
Om nagon far kanna hatet i Sverige ar det svensken sjalv som alltid ligger under dessa missforstadda djavlarna !

Dem sager sager rakt ut att dem vill inte afrbeta, passar dem inte, men dem vill andra hela Sverige och leva fritt??
Enda mediskin inga papper ,,, ut utan nagon diskussion !

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.