Skip to content

"Det borde vara samma krav på vetenskapligt förfarande i domstolarna som i forskningen"

DEBATT - av Björn Hammarskjöld, f d överläkare i pediatrik, filosofie licentiat i biokemi och assisterande professor i pediatrik 

 

Inom domstolsväsendet och framför allt inom förvaltningsdomstolarna förkommer stora mängder beslut som går emot ett yrkande eller påstående utan att dessa har motbevisats av motpart eller domstol.

Jag har som naturvetare skrivit vetenskapliga artiklar under mer än 50 års tid och fått lära mig att hanterat vetenskapen korrekt.

Juridiken är också ett akademiskt och vetenskapligt område på samma sätt som naturvetenskapen. Då gäller samma krav på ett vetenskapligt förfarande och förhållande såväl inom juridiken som naturvetenskapen.

Vetenskap går ut på att ställa upp en hypotes baserad på befintliga fakta, vara falsifierbar och sedan göra allt man kan för att falsifiera hypotesen. Men hypotesen är sann till dess någon lyckas falsifiera hypotesen.

Karl Popper utvecklade i sin kritik av den logiska positivismens tilltro till verifikationskriteriet den metod som kallas den hypotetisk-deduktiva [1]. Poppers grundtanke är att vad som skiljer vetenskapliga teorier från icke-vetenskapliga är att de vetenskapliga ska kunna falsifieras, det vill säga teorierna ska kunna säga vad som inte får ske om teorierna ska vara sanna.

En vetenskaplig lagbundenhet kan aldrig verifieras med aldrig så många positiva iakttagelser. Ett par exempel kan nämnas.

Einsteins relativitetsteori. Den är sann till dess hypotesen kan falsifieras. Men det kan inte bevisas att den är sann.

Hittills har många försökt falsifiera relativitetsteorin men inte lyckats. Att det finns kärnkraftverk som är baserade på Einsteins relativitetsteori stödjer hypotesen men de bevisar inte att hypotesen är sann.

En annan hypotes säger att alla svanar är vita. Enligt den induktiva teorin är denna teori härledd ur många iakttagelser av vita svanar. Den verifieras varje gång en vit svan dyker upp. Den falsifieras så fort en enda svart svan påträffas.

Den hypotesen var sann men kunde inte bevisas hur många vita svanar alla forskare än såg, man kan inte se alla svanar samtidigt. Men den genererade forskningsanslag så många har försökt att finna samtliga vita svanar.

Det räckte att en vetenskapare åkte till Australien och fann en svart svan för att hypotesen ”Alla svanar är vita” skulle förkastas. Att sedan fler svanar i Australien är svarta minskar inte betydelsen och styrkan av den första svarta svanen.

Följaktligen är falsifieringkriteriet det avgörande eftersom aldrig så många verifieringar inte utesluter att en falsifiering kan ske. Kravet på en vetenskaplig teori är alltså att den ska kunna säga vad som inte får ske om teorin ska vara sann.

Även juridiken har en vetenskaplig grund att stå på. Den grunden brukar kallas lagföljande.

I en domstolsförhandling presenterar parterna sina yrkanden och påståenden. Dessa är juridiska hypoteser som är sanna om de bevisas till en viss gräns (beroende på typen av mål) och till dess att motparten lyckas bevisa att de kan ha falsifierats.

I och med att yrkandet eller påståendet juridiskt, vetenskapligt och logiskt måste betraktas som sant när det är bevisat är det också ett erkänt sakförhållande om motpart inte kan motbevisa yrkandet. Det erkända sakförhållandet förstärks av att motpart eller domstol underlåter att ens bemöta eller kommentera yrkandet.

Slutsatsen är att domstolen är skyldig att döma i enlighet med samtliga yrkanden och erkända sakförhållanden utan ytterligare bevisning då domstol följer lag. Annars bryter domstol och dess domare mot 1 kapitlet 1 § 3 st Regeringsformen [2], domarna även mot 4 kapitlet 11 § Rättegångsbalken.

Som exempel kan ges förvaltningdomstolarnas följande av 9 § Förvaltningsprocesslagen [3]. Det framgår klart av det andra stycket 9 § att lagen är tillkommen efter 1995 och är konform med EU-rätten [4]. Domstolen skriver:

Domstolen finner att det inte har framkommit skäl att hålla muntlig förhandling inför avgörandet av frågan. Yrkandet ska därför avslås.”

 Här visas klart att domstolen avvisar en av enskild begärd muntlig förhandling utan någon som helst motivering. Motivering krävs dock inte om beslutet inte går parterna emot vilket innebär att yrkandet skulle ha bifallits.

Därmed har domstolen brutit mot 30 § Förvaltningsprocesslagen (1971:271) (FPL) där det anges att ”Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången [5].

Detta är den formulering om motiveringsskyldighet som användes före EU-inträdet 1995. Nu 47 år senare har inte 30 § FPL moderniserats på enahanda sätt som 32 § Förvaltningslag (2017:900) [6] där det i propositionen framgår att det är EU-rätten som tvingar fram motiveringsskyldigheten [7] som är en rättighet enligt artikel 41 och 47 EURS, se exempelvis  EU-domstolens dom i mål 222/86 Heylens pp 14-17 [8].

Därmed måste domstolen suspendera 30 § FPL enligt 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § RF, tillämpa 32 § Förvaltningslag (2017:900) och motivera fullt ut.

Att personer förstår beslut krävs enligt EU-domstolens mål C-158/07 Förster [9] där det framkommer att beslutets ska vara klart, precist och förutsägbart enligt punkterna 53 och 67. Det som gäller är att det är inskränkaren, domstolen, som har bevisbördan som inskränkande part. EURS [10] är mycket tydlig liksom EU-domstolens beslut i mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33.

Detta innebär att domstolen, genom sin underlåtenhet att ge en förståelig och överklagbar motivering [11] till ett yrkande, våldför sig på den enskilde EU-medborgarens rättigheter enligt EKMR och EURS [12] som nu gäller enligt kraven i EU-rätten [13]

Om domare väljer att underlåta att följa lag och dömer som man vill [14] utan hänsyn till ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot juridiken kan bara en konklusion dras: Juridiken saknar vetenskaplig bas och därmed är det endast Jur. dr. H.C. som med heder och stolthet kan bära den juridiska doktorstiteln...

 

 

 


[1] Läs mer om Popper i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

[2] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.Den offentliga makten utövas under lagarna.

[3] Förvaltningsprocesslag (1971:291)9 § Förfarandet är skriftligt. I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. I kammarrätt och förvaltningsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Lag (2009:783).

[4] Se Regeringsformen där det klart framgår i 2 kapitlet 19 §, artikel 6.1, 13 EKMR samt artikel 20, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 EURS att myndighet/domstol måste följa EU-rätten.

[5] FPL SFS (1971:271)  30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

[6] Förvaltningslag (2017:900) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

[7] Regeringens proposition om En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslagGarcía Ruiz mot Spanien [GC], no. 30544/96, § 26, ECHR 1999-I).http://www.regeringen.se/492bc6/contentassets/000953e28b8040ca848208c85934532c/en-modern-och-rattssaker-forvaltning---ny-forvaltningslag

[8] EU-domstolens mål 222/86 Heylens pp 14-17 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94920&pageIndex=0&doclang=sv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280169

[9] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=141762&doclang=SV

[10] Artiklarna 51, 52, 53, 54 EURS kräver att myndighet med alla till buds stående medel försvarar den enskildes rättigheter.

[11]  brutit mot 20 § FL, 30 § FPL, 1 kapitlet 1 § och 9 §, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § RF, artikel 1, 5, 6, 7, 13, 17 EKMR, artikel 20, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 EURS. Det är alltid domstolen som har bevisbördan att den följer lag.

[12] Domstolen bryter mot 11 kapitlet 14 § eller 12 kapitlet 10 § RF

[13] Se exempelvis Hirvisaari v Finland, EKMR dom av27 september 2001 där det står i p 33 ”Taking into account what was at stake for the applicant, the Court considers that the prima facie contradictory reasoning by the Pension Board and the subsequent approval of such inadequate reasoning by the Insurance Court as an appellate body failed to fulfil one of the requirements of a fair trial. There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext": ["CASE OF HIRVISAARI v. FINLAND"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-59682"]} Domstolen har brutit mot 20 § FL, 30 § FPL, 1 kapitlet 1 § och 9 §, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § RF, artikel 1, 5, 6, 7, 13, 17 EKMR, artikel 20, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 EURS. Det är alltid domstolen som har bevisbördan för att den följer lag.

[14] Mårten Schultz "Häpnadsväckande usel dom – fylld av bisarra fördomar" https://www.svd.se/en-hapnadsvackande-usel-dom--fylld-av-bisarra-fordomar

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

54 comments

Bara för att en part kommer med diverse påståenden som inte bemöts av motparten innebär inte det att de ska betraktas som sanna i en förvaltningsprocess där den ursprungliga sökanden har bevisbördan. Är påståenden helt befängda kan det bli så att domstolen bara skriver bort dem med en allmän motivering.

Det kanske inte är så lätt med juridik även om man är akademiker och naturvetare. Juridik, och ännu mindre dömande, är inte vetenskap i Poppersk mening. Praktisk juridik är snarare en tillämpad dogmatik. Ett yrkande är inte en sats som skall betraktas som sann intill dess motsatsen bevisats. Möjligen kan man säga att en av den tilltalade anförd omständighet måste falsifieras för att avvisas inom en brottmålsprocess, men i andra processformer är reglerna annorlunda. Det är lite svårt att skönja vart artikelförfattaren vill komma; men det dunkelt sagda är inte alltid så uppenbart solklart.

Tack för den artikeln!

Domstolarna står oupphörligen i hypotesprövningssituationer, fastän de inte vet om det. I stället för att diskutera argument för och emot en hypotes, gör de "bedömningar". Men hur de därvid går tillväga redovisas oftast inte.

Bristen på vetenskaplighet i rättskipningen beror enligt min uppfattning på att domstolarna inte står under den kollegiala granskning som en forskare gör. Den som vill publicera ett forskningsresultat i en vetenskaplig tidskrift kommer inte undan en granskning av jämlikar (referees).

Liknande förfaranden skulle kunna införas i rättskipningen om man införde ett besvärsförfarande mot domskäl. Skälen granskas då av en särskild besvärsnämnd. Godtas inte domskälen, måste domstolen revidera/komplettera sina skäl. Införs ett sådant system, kommer det inte att dröja mer än någon generation förrän våra domare har lärt sig att skriva hållbara domskäl.

Jag föreslog ett sådant system vid en brevväxling med en hög jurist. Hans främsta invändning var att domstolarna därvid skulle förlora sin auktoritet. Det säger mycket om skillnaden mellan domarens och forskarens villkor.

Jag skulle spontant säga att ditt förslag strider mot Europakonventionen som stipulerar att den typ av tvister som i dag prövas av våra domstolar i Sverige ska prövas just av domstol. Den nämnd du föreslår vore inte att betrakta som en domstol men skulle alltså i praktiken kunna överpröva domar.

Nej, den skulle inte kunna överpröva domar, bara godkänna eller underkänna domskäl. Jämför med en referee! En sådan kan inte "överpröva" ett forskningsresultat, bara godkänna eller underkänna en artikel för publicering.

Vi behöver en helt annan tradition när det gäller domskäl. Om vi ska jämföra med vetenskapen ser vi att utvecklingsnivån skiljer med århundraden. Före 1948 var det förbjudet att kritisera domar. Hur skulle då en utveckling av metodiken ha kunnat ske? På 1600-talet var det förbjudet att kritisera Aristoteles. Vetenskapens pionjärer, som t.ex. Galilei, riskerade sina liv då de gick emot den katolska kyrkans tro.

Men det skulle jag säga blir samma sak ändå. Om en nämnd skulle komma fram till att vissa domskäl inte håller för den slutsats domstolen har kommit till så är det väl så att nämnden överprövar domen. Hursomhelst är det inte en hållbar väg. Domar ska, såväl i fråga om skäl som domslut, överprövas av en högre domstol. Den kompetens som du menar ska finnas i nämnden ska finnas hos domstolen. Det är väl för väl att man får kritisera domar i dag i och för sig.

Att granska domskäl är något helt annat än att döma och kräver en annan sorts kompetens. Nämnden bör därför inte ha makt att överpröva, bara att återförvisa.

När domstolarna väl har lärt sig att skriva hållbara domskäl, kommer det att bli färre överklaganden.

Det finns minst 2 olika saker som upprör mer än annat när man inser vad som pågår i svenska domstolar och då i synnerhet inom förvaltningsdomstolskedjan.

Svenska domstolar tar sig ett självpåtaget tolkningsföreträde och sätter EU-rätten på undantag, svenska domstolar är därmed ute på synnerligen tunn is till stort förfång för rättssäkerheten. Jag citerar nedan från inlägget och den som kan argumentera mot detta faktum är välkommen.

"Detta är den formulering om motiveringsskyldighet som användes före EU-inträdet 1995. Nu 47 år senare har inte 30 § FPL moderniserats på enahanda sätt som 32 § Förvaltningslag (2017:900) [6] där det i propositionen framgår att det är EU-rätten som tvingar fram motiveringsskyldigheten [7] som är en rättighet enligt artikel 41 och 47 EURS, se exempelvis EU-domstolens dom i mål 222/86 Heylens pp 14-17 [8]."

Den andra saken som upprör är frågan om rätten till muntlig förhandling som senast var uppe till intensiv debatt i Dagens Industri förra året, där representanter för Förvaltningsdomstolskedjan i patroniserande ordalag frankt påstod att förhandlingar i förvaltningsdomstol alltid är skriftlig och baserad på inkomna handlingar.

Självklart utan att ge minsta lagrumsreferenser till sina godtyckliga påståenden, upprörande okunskap eller ytterligare ett bevis på icke pekuniär korruption, eller rent av ett förakt för såväl svensk rätt som för överstående EU-rätt.

Jag ber läsarna också uppmärksamma vad artikelförfattaren pekar på, se nedan.

"Som exempel kan ges förvaltningdomstolarnas följande av 9 § Förvaltningsprocesslagen [3]. Det framgår klart av det andra stycket 9 § att lagen är tillkommen efter 1995 och är konform med EU-rätten [4]. Domstolen skriver:

”Domstolen finner att det inte har framkommit skäl att hålla muntlig förhandling inför avgörandet av frågan. Yrkandet ska därför avslås.”

Här visas klart att domstolen avvisar en av enskild begärd muntlig förhandling utan någon som helst motivering. Motivering krävs dock inte om beslutet inte går parterna emot vilket innebär att yrkandet skulle ha bifallits.

Därmed har domstolen brutit mot 30 § Förvaltningsprocesslagen (1971:271) (FPL) där det anges att ”Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången [5]."

Mest illa är det att med detta citat så skulle domstolarna kunna bryta mot lag genom att inte bemöta ett klart yrkande med motiverande skäl.

Får jag be om stöööörrssta möööööjjjliga tystnad som de sade vid Cirkus Scott !!!

Ja men gubbar, vad e det ni säger, naturvetare ute i etern?

"I en domstolsförhandling presenterar parterna sina yrkanden och påståenden. Dessa är juridiska hypoteser som är sanna om de bevisas till en viss gräns (beroende på typen av mål) och till dess att motparten lyckas bevisa att de kan ha falsifierats."

Juridiken är full av fallgropar för vanligt utbildade naturvetare, men grunderna i domstol är följande.
Ett yrkande är en önskan, inte en sann hypotes m.m., som en part eller aktör gör inför domstolen, om hur denna må döma eller annars besluta.

Ett faktiskt påstående som är omedelbart relevant, det tyngsta, är grunden till varför domstolen skall döma enligt yrkandet, som alltså inte är någon sorts sanning, inte ens i juridisk mening.

En eller flera medelbara omständigheter, bevis, är de fakta tillsammans med erfarenhetssatser, som många gånger är direkt naturvetenskapliga eller axiomatiska - såsom att 6 år är fler än 5 år, det kan ha varit halt, eftersom vittnet sagt att det regnade, som skall styrka att grunden och rättsfakta föreligger. Gör de det skall rätten döma enligt yrkandena, dvs. som eftersatsen i aktuella rättsregler.

Det går att gå vilse i denna begreppsvärld som utomstående och många gånger är många juristutbildade inte heller kapabla att ha koll på den knepiga processrätten. Men den är inte svår när man väl fått veta att samma sak har två, tre olika synonymer många gånger.

Hoppas någon blev klokare nu.

MYCKET BRA OCH VIKTIG ARTIKEL

För att ytterligare bidraga delges följande som kan vara av särskilt intresse;

A) att avsaknaden av ämbetsmanna- och tjänstemanna ansvaret innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker, det är uppenbart verklighetens Sverige. Vilken TILLIT kan då svenska folket/allmänheten ha till rättstjänarna i domstolarna?

B) att TILLIT därmed uppenbart inte kan säkerställas i domstolarna gentemot allmänheten är uppenbart; godtycket och skönsmässiga bedömningar utan stöd i lag och rätt säkerställer då att rättstjänarna i domstolarna inte är trovärdiga. I klartext så är domstolarna i Sverige politiserade och är i beroendeställning till den som utser(Sveriges Regering) domare, lagmän, rådmän och därtill kan dessa rättstjänare uppenbart nästa ställa till med vad som helst i deras makt- och myndighetsutövning då det sker utan personligt ansvar för vad rättstjänarna ställer till med.

Kom särskilt ihåg, citerar delar av vad som tidigare är känt redan 1995, delger spridda citat ur publicerat;

Är Sverige fortfarande en rättsstat?

"Bertil Fiskesjö redan den 21 maj 1995 i en radiodebatt uttalade han då följande skarpa ord "Problemet i dag är domstolskorruptionen''. Fiskesjö var utöver riksdagsman docent i juridik och vid denna tid vice talman och före detta ordförande i konstitutionsutskottet."
Slut citat
Källa till ovan citerat
http://www.bankrattsforeningen.org.se/domstol151.html

C) att domstolarna gör skillnad på enskilda medborgare(allmänheten) och deras grundläggande mänskliga rättigheter och bolag/statliga myndigheter, då i fråga om rättighet till rättssäker domstol och i laga ordning motiverade beslut som är fullt följbara utifrån på förhand kända förutsättningar det är uppenbart bl.a. utifrån följande;

"Proportionalitetsprincipen nekas generellt allmänheten"
https://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran...

Alltså rättstjänarna i domstolarna är mycket medvetna om att dessa kan mer eller mindre ställa till med vad som helst i deras makt- och myndighetsutövning, dessa rättstjänare beskyddas uppenbart av det makt- och myndighetsutövande etablissemanget(varför har ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret tagits bort, varför finns ingen författningsdomstol?).

D) att nyligt har konstaterats och publicerats, 2018-02-16 följande, citat;

En underkänd rättsstat
Det svenska domstolsväsendet hamnar på den europeiska botten när det gäller oberoende i en ny rankning.
Slut citat.
källa till citerat
http://www.barometern.se/ledare/en-underkand-rattsstat/

BEVIS FINNS FÖR ATT VÄLDIGT MÅNGA SVENSKA MEDBORGARE AV DOMSTOLAR SÄKERSTÄLLTS helt felaktiga domar, men ingen rättssäkerhetsutveckling har skett, staten Sverige och däri existerande makt- och myndighetskorrupta etablissemanget har säkerställt detta och alldeles nyligt har bevisligen konstateras att staten Sverige är "En underkänd rättsstat"

I en underkänd rättsstat är uppenbart rättsstaten ingen rättsstat, välkommen till Det Super Korrupta Sverige!

Ett Sverige som en gång i tiden var världskänt för att vara en demokratisk rätt säker rättsstat, ett Sverige som då fick anses var rätt säkert att leva i. Så är uppenbart Sverige inte anno 2018!

Det är obegripligt att dagens juridik tar in något av denna låga kvalitet som helt saknar grundläggande förståelse för juridik. Om det finns intresse av debatt om relationen mellan vetenskap och praktisk juridik måste det gå att hitta seriösa skribenter.

@ Anders, du utgör sinnebilden för den attityd som tyvärr är alltför vanlig i juristkretsar.

Dvs när argumenten tryter så angriper man på ett personligt plan, det är något som enbart slår tillbaka på dig själv Anders.

Eller hur var det nu Palme sade om översitteriet i den forna diktaturstaten Tjeckoslovakien, "så talar diktaturens kreatur".

Bättre kan du Anders, tex att sätta ut ditt fullständiga namn och stå för dina påhopp.

Det är inte ett angrepp på det personliga planet. Det är bara för dåligt. Det är rena haveristiska idéer om förvaltningsprocess som absolut inte stämmer blandade med en jämförelse med vetenskap och en bombmatta av referenser. Jag antar att det var en tjatkampanj som fick DJ att ge med sig för att slippa det ett tag.

@ Anders, om din kommentar inte är ett rent angrepp på person, vad är det då??

Det ligger i betraktarens öga att avgöra kvaliteten på på vad som skrivs här som på andra forum, men av någon för mig outgrundlig anledning så anser Du dig förmögen att avfärda denna artikel som "för dålig",

Naturligtvis utan att på det minsta sätt ens bemöda sig med att kommentera sakfrågan, man skulle utan överdrifter kunna gissa att Du själv arbetar inom juridiken.

Att Du dessutom inte är karl nog för din hatt att stå för dina tarvliga personangrepp genom att publicera ditt rätta namn gör ju att ingen kan ta dig och dina hatiska kommentarer på allvar.

Jag får väl citera Anders Björck när han och övriga i KU skulle förhöra Kalle "Batong" Lidbom, " Du skall veta hut när du är här".

Vad menar du här med haveristiska? Menar du rätt-haveristiska eller rätts-haveristiska eller något annat?

Hej namne!
Kan du formulera din kritik mot Björn Hammarskjölds artikel mer konkret? Det viktiga är inte vad du tycker om dess kvalitet utan vad du har att invända mot hans teser.
Jurister tycks många gånger tro att vi lekmän inte alls kan förstå juridiska resonemang. Debatten borde syfta till större förståelse mellan jurister och lekmän.

Juridiken i domstolar och myndigheter har inte en vetenskaplig grund. Regler beslutas av riksdagen, regeringen och myndigheter. Sedan tillämpas reglerna i enskilda fall av myndigheter och domstolar. Det är inte en vetenskaplig metod.

Att jämföra yrkanden med hypoteser är kanske en duglig liknelse. BH hoppar dock snabbt över vad som är väldigt viktiga frågor i många rättsprocesser, bevisbördan, beviskrav och bevisvärdering. Vem ska bevisa något, till vilken nivå och hur ska det bedömas? Eftersom BH pratar om förvaltningsprocess är det nästan alltid den som vill ha t.ex. ett bidrag som har bevisbördan att visa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att få det. Bevisvärderingen måste inte gå till så att domstolen först prövar den ena sidans bevisning och sedan den andra sidan, utan det kan vara en samlad bedömning. Att BH skriver om att domstolen skulle ha bevisbördan för något låter väldigt konstigt. Domstolen prövar parternas bevisning, domstolen ska inte bevisa något.

Ett yrkande är vad en part vill, det är inte ett sakförhållande (erkänt eller inte erkänt).

Sen kan BH ha en poäng att domstolarna är dåliga på att motivera beslut ibland. Det betyder dock inte som han tror att beslutet skulle ha varit ett annat, bara att motiveringen var dålig.

Och så vidare.

Du Anders och jag läser Hammarskjölds artikel med helt olika ögon. Jag försöker se till andemeningen och väsentligheterna. Du reagerar på enstaka olyckliga formuleringar.

Exempelvis skriver han: "I en domstolsförhandling presenterar parterna sina yrkanden och påståenden. Dessa är juridiska hypoteser ...". Du har tolkat detta som att inte bara påståendena utan även yrkandena är hypoteser. Du borde inte ha tillskrivit honom en så orimlig uppfattning utan att först fråga honom om det var så han menade.

Att tillämpning av regler inte är en "vetenskaplig metod" må så vara. Men tillämpningen bör ske med samma krav på begreppslig och logisk stringens som i vetenskapligt arbete. På den punkten brister domstolarna ofta.

Du skriver om "samlad bedömning". En myndighet får inte nöja sig med att påstå att den gjort en samlad bedömning utan måste redovisa steg för steg hur denna bedömning har gått till.

Du tar för lätt på det faktum att domstolarna inte klarar av att ge hållbara motiveringar. Visst kan ett beslut vara korrekt ändå, men hur ska parterna kunna se det om det inte framgår tydligt av motiveringen? Kravet på motivering är givetvis en tung börda för domstolarna, men du borde inte ha hängt upp dig på att H benämnde detta krav med termen "bevisbördan".

Känner du f.ö. till den s.k. välvillighetsprincipen (förknippad med den framtående filosofen Donald Davidson)? Avviker man för mycket från den, hamnar diskusionerna snett.

BH skriver "I och med att yrkandet eller påståendet juridiskt, vetenskapligt och logiskt måste betraktas som sant när det är bevisat är det också ett erkänt sakförhållande om motpart inte kan motbevisa yrkandet". Jag tycker det är uppenbart att han ser på yrkanden som sakförhållanden. Han kan inte hålla reda på vad som är vad.

Jag framhärdar i att BH helt missat bevisfrågorna. Han tycks tro att om ingen säger emot honom i detalj har han bevisat att han har rätt.

För övrigt tycker jag att det är jätteviktigt att domar och beslut är motiverade och begripliga. Med en samlad bedömning menar jag inte att en domstol bör använda bara den formuleringen, utan t.ex. ange vad som talar för, vad som talar emot, vad som är stark respektive svag bevisning och sen göra en samlad bedömning av bevisningen.

Jag måste ge dig rätt. Det ser ut som om BH har rört ihop begreppen.
Vid min läsning har jag fäst mig vid det vettiga i hans artikel och har filtrerat bort det som inte håller.

Jag har länge hävdat att rättskipningen inte bör ha lägre kvalitet än vetenskaplig verksamhet. Håller du med mig om det, eller är det ett för starkt krav?

I likhet med en forskare står en domstol inför hypoteser. Min erfarenhet från studier av olika rättsfall är att domstolarna värjer sig för att pröva hypoteser och nöjer sig med vad de kallar "bedömningar". Jag har ibland försökt få fram vad som äger rum vid en sådan bedömningsprocess men inte lyckats.

Domstolarna använder, precis som forskarna, sin intuition. Detta är nödvändigt, och yrkesskicklighten vilar i hög grad på intuitionen. Medan domaren ofta(st) nöjer sig med en intuitiv bedömning, stannar forskaren inte vid det utan uppfattar denna som en hypotes som måste prövas.

Jag håller med om att domstolarnas verksamhet bör hålla hög kvalitet men jag vet inte om det går att jämföra rakt av med vetenskaplig verksamhet. Domstolarna saknar i regel möjlighet att pröva hypoteser. Det är parternas jobb att reda ut sakfrågan och lägga fram bevisning. När bevisningen inte är tillräcklig går det ut över den part som har bevisbördan, t.ex. den som ansökt om ett bidrag i ett sånt mål eller åklagaren i ett brottmål. I förvaltningsmål kan målet också återförvisas till myndigheten om det inte är tillräckligt utrett. Även om den som ansökt om något har bevisbördan har myndigheten också en skyldighet att ärendet blir utrett.

"Även om den som ansökt om något har bevisbördan har myndigheten också en skyldighet att ärendet blir utrett."

Förvaltningsrätterna släpper okritiskt igenom i stort sett hur undermåliga utredningar som helst när dessa är gjorda av myndigheterna. Dessutom lägger förvaltningsrätterna bevisribban så högt att den enskilde förlorar.

För att dag ut o dag in bedriva ovan har staten sett till att rundligt betala de domare som undertecknar Förvaltningsrättsdomarna.

Den enskilde som kommer dragandes med "vetenskap" i förvaltningsdomstolarna kommer att så sig slätt mot byråkratin.

Man kan också se det som att våra myndigheter för det mesta utreder ärenden tillräckligt och fattar rätt beslut. Men visst finns det också tendenser i förvaltningsrätterna att göra det lätt för sig och bara hålla med myndigheten.

Så skulle det kunna vara.
Men då skulle det ju inte vara några problem för domstolarna att avkunna domar med vetenskapligt hållbara domskäl istället för den skit man får idag. Att domarna inte ens försöker tyder på att de vet att de bara ska godkänna det som rätt sida levererar.

När t.ex. chefsöverläkare i LRV-mål enligt domstolarna gjort korrekta bedömningar i 100% av alla mål de senaste decennierna så kan man ju undra om domstolarna verkligen behövs. Tänk också att ingen av de domarna innehåller något av substans som förklarar utgången, bara för att chefsöverläkarna är så oerhört duktiga att de aldrig gör fel....

Likheter och skillnader mellan rättskipning och forskning är ett tema som jag skulle vilja diskutera mer och hoppas få möjlighet att diskutera med dig i lämpliga sammanhang.

Inte bara förvaltningsmyndigheter utan också domstolar har utredningsplikt. Jag har skrivit en artikel på det temat, som förhoppningsvis kommer in i DJ snart.

Juridik contra vetenskap. Efter 35 års praktik, drygt, är det min bedömning att juridik i grunden inte har med vetenskap att göra. Juridiken rör sig inom de " bopålar " som lagstiftaren bestämt. Lagstiftaren är politiker. Juridiska utövare dvs ombud och domstolar har att agara inom dessa " bopålar " oavsett om de är vetenskapligt grundade eller ej. Möjligen kan vetenskapen komma in i bilden när det gäller bevisvärdering och bedöming utifrån "allmänt kända förhållanden". Lite raljant kan man nog bedöma juridik såsom strukturerat tyckande inom givna ( lagstiftningens ) ramar. Lidbommeriet och uppsalaskolan är talande exempel. Sedan finns givetvis idén om sk universella rättigheter men då är vi inne i en annan diskussion.

Det finns vetenskaplig juridik, kallad rättsvetenskap.

Däremot är rättskipning i sig inte vetenskap, men den utredning som ska göras i ett mål bör hålla vetenskaplig kvalitet. Det ser jag som det viktigaste budskapet i Hammarskjölds artikel. Likaledes bör domstolarnas slutledningsförfaranden vara vetenskapligt acceptabla, och domskälen bör ha lika god kvalitet som skälen för en tes i en vetenskaplig artikel.

Rättsvetenskap är väl egentligen filosofiska överväganden grundade på politiska ?
Om vi tar " domstolars slutledningsförfaranden " kommer vi ner till pudelns kärna. För att ta ett aktuellt exempel. Låt säga att vetenskapliga utredningar ger klara belägg för en negativ , ur vårt lands perspektiv, egenskap hos en en till oss etnisk och / eller religiös grupp. Om denna egenskap redogörs för i ett sammanhang som ger allmän spridning är redogörelsen straffbar som hets mot folkgrupp. Domstolens slutledningsförfarande skall vara vetenskapligt acceptabel, vilket jag tolkar som att domstolen ska söka stöd i vetenskapliga belägg. Ska man då stödja sig på nyss nämnda vetenskapliga utredningar eller ska man " tycka till " och följa bokstaven - ofta politiskt motiverad - i lagstiftningen ?

Det kan ju iofs stämma att juridik inte i formell bemärkelse har med vetenskap att göra och juridiska utövare som du säger har att röra sig inom de "bopålar" som lagstiftaren bestämt, dvs politiker av olika färg.

Det artikelförfattaren skjuter in sig på är nog inte främst detta, utan som jag förstår det, det godtycke som domstolar nästan undantagslöst ägnar sig åt, utan minsta ambition att förklara hur de resonerat samt vilka lagar de faktiskt tolkat på de sätt som de gjort.

De exempel som berörs i artikeln visar ju ganska tydligt att domstolarna själva bryter mot svensk lag och den överstående EU-rätten. Men vem skall med framgång åtala domstolarnas representanter när de som artikeln visar bryter mot lag?

Min tolkning av vad artikeln vill göra gällande är att Vetenskapen aldrig skulle komma undan med detta godtycke helt utan redovisade rättsgrunder då de avgör för medborgarna viktiga mål.

Man kan ju fråga sig om karriärutveckling och nepotism är två viktiga inslag då domstolsväsendet historiska utveckling förfallit till denna hantering av svensk lag och EU-rätt?

Vi får inte glömma att det är politiker som formellt utser och tillsätter individer inom domar skrået.

Det kan nog vara rätt att domstolar stundtals kan dölja sina resonemang med termen " vid en samlad bedömning " osv. Men går man lite djupare in i det artikelförfattaren berör kommer man in i en intressant problematik. Särskilt för svensk del då vi i praktiken saknar lagprövningsrätt och är konsensusbenägna. Kan svensk domstol vägra följa svensk lag om den strider mot beprövad vetenskap ? Lite övertydligt, minst sagt, om en lagstiftning klargör att fem plus fem är elva, och bestridandet av detta är brottsligt, har då domstolen rätt att vägra följa lagen dvs stödja sig på vetenskap eller ska man döma till ansvar grundat på det förhållandet att det riktiga matematiska konstaterandet är brottsligt även om det iofs vetenskpligt är korrekt men grundat på att det är brottsligt att nämna detta.

Låt oss vara övertydliga för den goda pedagogikens skull, låt oss anta att du gör din årliga bilbesiktning och Bilprovningen underkänner din bil med motiveringen "att vid en samlad bedömning" så finner vi att din bil inte går igenom besiktningen.

Skulle någon låta sig nöja med det svaret??

Sannolikt skulle samtliga med underkända bilar bli upprörda och protestera mot den godtyckliga och icke motiverade bedömningen.

Varför vi skall acceptera att domstolarna ägnar sig åt detta godtycke är för mig en gåta.

"Vid en samlad bedömning" är hämtat direkt ifrån RB. Domstolarna följer bara (den flummiga) lagen och inget snick-snack om vetenskaplighet kan tvinga domstolarna att göra annorlunda.

@ sign gåtans lösning

Du hänvisar svepande att "en samlad bedömning" är hämtat direkt ur RB, var då för tydlighets skull vänlig och ange lite mer preciserat var i RB du hämtat detta påstående.

Jag har kollat RB och kan trots idogt letande inte finna stöd för ditt påstående, men ödmjuk som jag är så antar jag att Du kan ange källan för ditt påstående.

B.H. må argumentera hur vetenskapligt han vill men han hade förmodligen inte fått prövningstillstånd i någon överrätt.

@ Så funkar det, 2018-03-14 18:10

Så är vi där igen då, ännu en som inte vill få sina cirklar rubbade, vad då "förmodligen inte fått prövningstillstånd"??

Vid en "samlad bedömning" då antar jag?

Det är ju precis så här illa det fungerar i svenskt domstolsväsende, dvs juridik tillämpad i svenska domstolar är lika seriös som en subjektiv bedömningssport som konståkning, eller....

Om sign "Så funkar det" bara hade förstått lite av inläggets kärna så är det just detta som är problemet, dvs vad skall vi med lagar till när det ändå inte är någon som ens med minsta antydan till argumentation försöker resonera sig fram till grunderna för sin egen och högst subjektiva bedömning.

Jag blir förtvivlad över ignoransen som många inom detta skrå visar upp, fördomsfullt likt de två svenska kockarna i the Muppet Show sitter dessa på läktaren och skrockar utan att någon är i närheten att förstå vad de pratar om.

Får de konkreta frågor så tittar de på varandra och skrockar glatt vidare obekymrade över att föraktet för svensk rättstillämpning i svenska domstolar förfallit till en nivå så låg att man får stå på knä för att förstå logiken i deras argumentation.

Suck !!!

https://www.youtube.com/watch?v=jCdylAgb3LI

Precis samma (ovetenskapliga) argumentation som våra domstolar ibland hänger sig åt.

Att falsifiera att förvaltningsdomstolarna titt som tätt underlåter motivera sina avgöranden är väl inte så svårt. I övrigt var denna artikel grötig.

Det som är slående bortsett den allmänna röran av sammanblandningar och obegripligheter är insiktslösheten i hur forskarvärlden skiljer sig från domstolarnas vardag. Inte för att jag själv har särskilt stor insikt heller, men jag antar att en domstol inte har lyxen att kunna förkovra sig ett antal år i ett enda eller möjligtvis ett par stycken specifika ärenden. Och det är inte heller så att ena fallet leder till nästa, som ofta är fallet i forskning, att man fördjupar tidigare arbete i flera projekt, utan varje mål är ett nytt fall med nya personer, nya historier, nya bevis, nya yrkanden, nya omständigheter.

Akademiskt navelskåderi tror jag facktermen för det där är.

Kravet på vetenskaplig kvalitet innebär inte att dömande kan jämföras med forskning. Domaren bör hellre jämföras med läkaren, som har att utöva sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En dålig läkare kan missa en hjärntumör i tro att det är spänningshuvudvärk. Fadäser av den digniteten är ovanliga i sjukvården men vanliga i rättskipningen.

Jag vet inte om en läkare är en bra liknelse heller. Dels baserar vanligtvis läkaren sin diagnos på en undersökning av patienten, inte på utsagor från två tvistande parter samt återberättade historier. Vidare brukar läkare normalt inte bry sig om hypoteser som kastas fram från höger och vänster utan arbeta utifrån sitt yrkeskunnande. Läkarens roll är väl snarast mer lik en kombination av polis, åklagare och domstol. Vilket inte gör så mycket när det gäller sjukdomar, men...

Att läkare inte brukar ägna sig åt gissningar och tvärsäkra, för andra livsförändrande, beslut baserat på otillräckligt underlag är ju just det som gör liknelsen bra.
Det borde inte domare heller göra.

En läkares undersökning av en patient består till stor del av hypotesprövningar.

Det är intressant att följa diskussionen här.

Det måste tydligen påpekas att domstolarna ska följa lag, alla lagar inklusive EU-rätten. Nu verkar det som om domstol bara följer de lagar som passar domstolen och utesluter på ett godtyckligt sätt andra gällande lagar. Kallas selektivt lagföljande på samma sätt som selektiv läsförmåga där man läser bara det man vill läsa och hoppar över annat.

Domstolarna har skyldighet att motivera sina beslut så att alla och envar begriper varför domstolen har fattat sitt beslut. Godtyckliga beslut får inte förekomma om domstolen följer både svensk lag och överstående EU-rätt.

Domare har genom att de har avlagt Domareden ett stort ämbetsmannaansvar som inte kan fuskas bort utan att våldföra sig på Domareden.

Det exempel jag tog var förvaltningsdomstols följande av lag som 9 § FPL .

Om part yrkar på muntlig förhandling och hänvisar till lag är det ett lagligt (och även vetenskapligt) faktum. Domstolen har att bifalla yrkandet vilket innebär att yrkandet har blivit ett av domstolen erkänt sakförhållande.

Om domstolen ska avvisa yrkandet om muntlig förhandling finns det enligt lag två möjligheter:
1. Hänvisa till att det är obehövligt. Om domstolen då tänkt döma helt i enlighet med yrkandet och det inte går parterna emot kan muntlig förhandling vara obehövlig, det räckte med handlingarna. Men då har samtliga parter fått sin rätt tillgodosedd, domstolen bekräftar i domslutet parternas samtliga yrkanden. I många fall finns det bara ett yrkande och då blir det enkelt.
2. Om det finns särskilda skäl så kan domstolen avvisa yrkandet.

Men domstol kan inte avvisa yrkandet om muntlig förhandling baserat på laghänvisning utan att utförligt motivera sitt beslut så att parterna förstår enligt 30 § FPL med flera lagar jämte EU-rätten.

Att underlåta att motivera synes vara den klassiska metoden svenska domstolar använder sig av men det innebär att domstolen då våldför sig på den enskildes rätt enligt svensk lag och EU-rätten, för referenser se ”bombmattan” ovanför.

Man kan undra varför domstolarna synes underlåta att erkänna att svensk lagstiftning är subordinerad EU-rätten trots att så framgår av regeringsformen (RF). Genom att inte följa RF visar domare förakt för den svenska lagstiftningen.

Före 1975 fanns i Sverige det personliga tjänstemannaansvaret varför ämbetsmän och tjänstemän kunde ställas till svars för brott mot administrativa lagar och grundlagar. Det går inte idag.

Att domstol och domare ska följa lag är otvistigt enligt 1 kapitlet 1 § RF och 4 kapitlet 11 § RB . Den senare paragrafen hävdar bland annat att domaren ”lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra” […] ”och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må;”.

Trots denna lags ansenliga ålder (härstammar från 1300-talet och är snart 700 år gammal) så är den helt i paritet med, och i stränghet överträffar, EU-rätten.

Och jag anser att den sista meningen ”Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.” visar på den moraliska resning en domare skall och måste ha. Om en domare lag vränger (bryter mot) och därmed visar sig sakna denna resning samt både heder och samvete borde domaren omedelbart avsättas samt att domslut i målet skall upphävas av domstol.

"Domstolarna har skyldighet att motivera sina beslut så att alla och envar begriper varför domstolen har fattat sitt beslut."

Det är inte riktigt sant. Domstolarna har bara skyldighet att motivera sina beslut så att normalt kloka personer finner motiveringen rimlig. (Jag kommer inte i håg den exakta lydelsen i RB, men den är ungefär som jag skriver.)

För den förlorande parten kan domstolens motivering te sig helt upp åt väggarna DÄRFÖR att parterna har den bästa kännedomen om bevisningen/materialet i målet.

Domstolarna ägnar sig följaktligen åt rena propagandan när de skriver domskäl. Ingen utomstående orkar att sätta sig in i det underliggande materialet. Undantag finns, exempelvis Quick-fallet, men i den vanliga grötlunken slinker det mesta igenom.

Och det är på ovan vis lagstiftaren vill ha det.

Som ett lättfattligt exempel på det jag ovan anfört:

https://www.expressen.se/gt/clas-goran-68-stamde-p-bolag-for-otyldlig-sk...

Utan att ha läst dem kan jag garantera att de här aktuella avkunnade domarna ifrån HovR o HD ser ut att vara helt i sin ordning för normalt kloka personer.

I likhet med dig, Björn Hammarskjöld, har jag många gånger erfarit att domstolar åsidosätter lag. Jag förde nyligen en epostdialog med förre justitierådet Göran Lambertz. Dialogen verkade lovande till att börja med, men den tog stopp när jag kom till konkreta exempel, som föranledde (den retoriska) frågan: "Får förvaltningsdomstolarna åsidosätta FPL när de så önskar?".

I sitt svar förklarade Lambertz att han inte ville fortsätta diskussionen. Han tillade: "Din fråga om förvaltningsdomstolarna får åsidosätta FPL när de så önskar är just en sådan fråga som de jag kallar rättshaverister tenderar att ställa. Fastna inte i frestelsen att ställa den sortens frågor. För då är du på väg bort från det som är verkligt omdömesgillt och intellektuellt gott."

Att domstolarna kan åsidosätta lagarna beror förstås på att JK och JO accepterar detta. Anmäler man en domstol för ett sådant brott blir reaktionen vanligtvis "föranleder ingen åtgärd" e.d. JO motiverar inte sådana beslut.

(Lambertz har intresserat sig mycket för s.k. rättshaverister och har skrivit en uppsats med titeln "Rättshaverister– problem eller utmaning?")

Enlilgt Förvaltningsprocesslagen 30 § gäller att rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller...

Enligt praxis nämner förvaltningsrätterna inte det innehåll bland handlingarna som talar mot Förvaltningsrättens domslut/domskäl.

Så länge HFD, JO o JK godkänner ovan lagstridiga förfarande lär det få fortgå.

Håller inte med om allt du säger Anders, men betänk att du har med en makthaverist att göra när du pratar med Göran Lambertz. Han hade ju läst större delen av 25 000 sidor utredningsmaterial i Quick-fallet inom loppet av 5 dagar om jag inte minns fel. Du har haft med ett begåvat superego att göra och han är inte den ende bland domare. De är vana att få sista ordet som de maktmänniskor de är. Därför dömer de ibland medvetet felaktigt. Men om du ställer FPL-frågan du nämner så ger du honom öppet mål.

Dagens Industri har under 2017 haft några intressanta införanden som mot den här pågående debatten återigen fått viss aktualitet.

http://www.di.se/opinion/gabriel-urwitz-riskkapitaldomar-som-inte-anstar...
http://www.di.se/opinion/replik-urwitz-har-fel-om-kammarrattens-domar/
http://www.di.se/opinion/nordic-capital-processen-i-domstolen-undermalig/
http://www.di.se/opinion/advokat-forvaltningsdomstolarna-ar-tyvarr-inte-...
http://www.di.se/debatt/domstolschefer-forvaltningsdomstolar-ar-rattssakra/

Det som dessa artiklar har gemensamt är hur rättssäkerheten hanteras av svenska domstolar och då främst i skattefall.

Ett avgörande i Förvaltningsdomstolarna (FD, Kammarrätten och HFD) sker nästan undantagslöst på ett summariskt och godtyckligt sätt och saknar all form av lagenligt stöd i härför tillämplig lagstiftning.

I stället tycks domstolsväsendet, och då främst inom förvaltningsrätten, helt besatta av att vara sina huvudmäns förlängda arm då det gäller att döma på moraliska grunder, en moral satt av den politiska vind som för tillfället råder.

Målen som detta handlar om har som sitt främsta signum att det främst handlar om moral på skatteområdet, inga formella fel har enligt uppgift förekommit men den allmänna uppfattningen är att skattemoralen är för låg för att kunna passera obemärkt förbi.

Det vill säga en samlad journalistkår ondgör sig över att man inom lagens råmärken kan reducera sin skatt, denna agendasättande journalistik är till för att sätta bland annat domstolsväsendet under stark press med hänvisning till bristande skattemoral.

Vart är vi på väg om journalisters moraluppfattning skall anses som grund för en regelvidrig lagtolkning av till exempel Förvaltningsdomstolarna?

Olika länder har olika skatteregler och konkurrerar därför med sina skattesatser för att kunna attrahera olika företag och individer till båtnad för det egna landets skatteinkomster.

Upprätthåller man som Sverige ett av världens högsta skattetryck så söker sig företag och individer, helt inom lagens alla råmärken, till länder med mer gynnsamma skatteregler. Så fungerar en fri och demokratisk marknad. Så också på skatteområdet.

Det som upprör särskilt är när av regeringen utsedda domare samfällt i DI går ut och försvarar sin olagliga och summariska hantering av lagstiftningen, det finns uppenbarligen ingen undre gräns för hur lågt dessa rättstjänare kan sjunka i sin egen moral då det gäller att missbruka sin tjänsteställning och sin högtidligt avlagda domared.

Förvaltningsrättskedjan har i otaliga fall uppvisat en ohörsamhet mot gällande lagstiftning och domared som är upprörande, detta gäller inte enbart på skatteområdet utan också i helt andra fall där rättstjänarna vill visa sin duktighet gentemot sina uppdragsgivare.

Korruptionen inom svenskt rättsväsende är synnerligen utbredd och då menar jag inte den pekuniära korruptionen där pengar förekommer, det handlar om avancerad och överlagd beskyddarverksamhet där man till varje pris vill skydda de myndigheter och myndighetsföreträdare som gjort sig skyldiga till olagliga övergrepp i sin myndighetsutövning.

Att man struntar i våra grundlagar och den till svensk lag överstående EU-rätten har blivit legio inom domstolarna, så när svenska myndighetsföreträdare gör sig skyldiga till övergrepp såväl inom svensk lagstiftning som inom EU-rätten så agerar domstolarna med maktens arrogans för att vara sina herrars lydiga redskap istället för att följa lagstiftningen.

Förfallet inom svenskt rättsväsende har nu gått så långt att olika myndighetsföreträdare blint litar på skydd från domstolarna när de medvetet begår sina övergrepp. Om någon till äventyrs vågar utmana olagliga myndighetsbeslut så offras all rättssäkerhet på prestigens altare utan att rättstjänarna så mycket som tittar ett ögonblick i lagtexten. Hur skall man annars tolka den rättslöshet som många i Sverige idag upplever?

Enda sättet att få bukt med denna synbarligen omfattande icke pekuniära korruption är att återinföra det personliga tjänstemannaansvaret som togs bort 1975. Men motståndet är massivt hos de högsta politiska och juridiska koryféerna, de som skulle drabbas av en lagändring.

Björn H. Du skriver följande:
"Om part yrkar på muntlig förhandling och hänvisar till lag är det ett lagligt (och även vetenskapligt) faktum. Domstolen har att bifalla yrkandet vilket innebär att yrkandet har blivit ett av domstolen erkänt sakförhållande."
1. Vad är det som är ett lagligt faktum menar du?
2. Vad är det för sakförhållande domstolen erkänt menar du?
3. Vart får du in din tes om vetenskaplighet?

@Justus
1. Lag är inte dispositiv. Om den vore dispositiv blir lag godtycklig och godtycklighet är inte tillåtet enligt svensk och EU-rätt. Alltså är lag ett lagligt faktum.
2. Sakförhållandet är att domstolen har erkänt att 9 § FPL existerar och har då bara att följa lagen enligt 1 kapitlet 1 § RF. Annars måste domstolen bevisa att 9 § FPL inte är tillämplig. Och det strider mot EU-rätten.
3. Kul att du hävdar att juridik inte är vetenskap! Ditt erkännande visar på att behovet av min artikel måste vara betydligt större än jag trodde initialt. Om juridik inte hanteras på ett vetenskapigt sätt där man framställer yrkande och bifogar bevis i rimlig grad för att underbygga ett yrkande blir det bara godtycke kvar. Och då befinner vi i ett laglöst samhälle.

Sedan tillkommer att Regeringsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i mer än tio fall har beslutat som prejudikat att 9 § FPL är oavvislig när enskild begär muntlig förhandling. Om HFD eller annan förvaltningsdomstol ska avvisa muntlig förhandling måste ett nytt och välmotiverat prejudikat skapas och då krävs beslut av HFD in pleno.

Så den förvaltningsrätt eller kammarrätt som avvisar muntlig förhandling när enskild så begär bryter mot ett antal prejudikat utfärdade av HFD och därmed även mot 1 kapitlet 1 § RF och 4 kapitlet 11 § RB. Man kan undra över hur många domare inom förvaltningsrättskedjan som saknar integritet, heder och samvete med tanke på hur många enskilda som har förvägrats oavvislig muntlig förhandling.

Beslut som saknar lagstöd ska betraktas som nulliteter och ska givetvis upphävas av myndigheten som nullitet då felen/lagbrotten påtalas. Beslut som är fattade i strid med lag ska vid överklagande till domstol dömas som nullitet och beslutet ska förklaras ogiltigt.

Allt annat kan bara betraktas som brott mot lag och rätt inklusive 4 kapitlet 11 § RB och måste då ses som klassiskt exempel på (domstols)korruption.

Björn, tre svarta svanar påbörjar inflygning.

1. Lagbestämmelser kan vara dispositiva eller tvingande i motsats till vad du påstår. Det skulle enligt dina teorier då betyda att dispositiva lagregler är olagliga faktum, vilket blir nonsens, enligt din egna hypotesprövning.
Oavsett vilket, så kommer du inte komma vidare i dina hjärtefrågor om du bara framhärdar i dina teorier skall råda och inte lyssnar på vad andra har hyggligheten att förklara för dig.
Inte nog med detta, lagregler är även obligatoriska eller fakultativa.
Terminologin inom juridiken är nästan en vetenskap i sig. Frågan om dispositivitet eller motsatsen berör dock inte det du hävdar, rätten till muntlig förhandling, § 9, FPL. Anledningen till det är den underförstådda innebörd begreppet dispositivitet har i sammanhanget. Dispositiv eller tvingande dito indikerar att det gäller parternas mellanhavanden utifrån deras roller. Om det däremot gäller lagregler ur domstolens roll så talar man fakultativ eller obligatorisk bestämmelse. En sådan är bestämmelserna om muntlig förhandling och villkoren för detta i slutet av paragrafen som visar att det är domstolen som bestämmer detta.

2. Att domstolen skulle erkänna §:ns existens genom att avstå bevisning om detta och att detta skulle göra den till ett sakförhållande helt plötsligt blir inte meningsfullt att resonera om. Du måste själv acceptera det. Domstolen känner lagen, men den har inte fått någon fakultativ rätt av lagstiftaren att bestämma om gällande lag skall tillämpas eller inte. Oavsett det kan du inte hoppa från ett begrepp till ett annat som det passar dig, om du vill bli tagen på allvar. Du får hålla dig inom ramarna, som inte är vetenskapliga, utan sociala och använda din talang, annars har du inte en chans. Den svaga parten får sin chans fråntagen många gånger dock, även om denne har rätt i domstol, men det beror på att korruption och maktmissbruk förekommer även systematiskt i domstolarna.

3. Jag har inte erkänt att juridik inte är en vetenskap. Att du påstår detta blir knepigt. Min fråga var vart du får in din tes om vetenskaplighet i det du skriver och påstår.
Det hade varit bra om du kunde berätta varför du begärde muntlig förhandling, så att vi alla kan få ut något av denna diskussion. Tycker att du skall lyssna och ta till dig kommentarerna från Thomas Ahlstrand, Anders m.fl. har gjort. Det kanske är chefsåklagare T. Ahlstrand som har kommenterat och han har väl inget intresse av att förvirra oss och vålla dig förfång.

Berätta lite kort vad skälet till den avvisade muntliga förhandlingen var i processen, så att du kan få goda råd gratis.

Slutligen till det raljerande om juridikens vara eller icke vara en vetenskap. Nu kommer dina Black Swans.
1. Är den lagstadgade parkeringsboten baserad på vetenskap?
2. Är yrkandet och utdömandet av dödsstraff inom juridiska rättssystem baserat på vetenskap?
3. Är den strikta återbetalningskyldigheten för vissa lagliga ersättningar vetenskapligt grundad inom juridiken?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.