Skip to content

Regeringen avfärdar domstolarna - ensamkommande ska inte behöva styrka identitet

Ensamkommande i riksdagshuset lyssnar på debatten om situationen för just ensamkommande. Foto: Claudio Bresciani/TT

De ensamkommande som ska få "en ny chans" att stanna i Sverige för gymnasiestudier ska inte behöva styrka sin identitet - någonting som ifråga-sätts av Polismyndigheten och migrations-domstolarna. Regeringen anser dock att undan-taget är befogat eftersom personerna har drabbats hårt av Migrationsverkets långa väntetider.

 

Regeringen överlämnade igår den lagrådsremiss som innehåller förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Principen bakom lagförslaget är att en person som har fått - eller annars skulle få - ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Lagförslaget har fått hård kritik från både politiskt och juridiskt håll. 

Remissinstanser kritiska
En av punkterna handlar om att uppehållstillstånden ska kunna beviljas även om personens identitet är oklar.

Flera remissinstanser, bland annat migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg samt Migrationsverket, har i sina remissvar ifrågasatt detta och efterfrågat ett klargörande av vilket beviskrav som egentligen ska gälla för en persons identitet.

Polismyndigheten och Migrationsdomstolen i Stockholm har pekat på att ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka personer som vistas i landet.

Avsteg från huvudregeln
Migrationsdomstolen i Stockholm anser dessutom "att det är oklart om förslaget är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden t.ex. inom ramen för Schengensamarbetet."

Regeringen skriver att man är medveten om att flera remissinstanser har påpekat är huvudregeln i svensk utlänningsrätt är att identiteten ska vara styrkt för att en person ska kunna få uppehållstillstånd för studier.

"Rimlig med lägre beviskrav"
Något motsvarande krav för personer som söker asyl finns dock inte - någonting som regeringen lägger till grund för sitt lagförslag trots att det inte handlar om asyl utan om studier i detta fall. Det handlar dock om personer som har sökt asyl.

Regeringen skriver i sin Lagrådsremiss:

"Regeringen har därför bedömt att det är rimligt att Migrationsverket vid sin bedömning tillämpar samma beviskrav beträffande personers identitet som gällt i övrigt beträffande samma person."

"Utgångspunkten för förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd är att de personer som lagändringen avser och som drabbats av långa handläggningstider inte bör komma i ett sämre läge än som varit fallet om handläggningen inte dragit ut på tiden."

"Stor oro och ovisshet"
Regeringen pekar på att det handlar om grupp unga vuxna som har vistats i Sverige under flera år:

"Den långa väntan på ett beslut från Migrationsverket och osäkerheten om ett beslut ska hinna fattas innan 18-årsdagen har i många fall gjort att vistelsetiden i Sverige har präglats av stor oro och ovisshet på ett sätt som gjort denna grupp särskilt utsatt."

Avfärdar migrationsdomstolarna
Regeringen anser därför att det finns "starka skäl" att göra avsteg från den vanliga regeln om att identiteten ska kunna styrkas.

Regeringen avfärdar också migrationsdomstolens påpekande om att lagförslaget kan strida mot EU-bestämmelserna och Schengenavtalet:

"Regeringen bedömer att även med ett sänkt beviskrav avseende den sökandes identitet står förslaget i överensstämmelse med Sveriges åtaganden inom ramen för Schengensamarbetet."

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

 

FAKTA

De huvdusakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas uppehållstillstånd enligt lagförslaget är:

  • personen första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • personen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som "uppenbart vuxen" vid asylansökan som huvudregel inte omfattas av förslaget.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när personen är 18 år eller äldre.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs.
  • Personen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
  • Personen ska också genomgå en så kallad vandels- och säkerhetsprövning.
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

32 comments

. Regeringen anser dock att undan-taget är befogat eftersom personerna har drabbats hårt av Migrationsverkets långa väntetider. ...

eeehhh ok och DET kan förstås absolut INTE ha att göra då med att pga hur dåligt saker och ting skötts och att man har haft så dålig koll har flera ärenden att hantera än vad som kanske varit nödvändigt och behövligt ...så sånt som inte behöver utredas granskas utreds granskas och tvärtom ... :S -.-

Jag blir knäpp.

Väntetiderna uppstod pga att det anlände abnormt många på kort tid. Visst kan man peka finger åt de som inte fattade vad som höll på att hända, men DET borde lastas politiker och inte skattebetalarna. De som anlände kan knappast ha undgått att ha noterat att det inte var precis glest mellan dem.

Det är fan i mig inte klokt att dessa utländska 'offer' för det inhemskas politiska ignorans och inhemska samhällets brist på resurser för ett ABNORMT antal sk 'ensamkommande barn' (bara kolla procenten som hamnade i Sverige gentemot hela övriga Europa) på ngt sätt ska få en knepigt konstruerad amnesti, och av någon anledning verkar det vara just afghaner. De som kommer från ett ofta oroligt land (men lika ofta från ett 'lugnt' grannland) som även har mycket lugna delar (för den regionen. Jag menar... folk BOR ju där. Och har inte tömt området på folk ... varför inte då?)

Afghanistan är ett STORT land. Liksom Irak. Och flertalet andra.
Det är som att påstå att Sverige är ett enda segregerat utanförskapsområde för att just inga inhemska med hyfsad ekonomi frivilligt slår sig ned i typ Rinkeby/Rosengård. Och ignorera att det finns gott om områden som inte är oroliga och dit flyttar folk, även invandrare, så fort de kan.

Pinsam regering, minst sagt.

Pinsam regering?
Ja, det må så vara.
Men dom 85% som röstade på 7-klövern, och i och med det direkt har gett regeringen mandatet att driva denna politik (”vi ska minsan inte bygga några murar i Europa”, o.s.v.).
Vad säger du om dom? Vart går gränsen mellan naiv och dum?

Flertalet av dessa lycksökare HAR fått sin sak prövad både 1,2,3 gånger med avslag som följd.
Varför skall vi nu tvingas bekosta deras uppehälle och tvivelaktiga studier i ännu flera år?
Vad är likheten inför lagar och regler?
Varför denna besatthet att prioritera afghanska medborgare framför de som tvingas bekosta allt detta dvs det svenska lidande folket?

Är det detta som kallas öppna era hjärtan?

Hur har regeringen kommit fram till vad det kommer att kosta? Siffror och kalkyl tack.

Kostnad för bara nästa år = 1 600 000 000 kr.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/9-000-ensamkommande-föreslås-få-ny-chans-1.5115985

Men det har vi ju råd med. Fråga Schyffert så berättar han hur många pizzor det blir.

Tyvärr så funkar det ju inte så i verkligheten.
Utan detta kommer ju att rendera i t.ex. ytterligare neddragningar inom äldreomsorgen, o.s.v.

Men vi kan ju i alla fall glädja oss åt att dessa barn är så skötsamma och tacksamma.

Hoppas bara att ni (85%) är skitnöjda.

Hur rimmar detta med den grundlagsskyddade likhetsprincipen? Ge särskilda undantag p.g.a. av långa handläggningstider? Känns som ett sådant resonemang skulle kunna gå och föra av rätta många enskilda i rätt många olika typer av handläggningsärenden.

Sen ska vi ju inte glömma att det i många fall är så att den långa handläggningen berott på dessa män uppsåtligen ljugit och uppgivit felaktiga uppgifter vilket försvårat utredningen i deras ärenden. Att ge gräddfiler till lögnaktiga välfärdsmigranter är magstrakt.

Vad ingen talar om är att en stor anledning till de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket beror på de asylsökande själva. Det finns två standardberättelser dessa personer har, den ena är en gammal marktvist inom familjen eller med en annan familj som då ledde till att familjen sades ha tvingats lämna Afghanistan och åka till Iran där de sedan bott i tjugo år. Den andra berättelsen är att man haft ett förhållande med endera en gift kvinna eller med någon kvinna som redan var bortlovad till en annan man. Givetvis kan detta vara sant men för det mesta är uppgifterna inte tillförlitliga. När sedan Migrationsverket meddelar sitt avslag och beslutet överklagas till domstol inträffar något besynnerligt. I överklagandet så åberopas plötsligt helt nya asylskäl. Antingen så påstås det att man konverterat till kristendomen, att man övergivit islam och blivit apostat eller så säger man att man egentligen är homo eller bisexuell. Givetvis kan även detta vara sant men det är tidskrävande utredningar och att 150 personer per månad kommer på dessa skäl i just överklagandefasen kan ifrågasättas på goda grunder. En återförvisning innebär som bekant att Migrationsverkets beslut upphävs och då blir handläggningstiden räknad från det ursprungliga ansökningsdatumet. Ett återförvisat ärende ska också prioriteras vilket såklart påverkar handläggningstiden i övriga ärenden.

Det är dags att avfärda regeringen.

Min kommentar 15:06, där jag i ljuset av regeringens uraktlåtenhet har gjort en relativt fyllig konsekvensanalys av det migrationspolitiska beslut, som går ut på att ge amnesti åt de ensamkommande s.k. flyktingbarnen, har blivit anmäld som opassande. Vad är det för låg nivå i detta kommentarsfält, som gör att någon anmäler mig för att jag fyller i detta konsekvensanalytiska vakuum? Jag har dokumenterat god analytisk förmåga, eftersom jag har en teknisk fysikexamen, och jag har följt invandringsfrågorna djävligt noga, varför mina synpunkter har en viss tyngd här i detta ämne!

Jag får medhåll på sidan 51 i Lagrådsremissen:
”Flera remissinstanser lämnar synpunkter i denna del och bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Förvaltningsrätten i Malmö anser att konsekvensanalysen i förhållande till kommuner, landsting och regioner är bristfällig.”

Nedan citeras regeringens påvra resultatet av sin bristfälliga konsekvensanalys, (hämtat från sidan 51 lagrådsremissen).
”9 Kostnader och andra konsekvenser

Regeringens bedömning:
Förslagen i lagrådsremissen bedöms medföra ökade kostnader för Migrationsverket och för Sveriges Domstolar. Kostnaderna för den statliga ersättningen till kommuner och landsting för mottagandet av nyanlända bedöms öka liksom kostnaderna för studiestöd. För Centrala studiestödsnämnden bedöms förslagen inte leda till annat än marginellt ökad arbetsbörda. Förslagen medför inga nya åtaganden som innebär att den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas. För barn kan förslaget om uppehållstillstånd för sammanhållna yrkesutbildningar innebära en förbättring. Förslagen bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor och män och bedöms inte heller ha någon miljöpåverkan.”
http://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/7bdc911cabaf49eea36c3ac9b5...

Få se hur många minuter denna kommentar får ligga ute....... jag startar klockan... nu.

Lite märkligt det där. Skulle det inte ha en miljöpåverkan att ett ökat antal människor behöver mat och husrum i ett land där det är rätt så kallt under en stor del av året? Och att jämställdheten inte påverkas av att en grupp med klar majoritet män (i allt för många fall beslagna med inte helt lyckad syn på jämställdhet) upptas i befolkningen?

Att det inte "bedöms" som påverka är ju dock gissningsvis ett korrekt antagande hos just de som författat texten.

Bäste Gruelse,

Det förstår Du väl att Du blir anmäld som opassande - Du tycker inte som man skall tycka, ergo opassande!
Vi lever alla i åsiktsdiktaturens "lyckorike". Avviker man från den åsikt som skall råda då skall man saklöst brännmärkas och åsättas viken nedsättande egenskap som helst.

Den grundlagsstadgade självständighet som domstolar påstås besitta har åter igen visats vara en chimär. Sverige är fantastiskt!(?) med sin egenhändigt ihopsnickrade tolkning av demokrati, hantering av rättssystemet och mänskliga rättigheter. Den "humanitära stormakten" har definitivt undergrävt sin trovärdighet.

Ja. Så sant.

Enda trösten är ju att vi ändock bor i en demokrati, och att det är en överväldigande majoritet av väljarna som vill ha det såhär (källa: valresultatet 2014).

Det är djupt oroväckande vad som händer i det här landet. Var har demokratin, yttrandefriheten och toleransen mot oliktänkande tagit vägen? Vi lever i en falsk kvasidemokrati i det här landet. Det är försärkäckligt vad som sker.

Ja. Oroväckande och förskräckligt är ju underdrifter för att beskriva vart vi är på väg...

Men. Det är ju i alla fall val snart. Och då har vi ju möjlighet att visa vad vi tycker om landets utveckling.

Problemet är ju bara att människor är idioter som, trots att till och med dom blinda nu ser vartåt det barkar, kommer att lägga sin röst på 7-klövern...

"En av punkterna handlar om att uppehållstillstånden ska kunna beviljas även om personens identitet är oklar."
Om den sökande kan beslås med flera identiteter, till vilken ska UT utfärdas?

Enligt pressmeddelandet om sagda lagrådsremiss:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppe...

”Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.”

Det räcker uppenbarligen att utlänningen (dvs. det ensamkommande s.k. flyktingbarnet) har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan för att få uppehållstillstånd. Vilken slapp regel! Det finns således inget krav på att man studerar, bara att man har för avsikt att studera! Alla utlänningar (dvs. de ensamkommande s.k. flyktingbarnen) kommer naturligtvis säga att de har för avsikt att studera. Dummare är de inte!

”En utlänning som beviljas ett sådant uppehållstillstånd ska omfattas av befintligt regelverk om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och om permanent uppehållstillstånd vid försörjning.”

Hur ska man tolka ovanstående? Utlänningen (dvs. det ensamkommande s.k. flyktingbarnet) får permanent uppehållstillstånd om hen går på försörjningsstöd och inte bedriver gymnasiestudier? Jag får med en fadd underton säga ett stort grattis till de svenska skattebetalarna!

”För att förslaget ska få avsedd effekt föreslås i lagrådsremissen att ett sådant uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik. Alla andra krav måste dock vara uppfyllda.”

Det är skam, det fläck på Sveriges banér om medborgarrätt heter lögn! (fri tolkning av von Heidenstam)

”Förslaget innebär också att om det finns särskilda skäl ska uppehållstillstånd få beviljas även vid studier på deltid. Särskilda skäl kan till exempel vara vissa fall när en person i den aktuella gruppen är förhindrad att studera på heltid på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbete.”

Och där kom brasklappen till slut! Amnestin är fullständig! Flyktinggeschäftet jublar och det spritter i grenen. Utlänningen (dvs. det ensamkommande s.k. flyktingbarnet) behöver inte studera, varken på deltid eller heltid, i gymnasieskolan eller liknande för att få uppehållstillstånd.

Det hela är ju ett rent beställningsjobb från ett litet extremistparti som i dag knappt skulle klara riksdagsspärren men som regeringen är beroende av för att få igenom sin politik. Så vad hade man förväntat sig. Det här förslaget ska igenom till varje pris.

Jag får hjärtinnerligen tacka de personer som i demokraturens tjänst tog bort min konsekvensanalys i kommentar 15:06 av sagda lagrådsremiss. Att göra konsekvensanalyser vid migrationspolitiska beslut ingår inte i fin gammal Rosenbadstradition. Då ska naturligtvis inte jag ha fräckheten att förstöra denna fina Rosenbadstradition. Jag fogar mig åter i leden. Det borde även Riksrevisionen göra som har haft fräckheten att påtala de bristfälliga konsekvensanalyserna vid regeringens migrationspolitiska beslut 2004 – 2015.

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dac8/15184...

(Spår av ironi kan förekomma i ordmassan ovan.)

Uppenbarligen tog de bort ett antal kommentarer för att de lyfte fram vad som är fel i det här landet, att politikerna har helt tappat kontrollen över invandringen och integrationen har havererat totalt. För att inte nämna alla enorma kostnader det för med sig som aldrig någonsin kommer att återbetalas det allmänna, inte av invandrarna i alla fall. Se alla ghetton i varje större stad, där bor huvudsakligen invandrare, arbetslösheten i dessa parallella samhällen är skyhög, vasevärt högre än bland infödda svenskar, för att inte nämna ökad kriminalitet, terrorism till följd av missnöje, frustration och utsiktslöshet bland de yngre som helt står utanför samhället. Jag begriper inte denna tanklösa politik inom EU heller, att de har mage att ens låta illegala migranter utan ID-handingar, utan pass utan något resa land och rike runt genom flera länder i Europa, medan av oss krävs både pass och visum. Varför förstöra nationalstaten och den eruopeiska kulturen, traditionerna, religionen på det här viset. Ingen är skyldig de något och man borde inte ens släppa in dem utan erforderliga handlingar inom Europas gränser. Vi vet inte ens vilka som kommer hit, alla har ju tappat sina identitetshandlingar i havet från gummibåten. För att inte tala om vad rättsprocessen för sådana som utvisas kostar i alla instanser, de får ju dyr advokat som de kan byta om de inte är nöjda med, och sliter sina processer om och om igen till skattebetalarnas stora kostnad. Det är synd att staten väller ut/slösar bort enorma summor pengar till sådant, medan pensionärerna i det här landet har det som värst och framtidens pensionärer hotas på alla sätt för att de ska arbeta tills de inte kan mer; men någon måste ju bekosta denna ansvarslösa,ogenomtänkta vänsterliberala politik. Det är skamfullt att de som söker asyl här får all finansiell hjälp medan många landets egna gamla lever knapert.

Det är väl antagligen de politiker som väljarna röstade på vid det senaste valet, och som vi därför förtjänar.

Som man bäddar får man ligga. Svårare än så är det inte.

Jag undrar vart regeringen har tänkt ta de 3 000 000 000 kr som detta skulle kosta ifrån?

Sjukvården, äldreomsorgen, skolan, eller?

Nu tycker jag att du var dum och orättvis Lars.
Man kan ju inte ställa grupper mot varandra.
Förstår du inte det?

Skämt åsido.

För er som inte förstår konsekvenserna av detta...

http://www.dagensjuridik.se/2016/11/regeringen-har-raknat-fel-pa-50-milj...

D.v.s. försämrad välfärd, höjda skatter, arbeta till vi är 75;o.s.v.

Allt för att försörja dessa pensionsräddare.

Tur i alla fall att dom är så skötsamma och tacksamma.

Det måste vara fruktansvärt synd om de där barnen, mer synd om dom än de barn som förlorat sin personliga assistans efter beslut av samma "regering".

Jättekonstigt att skatteintäkterna inte räcker till allt och alla.......

Och än konstigare att 85% inte fattar att om ni har ett favoritprojekt som kostar hundratals miljarder, så måste dom pengarna tas någonstans ifrån.

Hoppas i alla fall att föräldrarna till de barn du nämner (som förlorat sin assistans) inte röstade på 7-klövern. Det måste ju i så fall vara tufft att så tydligt ställas inför konsekvenserna av sitt val.

Det finns ingenting i Svensk lagstiftning som antyder att en medborgare ska få strafflindring/kompensation för att en myndighet tar lång tid på sig för att meddela/fatta ett beslut. I så fall skulle alla försäkringskassemål, polisutredningar, bygglovshandläggningar etc, bli föremål för amnesti, kompensation och andra flummiga begrepp.
Som vanligt sitter det i väggarna att dalta och ömma för inte sällan lögnare, som dels bedrar systemet med falska historier, skenidentiteter/åldrar mm. och dels redan fått sin sak prövad in absurdum.
Man tillämpar särlagstiftning och gör skillnad på människors prövningsmöjligheter baserat på ursprung/etnicitet. Det är rasistiskt, populistiskt, och belyser den osunda korruptionen och asylaktivismen i de svenska beslutsfattarkollektivet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.