Skip to content

Regeringen avfärdar domstolarna - ensamkommande ska inte behöva styrka identitet

Ensamkommande i riksdagshuset lyssnar på debatten om situationen för just ensamkommande. Foto: Claudio Bresciani/TT

De ensamkommande som ska få "en ny chans" att stanna i Sverige för gymnasiestudier ska inte behöva styrka sin identitet - någonting som ifråga-sätts av Polismyndigheten och migrations-domstolarna. Regeringen anser dock att undan-taget är befogat eftersom personerna har drabbats hårt av Migrationsverkets långa väntetider.

 

Regeringen överlämnade igår den lagrådsremiss som innehåller förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Principen bakom lagförslaget är att en person som har fått - eller annars skulle få - ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Lagförslaget har fått hård kritik från både politiskt och juridiskt håll. 

Remissinstanser kritiska
En av punkterna handlar om att uppehållstillstånden ska kunna beviljas även om personens identitet är oklar.

Flera remissinstanser, bland annat migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg samt Migrationsverket, har i sina remissvar ifrågasatt detta och efterfrågat ett klargörande av vilket beviskrav som egentligen ska gälla för en persons identitet.

Polismyndigheten och Migrationsdomstolen i Stockholm har pekat på att ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka personer som vistas i landet.

Avsteg från huvudregeln
Migrationsdomstolen i Stockholm anser dessutom "att det är oklart om förslaget är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden t.ex. inom ramen för Schengensamarbetet."

Regeringen skriver att man är medveten om att flera remissinstanser har påpekat är huvudregeln i svensk utlänningsrätt är att identiteten ska vara styrkt för att en person ska kunna få uppehållstillstånd för studier.

"Rimlig med lägre beviskrav"
Något motsvarande krav för personer som söker asyl finns dock inte - någonting som regeringen lägger till grund för sitt lagförslag trots att det inte handlar om asyl utan om studier i detta fall. Det handlar dock om personer som har sökt asyl.

Regeringen skriver i sin Lagrådsremiss:

"Regeringen har därför bedömt att det är rimligt att Migrationsverket vid sin bedömning tillämpar samma beviskrav beträffande personers identitet som gällt i övrigt beträffande samma person."

"Utgångspunkten för förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd är att de personer som lagändringen avser och som drabbats av långa handläggningstider inte bör komma i ett sämre läge än som varit fallet om handläggningen inte dragit ut på tiden."

"Stor oro och ovisshet"
Regeringen pekar på att det handlar om grupp unga vuxna som har vistats i Sverige under flera år:

"Den långa väntan på ett beslut från Migrationsverket och osäkerheten om ett beslut ska hinna fattas innan 18-årsdagen har i många fall gjort att vistelsetiden i Sverige har präglats av stor oro och ovisshet på ett sätt som gjort denna grupp särskilt utsatt."

Avfärdar migrationsdomstolarna
Regeringen anser därför att det finns "starka skäl" att göra avsteg från den vanliga regeln om att identiteten ska kunna styrkas.

Regeringen avfärdar också migrationsdomstolens påpekande om att lagförslaget kan strida mot EU-bestämmelserna och Schengenavtalet:

"Regeringen bedömer att även med ett sänkt beviskrav avseende den sökandes identitet står förslaget i överensstämmelse med Sveriges åtaganden inom ramen för Schengensamarbetet."

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

 

FAKTA

De huvdusakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas uppehållstillstånd enligt lagförslaget är:

  • personen första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • personen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som "uppenbart vuxen" vid asylansökan som huvudregel inte omfattas av förslaget.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när personen är 18 år eller äldre.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs.
  • Personen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
  • Personen ska också genomgå en så kallad vandels- och säkerhetsprövning.
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt