Skip to content

Staten vinner i HD - inget skadestånd för konkurs när bankens säkerhet skänkts bort

Mannen hävdade att hans gåva till sonen i form av en bostadsrätt var villkorad av att sonen tog över hans lån. Banken har därför inte gått miste om sin säkerhet och det var därmed fel att försätta honom i konkurs. Han stämde staten men nu går Högsta domstolen på statens linje.

 

Bakgrunden är att Handelsbanken för tre år sedan vände sig till Örebro tingsrätt och begärde att mannen skulle försättas i personlig konkurs.

Bankens hade en fordran mot mannen i form av ett skuldebrev där mannen hade satt sin bostadsrätt som säkerhet.

Mannen motsatte sig konkurs och hävdade att säkerheten fanns kvar.

Kunde inte utmätas
Tingsrätten beslutade att försätta mannen i konkurs med hänvisning till att han själv i samband med konkursförhandlingen i domstolen hade uppgett att han hade gett bort bostadsrätten till sin son som gåva.

Eftersom bostadsrätten därmed inte kunde utmätas för mannens skulder ansåg tingsrätten att banken saknade säkerhet för sin fordran. Mannen var därför insolvent och skulle försättas i konkurs.

Stämde staten
Mannen överklagade till både Göta hovrätt och Högsta domstolen som dock inte meddelade prövningstillstånd.

Mannen stämde då staten vid Svea hovrätt.

Enligt mannen hade tingsrätten gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning genom att försätta honom i konkurs - trots att det enligt honom fanns lagliga hinder mot detta. Mannens uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Tingsrätten har felaktigt uppfattat att han vid konkursförhandlingen sagt att han utan förbehåll hade överlåtit bostadsrätten till sin son."

"Villkorad gåva"
Enligt mannen var gåvan i själva verket villkorad av att sonen övertog banklånen och därmed var den inte fullbordad - någonting som han hade framfört vid konkursförhandlingen:

"Tingsrätten måste ha missuppfattat vad han berättat under förhandlingen eller tagit något av hans uttalanden ur sitt sammanhang. Han höll vid konkursförhandlingen en generell utläggning om panträtter och förklarade att bankens pantfordran fortfarande var fullt giltig med företräde framför gåvotransaktionen."

Begärde edition
Mannen begärde därför så kallad edition - alltså att tingsrätten skulle lämna ut ljudupptagningen så att hovrätten själv kunde lyssna på vad han hade sagt:

"Ljudupptagningen från konkursförhandlingen utgör bevis om vad han har sagt vid förhandlingen angående äganderätten till bostadsrätten."

"Gåvan uppfattat som ostridig"
Staten, genom JK, var dock av en annan uppfattning och hävdade att tingsrätten inte hade gjort sig skyldig till fel eller försummelse genom sitt avgörande. JK:s uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Tingsrätten uppfattade det vid konkursförhandlingen som ostridigt mellan sökanden och X att bostadsrätten hade överlåtits till X son... Redan det faktum att X underrättat bostadsrättsföreningen om en överlåtelse av bostadsrätten till sonen talar med styrka för att en giltig överlåtelse hade skett."

"Saknar betydelse"
Enligt JK skulle tingsrätten under alla omständigheter ha kommit fram till att bostadsrätten inte längre tillhörde mannen:

"Vad X har sagt vid konkursförhandlingen om äganderätten till bostadsrätten saknar betydelse för käromålet... Edition kan således inte beviljas eftersom den omständighet som X vill bevisa är utan betydelse i målet." 

Hovrätten slog fast att mannen själv hade uppgett att bostadsrätten överlåtits till sonen som gåva - även om gåvan var villkorad av att sonen övertog mannens skulder hos Handelsbanken.

Gåvan fullbordad
Hovrätten konstaterar också att bostadsrättsföreningen hade underrättats om gåvan före konkursbeslutet och att gåvan därmed hade blivit "fullbordad i förhållande till såväl X som dennes borgenärer."

Hovrätten skrev:

"Att gåvan enligt X var förenad med villkor ändrar inte det förhållandet att gåvan var obligationsrättsligt giltig mot honom och sakrättsligt skyddad mot hans borgenärer."

Kunde fått säkerhet ändå
Därmed fanns inte bankens säkerhet kvar och det fanns därför, enligt hovrätten, inte något hinder mot att försätta mannen i konkurs.

Handelsbanken skrev avslutningsvis:

"En annan sak är att Handelsbanken, enligt vad utredning visar, vid konkursbeslutet alltjämt hade säkerhet i form av panträtt i bostadsrätten och att bostadsrätten med stöd av en s.k. saklig exekutionstitel mot förvärvaren skulle ha kunnat utmätas för bankens fordran." 

Saknar betydelse
När det gällde mannens begäran om edition av ljudupptagningen hos tingsrätten skrev hovrätten:

"Med den bedömning som hovrätten gjort i själva saken saknar det betydelse huruvida X vid konkursförhandlingen framhöll att gåvan var förenad med ett villkor om övertagande av kredit. Ljudupptagningen av förhandlingen har därmed inte någon betydelse som bevis i saken och det saknar därmed förutsättningar för edition enligt."

Mannen överklagade till Högsta domstolen som dock inte anser att det finns anledning att göra någon annan bedömning än hovrätten. HD fastställer därför hovrättens dom.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt