Skip to content

HD: Skatteverket ska inte behöva vänta på successiv löneutmätning - familjens villa ska säljas

Foto: Vilhelm Stokstad/TT och DJ

Staten ska inte behöva vänta 30 månader på att få en skatteskuld betald genom successiv löne-utmätning när skulden kan betalas omedelbart genom att mannens villa säljs. Det slår Högsta domstolen fast och river därmed upp hovrättens avgörande som byggde på att familjehem väger tyngre än Skatteverkets brådska med att få betalt.

 

Kronofogdemyndigheten beslutade år 2016 om utmätning för mannen som hade skatteskulder på 138 058 kronor. Enligt beslutet var det mannens andel i en villa - som han äger tillsammans med sin hustru - som skulle utmätas.

Villans värde beräknades av Kronofogden till 3 150 000 kronor och Kronofogdens bedömning var att en exekutiv försäljning skulle resultera i ett överskott efter det att parets lån hade lösts.

Inte tillräckligt med löneutmätning
Beslutet överklagades till Göteborgs tingsrätt som konstaterade att utmätningen varken hindrades av makarnas inbördes avtal om samäganderätt eller av att beskattningsbeslutet mot mannen ännu inte hade vunnit laga kraft.

Tingsrätten konstaterade också att Kronofogden skulle ha en möjlighet att omvärdera sitt beslut om den värdering som skulle göras inför försäljningen visade att villan var värd mindre än vad Kronofogden tidigare hade kommit fram till.

Tingsrätten instämde i Kronofogdens uppfattning om att det inte var tillräckligt att nöja sig med en så kallad löneutmätning –någonting som enligt Kronofogden skulle innebära att skulden blev betald efter 32 månader. Mannen gick dock på A-kassa och enligt tingsrätten skulle det kunna ta ännu längre tid.

Utmätning av villan försvarlig
Vid en samlad bedömning ansåg tingsrätten att utmätning av villan var försvarlig - bland annat eftersom det inte fanns någon annan egendom som kunde utmätas.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige. Mannen hade vid det laget fått ett arbete och Kronofogden hade beslutat om löneutmätning – en utmätning som gjorde att skulden kunde förväntas bli betald inom drygt 30 månader.

Skatteverket begärde dock även fortsättningsvis att villan skulle utmätas för mannens skatteskuld.

Inte lika angeläget för staten
När det gällde mannens arbete konstaterade hovrätten att det i och för sig handlade om en provanställning men att ingenting talade emot en vidareanställning eller tydde på att inkomsten skulle vara osäker i övrigt.

Hovrätten skrev dessutom i sina domskäl:

"När det allmänna är sökande är intresset av en snabb betalning ofta lägre än då en enskild borgenär är sökande. Skatteverket har inte heller framfört något skäl som talar for att det finns ett starkt intresse av att skynda på betalningen av skulden genom utmätning och försäljning av fastigheten."

Europakonventionen
Att utmätningen dröjde skulle inte heller resultera i någon "beaktansvärd risk" för att staten skulle gå miste om sina pengar. Utmätningen av villan var därför enligt hovrätten inte försvarlig.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Enligt artikel 8 i Europakonventionen har den enskilde rätt till respekt för sitt hem. Det krävs därför starka skäl för att utmäta en bostad. Enligt utmätningsordningen bör annan egendom än bostad tas i anspråk för betalning av sökandens fordran, där det är möjligt. (Se rättsfallet NJA 2013 s. 1241 p. 9-11)." 

HD håller med Skatteverket
Skatteverket överklagade till Högsta domstolen som nu river upp hovrättens beslut.

HD anser i och för sig att det kan finnas en punkt där en utmätning av en bostad genererar överskott men ändå inte kan anses försvarlig med hänsyn till rätten till respekt för sitt hem.

Det förväntade överskottet är dock i det aktuella fallet så stort att det vid en "försvarlighetsbedömning" inte kan bli aktuellt att freda bostadsfastigheten från utmätning, enligt HD.

Utmätningsordning
När det finns flera egendomsslag att välja mellan har kronofogden redan en "utmätningsordning" som innebär att likvida tillgångar prioriteras - till exempel gäldenärens lön, fondandelar eller aktier. Först i avsaknad av sådan egendom bör fast egendom tas i anspråk , vilket HD håller med om är lämpligt.

Samtidigt finns det en springande punkt där en löneutmätning tar alltför lång tid eller innebär alltför stor risk för borgenären - även när det handlar om skulder till staten, anser HD.

Bedömningen ska göras i det enskilda fallet, men HD anser här att Kronofogdens utgångspunkt att skulden vid en löneutmätning bör kunna betalas helt inom tolv månader är rimlig.

Ofrånkomlig olägenhet
I mannens fall har löneutmätningen hittills genererat drygt 10 000 kronor mindre än förväntat och enligt HD:s beräkningar kommer skulden att vara helt betald först om ytterligare cirka två år – och tre år efter att fastigheten utmättes.

Om fastigheten såldes skulle överskottet räcka till full betalning av skulden.

Även om utmätning av fastigheten "ofrånkomligen skulle innebära olägenheter" för mannen och hans hustru - och även om staten kan vara tvungen att vänta längre än andra på att få betalt - kommer en betalning via löneutmätning att ta för lång tid, menar HD.

Mannens andel i fastigheten ska därför inte undantas från utmätning, slår HD fast.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt