Skip to content

"Experterna på åldersbedömningar talar för döva öron - snart är rättsskandalen ett faktum"

KRÖNIKA - av advokaterna Emilie Hillert och Viktoria Nyström

 

Migrationsverket menar att varken de själva eller de offentliga biträdena har bättre kunskap att bedöma någons ålder än Rättsmedicinalverket (RMV). Med den motiveringen tillmäts RMV:s utlåtanden regelmässigt få avgörande betydelse vid bevisvärderingen och all annan bevisning ignoreras.

Samtidigt finns det omfattande uppenbara juridiska brister med de metoder som valts, hur de används och de yttranden som utfärdas. Det finns goda grunder att ifrågasätta huruvida utlåtandena överhuvudtaget kan anses ha något bevisvärde i juridisk mening.

Att upprätthålla en sådan ordning är direkt oacceptabelt när det handlar om människoliv. Rättssäkerheten är satt ur spel och om inte makthavarna omgående agerar kommer rättsskandalen att vara ett faktum.

Intyg från RMV har historiskt haft en naturlig plats inom rättstillämpningen. Intygen har utfärdats av specialister på sitt område och oftast speglat en experts åsikt. Därför har rättsintyg normalt ett högt bevisvärde.

De intyg som RMV nu utfärdar i samband med de medicinska åldersutredningarna får mot denna bakgrund en validitet som inte överensstämmer med verkliga förhållanden.

Ingen av grunderna för att tillmäta dem något egentligt bevisvärde föreligger. RMV besitter ingen expertis, intygen är inte utfärdade av experter och RMV:s läkare har aldrig själva träffat personen eller granskat underlaget. RMV:s roll är snarast ren administrativ.

Det förhållandet att RMV sätter sitt namn på en handling utan att själva ha expertkunskap huruvida det som intygas är korrekt innebär naturligtvis att handlingen förlorar i bevisvärde. Att det finns experter hos RMV innebär inte att de har experter inom just detta område. Tvärtom har RMV misslyckats med att bevisa att de besitter den expertis som erfordras.

Till det kommer ytterligare brister angående såväl val av metod som tillämpningen av den.

Det finns oräkneliga grunder för att ifrågasätta huruvida utlåtandena från RMV rent juridiskt över huvud taget ska tillmätas något bevisvärde.

Det handlar inte om någon politisk uppfattning. Inte heller handlar det om vem som ska få stanna i Sverige. De brister som nu uppmärksammats har gjort det till en rent juridisk fråga; rättssäkerheten - eller urholkningen av densamma. Som jurister kan vi inte acceptera det som nu sker.

När det hösten 2015 anlände ett mycket stort antal asylsökande ensamkommande barn utan godkända identitetshandlingar gav regeringen i uppdrag åt RMV att hitta en metod för att göra de medicinska åldersutredningarna mer tillförlitliga. Uppdraget avsåg således inte - till skillnad mot hur det ofta framställs - att använda just magnetkameraröntgen utan var endast i generella termer om att hitta en metod.

Det var RMV som valde metoden innefattande tandröntgen och magnetkameraundersökning av knäleden.

Efter nästan ett år av genomförda medicinska åldersutredningar kan konstateras att metoden och utfärdandet av intygen är allt annat än rättssäker. Det får till följd att Migrationsverket får ett felaktigt underlag vid den juridiska bedömningen av en asylsökandes ålder. Det är inte acceptabelt ur en juridisk synvinkel.

Redan i mars 2016, under det pågående arbetet med val av metod, uppgav Andreas Schmeling - som är en av världens främsta och ledande experter på medicinska åldersbedömningar - till Carl-Erik Flodmark som ledde arbetsgruppen explicit att den föreslagna metoden var olämplig.

Han uppgav även att arbetsgruppen måste besitta expertis inom området för att kritiskt kunna analysera existerande studier.

Den 30 maj 2016  tillsattes en projektgrupp bestående av personer från bland annat RMV. Ingen av de personerna som medverkade i projektgruppen hade tidigare erfarenhet av forskning eller arbete med åldersutredningar.

Inte heller fanns personer med gedigen och ovärderlig kunskap såsom radiologer, odontologer, forskare eller statistiker med i projektgruppen.

Rättsläkaren Tommie Olofsson var en av personerna i projektgruppen och även han var under hela processen öppet kritisk både till framtagandet av metoden och till metoden som sådan. Tommie Olofsson kände sig till slut tvingad att ta offentlig ställning mot metoden.

Att kritiken funnits redan från början är en mycket viktig aspekt då den visar på att metodvalet aldrig har varit okomplicerat utan hela tiden omdebatterat.

En grundläggande frågeställning när man tittar på metoden, utförandet, resultatet och uppfyllandet av rättssäkerheten är vem som kan betraktas som expert. Denna fråga är särskilt viktig då en experts ord ger en auktoritet och legitimitet till det sagda.

RMV har ingen egen röntgenkompetens och har heller inte på annat sätt forskat eller arbetat med denna typ av frågor tidigare. Det fanns därmed ingen särskild expertis för detta inom myndigheten när uppdraget tilldelades dem.

RMV är tvärtom tydliga med att bedömningarna görs av de upphandlade vårdenheterna. Rättsläkaren besitter alltså inte själv kompetensen att läsa av röntgenplåtarna eller på andra sätt kontrollera kvalitén av den genomförda undersökningen och resultatet av denna. Därmed uppfyller de inte sin egen definition av expert.

 Av RMV:s egna uppgifter framgår att de endast matar in resultat utifrån en standardiserad matris. De har således en ren administrativ roll som vem som helst skulle kunna sköta.

De kan därmed inte på något sätt kvalitetssäkra varken utförandet eller resultatet.

Det kan därför ifrågasättas på vilket sätt rättsläkarna kan ses som experter eller vad som annars genererar RMV epitetet expertmyndighet när det kommer till just medicinska åldersbedömningar.

Det finns också skäl att notera att RMV - trots att de valt en tidigare oanvänd metod - inte har haft kontakt med de forskare/läkare som har utvecklat metoden eller som tidigare har utfört studier på denna.

Inte heller har radiologerna som gör dessa bedömningar varit i kontakt med forskarna/läkarna eller utbildats av dessa.

När det kommer till den här typen av avancerad och ny forskning torde det vara en förutsättning för en korrekt metod att kontakt upprättas med forskare, experter och utövare av metoden. Så har emellertid inte skett.

Eftersom den valda metoden inte tidigare har använts i Sverige torde det inte ha funnits någon läkare i Sverige som var upptränad när metoden infördes. Inte heller torde det kunna finnas några experter på att göra dessa bedömningar i Sverige.

Den utbildning som läkarna nu har fått har givits av RMV - som inte själva haft den kompetensen.

Utbildningen har inte specificerats och med tanke på att rättsläkarna inte själva besitter kompetensen kan man ställa sig frågade till vilken typ av utbildning det har varit fråga om.

Den oredovisade kompetensen liksom den uppenbara bristen på kontakt med tyska forskare ger stöd för att det finns risk för en enorm brist i kunskap och kompetens gällande bedömningarna av mognaden av knäleden. Denna uppfattning får också stöd av att rättsläkarna inte har egen kompetens att bedöma bilderna.

Rättsläkaren tillför därmed ingenting till själva rättssäkerheten eller den medicinska bedömningen. Utifrån en juridisk synvinkel kan resultatets validitet med juridiska principer därför med lätthet ifrågasättas.

Vidare bör det beaktas att åtskilliga av de tagna röntgenbilderna har skickats på ”second opinion” till tyska experter. Mer än hälften av dessa har fått ett annat resultat än vad RMV har kommit fram till.

I vissa fall har till och med röntgenbilderna varit i så dåligt skick att de enligt tyska forskare inte går att avläsa. I endast 43 av de 150 fallen stämde RMV:s yttranden överens med de tyska experternas bedömningar.

Således visar de ”second opinions” som gjorts att de svenska radiologerna inte bedömer bilderna på samma sätt som de tyska specialisterna.

Att svenska läkare skulle vara närmare sanningen och göra en mer korrekt bedömning än sina tyska kollegor som utarbetat metoden är en helt orimlig tolkning.

RMV presenterade med anledning av detta nyligen sin egen ”kvalitetsgranskning”. Trots omfattande kritik mot att RMV tidigare varken har använt sig av experter eller av de tyska forskarna har RMV nu genomfört den aktuella granskningen på samma bristande sätt.

En kvalitetsuppföljning ska leda till en objektiv bedömning av resultaten. Trots det är i vart fall en av de två som genomfört ”granskningen” samma person som har lärt upp de läkare som gjort bedömningarna.

Det som kontrollerats är således endast huruvida läkarna bedömt som de blivit upplärda av RMV. Detta i sig innebär emellertid inte att metoderna utförs korrekt.

Hur kan RMV säkerställa att en läkare - som inte tidigare har arbetat med den här metoden, inte har lärt sig av de tyska läkarna som utvecklat metoden och som inte heller har forskat på metoden - har förstått metoden korrekt?

Hur kan det påstås att hen har större expertis än de tyska specialister som själva utvecklat metoden?

Ytterligare en stor brist ur rättssäkerhetssynpunkt är att det inte framgår vilka läkare som gjort bedömningarna. Det innebär att resultatet blir helt beroende av anonyma läkares bedömningar av röntgenbilderna.

Att det inte framgår vem som utfört bedömningen och dennes kompetens är en brist som påverkar bevisvärdet av resultatet menligt. Inte i någon annan del av rättsväsendet är detta acceptabelt.

Enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer) bör man använda de metoder som har starkast vetenskapligt stöd.

Området kring användande av medicinska metoder vid bedömningen av åldern är så pass utforskat och internationellt erkänt som forskningsområde att det finns en internationell expertgrupp, AGFAD. AGFAD består av Europas främsta forskare på området. De rekommenderar inte magnetkameraundersökning av knä som en metod att bedöma 18‑årsgränsen.

I en rapport av European Asylum Support office från år 2013 nämns en av de mindre pilotstudierna som också fanns angiven i Socialstyrelsens rapport och man uppger att magnetkameraundersökning av knä kanske kan vara en metod i framtiden men att den då kräver mer undersökning och utvärdering.

Det är därmed tydligt att dessa första studier inte var tillräckliga eller hade sådant vetenskapligt stöd att de med utgångspunkt därifrån kunde ge stöd för att metoden var korrekt.

Efter dessa två studier kom under år 2016 en ny kinesisk studie och en turkisk studie. Resultaten från studierna var mycket oklara och pekade på en stor osäkerhet kring metoden och dess tillämplighet. Ingen av dessa studier gav därmed stöd åt metoden med magnetkameraröntgen av knäleden.

Under sommaren 2017 kom slutligen en tysk studie av bland annat Ottow. I den rapporten framgår det i klartext att metoden definitivt inte lämpar sig för att avgöra just 18‑årsgränsen.

Ingen av de fem studier om magnetkameraundersökning som därmed finns tillgängliga visar således tillräckligt stöd för att metoden kan avgöra 18‑årsgränsen.

RMV har därmed inte vid något tillfälle kunnat visa vetenskapligt stöd för metoden.

Det är särskilt viktigt att använda sig av metoder med vetenskaplig grund just för att dessa metoder är beprövade och att man därmed har kunskap, inte bara om utförande och avläsning, utan också om de felvariabler som kan uppstå.

Det finns i nuläget inte något vetenskapligt stöd för att göra avläsningar korrekt. Framför allt kan ingen kontroll av resultatet ske, vilket innebär att resultatet egentligen aldrig kan verifieras.

Om det inte går att verifiera ett resultat kan det inte vara juridiskt hållbart.

Det finns numera inga "second opinions" att tillgå. Det finns heller inget annat kontrollorgan man kan vända sig till eller andra läkare som kan göra någon fristående bedömning. Detta i sig är mycket märkligt. De enda läkare som anges kunna göra dessa bedömningar är de som RMV använder sig av och som de varken har kontroll över eller på annat sätt kan ställa krav på.

Om det inte går kontrollera en handling eller få en second opinion sätter man de sökande i ett rättslöst läge där rättssäkerheten inte längre har en funktion.

De som ifrågasätter metoden finns inom flera olika yrkesgrupper såsom medicin, forskning, juridik och statistik. Alla med hög utbildning, god erfarenhet inom sitt område och många gånger även med flerårig expertis inom området.

De som har riktat kritik mot metoden har en gedigen kunskap och har därtill gjort egna efterforskningar. Kritiken har varit tydlig och understötts med fakta, dokumentation och välgrundad argumentation.

Trots detta verkar det som att man talar för döva öron. RMV påstår sig vilja ha en mer nyanserad debatt. Trots de har de inte vid något tillfälle bemött kritiken i sak, utan talar i allmänna ordalag om det uppdrag som de har fått.

RMV har den senaste tiden börjat hänvisa till att de fick ett uppdrag som de var tvungna att utföra. Som myndighet kan man dock inte utföra ett uppdrag om det måste genomföras på ett rättsvidrigt sätt.

Om RMV inte anser sig ha rätt verktyg måste detta kommuniceras med regeringen. Inte heller fråntar invändningen RMV ansvaret att som expertmyndighet utfärda handlingar som är juridiskt hållbara.

Vid en sammantagen bedömning av alla de aktuella bristerna torde det vara uppenbart att de utlåtanden som författas inte kan anses ha något nämnvärt bevisvärde.

De metoder som används saknar vetenskapligt stöd. Den forskning som finns talar för att metoden inte är lämplig för att avgöra 18-årsgränsen. Bedömningarna som läggs till grund görs av anonyma läkare, vars legitimitet därtill inte kan granskas.

Trots alla dessa brister fortsätter RMV att författa yttranden. Trots all kritik fortsätter Migrationsverket att tillmäta dem avgörande bevisvärde.

Ingen annan bevisning, varken enskild eller gemensam, råder på ett utlåtande från RMV. Detta kan inte få fortgå. Till dess att RMV själva tar sig i kragen måste Migrationsverket agera.

Migrationsverket har tidigare valt att inte ifrågasätta den medicinska metoden och nöjt sig med att hänvisa till att varken de själva eller de offentliga biträdena har bättre kunskap att bedöma någons ålder är RMV. Denna ordning kan inte få fortgå.

Även om Migrationsverket inte har medicinsk kunskap har de juridisk kunskap. Eftersom det är Migrationsverket som lägger resultatet till grund för bedömningen åligger det även Migrationsverket att utvärdera rättssäkerheten och den juridiska validiteten av handlingen.

Detta ansvar kan inte överlämnas till den myndighet eller de vårdenheter som rent faktiskt utför processen.

I och med att en medicinsk åldersutredning kan vara avgörande för utgången i ett asylärende och då dessa snarast erbjuds på rullande band måste Migrationsverket tillskrivas ett stort ansvar för att tillse att de metoder som används rent rättssäkerhetsmässigt kan användas.

Därtill kan Migrationsverket inte helt frånsäga sig ansvaret när det kommer till bevisvärdering. En myndighet får inte tillmäta handlingar utan egentligt bevisvärde avgörande betydelse vid bedömningen. Detta oaktat vem som utfärdat dem.

Inte heller får en myndighet per automatik tillmäta en viss handling ett visst bevisvärde, utan närmare reflektion.

Ett upprätthållande av rättssäkerheten innebär alltid en noggrannhet och ett frågasättande av rådande situation. Det förhållandet att RMV är just RMV får inte hindra Migrationsverket från en självständig bedömning av handlingens bevisvärde. Detta särskilt med beaktande av att RMV saknar experter, endast fyller en administrativ funktion samt då de verkliga bedömarna är anonyma.

För en rättssäker asylprocess krävs juridiskt gångbara dokument som utfärdats med vetenskapligt stöd och genom en metod som lever upp till de juridiska kraven på rättssäkerhet. Några sådana dokument finns i nuläget inte att tillgå i fråga om åldersbedömningar.

Att i ljuset av all välgrundad kritik fortsätta tillmäta RMV:s utlåtanden avgörande betydelse ur bevishänseende är direkt oacceptabelt när det handlar om människoliv.

Rättssäkerheten är satt ur spel och om inte makthavarna omgående agerar kommer rättsskandalen att vara ett faktum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Med samma argumentation kan vi ifrågasätta samtliga domstols-/rättsprocesser:
- Ny lagstiftning kommer ständigt - då är ingen "expert" på den.
- Olika instanser kommer till olika beslut - det är tydligen inte "rättssäkert".

Inlägget får ses som en subjektiv partsinlaga där (troligtvis) endast det som talar mot nuvarande metoder läggs fram. Politisk agenda kan också påverka.

"Precis som i brottmål råder fri bevisprövning i migrationsärenden och den asylsökande kan därför inkomma med egen bevisning. Liksom i brottmål kan det alltså finnas experter med olika synpunkter vid en domstolsförhandling. Det ligger i sakens natur att endast sådan bevisning som talar till den asylsökandes fördel kommer till domstolens och via media till allmänhetens kännedom. Rättsmedicinalverket intar precis som i brottmålen en opartisk roll och har inget vinst- eller egenintresse av utfallet i en dom."
https://www.rmv.se/aktuellt/fortydligande-om-medicinska-aldersbedomninga...

Nä.

Jo, man kan kritisera alla processer där de som dömer går på uppenbart hokus pokus.

Att lika fall ska bedömas lika är en av grundbultarna i en rättsstat.

Jag vill bara påminna om att ålder inte utgör ett asylskäl. Det kan vara värt att ha i åtanke när det tramsas om åldersbestämningar hit eller dit. Hela debatten är således i det närmaste ett villospår, pådriven av särintressen som i princip motsätter sig all reglering av invandringen.

Man bör även tänka på vad det faktiskt innebär i praktiken att man inte kan bekräfta åldern på de som tagit sig hit på annat sätt. Det betyder att man inte har en aning om människornas riktiga identitet - det närmaste internationell standard för att identifiera en viss person som finns är kombinationen födelsedatum och namn.

Att det ens är möjligt att ta sig hela vägen till Sverige från exempelvis Afghanistan utan att ens faktiska identitet bekräftas på vägen är synnerligen oroväckande.

Varför inte bara följa existerande lagar ?

MIG 2014:1

En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra sin uppgivna ålder sannolik. Han eller hon kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan. En medicinsk åldersbedömning är dock endast ett av flera bevismedel som den enskilde kan använda sig av för att uppfylla sin bevisbörda vad åldern beträffar.

Om ditt svar är menat som en replik på texten - 13:17 och 13:18 UtlL, tillkomna efter ovanstående rättsfall.

De reglerna påverkar inte bevisbördan för den asylsökande. Det är fortfarande den asylsökande som har bevisbördan för sin identitet, I vilket ålder ingår. Däremot om man inte kan göra sin ålder (eller i detta fall underåriga) sannolik så ska man erbjudas medicinsk åldersbedömning. Det är fortfarande inte ett skiftande i bevisbördan till Migrationsverket och det är inte en grund för asyl (åldern).

Verklig rättsskandal är det när Migrationsverket (MV), utan någon som helst medicinsk kontroll, litar på de ensamkommande s.k. flyktingbarnens egna berättelser om sin ålder, när de inte har identitetshandlingar med sig. Rättssäkerheten urholkas inte av RMV:s bedömningar, trots att Hillert/Nyström tar heder och ära av RMV, utan när flyktingsmugglare et consortes säger åt de ensamkommande s.k. flyktingbarnen att göra sig av med all dokumentation som kan styrka det s.k. flyktingbarnets identitet, i syfte att maximera chanserna till positivt utslag på asylansökningen.

Om nu Hillert/Nyström dömer ut RMV:s åldersbedömning, vilken åldersbestämningsmetod vill advokaterna då använda? Eller vill de att Sverige/MV blint ska tro på de s.k. flyktingbarnens egna åldersutsagor?

Advokaterna Emilie Hillert och Viktoria Nyström har en förment kritisk hållning till Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för åldersbestämning, och vill samtidigt ge sken av juridisk stringens i sitt pratiga inlägg. Men efter att ha läst hela inlägget framgår det att inlägget är en partsinlaga för flyktingadvokater, som har specialiserat sig på ensamkommande så kallade flyktingbarn. Flyktingadvokaterna vill uppenbarligen se en fortsatt stor inströmning av ensamkommande s.k. flyktingbarn till Sverige, ty det ligger i deras pekuniära intresse.

Den juridiska stringensen faller platt till marken när de talar om ”asylsökande ensamkommande barn utan godkända identitetshandlingar”. Hur kan advokaterna tala om barn när det inte finns några juridiskt tillförlitliga dokument som befäster att de är just barn? Det skulle jag bra gärna vilja vet!

Det finns en enkel lösning på detta. Ta bort särregleringarna för dem som är under 18 år. Jag kan inte se att detta skulle strida mot någon konvention Sverige ingått.

Ett problem är ju att exempelvis Dublinförordningen inte är tillämplig på dem som är under 18. Följden är nu att unga asylsökande, som befinner sig i EU, tar sig till Sverige, eftersom chanserna till bidrag och av det offentliga finansierad egen bostad är större här.

@I 10:44
"Ta bort särregleringarna för dem som är under 18 år."
Instämmer till 100 %.

Själva det faktum att vi har "särregleringarna" skapar ett incitament för att asylanter i 20-årsåldern ska ljuga om sin ålder, och därigenom ljuga om sin identitet. Detta detroniserar det svenska samhället, svenska värderingar och den svenska skolan.

Dessutom känns det ytterst omoraliskt att sjukvårdens och tandvårdens knappa resurser ska användas till dyra åldersbestämningar hos asylanterna, när vårdköerna för vanliga svenska växer.

Har du hört talas om barnkonventionen?

Ja, och den, menar jag, är för "flummig" för att grunda konkreta "rättigheter". Hur menar du att den skulle grunda undantag från Dublinkonventionen?

Hör syrsorna spela medan svar briljerar i sin frånvaro.

Det rör sig uppenbart om en partsinlaga från två förvissso skickliga och engagerade offentliga biträden i asylmål. Handläggningen under 2015 hade naturligtvis brister, men en större andel av de 35 000 ensamkommande barnen som kom 2015 torde vara över 18. Ett antal är dessutom uppenbart äldre. Att man inte kan medicinskt fastställa ålder är inte ett skäl att godta ett påstående att man är minderårig, i synnerhet om man inte medverkar genom att inte visa några handlingar alls. Bevisbörda ligger fortfarande på den asylsökande. Förutom att man inte bör få tillstånd på oriktiga grunder, så är det dels stora kostnader förknippat med en felaktiga uppgifter om ålder, och dels innebär det risker med att blandar barn och vuxna på boenden. Både för personal och asylsökanden. Lösningen är inte att ge tillstånd till 25-åringar, man måste försöka göra en individuell bedömning för att komma till ett korrekt beslut. Vilket mycket väl kan innebära ett avslag.

Snacka om storm i ett vattenglas. För det första kan de asylsökande undvika åldersutredning genom att inte kasta bort sina resehandlingar och helt enkelt vara ärliga. För det andra är det knappast någon skandal om man bedöms vara 17 år och 11 månader i stället för 18 år och 1 månad. För det tredje har de asylsökande att förklara varför man tagit sig igenom EU-land efter EU-land utan att söka asyl. De asylsökande har att redogöra för sin ålder liksom sina asylskäl. Gör de inte det på ett trovärdigt sätt så måste vi göra den bedömningen. Skulle vi hålla oss till Dublinförordningen så skulle dessutom alla, oavsett ålder, skickas tillbaka till första asylland.

Sveriges juristkår börjar alltmer lika en grupp av rättshaverister är det intryck man får efter att ha läst denna artikel. Beklagar mina hårda ord men hur sjutton kan man ens ha mage som jurist att undgå att i första hand djupt beklaga alla lögner som dessa bedragar-unga män sprider omkring sig. 35-åriga män kallar sig barn och Sverige juristkår försvarar detta. Lagtexten har en intention om ett samhälle som bygger på sanning - Sveriges juristkår tycks avsky sanningar den inte kan tjäna pengar på - det kallas korruption.

@Thérèse Angélique. 15:16

Eftersom hen inte verkar förstå de faktiska förhållandena kring Migrationsverkets mottagning av ensamkommande så kallade flyktingbarn och deras åldersbedömning, så bör hen ta del av riksdagsman Staffan Danielssons inlägg om den saken:

”Därför var det en rättsskandal när Migrationsverket så många år utan egentlig kontroll valde att godta den åldersuppgift som den asylsökande uppgav, vilket naturligtvis gjorde att flyktingsmugglarna rekommenderade Sverige mycket högt.”
http://staffandanielsson.blogspot.se/2018/01/min-ku-anmalan-i-rattsskand...

Än en gång till er som förkastar Rättsmedicinalverkets åldersbedömning, hur ska åldersbestämningen göras på ensamkommande s.k. flyktingbarn från Afghanistan/Iran, som söker asyl utan några giltiga dokument, som styrker det s.k. flyktingbarnets identitet och ålder? Frånvaro av svar på denna min fråga, indikerar att ni anser att man ska lita på det s.k. flyktingbarnet när det säger att det är under 18 år.

@gruelse.
Personligen förkastar jag aldrig någon annan persons åsikter och avseende "Rättsmedicinalverkets åldersbedömning, hur ska åldersbestämningen göras på ensamkommande s.k. flyktingbarn från Afghanistan/Iran, som söker asyl utan giltiga dokument, som styrker det identitet och ålder: Är besvarat av ett stort antal rättsläkare i bland annat SVD lydande:Den metod som öppna- era-hjärtan-politikerna godkänt att användas, saknar forskning och är därav enligt rättsläkarna, inte rättssäker.

Av dig; Frånvaro av svar indikerar att ni anser att man ska lita på det s.k. flyktingbarnet när det säger att det är under 18 år, har flera svar bland annat lydande: Sverige är världens enda stat som inte har uppsamlingsplatser vikit övriga mottagarstater har och i de staterna måste de inkommande vistas, till dess deras lämnade uppgifter och flyktingstatus har fastställts.
Svar 2: Det är enkelt att med flyktingarnas hemstaters konsulat och Ambassader i Sverige efterfråga och tillses personbevis - Tazkera -som fastställer ålder och om ursprungsland Iran eller Afghanistan, är rätt angivna av vid ankomst till Sverige, etcetera.
Svar 3: 99% av i Sverige flyktingar är Hazarer vars föräldrar för det mesta innan barnen fötts är mantalsskrivna i Iran och deras underåriga eller överåriga barn som nu vistas i Sverige har aldrig satt sin fot i Afghanistan, och med de facto är förvånansvärt att de som uppgett fel hemstat och ålder tar risken att bli utvisade till ett för dem totalt okänt land, Afghanistan.

Vi har till dags dato mött hundratals afghanska flyktingar som via mobilen har kontakt med sina anhöriga i Iran och då brukar vi berätta för dem att det som också glöms bort med i Sverige svagt kontrollsystem är, att tusentals ideella föreningar hjälper förtvivlade föräldrar att söka över hela världen efter sina försvunna barn oavsett dess ålder och de som med uppgivet fel namn, ålder och hemstat tillerkänns uppehållstillstånd i Sverige, kan inte heller hittas!
Min personliga åsikt är att Sverige som förbundit sit att motta flyktingar ska gör det, men oförsvarbart är att rikspolitiks okunskap renderat ut i folkets vrede tillika åsamkar okunskapen flyktingarna med fel uppgiven ålder och övrig personalia och deras föräldrar, stort lidande!
Mvh.

Kanske är det så att asylaktivisterna bör inse att folkviljan inte är till asyalanterna fördel längre. Och att vanligt hederligt folk helt enkelt struntar i att dessa unga män skickas tillbaka till sina hemländer.

Nu handlar ju artikeln inte om asylpolitik utan om att en ovetenskaplig metod tillmäts juridiskt bevisvärde, dvs. det är fråga om rättssäkerhet, något som även kommenterande afghanofober borde kunna intressera sej en smula för. Skall utsagor från spåkärringar, astrologer, kloka gubbar eller slagrutemän kunna användas i rättegångar?

Vad jag har förstått är den metod RMV använder i stort sett 100%-ig när det gäller att avslöja 35-åringar som kallar sig barn. men det vågar de inte säga av rädsla för att bli kallade afghanafober.
All denna pseudodebatt bara för att svenskar är så rädda - för allt- inte bara för Gud och döden utan för allt som hotar den nya religionen- journalismen - och dess dekret.

”Det finns i nuläget inte något vetenskapligt stöd för att göra avläsningar korrekt. Framför allt kan ingen kontroll av resultatet ske, vilket innebär att resultatet egentligen aldrig kan verifieras.”

Åldersverifiering via NMR av knä hos 18-åringar, som metod, kan visst ske. Det finns ett stort utbud av 17-, 18- och 19-åringar i Sverige, med fastlagd ålder via äkta födelseattester. Ta ett urval av dessa och studera deras knän via NMR. Då kan man fastslå huruvida metoden har tillräckligt hög precision och/eller lämpas sig.

@Dagens Juridik redaktion.
Vad är orsak till att Dagens Juridik redaktion med per automatik radering uppmuntrar DJ s alldeles egna hattrolls systematiskt "anmälan olämpligt", av ett stort antal debattörers repliker trotts att de på intet sätt strider mot vare sig i lagar stiftat eller Dagens Juridik regler?

Dagens Juridik hattrolls hemforum är Sveriges största Hatforum, vars regler ställer sig lång utöver i lagar stiftat tillika avstängs dess
hat-debattörer i parti och minut och oförsvarbart är att de då tillåts att med personangrepp mot artikelförfattare och konstant anmälan olämplig av ett stort antal DJ debattörers faktainlägg, härja i Dagens Juridik Sveriges enda Dagstidning vars regler är tiofalt hårdare än hat-forumets!

Ett antal debattörer med och utan juridisk insikt har ett stort antal gånger påtalat de facto tillika fortsätter i Dagens Juridik ansvarig att per automatik radera det populistiska hattrollets maniska "anmälan olämplig" av andra debattörers repliker och därav undrar undertecknade om Dagens Juridik har något emot att namn publiceras, på de i DJ som under både eget namn och med flera alias debatterar med sig själva och tvångsmässigt anmäler alla andra debattörers inlägg "olämpliga"?

Dagens Juridik hatrolls-sabotörers namn finns att ta del av för så ock DJ redaktion i bland annat,
http://ifolkets.intre.se/ och http://intre.se/ifolkets/?p=9599 så ock innehållande, kommentarer av: Tidningars Chefredaktörer, ansvarig utgivare på Journalisten, Kommissarie Ahlqvist, Uppdrag granskning, DN:s ledarskribent, Sveriges Radio, med flera.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Replik som på intet sätt bryter mot i lagar stiftat eller Dagens Juridik regler har ännu en gång raderats efter detta hatrolls "anmälan olämplig", således begärs att DJ redaktion eller dem det vederbör, svarar på vad orsak till det är?
Mvh igen!

@Dagens Juridik Readaktion.
Här repriseras inlägg 2018-02-12 15:16 vars innehåll inte bryter mot i lagar stiftat eller Dagens Juridik regler tillika raderats efter hatrollsanmälan "olämplig" och det begärs således att DJ redaktion eller dem det vederbör svarar på vad orsak till det är?

Thérèse Angélique. mån, 2018-02-12 15:16
Alla debattörers åsikter repeteras naturligtvis tillika bör i varje fall dem med juridiskt alias veta att inget vare sig svenskt eller utländskt underårigt barn har bevisbördan, för vare sig sin identitet eller annat. Enligt grundlagen är det inte och har aldrig någonsin varit något svenskt barn eller "asylsökande barn som har bevisbördan för sin identitet, i vilket ålder ingår"! I inbördeskrigens härdar skulle samtliga här debattörer vara ett minne blott ty när kulorna viner och bomberna faller skulle ni av vad ni själva hävdar hävdar söka efter eller ansöka om pass och personbevis åt er, barn och övrig familj, eller?

Med insikt i svensk nationalkaraktär /se lexikon/ inbillar ni er att ni vid risk för inbördeskrig skulle vara förutsägande att ha egna och övriga familjemedlemmars giltiga pass och personbevis följt av, "hur ni skulle agera", men med inbillning kommer ni ingenstans så hoppa upp ur sandlådan och försök att i stället inbilla er hur ni verkligen skulle agera. Andra staters invånares nationalkaraktärer är att de ansöker om pass när de ska ut och resa, men vid krig försöker de utan pass med hjälp av sammanhållning rädda varandra med familjer, genom att endast med kläderna på kroppen och utan resehandlingar fly från krigshärdarna, varav några flyktingar nått Sverige. Det de inte har haft kan och har inte flyktingar kastat bort och eftersom i denna debatt debattörer i flera år utan avbrott debatterar i DJ vore det intressant att veta hur många av er, som har giltigt personbevis och pass?

(Nytt tillägg: Bevisligen sitter övervägande DJ debattör år efter år och dagligen vid sin dator och sannolikheten uppfattas är stor att de inte förväntar sig inbördeskrig och därav inte har giltiga pass, således precis som flyktingar inte heller förväntat sig att tvingas fly från sina hemländer och därav flytt utan giltiga personavis och pass)

Avseende debattörs "Verklig rättsskandal är det när Migrationsverket utan någon som helst medicinsk kontroll, litar på de ensamkommande s.k. flyktingbarnens egna berättelser om sin ålder, när de inte har identitetshandlingar med sig",
är också fel uppfattat ty MV uppgift är att fastställa flyktingarnas uppgifter genom att kontakta deras hemländers Ambassader, Konsulat i Sverige och begära ut personbevis /taskera och jämföra med av flyktingen uppgiven ålder, mantalsskrivnings stat och namn på dennes Mor och Far och syskon. Avseende annan debattör "Varför inte bara följa existerande lagar. Jag vill bara påminna om att ålder inte utgör ett asylskäl", är precis det som inte någon av er med en par undantag uppmanar till, när de facto är att Sverige Lagar, EU och FN konventioner förbjuder att återsända någon oavsett ålder, till någon stat i fullskaligt krig.

Läs utan inlag av egna privata och politiska åsikter, advokaterna Emilie Hillert och Viktoria Nyström artikel en gång till och inse att de har rätt i så ock att den utbildning läkarna nu fått har givits av RMV som inte själva haft den kompetensen, och om objektiviteten trotts de facto inte infaller bör ni också läsa rubriker: Jag känner mig smutsig att delta i någonting som är både moraliskt och vetenskapligt ­tvivelaktigt. Rättsläkaren Tommie Olofsson till Svenska Dagbladet i samband med en föreläsning om åldersbedömningar vid Rättsmedicinalverket som Migrationskollegiet i Stockholm arrangerat hos Advokatsamfundet den 21 december 2017.
Flera andra läkare instämmer i att "Eftersom den valda metoden inte tidigare använts i Sverige torde det inte ha funnits någon läkare i Sverige som var upptränad när metoden infördes. Inte heller torde det kunna finnas några experter på att göra dessa bedömningar i Sverige. https://www.svd.se/rmvs-modell-ar-ett-hafsverk-av-sjalvutnamnda-experter Rättsläkare tar avstånd från egna åldersutlåtanden och https://www.svd.se/om/svd-granskar-aldersbedomningarna RMV:s modell ett hafsverk av självutnämnda experter”och https://www.svd.se/rmvs-modell-ar-ett-hafsverk-av-sjalvutnamnda-experter

(Personlig åsikt är att) I Sverige riksdag regering med grandios självsyn i för egen vinning hjärtlöshet mot medborgarna har i okunskap med påstått "öppna hjärtan" orsakat flykting
problematiken, som med full fart styrt Svea Riket på grund och havererat, men det ska inte belastas flyktingarna och av debattör Musse åsikt: Jo, man kan kritisera alla processer där de som dömer går på uppenbart hokus pokus. Att lika fall ska bedömas lika är en av grundbultarna i en rättsstat", delas och det bör vara i alla svenskars intresse, oavsett politiska åsikter eller avsaknad av desamma, ty av i staten Sverige regim, brott mot i lagar stiftat kan drabba oss alla.
Mvh

Avskaffa åldersbedömningarna så spar vi mycket pengar för det allmänna. Det är ju den enskilde som ska göra sannolikt sin ålder och inte tvärtom. Uppskattar man inte den möjlighet som ges helt gratis av svenska staten och som gjort att flera bedömts som minderåriga så slipp. Konsekvensen blir att i princip ingen då kan göra sin ålder sannolik för muntliga uppgifter duger inte, men det har advokaterna inte tänkt på.

Blir så trött på dessa asyljurister som talar i egen sak. Epifysfogarna ovan knäleden sluts vid ca 22 års ålder. Den som har fullständigt slutna fogar där KAN inte vara under 18 utom möjligen i något extremt undantagsfall. Magnetkameraundersökning är ett utmärkt sätt att undersöka detta på utan att den undersökte belastas med radioaktiv strålning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.