Skip to content

Därför vill Riksrevisionen återinföra revisionsplikt för små bolag

Foto: Jessica Gow/TT

Revisionsplikten för små aktibebolag bör återinföras. Det anser Riksrevisionen som har granskat den reform som genomfördes år 2010.

 

- Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka sådan kriminalitet, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

Riksrevisionens granskning visar att reformen har haft få positiva effekter och medfört en ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Förenklad administration
Revisionsplikten för den här typen av bolag avskaffades år 2010 i syfte att förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare.

Riksrevisionens granskning visar att många bolag har valt bort revision och därmed gjort en mindre besparing. Granskningen visar dock att aktiebolag som valde bort revision har växt långsammare när det gäller både nettoomsättning och personalstyrka – både jämfört med "sig själva" innan revisionsplikten togs bort och jämfört med bolag som behöll revision.

Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre i bolag utan revision.

Från 300 till noll anmälningar
Granskningen visar också att bolag som valde bort revision betalar mindre i bolagsskatt, som en följd av lägre tillväxt. 

Enligt Riksrevisionen har reformen dessutom försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet. Antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten har minskat från cirka 300 per år till i princip noll.

Samtidigt har Skatteverket fått in betydligt färre så kallade orena revisionsberättelser från revisorer, vilket lett till att Skatteverket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Det allting handlar om är att reglerna redan idag är svåra, dyra och osäkra för att starta och driva företag.
De flesta länder har betydligt mycket enklare, billigare och tryggare regler än Sverige.

2008 infördes i EU Business smal act, där Sverige förbundet sig förenkla och underlätta för småföretag. Det enda som hänt är i princip slopad revisor och sänkning av AK från 100 till 50.000 kr.

Säkert är det massa småfel i småföretag, men generellt så är småföretagare oroliga för göra fel och noggranna. De stora inkomstförlusterna för samhället är inte från de felen. Utan stora inkomstförluster är från storföretag som manipulerar med skatteregler och utnyttjar allting rätt/felaktigt.
Så klaga på denna utsatta företagargrupp, är verkligen att sila mygg och svälja kameler.

Riksrevisionen tänker på myndigheter vis och saknar förståelse för privata utgifter och regelkrångel. Riksrevisionen glömmer att väldigt många småföretag är överlevnadsbolag, där bolagets inkomst blir lön i slutändan. Högre kostnad (om revisor införs) medför motsvarande lägre löneunderlag.
Faktiskt tycker jag inte ens en politiker, eller myndighetsutredare ens borde tycka i småföretagsfrågor, utan själv drivet småföretag.

Gärna revisor - men det måste vara frivilligt, när verksamheter är nya och/eller små. Vill man uppmuntra revisor, så kan man stimulera företagare och företagen instället för påbud.

Vidare så borde det även finnas ett mellanting, med förenklad revision, förenklad revisor. Det lilla bolaget med revisor har i princip samma regler som Volvo AB.
Något mellanting vore på sin plats.

Jag håller med Anders på en punkt och det är att man borde minska på revsionskraven när det gäller denna typ av företag. Å andra sidan så kan man välja annan företagsform, enskild firma eller handelsbolag, som inte har krav på revsionsplikt. Riksrevsionen har rätt i att det fuskas mer i de mindre företagen oftast beroende på att ägaren dels inte är insatt i skattereglerna och dels inte kan skilja mellan sin ekonomi och bolagets. Det klassiska är att man gör avdrag för kostnader som är privata levnadskostnader.

Det är märkligt att de flesta fel i årsredovisningarna avser summeringsfel! Måste man verkligen ha en revisor p.g.a. detta? Har inte bolagsverket plikt att utföra övergripande kontroll över inkomna årsredovisningarna? Varför har man inte standardiserat årsredovisningens uppgifter och utseende, varför tar bolagsverket emot även dåliga, felaktiga. även handskrivna årsredovisningarna?
Hur mycket gör skatteverket när det gäller fusk och ekonomisk brottslighet? De bör göra fler korta granskningar av inlämnade uppgifter i deklarationer även i förebyggande syfte. Det är bra att ha rädsla från myndighet om man eventuellt fuskar. Man har rädsla om kontrollen förekommer lite oftare än nuförtiden!
Och slutligen har SRF misslyckat med att ge redskap till auktoriserade redovisningskonsulter i form av dokument som har liknande roll som revisionsberättelse. Aldrig kan en revisor veta mer om bolagets redovisning och skatter som bolagets redovisningskonsult. Just djupgående kunskap om klienten kan vara bästa garanti för samhället om ett bolag sköter sig på rätt sätt. Man får i uppfattning om att riksrevisionsutredare inte alls känner till att auktoriserade redovisningskonsulter i överhuvudtaget existerar. Auktoriserade redovisningskonsulter är de som skulle ha plikt att anmäla grova skattebrott och säga upp sådana uppdrag. Men för det krävs bättre och hårdare reglering av auktorisation. Ägare av redovisningsbyråer borde vara uteslutande auktoriserade konsulter och inte vem som helst.
Samhällets misslyckande är att man inte lagreglerat skillnad mellan auktoriserad konsult och en konsult som knappast kan kontera. Genom bättre reglering av auktoriserade redovisningskonsulternas roll, uteblir en massa fusk hos småföretagare utan att behöva belasta småföretagare med onödiga revisionskostnader. Revisorer har annat viktigt att göra istället.

Lidija verkar totalt sakna insikt vad en revisor gör och vilken utbildning som en revisor måste ha till skillnad mot en redovisningskonsult. Riksrevisorerna har en gedigen utbildning och insikt om hur såväl revisorer som redovisningskonsulter fungerar. Att påstå att revisionskostnader är onödiga visar med all tydlighet på din okunskap om revision. Vidare bör du nog läsa hela Riksrevisionens rapport innan du uttalar dig.

Säkert är det så att det sker litet fler fel i redovisningen i bolag som inte har revisor. Att det skulle leda till något mer betydande skatteundandragande i dessa bolag än i de bolag som har revisor tror jag inte på. I allt fall beror inte skatteundandragande på att revisor saknats i dessa. Alla "skattefuskande" bolag jag sett genom åren har haft revisorer, och med ngt enstaka undantag har de inte sett fusket. Fusket ligger oxå typiskt sett utanför redovisningen - vill man t ex inte redovisa en intäkt till skatt så tas den helt enkelt inte in i räkenskaperna. Då syns den inte ens för en nitisk revisor.
Säkert är det litet fel i många årsredovisningar som inte revisorsgranskats, men det har nog mkt sällan ngn särskild betydelse - för de bolag som behöver låna pengar eller eljest ta upp krediter fordrar ju i allmänhet borgenären att det revideras.
Att det är "framåt" bolag som har revisor ligger i sakens natur - de behöver oftast lån för att kunna expandera osv. Den underliggande teori som jag anar ligger till grund för påståendet ovan, att ett bolags utveckling skulle påverkas positivt av revisorerna, saknar i min värld fullständigt stöd.
Man skall vara medveten om att revisorerna inte har ngt särskilt ansvar - när det äntligen kom en dom där rätten faktiskt lade på revisorn ett verkligt ansvar gick en enig kår till attack och påpekade att tanken verkligen inte var att skulle ha ngt ansvar. Och nu är friskrivningarna ännu mkt längre än de varit.
På den "gamla goda tiden" tyckte jag att revisorerna gjorde nytta i småbolag - då kollade de ofta och prickade av varenda verifikation/affärshändelse. En sådan granskning av en erfaren och kunnig revisor hade ett värde för företagaren, som kunde känna sig trygg i att redovisningen skötts korrekt. Idag tittar de flesta revisorer inte ens i räkenskaperna. De ser inte om ngn nallat i kassan och de upptäcker inte om "främmande kostnader" bokförts. I bästa fall är det ngn rookie från universitetet som litet håglöst bläddrar igenom pappren. Inte mkt till kontroll.
Självklart kan många företagare behöva externt stöd för att göra bättre ifrån sig. Det är dock korkat att tro att revisorerna generellt är lämpade att lämna sådant. Det är vanligen inte för att de är duktiga affärsmän som de blivit revisorer (även om de snabbt tar till sig kulturen att räkna timmar generöst).
I de flesta mindre bolag är revisorer en alldeles onödig kostnad, en utgift man ofta har lika mkt glädje av som böter.
Skall det införas revision för småbolag måste det under alla förhållanden bli en annan sorts revision än den som nu föreskrivs för större bolag. Är det skattefelen som skall rättas till, koncentrera då revisionskraven till det.
Som framgår är det min uppfattning (efter några decennier som småföretagare) att den som verkligen har glädje av revisionsplikten bara är revisorn.

Jag tror det är lika vanligt med fel, till sin nackdel och att småföretagaren inte känner till möjligheter.

Alla kommentatorer ovan tänker helt fel!
Jag är inte speciellt imponerad av vår revisorskår men det är ändå så att deras uppdrag i första hand är att stötta klienten.
Den hjälp man får från även en dålig revisor är normalt sett värd mer än de runt 10.000:- det kostar för ett mindre bolag.
Förslagen ovan om andra bolagsformer än AB är rent befängda.
Risken för en småföretagare som driver enskild firma eller HB (KB borde helt förbjudas) är enormt mycket större än om man har ett AB. Utöver att man i alla lägen är personligt ansvarig för allt är det också så att avdragsmöjligheterna är sämre och att man får skatta personligen för icke avdragsgilla kostnader ex. representation.
Tillgången till svarta pengar minskar dessutom drastiskt sedan några år.

Notera också att många av dem som inte får ut en rimlig pension drivit egen firma eller HB med dåligt resultat, kanske plockat litet svart och inte haft något sparande.
Sänk kravet på aktiekapital till 5-10.000.- och återinför revisorskravet!
Den som inte har råd med revisor skall inte driva egen verksamhet!

Allt detta sagt trots att jag vet att landet är fullt av (mycket) dåliga revisorer.

Ett naturligt nästa steg i utvecklingen bör självklart vara höjda gränsvärden för revisionsplikt likt övriga Europa. Det finns många goda exempel. Riksrevisionen vill istället återvända till det gamla genom att återinföra revisionsplikten för alla företag. Riksrevisionen nämner inte ett ord i sin rapport om den viktiga insats och kvalitetssäkring som redovisningskonsulterna gör i sammanhanget. I rapporten finns ett antal förvirrade och motsägelsefulla slutsatser kring ökad ekonomisk brottslighet. Den första är att antalet anmälningar från revisorer och orena revisionsberättelser har minskat. Det förhållande att antalet bolag som har revision har minskat med 60% nämns dock inte som någon tänkbar orsak, även om det är uppenbart att dessa faktorer samvarierar.
Att kvaliteten på inlämnade årsredovisningar har sjunkit efter att revisionsplikten för små aktiebolag avskaffats känner vi till, men volymen felaktigheter ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Den huvudsakliga orsaken är dock inte brott utan handlar istället om okunskap kring hur en årsredovisning ska upprättas. Det vanligaste felet är summeringsfel, något som kommer att upphöra när inlämningen av årsredovisningar framöver kommer att ske digitalt.
Revision per definition sker i de flesta fall långt i efterhand, efter avslutat räkenskapsår, vilket kan medföra att kvaliteten kan vara låg under en lång period. Företag som istället tar hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult att sköta ekonomihanteringen håller löpande hög kvalitet i räkenskaperna och får dessutom tillgång till en rådgivare som, utan att bryta mot regelverken, kan bistå i företagets utveckling och lönsamhet. Något som företagen har större behov av och som ger mer nytta än kontroller i efterhand.
Det är ett stort problem att många inte förstått skillnaden mellan revision och redovisningshjälp eller mellan revisor och redovisningskonsult. Med de lagar och regelverk som företag ska följa så finns det fortsatt stort behov av hjälp löpande med redovisning, ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. En översyn av behov kontra efterlevandet av lagkrav bör därför göras med verklig samhällsnytta och företagande för ögonen.

Petra!
Självklart skall man ha en kvalificerad redovisningsbyrå!
Detta kompletterat med revisor! Gärna från en av det inte alltför stora byråerna.
Det har jag.
Det stora problemen inträffar när man tror att man kan sköta bokföringen själv.
Jag kan nog till nöds sköta min bokföring själv, men begriper så mycket att det är bättre att göra det jag är bäst på och låta andra sköta bokföring - och revision.

Har lång erfarenhet av att driva små AB inom tillverkande industri. Revisorerna har i mina bolag inte bidragit med någonting av värde. De har däremot drivit upp kostnaderna och orsakat långa förseningar (har för många uppdrag?).

Generellt har rrevisorerna varit okunniga om allt som inte är ren bokföring , förstår inte kundens industriverksamhet, och gör nästa ingenting som inte kundens ekonomibyrån redan gjort. Ja, det finns stolta skrivningar om annat som revisorn påstår sig göra, men i vart fall för mina bolag finns det inget innehåll.

Tanken att revisor skulle ge bättre tillväxt och högre lönsamhet etc är ett klassiskt fall av att förväxla korrelation med kausalitet.

Olof,
normala människor byter ut en dålig revisor mot en bättre precis som man gör i ett fotbollslag. Att dina revisorer inte har tillfört något måste betyda att antingen går dina rörelser väldigt bra och är 100% eller så är det dåliga revisorer. Riksrevisionen har när det gäller lite större bolag kommit fram till att revisorerna bidrar med tillväxt, vilket inte är något nytt i och för sig men däremot att de som inte har revisorer har sämre tillväxt är nytt och bör ge alla en tankeställare. Sedan gör du samma misstag som några andra här har gjort genom att sammanblanda redovisning med revision. Det är som äpple och päron. De sitter inte ens på samma träd.

Revisorn driver inte verksamheten. Jag kommer ständigt i kontakt med företagare - ska fråga revisorn - de blir inte långvariga.

Småföretagarnas Riksförbund med 30.000 småföretagare. De är inte intresserade av revisorstvång. Varför köra över småföretagen?

Många gånger är revisor bra - de kan använda revisor som behöver. I Andra fall så är det bara en extra kostnad utan nytta. De vill slippa. Varför kan inte riksrevisonen förstå att företagare och företag är olika. EU är en koloss, men t.om EU har förstått det.

Delar helt Anders uppfattning. Min egen erfarenhet från mindre företag är dessutom att revisionerna alltmer kommit att fjärmas från det som borde vara väsentligt.

Börjar revisorn ge råd om hur verksamheten ska drivas, blir han ingen bra revisor - lika litet som en advokat kan företräda både kärande och svarande kan ju en revisor tala om hur den verksamhet han granskar skall drivas.

I RRv:s studium - har man då oxå tittat på om de "framgångsrika företagen" med revisor även hade andra rådgivare, t ex externa styrelseledamöter? Där tror jag på ett naturligt statistiskt samband, dvs. att framgångsrika företag ofta har dugliga styrelser. De bolag som har externa ledamöter i styrelsen har oftast revisor. Det beror naturligtvis delvis på att de uppnått sådan storlek och har sådana åtaganden att kravet ställs. Men externa ledamöter, som ju inte jobbar aktivt i bolaget, kan dessutom känna säkerhet genom den kontroll av företaget som en revisor förutsätts göra. (Dessutom får man ett yttrande om ansvarsfrihet.) De företagare som som själva driver sin verksamhet har sällan sådana behov.

Att det överhuvudtaget uppkommit en diskussion om revisorstvånget får vi nog skylla på FAR. De har på olika sätt bedrivit en rätt intensiv kampanj för att säkra arbete.

Det är just de företagare som inte kan skilja på revisor och redovisningskonsult som behöver en revisor.
De är kanske bra på sitt jobb, men saknar ofta ekonomiskt sinne.
Många av dessa mindre företagare (miss?)sköter ju själva sin bokföring eller låter någon räknekunnig närstående göra det.
På det viset blir det många fel och oftast sämre resultat.
Eftersom det ser ut som om många tyckare i det här ärendet är redovisningskonsulter vill jag för er övriga förklara att de gärna vill bli kallade revisorer.
När det gäller småföretagarnas organisationer så är dessa okunniga och förstår inte medlemmarnas villkor.
De rekommenderar t.o.m. medlemmarna att spara pengar genom att själva sköta bokföringen!!!?
Sänk kravet på aktiekapitalets storlek till 5-10.000:- och inför revisorskrav. Revisorn kommer att kräva att bolaget har en bra redovisare.
Den som inte har råd med revisor och kvalificerad redovisningskonsult skall inte driva företag!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.