Skip to content

Advokat åberopade bevisning i "byggfuskmål" först i hovrätten - prickas av disciplinnämnden

Foto: Anders Nylander/TT

Hantverkaren stämde en kund på 160 000 kronor. Rättegången slutade med att hantverkararen förlorade och i stället fick betala 700 000 kronor i skadestånd för "byggfusk". Hantverkarens advokat åberopde bevisning först i hovrätten - som dock inte meddelande prövningstillstånd. Advokaten tilldelas nu en erinrar av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

 

Mannen, som är snickare och driver ett byggföretag som enskild firma, anlitade advokaten i en tvist där han begärde 160 000 kronor i ersättning för entreprenadsarbeten som han utfört på en fastighet.

Han förlorade i tingsrätten och dömdes i stället att betala drygt 700 000 kronor i skadestånd för en motfordran och 150 000 kronor i rättegångskostnader till beställaren. Enligt tingsrätten handlade det om så kallat "byggfusk". 

Anmälde till disciplinnämnden
Domen överklagades till hovrätten som dock inte meddelade prövningstillstånd. Domen vann därmed laga kraft. 

Mannen vände sig, genom en ny advokat som ombud, till Advokatsamfundets disciplinnämnd eftersom han ansåg att hans första advokat inte hade tillvaratagit hans intressen i tvisten. Enligt mannen hade advokaten gjort uppenbart felaktiga rättsliga bedömningar och inte utrett gällande rätt.

Advokaten hade bland annat först i överklagandet till hovrätt åberopat bevisning till stöd för mannens fordran. Mannens berättelse redovisas i nämndens beslut:

"När hovrätten meddelade sitt beslut om att inte ge prövningstillstånd har man - i linje med tidigare praxis - beaktat att det saknats giltig ursäkt för K (käranden) att först i hovrätten åberopa bevisningen. Samtidigt kan konstateras att K inte angivit några skäl alls för att giltig ursäkt skulle ha förelegat för att åberopa bevisningen först i hovrätten." 

"Extremt förvånad"
Mannen ansåg dessutom att advokaten inte hade informerat honom om förutsättningarna för att nå framgång i processen. I stället för att uppmana honom att inleda rättsliga åtgärder borde han ha avrått honom från process - eller i vart fall verkat för en snar förlikning.

Advokaten, å sin sida, menade att han hade företrätt sin klient på ett bra sätt och att tingsrättens dom var "extremt förvånande".

Disciplinnämnden skriver nu i stt beslut:

"Av utredningen framgår att A (advokaten) först i hovrätten, som ej meddelade prövningstillstånd, åberopat bevisning rörande storleken på skadan. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat."

Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran för detta men anser i övrigt att anmälan inte bör föranleda någon disciplinär påföljd.

 

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Advokatsamfundets disciplinnämnd är ett skämt. Trots att advokater orsakar sina klienter enorma skador till delas de oftast en erinran, eller ingen påföljd alls. Det skulle naturligtvis vara ett fristående organ som granskar denna yrkeskår.

Advokaten har ju en ansvarsförsäkring på minst 3 000 000 kronor, så den omfattar med lätthet skadorna för klienten i det här fallet.

Detsamma borde gälla inom poliskåren. Poliser som granskar poliser och egna åklagare gör det hela till ett stort skämt!

Som Musse skriver så finns ju ansvarsförsäkringen varför det går utmärkt att stämma advokaten (med reell möjlighet att få betalt) och åberopa disciplinnämndens avgörande som bevisning. Om klienten, till skillnad från det här fallet, är en konsument och värdet rör mellan 1 000 och 200 000 kr går det också att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och då är advokaten skyldig att rätta sig efter nämndens beslut men konsumenten har fortfarande möjlighet/rätt att väcka talan i domstol.

Att den fd. klienten stämmer advokaten medför i Sverige endast att den fd. klienten förlorar med dryga rättegångskostnader som följd. Detta är empiriska fakta.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.