Skip to content

14-åring har inte efterforskat familj tillräckligt - utvisas till Afghanistan trots säkerhetsläget

Foto: Ahmad Jamshid/AP/TT

Även om säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats så finns det inga hinder mot att Sverige utvisar en 14-årig pojke dit. Det konstaterar migrationsdomstolen som också slår fast att pojken inte har gjort tillräckliga efterforskningar kring vad som har hänt med hans familj.

 

Migrationsverket beslutade att neka den 14-årige pojken permanent uppehållstillstånd.

Pojken överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm som nu slår fast att utlänningslagens bestämmelse om "barnets bästa" ska beaktas särskilt.

Skyddsgrundande behandling
Migrationsdomstolen konstaterar att utgångspunkten är att pojkens skyddsbehov ska prövas mot de förhållanden som råder i distriktet Gharabagh i Ghazniprovinsen i Afghanistan där han kommer ifrån.

Domstolen skriver:

"Även om säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats ytterligare det senaste året bedömer migrationsdomstolen att de allmänna förhållandena i Ghazni, och övriga provinser i Afghanistan frånsett Helmand och Uruzgan, inte är så allvarliga att alla som befinner sig där eller alla som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling." 

Ingen flyktingstatus
Enligt domstolen löper pojken i det nu aktuella fallet ingen risk att utsättas för "skyddsgrundande behandling" om han återvänder dit.

Domstolen konstaterar också att barn inte utgör en "viss samhällsgrupp" i utlänningslagens mening och att pojken därför inte heller kan betraktas som flykting.

Det faktum att pojken är hazar och shiamuslim är inte heller grund för att han ska beviljas flyktingstatus:

"Även om situationen är svår för hazarer bedömer migrationsdomstolen att förhållandena ändå inte är sådana att shiitiska hazarer generellt riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till Afghanistan".

Redogörelse för efterforskningar
Han har dessutom inte i tillräcklig mån kunnat redogöra för sina efterforskningar "avseende familj och släkt i Afghanistan".

Domstolen skriver:

"Av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2015:23 framgår att det bör kunna krävas att ett barn deltar i arbetet med att utreda möjligheterna till återvändande till hemlandet i den utsträckning som dess ålder och mognad tillåter samt beroende på hur situationen i landet ser ut."

Saknar inte nätverk
Domstolen anser inte att pojkens "antagande att hans släktingar lämnat Afghanistan med anledning av det försämrade säkerhetsläget" är "tillräckligt för att göra sannolikt att han saknar någon form av nätverk i Afghanistan.

Domstolen skriver:

"Migrationsdomstolen anser att X (pojken) har svarat kortfattat på de frågor som han fått under den muntliga förhandlingen och att de uppgifter han lämnat har varit vaga och detaljfattiga och bitvis även motstridiga... Även med beaktande av hans ålder och mognad anser domstolen att han bör kunna redogöra mer detaljerat om sitt liv i Afghanistan. Han har inte heller - enligt domstolens mening - kunnat lämna någon godtagbar förklaring till denna brist."

Ömmande behov
Enligt domstolen finns det inte heller någonting som tyder på att pojken skulle ha ett "ömmande behov" av att stanna - tvärtom konstaterar domstolen att han har varit i Sverige så pass kort tid att han inte har hunnit skaffa sig någon anknytning hit.

Hans överklagande avslås därför och domstolen beslutar att pojken ska utvisas.

En av ledamöterna - en nämndeman - är skiljaktig och anser att det finns ömmande omständigheter.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt