Skip to content

Användning av hemliga tvångsmedel ökar - över 10 000 tillstånd förra året men svårt mäta resultat

Foto: Anders Wiklund/ TT

Användningen av hemliga tvångsmedel som till exempel buggning och övervakning av mobiltelefoner ökar. Det visar redovisningen för förra året då mer än 10 000 tillstånd lämnades till polis, åklagare och tullen.

 

”De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till privatliv”. Det skriver regeringen i den redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under förra året som lämnats till riksdagen.

Den hemliga tvångsmedelsanvändningen omfattar bland annat hemlig rumsavlyssning (buggning), kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation som till exempel telefonavlyssning, samt övervakning av elektronisk kommunikation som till exempel övervakning av mobiltelefoner.

Ökat antal tillstånd
Under 2016 gavs 10 453 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket kan jämföras med de 9 582 tillstånd som gavs år 2015.

Redovisningen bygger på uppgifter som har lämnats till regeringen av Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket.

Av redovisningen framgår att användningen av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, till exempel så kallad basstationstömning, är det vanligast förekommande tvångsmedlet som myndigheterna använder sig av. Antalet tillstånd för sådan övervakning uppgick förra året till 6 800 stycken. Det framgår inte av redovisningen hur många av dessa fall som resulerat i att någon har åtalats.

Få tillstånd leder till åtal
Men när det gäller den hemliga rumsavlyssningen, så kallad buggning, visar redovisningen att endast fem procent av tillstånden under 2016 har lett till ända fram till att någon person har åtalats. För hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation har däremot 36 procent av fallen lett fram till åtal.

"Inte bestämma resultat"
Samtidigt anser regeringen att det varken är "ändamålsenligt eller lämpligt att slå fast vilka resultat som ska nås vid användningen av hemliga tvångsmedel".

Regeringen konstaterar att man inte kan "i förväg bestämma att en viss procentandel av samtliga fall där hemliga tvångsmedel används ska leda till vissa förväntade resultat".

Myndigheternas redovisning bygger fortfarande på manuellt framtagna uppgifter och underlaget kommer även de närmaste åren att hämtas ur det manuella diariet. Arbete med att ta fram ett nytt elektroniskt diarium pågår men är inte slutfört.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt