Skip to content

Vice ordförande i bostadsrättsförening forslade bort "skräp" - döms för egenmäktigt förfarande

När styrelsen hade satt upp lappar i bostadsrätts-föreningen och ingen hade hört av sig körde vice ordföranden "skräpet" i förrådet till soptippen. Hon anmäldes av två medlemmar och åtalades för egenmäktigt förfarande. Tingsrätten friade men nu fälls kvinnan i hovrätten.  

 

Den 27-åriga kvinnan hade just tillträtt som ny vice ordförande för bostadsrättsföreningen i Malmö när styrelsen hade beslutat att det behövdes ett barnvagnsrum.

Styrelsen hade därför beslutat att ett rum som användes av vissa medlemmar som förråd skulle tömmas.

Informerade via lappar
Kvinnan satte upp lappar i fastigheten där hon sökte kontakt med dem som disponerade förråden. Hon informerade också om att förråden skulle komma att tömmas om ingen hörde av sig.

Ett par månader senare tömde kvinnan förråden och körde det mesta till soptippen eftersom hon ansåg att det var "skräp". Kvinnan flyttade dock över några tavlor till sitt eget förråd.

Hon polisanmäldes av två av föreningens medlemmar som hade blivit av med en båtmotor, ridutrustning och ett större antal DVD-filmer.

Saknade uppsåt
Enligt medlemmarna hade de haft rätt att disponera förrådet enligt den tidigare styrelsen och förrådet hade dessutom varit uppmärkt - någonting som den vice ordföranden dock nekar till.

Kvinnan åtalades vid Malmö tingsrätt för egenmäktigt förfarande och tingsrätten konstaterade inledningsvis i sin dom att "gärningen till sitt yttre förlopp är att bedöma som egenmäktigt förfarande".

Enligt tingsrätten hade dock kvinnan agerat "i enlighet med styrelsens uppdrag… och i enlighet med gällande regler". Kvinnan hade därför inte förstått att hon hade gjorde sig skyldig till ett "olovligt tillgrepp" och hon kunde därför inte heller anses ha haft något uppsåt.

Ingen anledning tro...
De båda medlemmarna - men inte åklagaren - överklagade den friande domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu slår fast att kvinnan inte hade någon anledning att tro att sakerna i det låsta förrådet verkligen var övergivna.

Enligt hovrätten har det därför handlat om ett avsiktligt och olovligt tillgrepp.

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har kvinnan dessutom haft en skyldighet att "försäkra sig om att de åtgärder hon vidtar i den rollen sker på ett korrekt sätt", konstaterar hovrätten.

7 000 kronor i böter
Hon eller styrelsen har inte ens kunnat redogöra för hur de tog reda på hur man fick agera i ett sådant här sammanhang.

Kvinnan döms därför för egenmäktigt förfarande till 50 dagsböter på sammanlagt 7 000 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Nu kommer det att bli ännu svårare att städa undan allt skit som lämnas efter sig i form av övergivna cyklar, övergivna barnvagnar och allt annat. Ingen kommer ju att våga slänga "skiten" hur mycket man än försöker få "ägarna" att ta hand om sin skit.

Nej, det är fortfarande exakt lika svårt att slänga saker som inte är övergivet. Att slänga saker som någon enskild tycker bör klassas som övergivet efter dennes egna regler, men som inte är det, är också lika svårt att slänga. Det är ju nämligen varken efterlämnat eller skit om det faktiskt tillhör någon..

Ja, ibland går det för fort. Min cykel, som jag cyklat Vättern runt" med, tog en av mina grannar "hand om" vid rensning. Bytte lås och skrapade bort mitt "Vättern runt"-märke som jag var så stolt över. Dessutom tyckte hon det var helt i sin ordning, även om jag var utomlands vid rensningen och inte kunde märka up min cykel!!

Instämmer Med Sven Ohlswson till fullo!

Dessa bostadsrättsföreningar - en ständig krutdurk och härd för konflikter och slagsmål mellan de boende. Låt dem stämma varandra på egen bekostnad, och slösa inte samhällets resurser på att lösa deras interna konflikter.

Instämmer till fullo!

Det är fortfarande lika lätt att städa undan sådant som kan antas vara övergivet. Om kvinnan hade underrättat polisen och magasinerat sakerna i tre månader först, när hon tömt förrådet då ingen annan gjorde det trots uppmaning, så hade hon utan problem kunnat slänga eller överta den egendom som ingen gjort anspråk på under den perioden.

Tågordningen är alltså:
1. Uppmana eventuella ägare att sakerna kommer att avlägsnas efter ett visst datum.
2. Avlägsna sakerna till annan plats där de förvaras under minst tre månader och underrätta samtidigt polisen om åtgärden.
3. Om någon efterfrågar sin egendom ska den lämnas tillbaka.
4. Egendom som inte efterfrågats efter tre månader kan slängas, säljas eller övertas.

Det hela regleras i Hittegodslagen.

En av de mest läsvärda kommentarerna på länge-förutom mina egna :-)

Min bror hade besvär med främmade katter i barnens sandlåda. Så han la kattmat i en papplåda. Plus en portionsförpackning Sheba. När katten väl var i lådan så slog locket igen och sedan iväg till polisstationen för vidare transport till förvaringen. Utan vare sig anspråk på hittelön eller hittegods. Det blev några vändor till polistationen innan alla katterna försvann. Sheba ska vara oemotståndligt. Det har de sagt på TV-shop.

Riktigt så enkelt är det inte... Visserligen är det ett mycket bättre tillvägagångssätt rent praktiskt. Men rent juridiskt är det fortfarande egenmäktigt förfarande att flytta på egendom i ett förråd när man enbart "kan anta" det är övergivet. Det uppfyller nämligen inte rekvisitet för vad som utgör sådant hittegods/fynd som regleras i hittegodslagen, eftersom egendom i ett förråd fortfarande är i ägarens medelbara besittning.

Du tycks blanda ihop begreppen "övergiven" och "kvarglömd".

Här anses föremålen vara kvarglömda under hela perioden då ägaren uppmanas att omhänderta sin egendom samt de tre påföljande månaderna som egendomen omhändertagits av den rättmätige ägaren/brukaren/innehavaren av förrådet eller polisen.

När sedan de tre månaderna har förflutit utan att ägaren gett sig tilllkänna eller gjort anspråk på egendomen inträder sk. res delicta; dvs egendomen anses enligt Hittegodslagen vara övergiven.

För att ägaren ska anses ha haft egendomen i sin medelbara besittning så att Hittegodslagen inte blir tillämplig krävs att ägaren antingen innehar någon form av exklusiv förfoganderätt (egen eller delad) till förrådet som gör att inga utanför den exklusiva kretsen har rätt att intränga i eller avlägsna egendomen. Om egendomens ägare har satt ett lås på förrådet krävs också att ägaren ger sig tillkänna och hävdar sin rätt under tiden då denne uppmanats att omhänderta egendomen.

Om egendomens ägare dröjer med att ge sig tillkänna kan det bara bli fråga om egenmäktigt förfarande om, i det här fallet, bostadsrättsföreningens representant agerar i ond tro; dvs med vetskap om vilka brukarna av förrådet är och inte i rätt ordning säger upp deras nyttjanderätt eller om sådan saknas uppmanar ägaren direkt att avlägsna sin egendom. Bostadsrättsföreningen äger ingen större utredningsskyldighet för att ta reda på om en nyttjanderätt föreligger om detta inte har avtalats eller på annat sätt tillkännagjorts i skrift. Den som hävdar nyttjanderätten till förrådet har bevisbördan för att en nyttjanderätt föreligger. Eventuella nyttjanderättshavare utan skriftliga avtal har således en skyldighet att i tid bevaka sin rätt. Har de inte gjort det inom skälig tid går Bostadsrättsföreningens representant fri från ansvar och anses inte ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Inte heller inträder något ersättningsansvar för förkommen egendom då reglerna i Hittegodslagen följts.

Det mesta ovan är korrekt. Men en delad exklusiv förfoganderätt till bostadsrättsföreningens gemensamma ytor följer i regel direkt av medlemsskapet i bostadsrättsföreningen. Förråd brukar i tillägg ha ytterligare lås för att förhindra att utomstående stjäl egendom i förrådet. Denna nyttjanderätt för medlemmarna är också helt oproblematisk att bevisa.

Det är för visso korrekt att det helt generellt bara blir fråga om egenmäktigt förfarande om en ägare inte ger sig tillkänna vid kvarlämnad/kvarglömd egendom. Du gör det emellertid enkelt för dig när du då inledningsvis skriver att egendomen per automatik anses kvarglömd bara för att ingen svarar när man uppmanas omhänderta sin egendom. Det är inte korrekt, om egendomen faktiskt tillhör befintliga medlemmar i bostadsrättsföreningen som bor i huset. Det spelar då ingen roll om man är i god tro, eftersom kvarglömd-rekvisitet är objektivt.

Du har emellertid rätt att egendomen är kvarglömd om den tillhör någon som tidigare bott i huset. Men det är ju i regel inte sådana situationer där tidigare boendes egendom kastas som vållar dessa problem..

Omständigt och resursslöseri för skitsaker!

Hur ser föreningens stadgar ut avseende vilka sanktioner som kan tillkomma då medlem inte åtlyder styrelsens uppmaning? En civilprocess och medlemmarna betalar boten.

Hur som helst ska jag polisanmäla min gamla hyresvärd som brukar forsla bort lösöre till andrahandsbutiker. Andrahandsbutikerna polisanmäler jag för häleri.

Elakt av dig JKO!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.