Skip to content

"Staten klarar inte miljömålen" - Riksrevisionen granskar skyddet av skog

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix / TT

Staten halkar efter i arbetet med att bevara skog. Naturvårdsverket har bedömt hur arbetet med att uppfylla miljömålen kring bevarandet av skog har fortskridit och nu inleder Riksrevisionen en granskning.

 

Vid den senaste miljömålsuppföljningen gör Naturvårdsverket bedömningen att regeringens och riksdagens miljömål när det gäller skyddet av skog inte kommer att nås till år 2020.

I samband med Naturvårdsverkets bedömning inleder Riksrevisionen en granskning som syftar till att bedöma om statens insatser för långsiktigt skydd av värdefull skog är tillräckliga.

16 miljökvalitetsmål
Skyddet för skog ingår som ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Dessutom ingår skydd av skog som ett av de så kallade etappmålen som ska bidra till miljömålens uppfyllelse.

Skyddet av värdefulla skogsområden är ett viktigt medel för att nå regeringens och riksdagens fastställda miljömål.

För skogen innebär målet att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Även värden så som kulturmiljövärden och sociala värden är viktiga och ska bevaras.

Ambitiösa mål
Tanken är att både formellt skydd - nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden) och frivilliga avsättningar (som skogsägare gör - ska bidra till måluppfyllelse.

Trots ambitiösa mål anser Naturvårdsverket att arbetet går för långsamt, varken miljökvalitetsmålet Levande skogar eller etappmålet om områdesskydd av skog kommer att vara uppnådda år 2020 som planerat.

Riksrevisionens granskning omfattar både formellt skydd och frivilliga avsättningar då bägge områden förväntas bidra till måluppfyllelse.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt