Skip to content

"Regeringens förslag till grundlagsändring försvårar arbetet mot rasistiskt näthat"

DEBATT - Robin Enander, pressansvarig för den ideella föreningen Juridikfronten

 

För fyra år sedan briserade en debatt om utgivaransvaret för webbpubliceringar i grundlagsskyddade medier. Diskussionen föranleddes av Högsta domstolens uppmärksammade beslut i NJA 2013 s. 945 där domstolen fastslog att utgivaren av en grundlagsskyddad webbplats ansvarar för yttrandefrihetsbrott, även i fråga om information som publicerats på webbplatsen innan utgivaren utsågs.

I ett särskilt tillägg för egen del föreslog justitierådet Lambertz en preskriptionstid motsvarande den för böcker och tidningar, alltså sex månader, för att begränsa detta ansvar.

Branschorganisationen Utgivarna tog fasta på Lambertz förslag och gjorde ansatser för att påverka lagstiftaren.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD Brännpunkt 2013-12-07) diskuterade Mårten Schultz, professor i civilrätt, och jag konsekvenserna av ett sådant förslag.

Vi belyste att en kort preskriptionsfrist skulle försvåra möjligheterna att utkräva straffansvar för bland annat yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp på nazistiska webbplatser med grundlagsskydd. Det skulle också medföra att till exempel grovt antisemtiskt material skulle kunna spridas straffritt på obestämd tid på internet, om preskription hann inträda före eventuell brottsanmälan.

I den stora översyn av mediegrundlagarna som ägt rum de senaste två åren verkar dock Mediegrundlagskommittén ha tagit fasta på Utgivarnas synpunkter, att döma av förslagen i kommitténs slutbetänkande (SOU 2016:58).

Regeringen har också i sin lagrådsremiss (Ju2016/06394/L6), framställt ett förslag om nya ansvarsbegränsningsregler i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) för internetpubliceringar (se s. 83 f. och 129 ff.).

De föreslagna reglerna innebär att straffansvar bortfaller för brottsligt material som är äldre än ett år, om den ansvarige utgivaren inom två veckor efter åtal eller erinran från Justitiekanslern (JK) tar bort materialet (6 kap. 6 och 7 §§ nya YGL).

Förslaget är ur brottsbekämpande synpunkt bättre än den tidigare föreslagna sexmånaderspreskriptionen men det är alltjämt problematiskt av liknande skäl som de Mårten Schultz och jag anförde år 2013. Det riskerar att försvåra det angelägna arbetet mot hets mot folkgrupp i nazistiska medier med grundlagsskydd.

Den religiöst och politiskt obundna föreningen Juridikfronten, som jag företräder, har därför inkommit med ett yttrande till regeringen.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta för att beivra yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Mot bakgrund av våra erfarenheter ser vi stora problem med de föreslagna ansvarsbegränsningsreglerna.

För att belysa detta vill jag nämna några av de rättsfall som föranletts av våra anmälningar.

I Stockholms tingsrätts (dom 2010-06-16 i mål nr. B 714-09) dömdes en ansvarig utgivare för hets mot folkgrupp i tre till ett år gammalt material som publicerats på den nazistiska webbplatsen ”patriot.nu” och som innefattade bland annat hyllningar av Adolf Hitler och tredje riket.

I Svea hovrätts dom (2015-02-10 i mål nr. B 7359-14) dömdes den ansvarige utgivaren för en nationalistisk webbplats för hets mot folkgrupp i ett antal läsarkommentarer och artiklar med rasistiskt innehåll. Delar av materialet hade varit tillgängligt under flera års tid innan det togs bort.

De brottsliga meddelandena innefattade bland annat kraftfullt nedsättande uttalanden om mörkhyade, uttalanden om att bekämpa invandrare med DDT och uttalanden som gjorde gällande att somalier är ”ovälkommen ohyra” och att romer är ”parasiter” m.m.

I Göta hovrätts dom (2015-02-27 i mål nr. B 2127-14) dömdes den ansvarige utgivaren för den till Nordiska motståndsrörelsen knutna webbplatsen nordfront.se, för 25 fall av hets mot folkgrupp och två fall av uppvigling. Materialet hade även i detta fall varit tillgängligt under flera års tid.

De brottsliga meddelandena bestod bland annat av hyllningar av Adolf Hitler och uttalanden där vissa invandrargrupper utmålades som ”parasiter”. De straffbara fallen av uppvigling handlade om uppmaningar till att beväpna sig med knivar och skära halsen av personer som angriper nationalister.

I Göteborgs tingsrätts (dom 2015-05-22 i mål nr. B 3829-14) dömdes den ansvarige utgivaren för nordens största mediebolag för vit makt-musik, för sex fall av hets mot folkgrupp. Materialet hade varit tillgängligt på mediebolagets webbplats under flera års tid.

Även i Gävle tingsrätts dom (2015-06-18 i mål nr. B 1629-14) dömdes en ansvarig utgivare för ett känt vit makt-skivbolag för hets mot folkgrupp, i form av låttexter som bland annat handlade om att ”kuva blattar med terror, våld och slakt”, att ”stycka” vissa etniska grupper ”lem för lem” samt att skjuta judiska barn.

Även i detta fall hade materialet varit tillgängligt i flera år, delar av materialet i 14-15 år, innan det anmäldes av Juridikfronten och åtal väcktes av JK.

Dessa exempel synliggör att ansvarsfrihet efter ett år i många fall skulle innebära att långvariga publiceringar av grov rashets skulle kunna bli straffria.

Vi vill uppmärksamma regeringen och lagstiftaren på att ett år är långt ifrån tillräckligt för att hinna beivra hets mot folkgrupp på nazistiska webbplatser med grundlagsskydd i samtliga fall. JK granskar inte på egen hand dessa webbplatser och det vore olyckligt om en effektiv brottsbekämpning skulle bli helt beroende av att ideellt verksamma anmälare upptäcker straffbar rashets i tid.

Även om brottsligt material skulle upptäckas i tid riskerar dessutom publiceringarna att bli straffria av utredningsskäl. Det tog till exempel JK mer än ett år från beslut om förundersökning till åtal i ett antal fall av hets mot folkgrupp på en välkänd högerextrem webbplats (se JK:s beslut 2009-10-27 i ärendena med nr. 7165-07-30, 3828-08-31 och 2860-09-31).

Juridikfrontens uppmaning till regeringen är därför att noggrant se över den föreslagna ordningen innan man lägger en skarp proposition på riksdagens bord. Annars är risken att grundlagsändringarna försvårar arbetet mot nazistiskt näthat.

Det bör i vart fall krävas ett byte av ansvarig utgivare efter en straffbar publicering, innan ansvarsbegränsningsreglerna kan aktualiseras. Det vore stötande om ansvariga utgivare kan gå fria för brottsligt material som tillgängliggjorts under deras överinseende, bara för att ett år förflutit sedan publiceringen.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

47 comments

Att hata är vare sig brottsligt eller förbjudet i lagen. Vare sig i verkliga livet eller på nätet. Jurister såväl som Dagens Juridik ska inte använda sig av nyspråk. Med ytterst få undantag så hatar alla människor. Skiljer nysvenskan på det goda och det onda hatet? Vem bedömer vad som är gott och vad som är ont?

Är det gott att hata Jimmie Åkesson och ont att hata Allah?

Varken jurister som Dagens Juridik bör använda utryck som rasism och rasist. Rasist är idag ett skällsord som används lite hur som helst. Som man använder som omdöme och tillmäle. Om andra aldrig om sig själv. Den som skäller andra för att vara rasister anser jag vard värsta rasisten. Om det överhuvudtaget finns några raser.

Till begreppet ”näthat” hänför jag i detta fall viss brottslighet på internet (jfr hatbrott). Det är alltså inte en fråga om ”hat” i allmänhet, vilket jag tror att du är intelligent nog att förstå. Det framgår tydligt av min text. Man kan givetvis ha synpunkter på begreppet, men här används det av pedagogiska skäl.

Vad gäller ”rasism” kan vi förhoppningsvis vara ense om att uttalanden om att judar bör fördrivas eller utplånas är just rasistiska.

Istället för att medvetet missförstå och föra en metadiskussion, kanske du kan bemöda dig att framföra synpunkter i sak?

Om du vill undvika att läsa exempelvis hyllningar av Hitler så kan jag varmt rekommendera dig att helt enkelt inte läsa nordfront.se och ett antal andra siter (det finns värre...) istället för att slösa rättsväsendets resurser på hittepåbrott och samtidigt hota allas yttrandefrihet.
Det är knappast så att de siterna öppnar sig själva i din webläsare mot din vilja. Om de faktiskt gör det så betyder det att någon hackat/smittat din dator, och då kan du eventuellt ta rättsväsendet till hjälp med att få personen ifråga lagförd för dataintrång.

Men att du frivilligt går in på någon "nazistisk" sida och blir "kränkt" ska rimligtvis inte vara rättsväsendets problem.

Ja, det är det som är det riktigt otäcka: idag är det högerextremas och nazisters åsikter och yttringar man vill förbjuda. Vems åsikter är det man vill förbjuda imorgon? Svärdet är som bekant tveeggat. När man ropar på diverse lagändringar så kan det bli så i en framtid under en annan regim att det är ens egna åsikter som blir förbjudna. Till priset av inskränkt yttrandefrihet för alla. Om jag förstått saken rätt så handlar debattinlägget om en förening som agerar självutnämnda "nätpoliser", åsiktspoliser och censurpoliser som dammsuger nätet inklusive Facebook på åsikter man inte gillar. Nu finns tydligen en oro över att allt som man ogillar inte ska hinna fastna i censurfiltret i tid, innan preskription hinner inträda. Därför kräver man uppenbarligen att lagändring skall anpassas därefter. Liknande finns tex. i Iran där man har en religiös polis som är ute och kollar så slöjorna sitter rätt och täcker tillräckligt mycket av ansiktet och håret, och att folk inte säger och skriver vad de egentligen tycker om prästerskapet och övriga ledargarnityret i landet. Här i Sverige finns också ett politiskt parti som vill förbjuda och kontrollera media och tex. införa en hädelseparagraf som ska hindra folk från att säga och skriva vad de tycker om partiet och deras företrädare. Och många enskilda politiker som vill införa nätcensur. Världen över känner sig diverse odemokratiska regimer manade att "strypa nätet". De är livrädda för att folk ska få tillgång till information. Och att de ska skriva vad de tycker. De är bara intresserade av att bre ut sig själva och komma ut med sin egen propaganda. Men här i landet finns ju också gott om folk av samma sort som känner sig kränkta och som anser sig utsatta för näthat och som vill tysta andra som inte tycker som dem själva. Själv värnar jag yttrandefriheten och kan ta ett litet exempel: det är ingen hemlighet att många finländare ogillar Sverige och oss svenskar. Jag tycker att det är viktigt att de får framföra det och tycka "att blott Finland finska krusbär har". Sverige har en smutsig historia på aktuellt område som förskräcker där Säpo jagat och avlyssnat kommunister i årtionden oavsett de var det eller inte eftersom man ogillade och var rädd för deras åsikter. Bara det att på pappret så är åsiktsregistrering förbjuden i Sverige. Sverige har i nutid kritiserats internationellt för att man genom lag tom. vill
strypa tankens frihet. Betänk noga detta: vissa tankar får inte ens tänkas!! Då förstår man att vi är ute på en farlig väg. Finns också personer och grupperingar här i landet som ägnar sig åt dataintrång i sin iver att avslöja och tysta sina meningsmotståndare. Så får ändamålen helga medlen. Huvudsaken att man kan hjälpa någon som känner sig kränkt och göda sitt eget stora ego.

Är judar en ras/folkgrupp?
är inte judar en religiös grupp?

Vad betyder då "folk"?

Hat är inte brottsligt. Detta är fakta oavsett vart du än hänför hatet. Hat är hat och är inte kopplat till internet. Du talade om rasism i allmäna ordalag. Nu påstår du att judar är en ras. Det är inte sant.

Ditt omdöme om min intelligens hör inte till saken. Det betraktar jag som ett personligt påhopp. Jag är klok nog att hålla mig till fakta. Jag vet inte om det har något med intelligens att göra.

Biologiskt finns inga människoraser. Rasism är föreställningen om raser samt deras inbördes under- och överordning. Antisemitismen hänförs till paraplybegreppet rasism. Jag förstår dock inte vad dina semantiska invändningar tillför saken, som handlar om ansvarsbegränsningsregler för grundlagsskyddade medier, i relation till yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Tar du illa upp av att jag får intryck av att du är intelligent nog att förstå de relevanta sakfrågorna? Ok. I så fall ber jag om ursäkt för mina höga tankar om din intellektuella förmåga.

Biologiskt finns det såklart människoraser, men av politiska skäl har man i delar av världen slutat använda begreppet ras (både om människor och djur).
Antisemitismen bygger däremot på den biologiskt helt ogrundade uppfattningen att judar skulle vara en folkgrupp med gemensam härkomst. Men här har man politiskt gått i motsatt riktning och menar att antisemiterna har rätt om biologin trots att det är hur fel som helst.

Jag vet ju inte vad du har för definition av 'ras', men det går alldeles utmärkt att genom genetiska tester få fram att folk tillhör en genetisk grupp som stämmer väldigt väl överrens med 'ras'-begreppet och folks egen uppfattning om vilken de tillhör.

Man använder för övrigt flitigt ras-begreppet inom exempelvis sjukvården och den medicinska forskningen eftersom både frekvensen av olika sjukdomar och vilken behandling som är lämplig (exempelvis hur man svarar på olika läkemedel) skiljer sig åt. Av en ren slump skiljer det sig dessutom oftast enligt de klassiska 'ras'-grupperingarna.
Detta är förstås "rasism" enligt dig och bör genast förbjudas? Trots att det skulle innebära sämre vård...

C Andersson gör en helt korrekt analys. De flesta har uppenbart svårt att definiera tex rasistbegreppet, (som fö i den svenska hysteriska versionen utvidgats till att gälla allt från politisk kritik till munhuggning) och använder samtiden mest utslitna begrepp vårdslöst och ofta i egen politisk sak.
Plötsligt blir alla, från den egna åsiktsbanken, åsikter "rasistiska" och reaktionerna blir inte sällan rent löjeväckande. https://www.expressen.se/gt/pippi-sagan-polisanmaldes-efter-forskolans-s...
De flesta vuxna tål att ha lite högt i tak, och ska man inrätta någon slags åsiktspolis som ska göra bedömningar av vad som är "hat och hot" baserat på plakapolitisk världsbild är vi illa ute.

Jag exemplifierar med vad jag avser med rasistisk hets, i artikeln. Har du läst hela texten?

”Även i Gävle tingsrätts dom (2015-06-18 i mål nr. B 1629-14) dömdes en ansvarig utgivare för ett känt vit makt-skivbolag för hets mot folkgrupp, i form av låttexter som bland annat handlade om att ”kuva blattar med terror, våld och slakt”, att ”stycka” vissa etniska grupper ”lem för lem” samt att skjuta judiska barn.”

Men du menar att detta inte uppfyller ett strikt rasismbehrepp?

Det finns massvis med låttexter som hetsar mot diverse grupper, exempelvis vita (rap/hiphop), kristna (metal), kapitalister/"rika" (diverse progg, typ Knutna Nävar), etc.

Ska man inte förbjuda dem allihopa? Isåfall får bland annat en av de största svenska musikfenomenen i modern tid (Ghost) lite problem.
Om inte - varför? Gör du skillnad på grupp och grupp? Alla är lika mycket värda men vissa är mer värda än andra?

Var i domen står det att hat är samma sak som hets mot folkgrupp? Var i domen nämns ras, rasism eller rasist? Uttrycket 'strikt rasismbegrepp' verkar vara något du har hittat på själv. Jag har i alla fall inte sett eller hört det förut.

Med strikt rasismbegrepp menar jag en restriktiv syn på vad som är rasistiskt. I det här fallet brottsliga uttryck för hot och förakt för folkgrupper. Alltså inte sådan laglig kritik av folkgrupper eller invandringspolitik, som ibland kallas rasism i den allmänna debatten.

Nej, det står inget om ”rasism” i lagtexten. Det man beskriver i lagtexten är gärningar som är ett utflöde av rasism. Lagen är ett led i fullföljandet av Sveriges åtagande enligt rasdiskrimineringskonventionen, vilken handlar om att just beivra de mest extrema formerna av rasism och rasistisk diskriminering.

Robin, har apartheidlagar legitimitet om de finns med i den svenska lagboken?

Det är helt oacceptabelt att rena symboler klassas som HMF.
Skall verkligen ett hakkors vara grund för ett domstolsärende?
Alltid?
Blir svårt då med maskerader, pjäser och filmer innehållande nazister, bokomslag till romaner där handlingen tilldrar sig under nazi-eran och konstverk som innehåller hakkors osv. osv. Hur avgör man när det är HMF och när det är godkänt konstnärligt användande? (En fråga som förmodligen den i sverige politiskt fängelsestraffade Dan Parks gärna skulla vilja ha svar på.)
"Det är inte samma sak" säger något ljushuvud då.
Låt mig påpeka att det ALDRIG är lagligt att mörda eller misshandla mäniskor, inte ens i tv-dokumentärer eller med motiveringen att de skulle vara sverigedemokrater. Det finns inget "mord är förbjudet utom ...", det bör inte heller finnas något "hakkors är förbjudna utom ..."
Och eftersom det är fullständigt omöljigt att totalförbjuda hakkors utan historierevision i bästa 1984-stil finns inget annat vettigt alternativ än att tillåta hakkors som symboler.

Var det inte Juridikfronten som skrev förtalande kommentarer om sig själva på SD-bloggar och sedan stämde blogginnehavarna på skadestånd?

Faktum är att det är ni som hetsar mot svenska folket. Ni agiterar för att ytterligare inskränka vår frihet och våra rättigheter. Vad är det ni sysslar med på Juridikfronten? Vems ärenden går ni? Vad är syftet med att försöka skrämma de som inte tycker som ni? Att pressa hederligt folk på pengar?

Nej, vi hetsar inte mot någon. Vi beivrar brott mot svensk lagstiftning. Vi har därtill vid flera tillfällen gått i polemik med organisationer som förordat politiska massanmälningsaktioner. Vi inskränker oss heller inte till ”svenska” högerextremister, utan stod även bakom en anmälan mot Barbaros Leylani och för inte så länge sedan mot Rakhmat Akilov, för misstänkt hets mot folkgrupp. I det sista fallet lades förundersökningen ned på grund av bristande spridning (häkteskorridoren var tom).

Vi tjänar ingenting på vår verksamhet, som är helt ideell. Vi arbetar främst med att beivra brottet hets mot folkgrupp, vilket, som du kanske vet, är ett brott mot allmän ordning och således saknar någon ersättningsberättigad målsägande.

Den här artikeln handlar inte om Juridikfronten och för mig är det här en ganska ointressant metadiskussion. Du har bevisligen orubbliga förutbestämda åsikter, vilka knappast kommer att påverkas av vad jag säger. Med det sagt vill jag tacka för i dag.

@ Hej Robin Enander.
Du har förvisso rätt i att artikeln inte handlar om Juridikfronten tillika gör den i viss mån det för du representerar deras av dig politiska åsikter och att det för dig är en ganska ointressant diskussion beaktas tillika lämnar det flera frågetecken ty oavsett Dagens Juridik debattörers ”förutbestämda åsikter” är det just de facto som bör utmana till diskussion och alla parter kan i varje fall kan hålla med varandra om någon liten detalj och möjligen påverkas av alla dina åsikter, vice versa.

Undertecknads personliga åsikt är att alla människor har lika värde och att deras privata, politiska eller religionsåsikter ska oavsett desamma respekteras vilket så ock avser Juridikfronten åsikter och enda sättet att få så ock politiska våldsbenägna grupper att besinna sig är att sakligt bemöta och försöka få dem att mötas och utan våldsinslag tala med varandra.
Sannolikt mest känt i Sverige är att så sker i USA och visst haglar olika åsikter i hårda vokabulärer tillika enar i varje fall åsiktsfriheten och yttrandefriheten dem.

Min faktiskt orubbliga åsikt är således att yttrandefriheten ska oavsett privata eller politiska åsikter respekteras, vilket gör att Juridikfrontens logotyp för mig uppfattas märklig ty den lyder: Juridikfronten bekämpar nazister och högerextremister med lagen som vapen", vilket efterlämnar frågor som Dagens Juridik artikelförfattare möjligen kan besvära sig att svara på?
#Med vilka metoder beivrar Juridikfronten brott mot svensk lagstiftning med samtidig åsikt att i stiftade lagar inte ska omfatta människor med annan politisk åsikt, än vad Juridikfronten representerar?

Enligt Juridikfrontens logotyp framgår klart att de inte bekämpar stalinister och vänsterextremister med lagen som vapen, trots att alla människor oavsett de är nazister och högerextremister och stalinister och vänsterextremister ska behandlas lika inför lagen, därav fråga.
#Vad avser Juridikfronten i klartext denna tolkning av med lagen som vapen?

Avseende att Juridikfronten ”tjänar ingenting på verksamheten" låter märkligt därav fråga.
#Det kan väl inte vara möjligt att Juridikfronten Pro Bono uppdrag inte är det, utan sker med av staten ekonomisk finansiering?

Artikeln handlar som du Robin Enander nämnt inte om Juridikfronten tillika gör den det ty du är dess representant och för både artikelförfattare och debattörer oavsett forum bör man försöka förstå varandras olika åsikter och "inte med personangrepp och förolämpningar flytta fokus från ämne till person" och att sticka ut hakan med annan åsikt innefattar att man utan att vara nedlåtande ska våga ta en saklig diskussion och i den mån man kan svara på frågor göra det och nu till sista frågan som inte på något sätt har med vare sig din artikel eller dina svar i denna debatt att göra, tillika är relevant lydande.
Undertecknad med ProBono team möter ibland flera gånger i månaden både tonåringar och äldre svenska och utländska personer som anser sig "missbrukade vårt rättssystem” men har inte ekonomi att betala juridiskt arvode och efter att de läst om Juridikfronten skrivit till er med vädjan om hjälp, vilket inte ens besvarats, och tacksamt är om Robin Enander i varje fall skulle kunna tänka sig att svara på era rutiner avseende det och möjligen också ovan som de facto är i all välmening ställda frågor.
Mvh/Thérèse Angélique.

PS. Övriga Dagens Juridik debattörer är naturligtvis också välkomna att bemöta, diskutera eller kritisera ovan inlägg, ds.
Mvh igen!

"#Med vilka metoder beivrar Juridikfronten brott mot svensk lagstiftning med samtidig åsikt att i stiftade lagar inte ska omfatta människor med annan politisk åsikt, än vad Juridikfronten representerar?"

Din fråga innefattar ett påstående. Jämför frågan: "Har du slutat slå dina kompisar?". Juridikfronten tar inte ställning politiskt. Vi värnar lagen i enlighet med lagstiftarens intentioner. Våra arbetsmetoder består främst av anmälningar till polis/åklagare eller Justitiekanslern.

"#Vad avser Juridikfronten i klartext denna tolkning av med lagen som vapen?"

Juridikfronten har valt att inrikta sig på nationalistisk brottslighet. Det står dig fritt att starta en förening som granskar vänsterextrema grupperingar. Vilka grupper vi väljer att granska har ingenting med "likhet inför lagen" att göra. Vi rår inte över rättskipningen och alla som begår brottet hets mot folkgrupp bedöms enligt samma regler, oavsett om de är höger- eller vänsterextremister.

"#Det kan väl inte vara möjligt att Juridikfronten Pro Bono uppdrag inte är det, utan sker med av staten ekonomisk finansiering?"

Nej, vi erhåller ingen statlig finansiering. Det enda ekonomiska stöd vi erhållit var vid mottagande av Svenska kommittén mot antisemitisms ELSA-pris i år. Vi har också erhållit mindre donationer från privatpersoner som uppskattar vårt arbete. Pengarna omsätts i verksamheten. Alla arbetar ideellt.

Du skriver också: "Undertecknad med ProBono team möter ibland flera gånger i månaden både tonåringar och äldre svenska och utländska personer som anser sig "missbrukade vårt rättssystem” men har inte ekonomi att betala juridiskt arvode och efter att de läst om Juridikfronten skrivit till er med vädjan om hjälp, vilket inte ens besvarats, och tacksamt är om Robin Enander i varje fall skulle kunna tänka sig att svara på era rutiner avseende det och möjligen också ovan som de facto är i all välmening ställda frågor."

Vi har inte mottagit några sådana förfrågningar. Så antingen ljuger du eller förväxlar oss med någon annan. Vi svarar på alla meddelanden vi får, men vi är ingen allmän rättshjälpsorganisation. Vill man komma i kontakt med oss så finns ett kontaktformulär på vår webbplats och även möjlighet att skriva till oss på Facebook.

@Robin Enander.
Tack för ditt svar. Mina frågor till dig är baserade på Juridikfrontens logotype: Juridikfronten bekämpar nazister och högerextremister med lagen som vapen.
Dina åsikter och artiklar är ögonöppnare däremot är min åsikt att din motfråga i jämförelse ”Har du slutat slå dina kompisar” är märklig, tillika avser att Juridikfronten ”inte tar ställning politiskt” ty er logotyp säger något annat.

Att era arbetsmetoder främst består av anmälningar till polis/åklagare eller Justitiekansler och att ni har valt att inrikta er på nationalistisk brottslighet är behjärtansvärt, tillika har nationalism ”många ansikten” innefattande så ock vänsterorienterade.
Jag respekterar alla människors åsikter oavsett desamma och av dig sarkastiskt uttalande ”att starta en förening som granskar vänsterextrema grupperingar” synes baserade på av dig förutfattad mening och inte särskilt debattvänligt uttryckt.

Avseende ”Vilka grupper ni väljer att granska har ingenting med likhet inför lagen att göra” är uttömmande svar och med juridisk insikt delar jag din åsikt att ingen rår över rättskipningen, däremot delas inte din åsikt ”att alla som begår brottet hets mot folkgrupp bedöms enligt samma regler, oavsett om de är höger eller vänsterextremister.
Att ni arbetar ideellt är fantastiskt och bland de privatpersoner som ger stöd med mindre donationer i uppskattande av ert arbete finns så ock vi och att ni mottagande av Svenska kommittén mot antisemitisms ELSA pris i år” gratuleras!

Min replik till dig Robin Enander synes av outgrundlig anledning kränkt dig vilket jag isåfall ber om ursäkt för och avseende att jag med team mött tonåringar och äldre svenska och utländska personer som farit illa och skrivit till er med vädjan om hjälp som enligt dem inte besvarats har jag också läst om i andra forum.
Att du säger att ni inte mottagit några sådana förfrågningar ger dig inte rätt att lasta budbäraren för osanning eller förväxling av Juridikfronten med någon annan, för så är inte fallet däremot vet jag inte i skrivande stund om de kontaktat er via ert kontaktformulär på er webbplats eller via Facebook.
Mvh och tack för ditt svar/Thérèse Angélique.

Thérèse Angélique:

Jag svarar gärna på frågor. Jag är inte kränkt eller besvärad av dina frågor. Min avsikt är att ge raka svar och markera det jag uppfattar som oriktiga påståenden, formulerade som frågor, om mig eller föreningen. Ber om ursäkt om tonen framstår som hård. Det är svårt att manövrera i detta kommentarsfält, med bitvis hätska påståenden om mig/Juridikfronten. Angående det du nu skrivit:

1. Logotyp och "motto"
Jag misstänker att du talar om en gammal logotyp som Juridikfronten använde för flera år sedan, med en domarklubba som krossar ett hakkors. Mottot är dock alltjämt representativt för vad vi gör; ja, vi bekämpar högerextrem brottslighet med juridiken som verktyg. Vi har erfarenhet och kunskap om nationalistisk brottslighet och har därför fortsatt inrikta oss på detta. Vi sysslar helt enkelt med att motverka den typ av brottslighet som vi har specialkunskaper om. Vi anmäler inte "kreti och pleti". Som framgår av våra stadgar granskar vi endast personer med en ledande, tongivande eller därmed jämförlig position i nationalistiska organisationer och rörelser.

Att värna lagen och beivra brottslighet är ingen höger- eller vänsterfråga. Föreningen bekänner sig heller inte till någon politisk ideologi eller något politiskt parti. Våra medlemmar har, privat, åsikter och partisympatier som är representativa för hela det demokratiska, politiska spektrat.

2. Du skriver: Jag respekterar alla människors åsikter oavsett desamma och av dig sarkastiskt uttalande ”att starta en förening som granskar vänsterextrema grupperingar” synes baserade på av dig förutfattad mening och inte särskilt debattvänligt uttryckt.

Jag ber om ursäkt om du uppfattade mig som hård. Vi är en förening med specialkunskaper om högerextrem brottslighet och brottet hets mot folkgrupp. Vi finner det därför märkligt att vissa försöker kräva att vi ska bekämpa allt ont i världen för att i deras ögon ses som legitima. Det finns gott om andra föreningar som specialiserar sig inom ett visst område; en förening kan inte göra allt med begränsade resurser.

3. Att ni arbetar ideellt är fantastiskt och bland de privatpersoner som ger stöd med mindre donationer i uppskattande av ert arbete finns så ock vi och att ni mottagande av Svenska kommittén mot antisemitisms ELSA pris i år” gratuleras!

Stort tack!

4. "att jag med team mött tonåringar och äldre svenska och utländska personer som farit illa och skrivit till er med vädjan om hjälp som enligt dem inte besvarats har jag också läst om i andra forum."

När skulle dessa personer ha kontaktat oss och i vilka ärenden? Du eller de som vill komma i kontakt med oss, når oss på foreningen@juridikfronten.org. Det går även att ringa oss. Jag har kollat vår epost-inkorg och vår facebook och finner inga obesvarade mail eller meddelanden. De personer som inte fått svar kan du uppmana att höra av sig igen.

@Robin Enander.
Hej igen Robin. Du har ingenting att be om ursäkt för och avseende att "det är svårt att manövrera i detta kommentarsfält, med bitvis hätska påståenden om dig/Juridikfronten", har du som artikelförfattare även denna gång, hanterat med bravur!
Mvh/Thérèse Angélique.

©Dagens Juridik Redaktion.
Ni synes vara på kollisionskurs med era egna regler för trotts att de till fullo följs raderas inlägg i detta fall ett av mig direkt riktat till @artikelförfattaren Robin Enander, men hans svar har ni inte raderat, vilket startat spekulationer om ”olämpligt innehåll" i det nu raderade inlägget han har svarat på lör, 2017-11-25 22:59 bland annat lydande: Thérèse Angélique: Jag svarar gärna på frågor. Jag är inte kränkt eller besvärad av dina frågor. Min avsikt är att ge raka svar och markera det jag uppfattar som oriktiga påståenden, formulerade som frågor, om mig eller föreningen. Ber om ursäkt om tonen framstår som hård. Det är svårt att manövrera i detta kommentarsfält, med bitvis hätska påståenden om mig/Juridikfronten +++ 1. Logotyp och "motto”++

När Dagens Juridik tagit bort mitt inlägg men inte hans svar har läsare uppfattat att i artikelförfattaren Robin Enander svar (som ni inte raderat) citat: Det är svårt att manövrera i detta kommentarsfält, med bitvis hätska påståenden om mig/Juridikfronten”, avser mig/mitt inlägg vilket det inte gör!

Bland de läsare som inte kunnat ta del av min replik till artikelförfattaren Juridikfrontens Robin Enander, för att Dagens Juridik raderat repliken har våldsbenägna läsares uppsöknings verksamhet gjort min med familjs helg till allt annat än behaglig och tacknämligt är om Dagens Juridik förklarar vad i min direkt adresserade replik till artikelförfattare Robin Enander som av er ansetts olämpligt och därav raderats?
Vad strider mot Dagens Juridik regelverk i här repriserad av mig replik lör, 2017-11-25 16:01 till artikelförfattaren Robin Enander?

Thérèse Angélique. lör, 2017-11-25 16:01
@ Hej Robin Enander. Du har förvisso rätt i att artikeln inte handlar om Juridikfronten tillika gör den i viss mån det, för du representerar deras av dig politiska åsikter och att det för dig är en ganska ointressant diskussion beaktas tillika lämnar det flera frågetecken ty oavsett Dagens Juridik debattörers ”förutbestämda åsikter” är det just de facto som bör utmana till diskussion och alla parter kan i varje fall kan hålla med varandra om någon liten detalj och möjligen påverkas av alla dina åsikter, vice versa.

Undertecknads personliga åsikt är att alla människor har lika värde och att deras privata, politiska eller religionsåsikter ska oavsett desamma respekteras vilket så ock avser Juridikfronten åsikter och enda sättet att få så ock politiska våldsbenägna grupper att besinna sig är att sakligt bemöta och försöka få dem att mötas och utan våldsinslag tala med varandra.
Sannolikt mest känt i Sverige är att så sker i USA och visst haglar olika åsikter i hårda vokabulärer tillika enar i varje fall åsiktsfriheten och yttrandefriheten dem.

Min faktiskt orubbliga åsikt är således att yttrandefriheten ska oavsett privata eller politiska åsikter respekteras, vilket gör att Juridikfrontens logotyp för mig uppfattas märklig ty den lyder: Juridikfronten bekämpar nazister och högerextremister med lagen som vapen", vilket efterlämnar frågor som Dagens Juridik artikelförfattare möjligen kan besvära sig att svara på?
#Med vilka metoder beivrar Juridikfronten brott mot svensk lagstiftning med samtidig åsikt att i stiftade lagar inte ska omfatta människor med annan politisk åsikt, än vad Juridikfronten representerar?

Enligt Juridikfrontens logotyp framgår klart att de inte bekämpar stalinister och vänsterextremister med lagen som vapen, trots att alla människor oavsett de är nazister och högerextremister och stalinister och vänsterextremister ska behandlas lika inför lagen, därav fråga.
#Vad avser Juridikfronten i klartext denna tolkning av med lagen som vapen?

Avseende att Juridikfronten ”tjänar ingenting på verksamheten" låter märkligt därav fråga.
#Det kan väl inte vara möjligt att Juridikfronten Pro Bono uppdrag inte är det, utan sker med av staten ekonomisk finansiering?

Artikeln handlar som du Robin Enander nämnt inte om Juridikfronten tillika gör den det ty du är dess representant och för både artikelförfattare och debattörer oavsett forum bör man försöka förstå varandras olika åsikter och "inte med personangrepp och förolämpningar flytta fokus från ämne till person" och att sticka ut hakan med annan åsikt innefattar att man utan att vara nedlåtande ska våga ta en saklig diskussion och i den mån man kan svara på frågor göra det och nu till sista frågan som inte på något sätt har med vare sig din artikel eller dina svar i denna debatt att göra, tillika är relevant lydande.

Undertecknad med ProBono team möter ibland flera gånger i månaden både tonåringar och äldre svenska och utländska personer som anser sig "missbrukade vårt rättssystem” men har inte ekonomi att betala juridiskt arvode och efter att de läst om Juridikfronten skrivit till er med vädjan om hjälp, vilket inte ens besvarats, och tacksamt är om Robin Enander i varje fall skulle kunna tänka sig att svara på era rutiner avseende det och möjligen också ovan som de facto är i all välmening ställda frågor.
Mvh/Thérèse Angélique.

PS. Övriga Dagens Juridik debattörer är naturligtvis också välkomna att bemöta, diskutera eller kritisera ovan inlägg, ds.
Mvh igen!
*

Jag noterat att det inte bara är dina kommentarer som försvinner. Flera av mina verkar ha försvunnit också. Jag har i dem påvisat hur godtyckligt lagen om Hets mot folkgrupp tillämpas och kritiserat svensk lagstiftning och rättssäkerhet. Det verkar som om Dagens juridik är inställda på att avveckla sig själva som en trovärdig sajt och vill ansluta sig till main stream medias fejkdebatter.
Hädanefter får man tydligen ta skärmdumpar på allt man skriver.
Dylikt beteende av Dagens juridik finner jag inte bara vara arrogant, det är också i allra högsta grad föraktfullt.

@Dolf (a.k.a. Anders Ericsson).
Tack för din replik, den värmde! All enkelt kontrollerbar fakta anmäls olämpligt och raderas av Dagens Juridik redaktion.
Det du och fler med dig noterat är att inlägg och repliker raderas för att lagen godtyckligt brukas avseende Hets mot folkgrupp och eller kritik avseende svensk lagstiftning och den idag år 2017 raserade rättssäkerheten.'

Av dig: "det verkar som om Dagens juridik är inställda på att avveckla sig själva som en trovärdig sajt och vill ansluta sig till main stream medias fejkdebatter", undviker jag att bemöta på grund av den terror vi utsatts för i vårt hem av en politiskt våldsbenägen grupp som fått för sig att mitt (ovan repriserade) till Dagens Juridik artikelförfattare Juridikfrontens Robin Enander kränkt honom och den politiska hemvist han själv till annan DJ debattör svarat att han representerar!

Dagens Juridik säger sig är Sveriges enda juridiska dagstidning och visst kan jag förstå att av mig med team autentiskt redovisat avseende hundratals orätt karaktärsmördade och justitiemördade personer sticker i ögonen på både gärningsmännen inom rättssfären och DJ redaktion och därav anmäls olämpligt och raderas!
Av dig "Dylikt beteende av Dagens juridik finner du inte bara vara arrogant, det är också i allra högsta grad föraktfullt" och "Hädanefter får man tydligen ta skärmdumpar på allt man skriver", är klokt tänkt och det har jag med team naturligtvis i ett alldeles speciellt syfte alltid gjort och gör och via annan stats medier redovisas resultaten.

Ett stort antal inte jurister styrda av egna åsikter agerar tangentbordskrigare i Dagens Juridik och de som skriar högst om "civilkurage och sanningen på bordet" kan inte stava till någotdera men mitt repriserade inlägg ovan till Juridikfrontens Robin Enander kommer de inte att anmäla olämpligt för att det inte ska nå Dagens Juridik redaktion och svar på av mig till dem ställd fråga kommer att utebli.
Därav ställs fråga till dig Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) och om det finns någon annan debattör med civilkurage i debattfältet: Kan ni anmäla ovan av mig repriserat inlägg olämpligt, så att DJ redaktion i varje fall ges möjlighet att svara?
Mvh/Thérèse Angélique.

Eftersom du uttryckligen bad mig om det så har jag anmält (men noterar att jag inte fick ge någon motiving till varför, vilket irriterar mig, jag tycker att det borde vara ett minimikrav för att man skall ta en anmälan allvarligt att man redovisar sina skäl för den).
Rent allmänt, jag är inte jurist, jag läser långt ifrån alla artiklar på Dagens juridik, det är vissa specifika saker som intresserar mig, då specifikt sådant som rör yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Jag har aldrig haft något specifikt juridiskt intresse Jag kommenterar som fåtöljfilosof i etiska frågor (eller "fruktad vikingfilosof" som jag ibland föredrar att kalla mig :) ) och min utgångspunkt är inte vad lagen säger, utan vad jag anser att den "borde säga".
Jag bör snarast betraktas som en representant för "Svenne Banan" med tillräckligt välutvecklad läsförmåga och intellekt för att kunna uttrycka åsikter från ett utanförperspektiv.
Istället för att radera mina kommentarer borde Dagens Juridik sätta in dem bakom glas och ram på kontoret. Dessa åsikter kommer förmodligen en vacker dag, genom andras försorg, att bita dem i ändalykten. Och då bita hårt.

Dolf (a.k.a. Anders Ericsson). Tack för hjälpen!
Nu gäller det att du läser snabbt eller kopierar nedan för sannolikheten är hög för att DJ i stället för svara på frågorna raderar samtliga inlägg.
Av dig noterat ”att motivering till anmälan olämplig i DJ” inte krävs irriterar alla rättstänkande personer för det borde naturligtvis vara som du påpekar " minimikrav för att man skall ta en anmälan allvarligt att man redovisar sina skäl för den”.
Oavsett jurist eller inte så rör och berör yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter alla människor i allra högsta grad och de som inte inser det får skylla sig själva ty de är offer för egen dumhet och att du säger dig kommentera som "fruktad vikingfilosof” med utgångspunkt - inte vad lagen säger - behövs det fler av.

Din utgångspunkt att istället debattera med motto ”vad du anser att lagen borde säga” respekteras förvisso men är inte särskilt praktiskt användbart i verkligheten, vilket däremot är om vi alla följer i lagar stiftat också avseende yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter, för då hade inte EU medlemsstaten Sverige varit i avsaknad av desamma.
Jag har juridisk insikt men läser inte heller alla Dagens juridik artiklar och att du betraktar dig själv som en representant för "Svenne Banan med tillräckligt välutvecklad läsförmåga och intellekt för att kunna uttrycka åsikter från ett utanförperspektiv”, är det alla med juridisk insikt behöver möta för det är så lätt att fastna i eget tänkande också avseende artikel 12 som utgör att Sverige är den mest dömda
EU staten för brott mot densamma tillika mest dömd för så ock Brott mot FN Tortyrförbud.

Ikke jurister i Dagens Juridik debattfält går i klinch med påstående att ett antal brottsrubriceringar "måste vara påhittade" vilket de har rätt i och här några exempel på några floskel-rubriceringar som - inte har enda juridisk betydelse.
Näthatare/nätmobbare – har ingen juridisk betydelse.
Näthets – har Ingen juridisk betydelse.
Digital mobbing (nät mobbing) – har Ingen juridisk betydelse.
Non consensual pornography (i talspråk hämndporr) – har Ingen juridisk betydelse
Hatbrotts motiv är – inte heller ett juridiskt begrepp – men används i juridiska sammanhang för att i förklara varför vissa gärningar - i talspråk klassificeras - som hatbrott, (I norsk rätt är däremot hatfulla yttringar ett brott och i övriga nordiska länders strafflagstiftning är det endast kriminaliserat genom brotten hets mot folkgrupp (Sverige och Finland) och genom en bestämmelse om diskriminering (Danmark och Island).
Grooming är – inte heller ett juridiskt begrepp - men själva handlingen är kriminaliserad i flera nordiska länder och Sexting (skicka texter, bilder eller filmer med sexuellt innehåll via mobilen) har – Ingen juridisk betydelse heller.
Olaga hot är däremot ett brott enligt samtliga nordiska länders strafflagstiftningar, men vad som anses brottsligt hot, varierar i de olika lagarna och kan utgöra ”en del av andra brott” liksom hatbrott som – inte är en juridisk term – utan endast symboliskt finns i den rättsvetenskapliga litteraturen och att med rätta känna sig hotad är således inte grund till åtal med följd.

När brottsutsatta inte ges rätt information hamnar de i myndighetslimbo för att lagens ribba i stället för att med befintliga lagar höjas sänks och maktlösa fastnar de i den juridiska djungeln av föreslagna rubriceringar som – saknar juridisk betydelse.
Möjligen har någon debattör användning av också ovan de facto och inte förvånande är om du Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) också får rätt i att ”Dagens Juridik stället för att radera dina kommentarer borde de sätta in dem bakom glas och ram för att dina åsikter kommer förmodligen en vacker dag, genom andras försorg, att bita dem i ändalykten, och då bita hårt”.
Mvh / Thérèse Angélique.

Trevligt, om jag får vara lite personlig så kan jag berätta att jag också kommer att rösta på Sossarna även i nästa val. Det där med höjd pensionsålder behöver inte vara allt igenom negativt.

I Löfvens fall kanske det kan innebära att han sitter kvar som partiledare tills han fyller 69 år.

Robin: Det är inget fel i mina ögon på att tillskriva sig den traditionella socialdemokratin och ni vill säkert väl på många sätt. Dock har den urartat i en direkt samhällsfarlig riktning de senaste decennierna. Svaga ledarskap, anarkistiska influenser, inte minst i invandringsfrågan, till skillnad mot Palmes ande, blivit rent företagsfientlig, samarbetar med marginella, mer eller mindre extrema partier och inte minst låter dessa få enormt inflytande i säkerhetspolitiska frågor, överarbetar feminismen mm. Att politiska sympatier i 9 fall av 10 färgar det man sysslar med, (gäller förvisso inte yrkesval av praktisk art) men förvisso värv där man arbetar med människor och gör vardagliga bedömningar baserat på tolkningar av systemen. För övrigt vill jag nog påstå, oavsett att man absolut kan förfasas över nazismen/nationalisters intellektuella brister och avarter, MEN trots allt är typer av politiska sammanslutningar, vilka ni som enda måltavla i er arbetsbeskrivning påstår er bekämpa, belyser att ni ju inte alls är opolitiska i er gärning. Att ni har naglat två exempel på individer med kopplingar till både religiösa och idealistiska företrädare för terror och förtryck är ju trots allt bara enstaka exempel och ingenting som ni direkt överanvänder i er marknadsföring. Är man lite krass kan ju dessa vara undantagen som bekräftar regeln. Ni hyllas också av stiftelsen expo, vilket gör att alltihop tappar trovärdighet. Jag kan ha fel, men det är svårt att tolka dylika företeelser på annat vis.

@Gustav.
Tack för din intressanta inlägg och avseende min replik till artikelförfattaren nämns att den är precis som hans och dina och övriga debattörers baserat på åsikter.

Min orubbliga åsikt är dessutom att alla ska oavsett vem de är eller gjort och oavsett privata åsikter eller politiska hemvisten ska behandlas lika inför lagen, är format av livs och yrkeserfarenhet, insikt i lagar och konventioner också avseende vad åsiktsfrihet oavsett politiska eller inte och yttrande frihet, innefattar.

Obegripligt för mig är att i Sverige finns de som i yrkesposition inom rättssfären och rikspolitiken styrda av politiska åsikter raserar i lagar och konventioner stiftat avseende all åsikts och yttrandefrihet, vilket är sanslöst för den metodiken är ostridig orsak till alla rådande inbördeskrig i övriga världen.
Mvh och ha en fortsatt trevlig kväll/Thérèse.

tydlig bild av fokuset på vilken planhalva man föredrar att agera.

JK Lambertz var väldigt liberal i sin praxis och det finns delar av den som med fog kan kritiseras.

Vi inskränker oss inte till ”svenska” nationalister. Se vidare om detta i mina svar ovan.

Där har du rätt. Ni inskränker er inte till svenska nationalister. Ni hetsar mot alla oliktänkande. Hur inskränkt kan man bli?

@Robin Enander 20:41

Fråga 1 kvarstår fortfarande utan svar från dig.

Och är den kassettförsäljning, med det judehatande innehållet som moskén gjorde 2005, hets mot folkgrupp?

Mer konkret, vilken kritik riktar du mot Göran Lambertz agerande som JK?

”På två år har sändebudet Forman besökt tjugo EU-länder. Och varje land, varje stad har sin egen "mix av antisemitism". I Frankrike kommer judehatet både från extremvänster, extremhöger och från invandrargrupper. I Ungern är det nazianstrukna grupper. I Sverige handlar det till största del om judehat från muslimska invandrare.”
https://www.sydsvenskan.se/2015-03-16/judehatet-annu-stort-i-malmo

Hur kommer det sig då mot bakgrund av att muslimska invandrare står för merparten av den antisemitism i dagens Sverige enligt Obamas sändebud Ira Forman, att ni de facto låter judehatande muslimer passera under er radar när det gäller antisemitism?

1. Jag har inte tagit del av innehållet på kassetterna men utifrån din beskrivning är det inte otänkbart att spridandet av kassetterna var brottsligt. Detta beror dock även på när kassetterna var framställda. Preskription kan ha inträtt.

2. Göran Lambertz var väldigt tillåtande mot hets, oavsett vem som förmedlat sen. Mer tillåtande än vad domstolarna var i motsvarande fall.

3. Juridikfronten har valt att inrikta sig på brott begångna av företrädare för eller framträdande personer inom den nationalistiska rörelsen. Det innebär att vi inte anmäler kreti och pleti. Vi anmäler till exempel inte hets på Facebook i största allmänhet, oavsett om den har nationalistiska förtecken eller inte. Vill du att det finns en förening som åtar sig det digra uppdraget att granska all upptänklig hets står det dig fritt att bilda en sådan.

@Robin Enander 16:25

”Vill du att det finns en förening som åtar sig det digra uppdraget att granska all upptänklig hets står det dig fritt att bilda en sådan.”
Tjurspillning!

Om jag som svensk försöker bilda en förening och med stöd av lagen ”hets mot folkgrupp” börjar kritisera muslimer i Sverige för rasism och antisemitism på goda grunder, så kommer jag motarbetas, censureras, chikaneras av det politiska, journalistiska och juridiska etablissemanget. De kommer stämpla mig via deras respektive plattformar som rasist, islamofob och göra livet allmänt surare för mig, eftersom jag förstör det kulturmarxistiska narrativet i demokraturens Sverige. Det går nämligen inte som svensk (och därmed som medlem av majoritetssamhället [sic.]) att kritisera en ”utsatt invandrargrupp”, som det heter. Särskilt inte muslimerna som är den mest gynnade minoritetsgruppen i demokraturens Sverige. Därmed är det de facto helt legitimt att kritisera svenskarna på samma grunder. Detta bottnar i att lagen ”hets mot folkgrupp" och andemeningen i förarbetena, inte är reciprok, utan de facto diskriminerar svenskarna.

Det är därför högst sannolikt som min kommentar, om hur Göran Lambertz lade ned förundersökningen om de polisanmälda antisemitiska kassetterna som såldes i moskén på Söder i Stockholm 2005, togs bort i kommentarsfältet och som Robert Enander gav ett svar på 2017-11-25 20:41. Roberts kommentar fick givetvis stå kvar, i enlighet med narrativet.

Rättelse till 12:59-kommentaren:
Det ska stå Robin, inte Robert.

Jodå, än en gång det här med likhet inför lagen.

Den goda Åsa Romson: "För de flesta av oss, de allra flesta av oss här, vi är inte vita, heterosexuella, medelålders män. Vi är människor" (plus en massa annat i samma ådra under sitt halvtimmeslånga tal). Justitiekansler Skarhed avslog anmälan för Hets mot folkgrupp.
Den onde Martin Strid: "Det finns en skala, från 0 till 100 och i den ena änden i den skalan är man 100 procent fullt ut människa och human, och allt man lägger in i det begreppet. I den andra änden är man 100 procent muhammedan." Någon som vågar tippa hur detta ärende kommer att sluta?

(Lite surt kan jag konstatera att det nu slås upp i nyheterna att Strids uttalande polisanmälts av flera personer. Det var faktiskt fler än jag som anmälde Romson, men det var helt knäpp tyst i media om det, och faktiskt en avgörande anledning till att jag gjorde min anmälan var att det var ett så flagrant brott mot tillämplig lagparagraf att jag närmast såg det som en plikt att anmäla henne, trots att jag är stark motståndare till lagen i sig.)

Jag vill också passa på och tippa om Rebecca Weidmo-Uvells eminenta inlägg om censurlagar. https://uvell.se/2017/11/25/yttrandefriheten-och-bah-kuhnke/

Hur man aktivt kan stötta en regim som fängslar satiriker och vanligt folk som uttrycker sig kontroversiellt övergår mitt förstånd. Jag hoppas att historiens dom mot medlöpare som Robin blir hård.

På förekommen anledning uttalar sig experten Robin Enander i massmedia. Inom vilket gebit är Robin Enander expert? På förekommen anledning: Får man inte yttra sig fritt i Dagens Juridik? Det påminner mig om Bokmässan där man ville värna om yttrandefriheten genom att inskränka det fria ordet.

Med anledning av dagens rabalder skriver en av drakarna:

***********************************'
Hets mot folkgrupp
Hets mot folkgrupp är en inskränkning av yttrandefriheten som regleras i Brottsbalkens 16 kap, 8 paragrafen:
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.
Källa: Svensk författningssamling
***********************************'

Här framgår helt klart att politik inte omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Muslimer i allmänhet och islamister i synnehet göre sig icke besvär.

Det var TT som valde att titulera mig ”expert” inte jag själv. Bakgrunden är att jag de senaste fyra åren förkovrat mig i hetsbrottet och har god kännedom om de relevanta rättskällorna. Huruvida det förtjänar benämningen ”expert” eller inte överlåter jag till andra att bedöma.

Muslimer ”skyddas” genom rekvisitet ”trosbekännelse”. Dina hobbyjuridiska bedömningar är inte av intresse i sammanhanget.

Som framgår av tidningsartiklarna var min slutsats angående Strid, att hans uttalanden inte kvalificerar som brott enligt gällande rätt. Har du några invändningar mot den bedömningen, eller varför fann du detta relevant att ta upp?

Aftonbladetägda TT ja... Det sk "opartiska" medieorganet. Vad människa beträffar, är det mer komplicerat än så... : https://en.wikipedia.org/wiki/Mensch

Ett pucko dricker Pucko!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.