Skip to content

"Hur har regeringen tänkt om de ensamkommande - ska det krävas pass för gymnasiestudier?"

KOMMENTAR - av Magnus Åhammar, rådman Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Regeringen har aviserat att de tänker lämna ett förslag som möjliggör för ensamkommande personer som sökte asyl i Sverige före den 24 november 2015 att få en ny prövning av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att fullgöra sina gymnasiestudier.

Redan idag finns en möjlighet att enligt den tillfälliga begränsningslagen få förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Skillnaden i det nya förslaget är att prövningen av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier inte blir kopplat till en prövning av skyddsbehov eller uppehållstillstånd på annan grund.

Den nu aviserade prövningen avser alltså enbart en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Enligt huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen ska en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Regeringen avser nu att göra avsteg från denna huvudregel.

Den angivna huvudregeln är en grundförutsättning för att upprätthålla principen om en reglerad invandring.

Att uppehållstillstånd ska vara ordnat före inresan har bland annat motiverats med att väntetiden för berörda utlänningar medför en betydande psykisk press. Vidare har anförts att hotet om ett slutligt avslag på ansökningen och återvändande till hemlandet upplevs alltmer pressande ju längre vistelsen här har varat (jfr. prop. 1979/80:96 s. 32).

Av i 2 kap. 1 a § utlänningsförordningen framgår följande: ”En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.”

En ansökan om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt den tillfälliga begränsningslagen kan alltså beviljas även om sökanden inte uppvisar en giltig passhandling.

Denna ordning kan motiveras med att det inte finns något krav på styrkt identitet för den som har sökt internationellt skydd och att prövningen av förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier sker i samband med att sökanden till exempel har beviljats ett uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov eller en särskild verkställighetsföreskrift på grund av att en underårig person saknar ett ordnat mottagande i hemlandet.

Frågor har ställts kring hur oklara uppgifter om utlänningens identitet och ålder ska behandlas vid den nu aviserade möjligheten till ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Eftersom den prövning som nu föreslås inte kopplas till en prövning av ett eventuellt skyddsbehov är det förenligt med gällande rätt att sökanden kommer att behöva visa upp ett giltigt pass.

Om sökanden till exempel är från Afghanistan kommer han eller hon att behöva visa upp ett relativt nytt maskinläsbart pass med sådana säkringar och utfärdat mot bakgrund av tillförlitliga uppgifter på ett sådant sätt som medför att Migrationsverket finner passet godtagbart.

Passet måste vara giltigt under hela tillståndstiden. Om det framkommer att den sökande tidigare har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet, inbegripet om sin ålder, kan även detta vägas in vid tillståndsprövningen.

Styrkt identitet och ett giltigt pass utgör grundläggande förutsättningar för att kunna komma ifråga för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vid prövningen av en sådan fråga görs en avvägning mellan individens intresse av ett tillstånd och samhällets intresse av att en reglerad invandring upprätthålls.

Från det allmännas sida finns en stark säkerhetsaspekt att väga in. Människor som är bosatta i Sverige och svenska myndigheter har ett berättigat intresse av att det är klarlagt vilka individer som ges laglig rätt att vistas i landet.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Oj då! Tänkte inte på det.
Hälsningar,
Regeringen

Tack för tipset. Då ser vi till att ändra lagen, så det går att få uppehållstillstång utan styrkt ålder och identitet.

Rådmannen Magnus Åhammars artikel visar hur desperat och illa genomtänkt regeringens lagförslag är.
Till varje pris vill regeringen,under utpressning av Miljöpartiet, tvinga igenom det som i verkligheten är ett åsidosättande av asyllagstiftning och genomföra en lagstridig amnesti.

Mycket intressant. Övervägningen kring "samhällets intresse av att en reglerad invandring upprätthålls" är ju inte lätt för en domare i Migrationsdomstol att förhålla sig till.

Skall domaren i fråga beakta att ett parti som har 1/20 del av rösterna och som haft en absurd framgång i migrationsöverenskommelser anses ha ett samhällsintresse?

Vem bestämmer vad som är samhällsintresse?

En annan intressant fråga är hur man gör en med en åldersuppskriven Hazarisk analfabet från Teheran som uppenbart är över 20 år?

Skall denne för att få stanna, utan att kunna läsa och skriva på sitt modersmål, börja studera med sextonåringar i gymnasiet trots att det handlar om en vuxen man?

Skall han inte börja i förskola eller första klass?

Kan man verkligen enligt andra regler och normer placera vuxna män i grundskolor eller i första årskurs i ett gymnasium?

Nej.
Ett parti representerar inte samhället.
Samhällets intressen får sökas i förarbeten, domar samt det större perspektivet.
Inte ett inlägg av ett enstaka parti med icke verklighetsförankrade idéer.

Svenska folkets intresse är väl dessvärre fullkomligt ointressant för svenska politiker.

Hemskt men sant.

Särlösningar till förmån för en viss grupp utlänningar som inte ens har uppehållsrätt i landet är destruktivt för tilliten till vårt rättssystem. Och är det så att förmånerna blir större för dem som ljugit om ålder, identitet och resrutt jämfört med dem som talat sanning, ja då är politik och rättssystem i totalt förfall.

Kan detta verkligen godkännas av lagrådet?

Knappast eftersom detta strider mot regeringsformens 1 kap. 9 § om att att domstolar och andra förvaltningsmyndigehter som fullgör offentliga förvaltingsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det kommer lagrådet att framhålla i sitt yttrande, vilket jag är mer än säker på, och därmed finns ingen egentlig laglig grund för det här beslutet om "gymnasieamnesti". Det skiljer ut ca 9-10 000 personer, varav 85 % vuxna (över 18 år) redan vid asylanökningstillfället före den 24 november 2015, som kommer att omfattas av en lagstiftning (om riksdagen godkänner den) som är ytterligt diskriminerande visavi andra flyktinggrupperingar, What a fucking mess!

Det finns en hel del lagar som strider mot författningen, men de gäller ändå.

Vad man nu kan vänta sig är att lobbygrupper för övriga asylsökande kräver samma behandling som "de ensamkommande flyktingbarnen", vars antal för övrigt ingen vet. Det kan vara upp till 30 000 personer. Jag är säker på att få i den berörda gruppen verkligen kommer att utvisas. Det krävs bara att man har "avsikt att studera", och efter ett antal år kommer man att anta en specialregel om uppehållstillstånd på den grunden att migranterna vistats i Sverige länge.

Detta katastrofala beslut skulle aldrig ha fattats, om socialdemokraternas ledning inte vore "syltryggar", för att citera Hanif Bali. Det vore bäst för Sverige om de katastrofala miljöpartiklarna lämnade regering och riksdag. Deras tokerier har redan kostat landet oräkneliga miljarder i skadestånd för fördröjda vägbyggen med mera.

"Miljöpartism är ingen politisk inställning, det är ett psykiatriskt tillstånd."

- Okänd nervläkare

Ett tillstånd som dessutom synes vara synnerligen smittsamt bland de som kommer i närheten av de drabbade..
Lidbommeriet (snabbskrivna dåliga lagar) tycks vara på väg tillbaka?

"Syltryggar" är väl ett rätt passande epitet på nuvarande regering. Istället för att tillämpa gällande lag rullar man över framtida bedömning av de " ensamkommandes" rätt att stanna på gymnasielärare och andra yrkesgrupper som överhuvudtaget inte har med denna sak att göra. Rättssäkert ? Och hur rättssäkert är det för den rel stora grupp som funnit sig i domstolsbeslut och rest tillbaks till hemlandet. Apropå rulla över gäller det även kostnaderna som kommunerna förväntas ta sig an med prognostiserade höjningar av kommunalskatterna på drygt 2 kr vilket drabbar främst de med små inkomster då skatten inte är progressiv. Det märkliga är att så få reagerar.

Man har ju vid det här laget börjat vänja sig vid den utbredda juridiska inkompetensen på regeringskansliet och blivit rätt avtrubbad. Den här lagen stack dock ut lite extra då den går emot all sans. Det måste införas strängare antagningskrav till juristtjänsterna på regeringskansliet!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.