Skip to content

"Arbetsgivarna och #metoo - de juridiska effekterna av att blunda för sexuella trakasserier"

DEBATT - Pia Attoff, advokat, Emmy Eriksson, paralegal och Kjell Eriksson, advokat, Advokatfirman Attoff Law

 

En månad in på uppropet #metoo har bristerna på arbetsplatser runt om i Sverige knappast undgått någon. Uppropet sprider sig senast inom teknikbranschen genom #teknisktfel och även juristbranschen har uppmärksammats.

Under #medvilkenrätt har nästan 6 000 kvinnliga jurister undertecknat krav på förändring inom branschen.

Skulle dessa trakasserier förekomma om arbetsgivare följer arbetsmiljölagen?

Debatten har framförallt rört samhällsstrukturer och brott mot den enskilda individen, men skulle detta kunna förhindras genom en mer effektiv arbetsmiljö?

En arbetsgivare har skyldighet enligt lag att agera mot sexuella trakasserier.

Viktigast är reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete som en arbetsgivare ska utföra löpande. Det finns en skyldighet att klarlägga vilka risker som finns på arbetsplatsen och det gäller såväl fysiska skador som psykiska såsom trakasserier.

Åtgärder ska i förekommande fall vidtas och följas upp. Arbetsmiljöverket har dessutom förtydligat arbetsgivarens ansvar när det bland annat gäller trakasserier i en särskild föreskrift.

Då arbetsmiljöbrott kan leda till utdömande av företagsbot eller straffrättsligt ansvar för arbetsgivarens legala företrädare är det förvånande att fler arbetsplatser inte tar detta på allvar. 

För den enskilde individen kan sexuella trakasserier på arbetsplatsen även komma att betraktas som en arbetsskada.

Dessutom kan arbetsgivaren dömas för diskrimineringsbrott om det är en av dennes företrädare som agerat i strid med diskrimineringslagen genom att sexuellt trakassera en anställd.

Det finns också en lag om skydd för så kallade visselblåsare. Anställda som larmar om allvarliga missförhållanden ska inte drabbas av repressalier.

En väl fungerande rutin för intern visselblåsning kan vara ett effektivt verktyg för att förhindra fortsatta trakasserier på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för trakasserier.

När arbetsgivaren får kännedom om trakasserier har denne ett ansvar att agera. Därför är det viktigt att de anställda anmäler trakasserier så snart som möjligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska även bedrivas löpande och en arbetsgivare kan endast i begränsad utsträckning skylla eventuella brister på okunskap.

Rutiner bör finnas på plats, exempelvis genom ett fungerande visselblåsarsystem, så att anställda inte tvekar att vända sig till sina chefer med dessa problem. Tystnadskultur är ett misslyckande.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar. Utifrån den aktuella debatten kan slutsatsen dras att det finns allvarliga brister i arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. Detta trots att sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan innebära stora problem för en arbetsgivare i form av straffansvar för dess legala företrädare, skadestånd, företagsbot och risk för arbetsrättsliga tvister.

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt