Skip to content

Anmälde patienters "rätta" ålder till Migrationsverket - rätt att ge tandhygienist sparken

Tandhygienisten vände sig till Migrationsverket och anmälde att hans patienter sannolikt var äldre än de uppgav. Landstinget ansåg att han hade brutit mot tystnadsplikten och avskedade honom. Tingsrätten har nu slagit fast att detta var rätt i sak - men att han inte borde ha avskedats utan sagts upp.

 

Tvisten har sin bakgrund i en situation som uppstod hösten 2016.

Region Gotland fick då veta att en tandhygienist vid folktandvården, upprepade gånger, hade vänt sig till Migrationsverket och anmält att han utifrån tandundersökningar ansåg att nyanlända som han hade undersökt måste vara äldre än sin "officiella" ålder.

"Trolig ålder över 25 år"
Tandghygienisten hade gjort sina anmälningar via mail och undertecknat dessa som företrädare för folktandvården. Han hade bland annat skrivit:

"Har flertal asylsökande barn som enligt min uppfattning och tändernas åldersbestämning med fullt erupterade 8:or/visdomständer inklusive fullt utvecklad rotspets, inte kan var den ålder som de har uppgett. P (patienten) kommer från Afghanistan med personnummer 000000-0000 min bedömning är trolig ålder över 25 år... P.S. Tyvärr det kommer nog betydligt fler fall som jag kommer att sända framöver.”

Regionen valde att stänga av tandhygienisten och anmäla honom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO Han blev också polisanmäld för tjänstefel och sekretessbrott. Månaden därpå beslutade regionen att han skulle avskedas.

Stämde Region Gotland
Tandhygienisten stämde regionen vid Gotlands tingsrätt och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att han skulle få skadestånd.

Tandhygienisten hävdar att han har känt en oro över att barn vistats på samma HVB-hem som vuxna och att han "endast har agerat utifrån vad han trott varit korrekt och i enlighet med sin anmälningsplikt" enligt socialtjänstlagen. 

Han hävdar också att han under Almedalsveckan i Visby pratade med en hög tjänsteman vid Migrationsverket som uppmanade honom att anmäla likande fall till myndigheten - någonting som tjänstemannen själv förnekade då hon förhördes i tingsrätten.

Borde pratat med sin chef
Tingsrätten konstaterade att tandhygienisten - trots att han känner till reglerna - har röjt sekretessbelagda uppgifter om sina patienter. Tandhygienisten borde dessutom ha tagit upp frågan med sin chef istället för att agera på egen hand.

Tandhygienisten har enligt tingsrätten brutit mot offentlighets- och sekretesslagen, tandvårdslagen och patientdatalagen. När det gäller patientsekretessen har detta varit "allvarligt" och tingsrätten anser att tandhygienisten har uppträtt medvetet illojalt.

Tingsrätten pekar på att tandhygienisten är legitimerad och konstaterar att "det torde vara allmänt känt att sekretess inom hälso- och sjukvården, till vilket Folktandvården hör, är av fundamental betydelse."

Borde ha sagts upp - inte avskedats
Tingsrätten anser dock att det inte har funnits något syfte att skada "ett av rättsordningen skyddat intresse" och att det vid en sammantagen bedömning var en alltför drastisk åtgärd att avskeda tandhygienisten. Däremot fanns det skäl för uppsägning.

Regionen dömdes därför att betala 35 000 kronor i skadestånd till den avskedade tandhygienisten som dock inte får tillbaka sin anställning.

Region Gotland har överklagat skadeståndsdelen till Arbetsdomstolen - som dock ännu inte har tagit upp målet.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt