Skip to content

Muslimsk undersköterska får rätt mot sjukhus - hygienregler för kläder diskriminerande

En undersköterska på Södersjukhuset i Stockholm tar blodprov på en patient. Foto: Leif R Jansson/TT

Sjukhuset kräver att all vårdpersonal ska ha nakna underarmar av hygienskäl. Den muslimska under-sköterskan anmälde sjukhuset till Diskriminerings-ombudsmannen - som nu går på kvinnans linje och slår fast att ett "systematiskt förbud" strider mot lagen.

 

Den muslimska kvinnan hade just fått anställning på Södersjukhuset i Stockholm där hon skulle arbeta som undersköterska på barnmorskeavdelningen.

Första dagen på sitt arbete fick hon information om att hon inte fick bära långärmade klädesplagg enligt sjukhusets klädregler för hygien.

Löstagbara ärmar
Kvinnan förklarade för sin nya arbetsgivare att hon på andra sjukhus, av religiösa skäl, hade använt löstagbara engångsarmar men fick till svar svaret att inte heller detta accepterades på Södersjukhuset.

Kvinnan kände sig diskriminerad utifrån sin religion och anmälde arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO konstaterar nu att sjukhusets regler inte uttryckligen förbjuder engångsärmar men att man tillämpar reglerna på ett sådant sätt att det i praktiken är förbjudet.

Sjukhuset har i sitt yttrande förklarat att reglerna innebär att personal i vården ska ha nakna underarmar av hygienskäl.

Vill skyla sig av religiösa skäl
DO konstaterar att det av EU-praxis följer att det inte är nödvändigt att fastställa att en regel i praktiken är missgynnande utan att det är tillräckligt med att det finns en risk för detta.

DO anser att det finns en sådan risk med klädreglerna för den grupp muslimska kvinnor som vill skyla sina armar av religiösa skäl.

Sådana regler kan, enligt DO, vara acceptabla på en arbetsplats under förutsättning att det finns ett "berättigat syfte".

Inget hinder
DO anser att sjukvårdshygien i och för sig kan vara ett sådant berättigat syfte.

DO skriver dock i sitt beslut:

"Varken Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015: 10) eller Stockholms läns landstings basala hygienrutiner i vård och omsorg (fastställd 20 16-04-15) utesluter användning av skyddskläder av engångskaraktär som täcker armarna som komplement till arbetskläderna. Engångsärmar byts mellan varje patient."

"Nämnda föreskrifter och hygienrutiner utgör enligt DO:s bedömning därför inte något hinder för SÖS att tillåta vårdpersonal att bära engångsärmar av religiösa skäl i de fall riskbedömning visar att det är godtagbart."

DO går därför på undersköterskans linje och slår fast att det strider mot diskrimineringslagen att "systematiskt vägra arbetstagare användning av engångsärmar i situationer där ett sådant förbud inte uppbärs av hygien- och smittoriskskäl."

Fyra punkter enligt lag
DO avslutar med att understryka att alla arbetsgivare sedan årsskiftet är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering - någonting som också ska dokumenteras. DO skriver att a
rbetsgivare ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  • följa upp och utvärdera arbetet.

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt