Skip to content

"Debatt om lagen kräver kunskap - så tolkas bestämmelsen om hets mot folkgrupp"

DEBATT/KOMMENTAR - av Johan Nordqvist, Juridikfrontens verkställande utskott, Robin Enander, presstalesman för Juridikfronten och Benjamin O J Boman, jur.kand.

 

I debatten om Nordiska motståndsrörelsens (NMR) kommande demonstration i Göteborg den 30 september och den icke tillståndsgivna demonstration organisationen genomförde i söndags, verkar många glömma att utgångspunkten vid en straffrättslig bedömning måste vara gällande rätt.

Inget straff kan utdömas utan tillräckligt lagstöd (legalitetsprincipen). Man kan inte tolka ett straffbud extensivt för att man tycker att lagen borde vara formulerad annorlunda, till exempel för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

När man diskuterar juridik måste man skilja på hur rätten ser ut (de lege lata) och hur rätten bör se ut (de lege ferenda).

I denna artikel har vi för avsikt att diskutera gällande rätt avseende främst brottet hets mot folkgrupp. Det har förekommit kritik mot hur polisen hanterar ordningsstörningar och aggressivitet från NMR, någonting vi inte kommer att diskutera här. En stor del av debatten har dock kommit att handla om just hets mot folkgrupp.

Detta beror till stor del på den förvirring som uppstått efter Göteborgspolisens informationsblad där det gjordes gällande att taktfast marsch i raka led kunde konstituera hets mot folkgrupp, samt efter polisens märkliga uttalande i Dagens Nyheter om att hets mot folkgrupp är aktuellt först när en nazistisk demonstration ser ut som ”partidagarna i Nürnberg” och att nazisterna i söndags inte ”marscherade med tillräckligt raka led” för att hets mot folkgrupp skulle vara för handen.

Vi finner det därför nödvändigt att upplysa om hur lagen faktiskt ser ut och kan tillämpas. Utifrån detta kan var och en bilda sig en uppfattning om lagen borde ändras eller om ny lagstiftning borde tillkomma.

Vid en bedömning enligt gällande rätt måste man utgå ifrån att svensk rätt inte medger några organisationsförbud i dagsläget. Det finns dock en möjlighet för riksdagen att införa ett sådant med stöd av 2 kap 24 § 2 st. regeringsformen.

Men för närvarande är det inte förbjudet att vara medlem i NMR och det är inte heller förbjudet att vara nazist.

Det är förbjudet att bilda, delta i eller på annat sätt understödja en sammanslutning som ”lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten” (18 kap. 4 § brottsbalken).

Detta saknar dock (omedelbar) relevans för frågan huruvida NMR får demonstrera som de vill den 30 september.

Tidigare föreskrev lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer bötesstraff för bärande av ”uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning”.

Efter att domstolar funnit att lagen uppenbart stred mot grundlagens bestämmelser om yttrandefrihet (se bl.a. RH 1997:47) upphävdes lagen så småningom år 2002. Det finns alltså inte någon reglering enligt vilken politiska uniformer är förbjudna.

Diskussionen om NMR:s demonstrationer har främst handlat om bestämmelsen om hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Brottet består i att någon ”i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Ett ”meddelande” kan exempelvis vara en gest eller en bild. Missaktningen - till exempel att framställa en grupp som brottsbenägen, parasitär, mindervärdig eller sexuellt omoralisk - kan vara indirekt. Det krävs inte att den uttryckligen riktar sig mot en bestämd viss folkgrupp, utan även hyllande uttalanden av typen ”endast vita människor är civiliserade och kan bygga samhällen” kan anses missaktande. Även heterogena grupper som invandrare är därmed skyddade mot hot och missaktning.

I och med att även andra uttalanden än ren hatpropaganda kan betraktas som missaktande, och andra grupper än folkgrupper skyddas, är beteckningen ”hets mot folkgrupp” något oegentlig.

Vissa symboler och gester har ansetts så laddade att de betraktats som missaktande uttalanden. Utvecklingen åt detta håll i rättspraxis förefaller ha börjat omkring år 1996.

En numera ökänd provokatör bar i december 1995 hakkors, "Heil Hitler", SS Totenkopf-symbolen, med mera, som märken på sin så kallade bomberjacka. Hovrätten ansåg att dessa "väl kända symboler för nazismen" uttryckte hot mot och missaktning för "människor tillhörande andra folkgrupper" (se Hovrätten för Övre Norrlands dom 1997-01-28 i mål nr B 118/96, med tingsrättsdom 1996-03-07).

Uppsala tingsrätt fann vid samma tid att den knutna vita handen, den tyska riksörnen, triskelon (det s.k. trebenta hakkorset) m.m. var ägnade att uttrycka förakt för främst icke-nordiska invandrare (se dom 1996-03-08 i mål nr B 516-96, dom nr DB 302).

Frågan om symboler kunde utgöra hets mot folkgrupp togs i oktober 1996 upp i Högsta domstolen. En ung man, som senare fick framträdande positioner i extremnationalistiska organisationer, hade burit märken med solkors, kugghjul och sädesax, en örn med lagerkrans, livets träd och odalruna,

Högsta domstolen fann att en indirekt åsiktsyttring kan vara bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel.

Örnmärket gav en tydlig koppling till Tredje riket, och de övriga märkena kunde "förknippas med symboler använda av nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen".

Vissa symboler som användes under denna tid "får idag anses vara starkt förknippade inte endast med de nämnda rörelserna i och för sig utan i hög grad också med ideerna om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med dessa rörelsers ideologi", angav HD, som exemplifierade med hakkorset och örnmärket.

De övriga symbolerna mannen bar "är närmast ägnade att förstärka det budskap som örnmärket sålunda får anses förmedla".

HD tillade att bärande av märken som "inte ensamma kan anses sprida ett meddelande av angivet slag kan innebära en sådan spridning när de bärs tillsammans med t ex klädsel av viss färg och visst snitt".

HD fann att mannen uttryckt "missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska" och dömde honom därför för hets mot folkgrupp (se NJA 1996 s. 577).

I augusti 1996 höll nynazister en demonstration i Trollhättan till minne av den prominente tyske nazisten Rudolf Hess. Nynazisterna bar enhetlig uniformsklädsel, med hakkors och dödskallemärken på sina mössor. De ropade ”sieg heil” och gjorde så kallad romersk hälsning.

”Sett i sin helhet måste deras agerande anses ge en tydlig koppling till nazismen och till de med nazismen intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda folkgrupper” fann Hovrätten för Västra Sverige. Att demonstrationen hade tillstånd gav varken skäl till straffrihet eller mildrande bedömning (se RH 1997:53).

En man som på valborgsmässoaftonskvällen 1997 bar en röd armbindel med en varghake i Helsingborg tillsammans med bomberjacka och i övrigt svarta kläder, ansågs ha uttryckt missaktning (se RH 1998:77).

I början av 1998 hölls en nynazistisk spelning i Brottby, där hundratals personer greps för bland annat hets mot folkgrupp. Två medlemmar i bandet som spelade - ett amerikanskt skinheadband - dömdes för att ha gjort Hitlerhälsningar och ropat ”sieg heil”.

Svea hovrätt fann att Hitlerhälsningen idag entydigt associeras med nazismen och att bandmedlemmarna genom sina utrop och åtbörder "satt den egna, vita, rasen framför andra raser och således uttryckt missaktning för grupper av personer med anspelning på ras eller hudfärg".

Att polisen trots sin närvaro inte ingrep tidigare kunde inte frita bandmedlemmarna från ansvar (se Svea hovrätts dom 1998-02-17 i mål nr B 239-98).

Sedan 1990-talet har praxis i underrätterna stadgats, och det står idag klart att man i regel döms för hets mot folkgrupp om man utan reservationer hyllar Adolf Hitler eller nationalsocialismen, om man skriker "sieg heil" eller "heil Hitler", om man bär hakkors och om man gör så kallad Hitlerhälsning.

I ett mål från år 2014 uttalade hovrätten att det i sammanhanget ”inte funnits utrymme för att i ironiskt eller satiriskt syfte sprida ett budskap som objektivt sett innebär och för flertalet mottagare också måste ha framstått som en sympatiyttring för nazistiska värderingar” (se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-01-23 i mål nr B 4709-13).

Även andra symboler, som en streckgubbe som kastar en davidsstjärna i en papperskorg, och en Ku Klux Klan-munderad person med en hängsnara, har ansetts missaktande (se bl.a. Gävle tingsrätts dom 2015-06-18 i mål nr B 1629-14 och Göteborgs tingsrätts dom 2015-05-22 i mål nr B 3829-14).

År 2001 fann regeringen att det på grund av praxis om hets mot folkgrupp inte fanns "något behov av ett specifikt förbud mot att bära rasistiska symboler och liknande" (prop. 2001/02:59, s. 19).

Uttalanden ska enligt Högsta domstolen "prövas utifrån det innehåll som de omedelbart förmedlar snarare än utifrån en textkritisk granskning av de exakta ordalagen", det vill säga utifrån hur de som ser eller hör uttalandet måste uppfatta det (se NJA 2005 s. 805).

Justitiekanslern Regner bedömde i början av 1998 en skolkatalog där tre elever höll upp triskelonsymbolen. Han konstaterade att triskelonen påminner om det fyrgrenade hakkorset, men angav att "[s]ymbolen på bilden kan emellertid hos en bredade allmänhet knappast ensam anses ge uttryck för missaktning för en bestämd grupp av personer på sätt som omfattas av brottet hets mot folkgrupp" (se JK:s beslut 1998-02-25, dnr 182-98-30).

Justitiekanslern Lambertz ansåg att publicering på en nynazistisk webbplats av fotografier som visade bland annat fanor med så kallade tyrrunor (som NMR använder) inte var straffbar (se JK:s beslut 2007-10-11, dnr 6166-07-31).

När en man burit en hammare och skära i svart mot vit bakgrund på en röd armbindel (det vill säga samma layout som de nazistiska armbindlarna under 1930- och 1940-talen) ansåg Justitiekanslern inte att armbindeln var straffbar (se JK:s beslut 2013-02-15, dnr 1218-13-30).

Mot bakgrund av praxis kan vi konstatera att det kan utgöra hets mot folkgrupp att bära symboler som allmänt förknippas med tysk nazism och allmänt med rashat och förakt mot utpekade skyddade grupper. En person som bär nazisymboler - även mindre kända sådana - tillsammans med sådan uniform som tveklöst för tankarna till Tredje riket eller till nynazism, kan anses uttrycka missaktning för icke-nordiska folkgrupper.

Däremot bär det för långt att, som polisen i Göteborg, påstå att det skulle vara straffbart i sig att uppträda i uniformerad klädsel som skulle kunna kopplas till nationalsocialistiska demonstrationer, att utöva uniformt uppträdande såsom taktfast marsch med fanor och sköldar, eller använda symboler "som kan uppfattas som ersättningssymboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler".

Vad som skulle vara (eller skulle kunna ”uppfattas som”) en ”ersättningssymbol” är oklart, och det vore inte rättssäkert om någon skulle kunna dömas för att ha använt en symbol som av andra kan uppfattas som en ersättning för en annan symbol. Symboliken, klädseln, åtbörderna etc. måste sammantaget tveklöst ge upphov till sådana associationer till nazistisk rashats- och folkmordspolitik, för att vara straffbara.

Om åskådarna behöver forska om symbolen i fråga för att dess koppling till Tredje riket ska framgå, kan den knappast vara straffbar i och för sig.

Det är inte tillräckligt att det framgår under en demonstration att NMR är just NMR; en sådan rättstillämpning av bestämmelsen om hets mot folkgrupp hade ju i praktiken varit ett organisations- och uniformsförbud.

Vi som skriver denna artikel har sett till att domstolarna bedömt nära 100 uttalanden och ansett att de varit straffbara; de flesta av dessa uttalanden har ansetts utgöra hets mot folkgrupp.

Vi försvarar på intet sätt NMR. Att tillämpa bestämmelsen om hets mot folkgrupp på ett sätt som inte är rättssäkert och som saknar tillräckligt stöd i praxis och i lagens förarbeten, kan skada allmänhetens förtroende för lagstiftningen och rättstillämpningen.

Nazisternas uppfattning, att de utsätts för godtycklig maktutövning och åsiktsförtryck, bör inte ges stöd genom obetänksamma polisiära åtgärder eller oförsiktiga debattinlägg.

Den som vill se ett förbud mot bruk av vissa symboler eller ett förbud mot nazistiska organisationer bör diskutera denna fråga och driva den politiskt, istället för att hävda att allt nazister gör redan är straffbart.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

33 comments

De som förespråkar principiella förbud mot antidemokratiska rörelser bör ha i åtanke att demokratin i sig är inskränkande jämfört med ett statslöst tillstånd. Frihetsinskränkningar bör således ske i så liten utsträckning som möjligt för att demokratins existensberättigande inte ska utmanas. Jag väljer emellertid frihet framför demokrati och diktatur.

Något artikelförfattarna inte tar upp är att även NMR:s symbolspråk kan få en sådan spridning och igenkännande hos allmänheten att det börjar falla in under rekvisiten för hmfg.

Otroligt rörigt. Juridiken drunknar i en flod av små detaljer om vilka färgkombinationer och symboler och uppträdande ska vara tillåtna och vilka inte skall vara tillåtna. Ingen tycks reflektera över varför fenomenet NMR överhuvudtaget existerar. Sverige kallar sig ”demokrati”, vilket betyder ”folkmakt” eller ”folkstyre”, men varken ”folkmakt” eller ”folkstyre” existerar i realiteten utan den verkliga makten är reserverad för en liten härskande ideologisk elit som inte låter sig påverkas. Samma lilla härskande elit styr och driver domstolarna. NMR är snarast ett desperat rop på hjälp. Dessutom skall vi komma ihåg att då NMR säger sig vara Nationalsocialister och gärna klär sig i både uttryck och symbolism från den tyska forna Nationalsocialismen, så är det i verkligheten något av ett eget hopkok. Sverige har lagar som skyddar folkgrupper, men endast vissa folkgrupper. Den svenska folkgrupper är som bekant undantagen i praktiken. Sverige behöver ett nytänkande som skyddar alla mot övergrepp, både grupper och individer, inte bara folkgrupper. Den ökända våldsbejakande extremvänstern har hittills lyckats flyga under radarn, men är ett större hot mot samhället än NMR.

Ta nu en gång för alla och redan till nästa år avsaffa HMF~lagen.USA har ingen sådan lag.Hakkorset ser man ju i varje film och bok om Tredje Riket.Hur kan det ens i sig vara tillåtet att ens förbjuda den

Hakkorset är i denna dag ett heligt religiöst tecken i bland annat Indien och Kina och för buddister och hinduer. Att förbjuda det är samma sak som att förbjuda det kristna korset.

Svastikan,hakkorset är en symbol för solen och inga symboler skall förbjudas i detta landet,Sverige.Det är att gå över gränsen för vad som kan accepteras.Det verkar som Högsta Domstolen trodde att hakkorset var Hitlers uppfinning när dom förbjöd bärandet av den 1996.Högsta Dumstolen,förlåt Domstolen sysslar med trams i det fallet

Symbolen är inte förbjuden i sig. Som påpekas här kan den t.ex. användas i historiska skildringar utan att det är brottsligt. Detsamma torde gälla religiösa sammanhang som inte har något med nazism att göra.

Det finns en uppenbar risk för misstolkning, symboler med en direkt och dominerande koppling till den form av nazism som praktiserades i tyskland på 30- och 40-talet kan man möjligen motivera att förbjuda, men när man börjar yra om andra symboler som på ett eller annat sätt använts av någon nazistisk organisation så finns det inte längre någon koppling till hets mot folkgrupp och därför ingen grund för att förbjuda den.

Att förbjuda alla symboler med någon sorts nationalistisk eller historisk signifikans och som någon gång använts av en nazist är inte rimligt, oavsett om symbolerna används i en nazistisk kontext, då kan man lika gärna förbjuda svenska flaggan på en gång. Det är kanske lockande för en klåfingrig vänsterextremist, som gärna vill attackera både nationstänkande och alla begränsningar av statens frihet att fängsla medborgare när som helst och på vilka grunder som helst, att betrakta dessa som samma sak, men det är de inte.
Om man ska förbjuda symboler så ska det vara enbart de som är tydligt förknippade med nazitysklands förföljelse av bl.a. judar.

Tack! Utmärkt informerande och klargörande artikel!

Det finns MYCKET som lagstiftaren borde ändra i befintlig lagstiftning, men som artikelförfattaren påpekar är det inget som varken poliser eller pöbel bestämmer. Det gör i stället Riksdagen och dit väljer vi representanter vart 4:e år. Dessemellan rättar vi oss efter de lagar som är skrivna och de prejudikat domstolarna bestämmer i sin tillämpning av dessa lagar.

Var befinner sig pöbeln på samhällsstegen i en demokrati?

HMF var ett helvete att förhålla sig till som moderator på flashback (uppvigling och olaga hot finns det däremot en tydlig logik bakom). Dock behövde det göras för att siten skulle överleva.

De flesta andra platser på internet (som modereras av ointresserade och lågavlönade snarare än entusiaster) verkar köra metoden att radera allt som ens närmar sig ämnet, vilket gör att yttrandefriheten i praktiken blir mycket snävare än de legala inskränkningarna.

Är det juridiskt möjligt att bli fälld för hets mot folkgrupp i svensk domstol, då med folkgrupp åsyftas den svenska folkgruppen?

Teoretiskt är det möjligt, lagen undantar inte svenskar från skyddet. JK, som är ensam åklagare i tryckfrihetsmål, har dock uttalat att lagen om HMF inte tillkommit för att skydda svenskar. Det går därför inte att påräkna att JK skulle väcka åtal för hets mot svenskar. Allmän åklagare tar nog JKs yttrande i frågan som en riktlinje. Ingen har någonsin heller åtalats trots ibland flagranta fall av HMF mot svenskar.

@Anders, jur kand 08:27
Tack för ditt svar!

Det är för mig icke förvånande men mycket oroväckande, med tanke på balkaniseringen och den ökande sociala oron i det av det politiska etablissemanget proklamerade multikulturella samhället, att JK i konungariket Sverige har de facto negligerat och/eller diskriminerat folkgruppen svenskarna som skyddsvärda inom ramen för "HMF"-lagen. Likhet inför lagen gäller således inte! Därmed torpederas rättsamhället! Sverige håller på att bli en failed state med nuvarande hållning!

"Tingsrätten hänvisar till uttalanden i förarbeten och slår fast att också svenskar som grupp kan omfattas av hets mot folkgrupp.

Domstolen anser att det inte finns något som tyder på att bestämmelsens tillämpningsområde skulle ha förändrats med tiden.

Tingsrätten gör denna bedömning trots att Justitiekanslern, JK, har konstaterat att den situationen att någon uttrycker kritik mot svenskar inte ska träffas av straffstadgandet. Domstolen skriver att de noterar att Justitieombudsmannen, till skillnad från JK, har bedömt att bestämmelsen visst omfattar svenskar."

http://www.dagensjuridik.se/2015/04/svenskar-omfattas-av-hets-mot-folkgr...

Många ser ett förbud för organisationer som NMR som ett försök att förhindra ett framtida inbördeskrig i vardande.
Jag är inte så säker på att ett inbördeskrig i Sverige kan förhindras genom lagstiftning.

Idag igen,Belinda Olsson på Opilnion live ,samma igår på kulturnyheterna kommer det förbannade utttrcket Hets mot folkgrupp.Sluta

Lagligt eller ej, så bör man ändå betänka att när någon kränker en annan medmänniska fysiskt eller verbalt så är det ett övergrepp. Om NMR, en uppenbart nazistisk organisation, vill sprida sitt budskap på gatorna i Sverige så är det ett övergrepp på andra människor som enligt deras ideologi inte har en plats i vårat samhälle. Huruvida man kan eller bör bli lagförd för detta, är ointressant enligt min mening. Det viktiga är att övriga samhällsmedborgare visar att övergrepp mot andra aldrig kan accepteras. Detta görs bäst genom icke våldsam närvaro på plats där övergreppen sker. Det är inte extremistens våld som förtär och dödar i längden, det är likgiltigheten och tystnaden hos övriga medborgare som låter det ske. Fascism är fascism oavsett vem som utövar den, militant vänster eller nazister, resultatet är det samma. Övergrepp mot mänskligheten. I samma stund vi accepterar fascismen skapar vi vårat eget helvete här på jorden, och där går ingen säker på gatorna. Sedan får juristerna och domstolarna efter bästa förmåga lagföra de som begår övergrepp utifrån befintlig lagstiftning.

Du kan på samma grunder argumentera att varje hinder för NMR att göra som de behagar utgör ett övergrepp mot dem, därför är det lämpligt att avhålla sig från sådana extensiva tolkningar oavsett om det görs i kontext av lag eller samhälle.
Så länge nazisterna inte begår eller direkt uppmuntrar till övergrepp så är det bättre för samhället att låta dem vara och inte bekräfta deras världsbild, detsamma gäller andra extremistiska rörelser. Det bör vara väldigt tydligt att det är lagen som begränsar vad som är tillåtet, inte journalisters uthängningar eller olika militanta aktivisters attacker.
Att försöka förtrycka oliktänkande på det sätt som sker i olika former i sverige idag leder på sikt bara till fler och våldsammare extremistiska organisationer. Om man ska stå upp för något så är det lagen som gränsen för vad som är tillåtet, inte mobbmentaliteten eller politiskt våld från "godkända" ligister.

Så det är de som är mot nazism som är att beskylla för att den visar sig? Om bara fler gjorde ingenting skulle andra världskriget aldrig ha inträffat.

Nej det kan du inte. Detta är samma logik som i att hävda att man inte bör utmäta fängelsestraff för att det är fel att frihetsberöva en människa. Nazister föraktar människor för deras etniska ursprung, genetiska arv, sexuella läggning eller mentala hälsa. De som föraktar nazister gör det för de har denna ideologi. Att påstå att förhindrande av övergrepp är ett övergrepp i sig leder fel. Det är inte handlingen att fördöma och förhindra som är fel i sig själv.

Övergreppet (hetsen) ÄR det publika meddelandet av idéer som tydligt uttalar missaktning för vissa folkgrupper. Att man inte står och läser innantill ur sitt manifest eller partiprogram, utan i stället visar upp en symbol som man själv hävdar står för allt som dessa innehåller bör inte ha någon betydelse.

"ersättningssymbol"? NMR definierar den ju själva som en nazistisk symbol genom att de använder den för att symbolisera sin ideologi vilken enligt egen utsago är nationalsocialism. En ideologi vars fundament är hets mot folkgrupp.

Symbolen är ju långt ifrån det enda som utgör hetsen. Det är ju hela manifestationen i sig. Hur kan det råda någon tvekan om att en publik demonstration av en lära vars budskap är hets mot folkgrupp är just hets mot folkgrupp?

Alltså ... Nazism är per definition hets mot folkgrupp. Det utgör en av grundstenarna för den ideologin. Ska man tillåta människor att offentligt uttrycka nazistiska åsikter, måste man också tillåta offentlig hets mot folkgrupp. Eller i alla fall göra ett undantag för just nazism.

Du är ute och snurrar, det är inte per definition hets mot folkgrupp att uttrycka nazistiska åsikter eller att ansluta sig till en sådan organisation. Nazism liksom andra extrema ideologier består av mer än det som betraktas som olagligt och så länge de avhåller sig från att uttrycka de delar som är olagliga så finns inga (och bör inte heller finnas några) hinder. Du kan inte omtolka lagarna som det passar bara för att du tycker att organisationen eller människorna i den är obehagliga på något sätt.

Att ansluta sig till en nazistisk organisation är och bör inte utgöra hets mot folkgrupp. Inte heller att i ett slutet forum uttrycka hat gentemot människor eftersom det då inte når målgruppen för hatet. Att däremot i ett publikt forum propagera för nazistisk ideologi (genom t.ex. symboler och demonstrationer) utan att tydliggöra att de delar av ideologin som innebär hets mot folkgrupp är undantagna, blir per automatik hets mot folkgrupp. Detta eftersom den lära man förespråkar till stor del bygger på och innehåller tydliga element av hets mot folkgrupp.

Säg att jag skapar en rörelse som grundar sig på att alla fräkniga människor är underlägsna, och med den en symbol som jag själv hävdar representerar denna rörelse och dess tankegods. Om jag ställer mig på stan med ett plakat som visar denna symbol för att medvetet propagera för rörelsens idéer så är det per automatik hets mot gruppen fräkniga människor oavsett hur många andra tankar eller idéer som finns i rörelsens ideologi.

All annan tolkning är bristfällig.

Således, så kan alltså NMR anmäla AFA och andra vänsterextremister för hets mot folkgrupp, om de ombildar sig som en religion, med troende medlemmar? Det skulle ju faktisk inkludera en väldigt stor andel av svensk media också, samt ett stort antal politiker.
Gränsen är ju hårfin mellan trosbekännelse till en religion och partipolitisk sympati till den grad höger- och vänsterextremister sympatiserar med sina partier/föreningar.

Man kan enkelt göra ett undantag i lagen som tillåter publikt uttryck av missaktning gentemot läror eller delar av läror för att de utgör hets mot folkgrupp. Det finns ingen motsägelse i det. Nazister missaktar inte människor för att de missaktar, utan för att de har ett visst genetiskt arv.

Eftersom "Hets mot folkgrupp" med nuvarande lydelse inte särskiljer etniska folkgrupper (t.ex. Afrikaner) och trosbekännare (t.ex. Kristna) eller en blandning därav (t.ex. Judar), så förstår jag faktiskt inte varför Islam inte är förbjuden redan - om det nu är så lätt att göra undantag i lagen.
Följande citat (ett av många) ur koranen hetsar ju definitivt mot kristna (och alla andra, som inte bekänt sin muslimska tro):
"[9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade"

Kan du förklara hur det kommer sig?

Skillnaden är hur fundamental missaktningen mot vissa folkgrupper är för ideologin. Nazism är inte längre nazism om den inte finns med i tankegodset. Det finns inga kända eller ens möjliga tolkningar av nazism som inte grundar sig på hets mot folkgrupper. Av islam finns det säkerligen tolkningar som gör det, och då bör dömas därefter vid offentligt framförande, men även sådana som inte gör det. Det är ideologin hos meddelandets avsändare som är det viktiga. Den ideologi man själv hävdar att eventuella symboler, vid t.ex. demonstrationer, representerar. Det är dock inte enbart det som sägs vid demonstrationstillfället som utgör ideologin, utan det får man gå till andra källor för att utreda. Manifest, partiprogram, uttalanden i olika offentliga sammanhang där man representerar rörelsen etc etc.

Vad är tankegods?

Är det inte bättre om du säger nationalsocialism och strävar efter en akademisk nivå på ditt skrivande? Tar gärna del av hur "nazister" hetsar mot olika folkgrupper genom att bära plakat längs med en snitslad bana. Det är yttrandefrihet du verkar vilja inskränka. Det här är ju en löjlig diskussion. Judiska församlingen var aldrig i närheten av de demonstrerade, och om den så vore vad skulle ha hänt? Även minoriteter måste väl kunna anpassa sig till värdlandet och acceptera att vi har yttrandefrihet här? När det begås riktiga brott, våld, hot, skadegörelse mm är läge att ingripa. Inte att någon viftar med en fana med en pil på.

"Tar gärna del av hur "nazister" hetsar mot olika folkgrupper genom att bära plakat längs med en snitslad bana."

Jo, eftersom lagen gör gällande att brottet hets mot folkgrupp består i att någon:

”i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Symbolerna och demonstrationen i sig är att betrakta som "annat meddelande". Detta "sprids" eftersom man riktar sig till allmänheten. Meddelandet som sprids är missaktning mot vissa folkgrupper. Svårare än så är det inte.

Lagen om hets mot folkgrupp utgör en begränsning av yttrandefriheten. Det finns fler sådana lagar.

För övrigt, så är det ju en väldig tur för kommunister att "oliktänkande" inte inkluderas i "Hets av folkgrupp". Det är ju just "oliktänkande", som kommunister konstant hetsar emot och historiskt har massmördat i större skala än förintelselägren under nazismen.

"Det är inte tillräckligt att det framgår under en demonstration att NMR är just NMR; en sådan rättstillämpning av bestämmelsen om hets mot folkgrupp hade ju i praktiken varit ett organisations- och uniformsförbud."

Det betyder alltså att man genom demonstrativt uppvisande av symboler alltid har rätt att offentligt meddela alla former av missaktning för folkgrupper, så länge man utgör en uniformerad organisation. Uniformen och det organiserade hatet skyddar alltså mot åtal. Är det så man ska tolka er Johan Nordqvist och Robin Enander?