Skip to content

Databaser med integritetskänsliga uppgifter kan komma att förbjudas - förslag om grundlagsändring

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Regeringen föreslår ändringar av medie-grundlagarna. Bland annat kan sökbara databaser med integritetskänsliga uppgifter komma att förbjudas. Ändringarna ska spegla digitaliseringen av samhället.

 

Regeringen har i dagarna beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i mediegrundlagarna.

Mediegrundlagarna består av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – lagar som i dagsläget framförallt är anpassade för traditionell media så som tidningar, tv och radio. 

Då digitaliseringen av samhället möjliggjort för en snabb och effektiv spridning av vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter, anser regeringen att grundlagarna bättre behöver ta hänsyn till de nya förhållandena.

Sökbara databaser kan komma att förbjudas
Till exempel sprids det i dagsläget särskilt integritetskänsliga personuppgifter genom publicering på webbplatser som åtnjuter grundlagsskydd, något som gör att det är svårt att få bort känsliga uppgifter efter att de publicerats.

Detta vill regeringen nu ändra på genom att förbjuda offentliggörande av vissa uppgifter under särskilda förhållanden.

Det är framförallt offentliggörande av uppgifter om enskilda personer som handlar om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning som regeringen vill förbjuda under vissa förhållanden. 

Som en förutsättning för att förbudet ska gälla har regeringen föreslagit att uppgifterna tillgängliggörs på ett sätt som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks.

Det kan till exempel vara webbplatser där man kan få fram integritetskänsliga uppgifter om enskilda personer genom att slå på namn eller personnummer i sökbara databaser.

Förhoppningen är därmed att förbudet kommer att ta sikte på webbplatser som utgör ett hot mot enskilda personer och att ändringarna inte kommer att påverka journalisters verksamhet eller publiceringar.

Nya regler för ansvariga utgivare
Regeringen vill även att lagrådet tar ställning till hur ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet bättre ska kunna regleras.

I dagsläget ansvarar ansvariga utgivare för allt material som finns på till exempel en tidnings webbplats, ett material som i flera fall kan vara oöverskådligt då det är väldigt omfattande.

Regeringen föreslår därför att ansvariga utgivare ges en möjlighet att undgå straff- och skadeståndsrättsligt ansvar för innehåll på nätet. 

Undantaget föreslås gälla om materialet tas bort inom två veckor efter en delgivning om stämning eller en underrättelse om att innehållet kan utgöra yttrandefrihetsbrott.

Ansvarsbegränsning föreslås gälla för material som har funnits på den aktuella webbplatsen i mer än ett år.

E-böcker
Förutom nya regler för sökbara databaser och ansvariga utgivare föreslår regeringen bland annat att:

1.   Att reglerna för bland annat e-böcker och ljudböcker ändras så att författaren för den tryckta boken under vissa förutsättningar även ansvarar för den digitala versionen.

2.   Att det blir möjligt att lämna internationellt rättsligt bistånd i straff- och civilrättsliga ärenden, under förutsättning att sådant bistånd inte står i strid med svenska allmänna rättsprinciper på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

3.   Att samma krav som ställs på att tillgängliggöra program i tv för personer med funktionsnedsättning också ställs på den som tillhandahåller beställ-tv.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt