Skip to content

"JK ryter till rejält mot Skatteverkets forna ledning - visar att hon inte är någon vanlig papperstiger"

KRÖNIKA - av Nils Funcke, VD för Utgivarna och yttrandefrihetsexpert

 

SVT:s Uppdrag Granskning (UG) lade pussel med telefonloggar och avslöjade vänskapskorruption inom Skatteverket. Överdirektören Helena Dyrssen slutade på verket och generaldirektören Ingemar Hansson kom lindrigt undan genom att regeringen tog in honom i regeringskansliet.

Först nu när JK granskat fallet blir det tydligt hur allvarligt deras agerande har varit och att de borde ha anmälts till Statens Ansvarsnämnd. Med JK:s yttrande får reportrarna på UG ett erkännande och Myndighetssverige en tankeställare.

När UG granskade vilka svenskar som tagit hem besparingar för beskattning i Sverige ömsade Dyrssen och Hansson skinn. De övergav rollen som oförvitliga myndighetsföreträdare i allmänhetens tjänst för vänskapen med en av de granskade, Frank Belfrage.

Principen för likabehandling byttes mot särbehandling när Dyrssen försökte varna Belfrage att reportrarna intresserade sig för hans självrättelse. Hansson agerande inte trots att han hade möjlighet att avstyra uppringningen. Han har i UG förklarat att han borde avstyrt men JK:s utredning indikerar att han aktivt bidrog till samtalet till Belfrage.

Reportaget i UG höll på att desarmeras. Skatteverket valde att tillsatta en egen utredning istället för att göra en anmälan till JO eller JK. Eftersom utredningen skulle göras med stöd av en annan myndighets internrevision, Trafikverkets, gavs utredningen ett skimmer av oberoende.

Men när reportrarna begärde ut utredningen blev det nej. Nu var det inte en längre en oberoende utredning utan en intern. Först efter domstolsbeslut lämnades utredningen ut.

Ärendet hamnade hos Riksdagens Justitieombudsmän (JO) som valde att inte vidta någon åtgärd utan konstaterade att utredningen kritiserat Hansson/Dyrssen.

Därmed skulle hela historien kunnat falla i glömska om det inte varit för justitiekansler Anna Skarhed.

JK visade att den vanliga beskrivningen av våra tillsynsmyndigheter som papperstigrar som lite lojt morrar men behåller klorna indragna i tassen ibland kan ryta till.

Exemplet åskådliggör när de olika statsmakterna inte samverkar men väl länkar in i varandra. Flera utredningar, bland annat Statskontoret, visar att myndigheternas interna kontrollfunktioner och tillsynsmyndigheterna bara upptäcker en mindre andel av det maktmissbruk som kommer i dagern. Merparten står medierna och anställda visselblåsare för.

Ska den fjärde statsmakten funktion upprätthållas måste tillsynsmyndigheterna fånga upp och driva avslöjanden som UG:s om Skatteverket till i vart fall en stark markering.

I fallet Dyrssen/Hansson skräder inte JK, Anna Skarhed, orden. Även om de bägge lämnat Skatteverket kan deras handlade inte kan passera opåtalat.

Det inträffade väcker enligt JK principiella frågor hur en myndighet bör agera när det uppdagas att den högsta ledningen begår brott eller agerar i strid med gällande regelverk. Första klon river Helena Dyrssen.

Dyrssen har förklarat att hon försökte kontakta sin gamla kollega Frank Belfrage - inte för att varna honom utan för att informera honom att handlingar om hans självrättelse begärts ut.

Nonsens! Samtalet skulle aldrig ha ringts om inte Dyrssen hade varit bekant med Belfrage. Övriga 85 personer som UG begärde ut handlingarna om fick aldrig någon påringning.

Det ”väcker misstanke om att vänner och bekanta till Skatteverkets ledning särbehandlas” enligt JK och Dyrssen har handlat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9§ regeringsformen.”

Andra klon gör en djup reva i Ingemar Hansson renome. Hansson kritiseras för att han agerat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen. Han har skadat såväl de anställdas som allmänhetens förtroende för myndigheten.

Men JK nöjer sig inte med det. Den skenbart oberoende utredningen med bistånd av Trafikverket får underkänt. Den ger en ofullständig bild av det som skett enligt JK och att Skatteverket vägrade lämna ut utredningen är ”klart olämpligt” enligt JK. Det var först när UG överklagande till domstol som utredningen blev offentlig.

Enligt JK är det unikt att en myndighet anlitar en annan myndighets internrevision. Den självklara och naturliga åtgärden borde ha varit att verket anmält sig själv till ett tillsynsorganen, till exempel Statens Ansvarsnämnd, JK eller JO.

Att Hansson i egenskap av generaldirektör övervägde att göra en anmälan men avstod eftersom han bedömde att Dyrssens försök att nå Belfrage inte var ”tillräckligt allvarligt” innebär att han också värderade sin egen roll och agerande.

JK väljer trots den omfattande kritiken att inte anmäla Hansson och Dyrssen till ansvarsnämnden. Nämnden har befogenhet att besluta om disciplinära åtgärder som till exempel löneavdrag för den statstjänsteman som brustit i omdöme eller agerande.

Svenska myndigheter har ett högt förtroende bland allmänheten. Vi litar på att deras ledstjärna är likabehandling, saklighet och opartiskhet. Allmänheten har också ett relativt stort förtroende för mediernas förmåga att avslöja oegentligheter.

JK beslut är en signal till myndigheterna och en uppmuntran och uppmaning till journalistiken att granska.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Det är utan tvekan ett hälsotecken att JK i detta ärende så tydligt tar bladet från munnen. Här rör det sig ju om uppenbara överträdelser av bl a RF. Saken blir knappast bättre av att SKVs f d överdirektör är jurist och bör som sådan ha kunskap och omdöme nog för att visa gott föredöme i sin tjänsteutövning. Gäller självklart även f d GDn. Saklighet och opartiskhet, oväld är grundläggande villkor för all offentlig handläggning/förvaltning i syfte att säkra allmänhetens förtroende för myndigheter och förvaltningar.
Sverige har - vid en sammantagen bedömning - sjunkit ett snäpp i Transparency Internationals senaste statistik över världens minst korrumperade länder. Det är beklagligt och givetvis fel riktning.

Transparency International är korrumperade. Råkommunisten Mårten Schultz railroadar frågor enligt enligt politiskt tycke genom deras interna processer.

Jag varnade redan 2011 för Ingmar Hansson (samt Annika Stenberg och Sara Beckman) och deras brist för respekt för statsjänstemannen och myndighetsutövning. När man systematiskt uppmanar skattehandläggare att inte läsa samt slänga handlingar som medborgare skickar in I samband med den årliga taxeringen "då det tar för lång tid". Samt att skattehandläggarna skulle besluta om skatt och skattetillägg såsom om medborgarna aldrig kommit in med dessa handlingar "då de är fördumma för att någonsin kunna förstå en skattehandläggares beslut" och "det spelar ingen roll vilken skatt medborgare betalar".
För att inte tala om brsiten på internkontroll när Sara Beckman var under utredning för tjänstefel så bjöds hon in I internutredningsgruppen och fick vara med beslutsgruppen som tillsammans fick fatta beslut om vilken konsekvens hennes övertramp skulle få. Lustiga är ju att JK eller polisen, inte ens då det fanns bandinspelningar samt sparade emailkonversationer om ovanstående, var intresserade av att ta in dem och ingen utredning startades.
Nej förtroende för myndighetssverige är sedan länge förlorat...

" JK väljer trots den omfattande kritiken att inte anmäla Hansson och Dyrssen till ansvarsnämnden"

" JK beslut är en signal till myndigheterna och en uppmuntran och uppmaning till journalistiken "

Bra att det lyft fram i ljuset vad JK gör och just säger och till vem.

Funcke tycks tro att Ingemar Hansson har lämnat Skatteverket, men han är kvar "tills vidare". Nästan ett halvår efter det att Magdalena Andersson sparkade honom.