Skip to content

Kvinna förlorar i HD - inte olagligt använda henne i kampanj om könsjukdomar

Foto: Paul Sancya/AP/TT

När kvinnan för fem år sedan godkände att ett fotografi av henne fick användas av Umeå kommun var hon inte beredd på att hon skulle komma att synas i kampanjer om sexuell läggning och könssjukdomar. Hon stämde kommunen - och har nu förlorat i Högsta domstolen.

 

Kvinnan deltog sommaren 2008, när hon var 17 år, i ett projekt där hon följde en fotograf i arbetet. Fotografen tog under denna period en bild av kvinnan som senare såldes tillsammans med andra bilder till Umeå kommun för användning i sammanlagt sex år.

Samtycke till publicering
Enligt avtalen hade fotografen fått samtycke till publicering av de fotograferade personerna.

Bilden på kvinnan användes under 2013 i kommunens annonsering om det kommande kulturhuvudstadsåret. Det handlade bland annat om affischer på bussbaksidor, digitala posters vid motorvägen, annonsering i sju olika tidningar och användning i informationsmaterial.

Utöver ren reklam för kulturhuvudstadsåret har bilden också använts i andra sammanhang - till exempel med texter som ”Är du osäker på din sexuella läggning?” och ”Har du testat dig?”.

Skapat lidande
Kvinnan stämde kommunen och krävde 50 000 kronor i skadestånd för olovligt nyttjande enligt den så kallade namn- och bildlagen - alltså den lag som kräver medgivande innan en identifierbar person används i reklam.

Kvinnan har inte krävt någon ersättning för själva utnyttjandet av bilden men anser att användningen har skett i marknadsföringssyfte utan hennes samtycke - och att hon därför har rätt till skadestånd för det lidande som publiceringen har skapat.

När kvinnan fotograferades gick hon med på att kommunen skulle få använda bilden på nätet vid information om sin fritidsverksamhet. Kvinnan säger dock att hon inte har godkänt den omfattande användning som kommit till stånd fem år senare.

Bilden togs bort
Kommunen, å sin sida, anser att man har agerat i god tro eftersom det var fotografen som skulle hämta samtycke från de fotograferade personerna.

Bilden togs dessutom bort så fort kommunen fick veta att det inte fanns något samtycke, enligt kommunen.

Umeå tingsrätt beslutade, med parternas samtycke, att fallet skulle bli föremål för ett så kallat hissavgörande - att målet vilandeförklaras i avvaktan på att Högsta domstolen prövat frågan direkt .

Kommunen - en näringsidkare?
HD beslutade att pröva om kommunen i egenskap av näringsidkare ska anses ha använt bilden på kvinnan vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan "nyttighet" - någonting som är ett krav för att den så kallade namn- och bildlagen ska vara tillämplig.

Högsta domstolen slår nu fast att kommunen inte har agerat som näringsidkare när man har använt bilden på det sätt som förutsätts i lagen om namn och bild i reklam.

En verksamhet måste i och för sig inte drivas i vinstsyfte för att utövaren ska anses som näringsidkare, enligt HD. Det måste dock göras en övergripande bedömning där man ska väga in att lagen om namn och bild i reklam är utformad för att inte komma i konflikt med grundlagsskyddet för yttrandefriheten och därför bara gäller kommersiell reklam.

Affärsmässiga inslag begränsade
HD väger också in faktorer som konkurrens med enskilda näringsidkare, om verksamheten är obligatorisk och finansieras med offentliga medel och hur stort det affärsmässiga inslaget i verksamheten är.

I det aktuella fallet måste de affärsmässiga inslagen enligt HD anses "begränsade" och verksamheten har inte heller bedrivits i konkurrens med privata aktörer eller syftat till att ge kommunen intäkter.

HD anser därför inte att det framstår som naturligt att betrakta projektet med kulturhuvudstadsåret som en näringsverksamhet. Användningen av bilden inom ramen för projektet kan inte heller anses ha syftat till att främja avsättning varor, tjänster eller nyttigheter vilket alltså krävs för att uppfylla marknadsföringsdefinitionen i lagen om namn och bild i reklam.

Information om könssjukdomar
HD anser inte heller att lagens bestämmelser har satts åt sidan genom att kommunen har använt bilden i samband med information om bland annat sexuellt överförbara sjukdomar.

HD konstaterar därför att kommunen inte har använt bilden som näringsidkare vid marknadsföring i lagens mening.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt