Skip to content

Föräldrar förlorar i domstol - "fastighetsgåva" till barn måste beskattas

När föräldrarna skänkte fastigheten till sina barn övertog barnen föräldrarnas lån. Eftersom lånen var för stora i förhållande till fastighetens taxeringsvärde ansåg Skatteverket att det inte handlade om en gåva utan ett köp. Föräldrarna kapitalvinstbeskattades därför. Föräldrarna har nu förlorat i kammarrätten.

 

Mannen och kvinnan hade överlåtit en fastighet till sina barn som gåva. Enligt Skatteverket handlade det dock inte om någon gåva eftersom man inom familjen hade gjort upp att barnen skulle ta över föräldrarnas lån på knappt 230 000 kronor.

Skatteverket menade att överlåtelsen därför skulle kapitalbetraktas som ett köp. De 230 000 kronorna översteg fastighetens taxeringsvärde och föräldrarna skulle därför beskattas utifrån detta.

"Felaktigt klassificerad"
Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg där de hävdade att fastigheten hade klassificerats felaktigt vid taxeringen och att intilliggande fastigheter hade ett högre värde.

Taxeringsvärdet uppgick i själva verket till mer än det dubbla värdet av 230 000 kronorna och överlåtelsen skulle därför betraktas som gåva, enligt dem.

Förvaltningsrätten konstaterade att den så kallade huvudsaklighetsprincipen innebär att en transaktion antingen är ett köp eller en gåva och att det som är avgörande vid "blandade transaktioner" är relationen mellan å ena sidan taxeringsvärdet och å andra sidan storleken på till exempel övertagna skulder.

Taxeringsvärdet avgörande
Om de övertagna skulderna överstiger taxeringsvärdet anses hela överlåtelsen vara ett köp, annars är det en gåva.

Förvaltningsrätten slog också fast att det är det taxeringesvärde som fanns vid överlåtelsen som är avgörande.

När det gällde påståendet om att grannfastigheterna hade ett betydligt högre taxeringsvärde pekade förvaltningsrätten på att den överlåtna fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, att ingenting tyder på att den har bildats för byggnadsändamål och att giltigt bygglov saknades.

Skatteverket vann
Förvaltningsrätten underströk att det därför var naturligt att grannfastigheterna värderades högre eftersom de har byggrätt. Dessutom hade fastighetens klassificering inte ändrats när det gällde fastighetstaxeringen och det hade inte visats att det faktiska marknadsvärdet var högre.

Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

Kammarrätten i Göteborg gör nu samma bedömning som Förvaltningsrätten och avslår, utan närmare motivering, föräldrarnas överklagande. 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt