Skip to content

Föräldrar förlorar i domstol - "fastighetsgåva" till barn måste beskattas

När föräldrarna skänkte fastigheten till sina barn övertog barnen föräldrarnas lån. Eftersom lånen var för stora i förhållande till fastighetens taxeringsvärde ansåg Skatteverket att det inte handlade om en gåva utan ett köp. Föräldrarna kapitalvinstbeskattades därför. Föräldrarna har nu förlorat i kammarrätten.

 

Mannen och kvinnan hade överlåtit en fastighet till sina barn som gåva. Enligt Skatteverket handlade det dock inte om någon gåva eftersom man inom familjen hade gjort upp att barnen skulle ta över föräldrarnas lån på knappt 230 000 kronor.

Skatteverket menade att överlåtelsen därför skulle kapitalbetraktas som ett köp. De 230 000 kronorna översteg fastighetens taxeringsvärde och föräldrarna skulle därför beskattas utifrån detta.

"Felaktigt klassificerad"
Skatteverkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg där de hävdade att fastigheten hade klassificerats felaktigt vid taxeringen och att intilliggande fastigheter hade ett högre värde.

Taxeringsvärdet uppgick i själva verket till mer än det dubbla värdet av 230 000 kronorna och överlåtelsen skulle därför betraktas som gåva, enligt dem.

Förvaltningsrätten konstaterade att den så kallade huvudsaklighetsprincipen innebär att en transaktion antingen är ett köp eller en gåva och att det som är avgörande vid "blandade transaktioner" är relationen mellan å ena sidan taxeringsvärdet och å andra sidan storleken på till exempel övertagna skulder.

Taxeringsvärdet avgörande
Om de övertagna skulderna överstiger taxeringsvärdet anses hela överlåtelsen vara ett köp, annars är det en gåva.

Förvaltningsrätten slog också fast att det är det taxeringesvärde som fanns vid överlåtelsen som är avgörande.

När det gällde påståendet om att grannfastigheterna hade ett betydligt högre taxeringsvärde pekade förvaltningsrätten på att den överlåtna fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, att ingenting tyder på att den har bildats för byggnadsändamål och att giltigt bygglov saknades.

Skatteverket vann
Förvaltningsrätten underströk att det därför var naturligt att grannfastigheterna värderades högre eftersom de har byggrätt. Dessutom hade fastighetens klassificering inte ändrats när det gällde fastighetstaxeringen och det hade inte visats att det faktiska marknadsvärdet var högre.

Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

Kammarrätten i Göteborg gör nu samma bedömning som Förvaltningsrätten och avslår, utan närmare motivering, föräldrarnas överklagande. 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

vill minnas att vi lärde oss i juristutbildningen att gåvoavsikten bedömdes från marknadsvärdet utom såvitt avser stämpelskatten, där taxvärdet är avgörande. Brast det här i bevisningen om marknadsvärdet eller är verkligen taxvärdet avgörande för gåvobedömningen? Tax v ska väl vara 75% av marknadsvärdet?

Nej, ni lärde er att vid inkomstbeskattningen är det taxeringsvärdet som avgör, det fastställda - inte det uppskattade.

Men hade föräldrarna skänkt 230 000 kr hade det varit skattefritt...

Eller 2,3 miljoner.
Vad vill man uppnå? Beskatta pensionärer mer?

Hur mycket har H&M grundare skänkt sina barn skattefritt?

Nästa gång skriv inkl. lösöre, så brukas det göra när man vill sänka fastighetsvärde.

Förskotta arv kanske?

Jo, men de skänkte ju inte 230 000 kr,eller hur? Barnen fick ju ta över deras skulder. De hade dåliga rådgivare hur som helst.

Kärnan i problemet är just precis att det inte handlar om en gåva, motprestationen från "gåvotagaren" dvs övertagandet av lånet överstiger värdet av gåvan. Givaren gör alltså en vinst på att "ge bort" fastigheten och det är just vinsten som beskattas, inte gåvan i sig.

Om föräldrarna nu verkligen behövde bli av med lånet så skulle barnen ha löst detta innan överlåtelsen, och sedan när det är klart har det fått fastigheten, det hade ju varit en enkel lösning på problemet...

Micke, första ledet är rätt, men ditt alternativ kan mycket väl ses kopplade transaktioner och ändå innebära beskattning. Ömsesidiga gåvor = byte = avyttring.

Hur menar du nu? Jag får ge dig 100 000 kr skattefritt men du får inte ge mig nåt skattefritt? Eller det måste förflyta viss tid emellan?

Låt säga att du är fattig, jag hjälper dig. Kort därefter vinner du på triss och återbördar vänligheten när min värmeanläggning hastigt gick sönder. Då heter det avyttring?
Beror detta på specifika handläggares tolkning ?

Jaa, lite beror det på hur SKV eller domstol tolkar omständigheterna. Visst är det så att gåvor är skattefria, och att det går att ge gåvor till varandra. Men bedömningen måste göras om det verkligen är gåva. Låt oss säga att jag ger dig min bostadsrätt, och samma dag eller lite senare ger du mig min. Vi är inte närstående till varandra. Här skulle man kunna hävda att ingen av transaktionerna är gåvor eftersom de inte har gjorts för att berika den andre. Omständigheterna talar för att de vi kallar gåvor är beroende av varandra, och därför att anse som byte. Det senare ses skattemässigt som försäljningar. För att det ska bli beskattning krävs förstås att det är tillgångar som beskattas vid försäljning. Så kontanter går alltid bra att skänka kors och tvärs (såvida de inte kan kopplas till motprestationer i form av arbete t.ex.

Ok, då förstår jag. Någon ska berikas och det ska framgå tydligt.

Finns det då möjlighet för dessa föräldrar att ångra gåvan och göra om den så som den var tänkt ? Hur hårt bedöms sådana här mål, om det nu inte är olagligt att först lösa lån därefter ge bort fastighet. Det är detta man undrar, är skatteverket då drivande på att försvåra vad som egentligen var tänkt. Att alla skulle gynnas av affären.

Mats, det är riktigt, men i princip kan man inte i det här läget komma runt problemet med beskattning om förutsättningarna är att barnen ska överta fastigheten och föräldrarna vara skuldfria, de hade fått nöja sig med att försvåra bevisläget för skattmasen... Men visst, det är korrekt att slutresultatet av min "lösning" hade kunnat bli densamma om än svårare att hitta.

För övrigt har jag aldrig förstått fastighetsskatter.
Finns det hyreslägenheter till alla så man slipper straffbeskattas för att man hjälper till att lösa bostadsbristen?
Varför ska man straffas för att man sparar ihop till en bostad istället för att spela bort hela sin lön?