Skip to content

Abortvägrande barnmorskan förlorar i AD - blev inte diskriminerad av arbetsgivaren

Barnmorskan Ellinor Grimmark förlorar i Arbetsdomstolen - hon blev inte diskriminerad av arbetsgivaren. Foto: Fredrik Persson/TT och Claudio Bresciani/TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekades anställning eftersom hon vägrar utföra aborter till följd av sin kristina tro, utsattes inte för diskri-minering. Det slog Arbetsdomstolen fast idag och gick därmed på samma linje som tingsrätten.

 

Ellinor Grimmark begärde ersättning av Region Jönköpings län för att hon hade nekats flera anställningar som barnmorska eftersom hon inte hade fått betalt för att färdigutbilda sig till barnmorska och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden.

Tingsrätten avslog hennes krav och nu gör Arbetsdomstolen detsamma genom att fastställa tingsrättens dom.

Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden.

Det som återstått att bedöma är tre anställningar som barnmorskan inte har fått sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att arbeta med aborter.

Arbetsdomstolen kommer fram till:

  • att Ellinor Grimmarks vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening
  • att det inte går att särskilja Ellinor Grimmarks religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varvid båda ska prövas samtidigt
  • att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av Ellinor Grimmarks rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen
  • att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen
  • att det ska göras en prövning av om regionens, alltså arbetsgivarens, handlande har utgjort brott mot diskrimineringslagen
  • att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte har varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda Ellinor Grimmark arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte var villig att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna
  • att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen har haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna - inklusive arbete med aborter
  • att det inte skett någon kränkning av Ellinor Grimmark åsikts- och yttrandefrihet.


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

102 comments

Nu har vi ett fall med en musiker, som anser att "mollspel" påverkar hans privata sfär på sådant sätt att det anses strida mot konventionen och artikel 6.
Ngn intresserad ;-)

Domen var väntad. Av de civilrättsliga reglerna följer att man har en arbetsplikt och en lojalitetsplikt till sin arbetsgivare. När man vänder sig till en vårdinrättning så ska man vara tillförsäkrad en god vård. Om man har arbetstagare inom vården som avböjer arbetsuppgifter eller som trixar med det ena och det andra så höjer man riskerna inom vården, där man måste minimera riskerna med alla medel. Det är särskilt viktigt att man inom vården har klara och tydliga regler för vad som gäller. Annars riskerar man patientsäkerheten.

Det går att lösa utan att det går ut över patientsäkerheten men det kostar mer pengar. Det här är en arbetsrättslig fråga, inte en fråga om sjukvård. Tyvärr finns diverse uttallanden i förarbetena till abortlagen om att arbetstagare som inte vill delta i sådana arbetsuppgifter givetvis ska slippa. Det var dumt att man i de förarbetena gav sig in på det arbetsrättsliga området och skapade förvirring. Nu blir det lite ordning i alla fall förhoppningsvis.

Enligt förarbetena till abortlagen (och andra lagar) så är inte abort vård och arbetstagare har samvetsfrihet angående om de vill delta i abort eller inte. Samma sak gäller t.ex. könsstympning av pojkar och sterilisering. Senast lagstiftaren fastslog att det gällde var 2012.
Dessutom är samvetsfrihet en demokratisk och mänsklig rättighet.

Att svenska domstolar skiter i juridiken är dock inte oväntat.
Att det skulle vara klara och tydliga regler när domstolar dömer efter mediaupprördhet istället för efter rätten är ju helt fel.

Abort regleras i såväl den övergripande hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och abortlagen. Det är således frågan om vård i lagens mening.

Prop 2000/01:81 s. 34

"Det finns också andra ingrepp, t.ex. abort eller sterilisering, som inte per definition är hälso- och sjukvård, men för vilka det föreskrivs att ingreppet skall ske inom hälso- och sjukvården. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter om personal av etiska skäl inte skall behöva medverka mot sin vilja. Det ankommer då ändå på sjukvårdshuvudmännen att se till att ingreppet blir utfört inom hälso- och sjukvården"

Sluta med den där pöbeljuridiken och lär dig.

Igen, lagen om omskärelse av pojkar är ingen reglering av om abort är hälso- och sjukvård. Det är naturligtvis förvirrande att de skriver så i propositionen men det ändrar inte hälso- och sjukvårdslagen.

Det står samma sak i en stor mängd lagar, och samma sak i den tidigare sjukvårdslagen och patientvårdslagen.

Vilken reglering i nya hälso- och sjukvårdslagen säger att abort är vård?
(Det omnämns i all annan lagstiftning som "övrig medicinsk behandling")

Som jag sagt står det i författningskommentaren till 1 § 1980 års HSL som hänvisas till i nuvarande HSL:s förarbeten.

Det stämmer inte som du säger att det skulle ha stått samma sak i många låtar. Det är i förarbetena detta står och det har inte gjorts några regler om det.

Vad man gjorde med förra HSL var att flytta över ansvaret för aborter till landstingen, inte att definiera om begreppet vård.
Prop 1981/82:94 s. 40:
"Den verksamhet som bedrivs inom den allmänna hälso- och sjukvården med stöd av abort- och steriliseringslagarna omfattas i dag inte av landstingskommunernas ansvar enligt sjukvårdslagen, utan utgör ett frivilligt åtagande från huvudmännens sida. Att ombesörja abort och sterilisering bör ingå i landstingskommunernas ansvar enligt den nya ramlagen"
(Under diskussionen om vad som ingår i begreppen)

Däremot så ingår abort i begreppet "hälso- och sjukvård"
Prop 1981/82 s. 111
"Anledning saknas därför att här mera utförligt behandla innebörden av begreppet. I 3 § första stycket sjukvårdslagen definieras den sjukvård som det åligger landstingskommunerna att ombesörja. Sjukvården anges där omfatta såväl öppen som sluten vård för sjukdom, skada, kroppsfel och barnsbörd. Den nya lagen avser inte att göra någon materiell ändring av innebörden i den del av hälso- och sjukvården som alltjämt kommer att kunna avgränsas som mer renodlad sjukvård. Åtgärder med anledning av kroppsfel och barnsbörd innefattas i begreppet hälso- och sjukvård trots att de inte uttryckligen nämns i den föreslagna lagen. Detsamma gäller åtgärder i samband med abort och sterilisering"

Där ingår också t.ex. sjukvårdstransporter m.m.

Könsstympning av pojkar ingår där också.
Är din uppfattning att samvetsfrihet inte gäller heller för steriliseringar och könsstympning?

Jag håller inte med om din bedömning av vad som gjordes i förra HSL. Det står ju rakt ut att abort omfattas av hälso- och sjukvårdsbegreppet.

Jag har inte kollat på andra arbetsuppgifter. Jag förstår inte vilket stöd du har för påståendet att könsstympning av pojkar skulle vara hälso- och sjukvård enligt HSL.

Det står också rakt ut att "hälso- och sjukvård" är ett bredare begrepp än sjukvård.

Men varför tycker du att förarbetena har giltighet i det fallet men inte de övriga?

För att de säger hur en faktisk bestämmelse i den lag som de är förarbete till ska tolkas.

Det gör det inte alls. Det säger allmänt vilken verksamhet som regleras i lagen.
Det finns sedan inget i lagen eller förarbetet som talar emot de andra förarbetena.

Men din tolkning är alltså att all vårdpersonal som slipper delta i könsstympningar av pojkar på grund av samvetsfriheten ska få sparken?

I 1 § gamla HSL finns en definition av hälso- och sjukvård. I förarbetena står att denna definition ska tolkas som att den inbegriper åtgärder vid abort. I nya HSL:s förarbeten hänvisas till detta.

Det finns alltså en bestämmelse i lagen och förarbetena säger hur den ska tolkas. Ditt försök att påstå motsatsen är jättekonstigt.

Sen finns hälso- och sjukvårdsbegreppet i en del andra lagar också och har inte precis samma betydelse som i hälso- och sjukvårdslagen. Det gäller t.ex. patientsäkerhetslagen och patientdatalagen. Det betyder inte att hälso- och sjukvårdsbegreppet i hälso- och sjukvårdslagen ändras.

Att det sedan skrivs i förbifarten i propositionen till lagen om omskärelse av pojkar (en lag som inte ens har en legaldefinitino av hälso- och sjukvårdsbegreppet) att abort inte per definition är hälso- och sjukvård ändrar inte heller vad som är hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vad gäller könsstympning av pojkar är det som jag förstår det inte hälso- och sjukvård enligt HSL och ingår inte i vad landstingen måste erbjuda. Om den frågan kom upp i ett liknande fall skulle det alltså finnas en avgörande skillnad vid en eventuell bedömning om det vore en godtagbar inskränkning av samvetsfriheten att kräva att en potentiell arbetstagare skulle delta i sådana arbetsuppgifter.

Abort är hälso- och sjukvård
Så här står det i förarbetena till den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (som det hänvisas till i förarbetena till den nuvarande lagen), i författningskommentaren till 1 § (Prop. 1981/82:97 s. 111). "Åtgärder med anledning av kroppsfel och barnsbörd innefattas i begreppet hälso- och sjukvård trots att de inte uttryckligen nämns i den föreslagna lagen. Detsamma gäller åtgärder i samband med abort och sterilisering."

Abortlagen är inte arbetsrätt
Vilka regler i abortlagen vill du tolka med hjälp av de aktuella förarbetsuttalandena? Abortlagen behandlar inte vem (vilken arbetstagare) som ska göra jobbet i hälso- och sjukvården (förutom att vissa arbetsuppgifter kräver läkare).

Det är arbetsrätt, diskriminering och mänskliga rättigheter som det aktuella avgörandet handlar om.

Anders. Bra skrift. Exakt så är det.

”Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att … och man bör, som departementschefen framhåller, inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”

Nu är det lagen som gäller som rättskälla och där ingår abort i hälso- och sjukvården. Sedan har du dagens dom. Du har alltså två till förarbetena överordnade rättskällor.

Vilken lag?

Svensk lag! Alltså inte t.ex. norsk lag m.m. Ikväll verkar du vara i toppform Musse!

Vilken regel i svensk lag?
När nu lagstiftaren gång på gång uttalar sin vilja och du hävdar att den viljan inte spelar någon roll på grund av att det ska finnas någon lagregel som säger annorlunda; då får du väl klämma fram med den lagregeln.

Hälso- och sjukvårdslagen och abortlagen. Läs tidigare kommentarer.

Vilka paragrafer?

Du får läsa själv! Lycka till med inläsningen!

Jo jag gjorde det tidigare.
Det var så jag fick kunskap om lagarnas innehåll.
Testa det själv nästagång istället för att hitta på.

Det är ju du som leker hittepåleken! Det är därför de andra kommentatorerna blir så upprörda på dig och vill stänga av dig från forumet.

Berätta vilket lagrum du menar övertrumfar förarbetsuttalandena då.

De finns i SFS, men du får titta själv. Att leta själv och sortera i rättskällorna blir en pedagogisk del av övningen och lärandet. Lycka till!

Vilka lagar? Läs AD:s dom.

Diskrimineringslagen, europakonventionen, praxis om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, abortlagen och myndighetsföreskrifter om landstingens skyldighet att erbjuda abortvård. De två första är det centrala i det här målet, resten är mer tolkningsbakgrunden.

Uttalandena I förarbetena till abortlagen har kanske någon liten betydelse på marginalen. Mer än så kan det knappast bli för förarbeten som inte leder till någon regel.

Förarbeten går före praxis.
Att det inte blev någon regel vid något av de många uttalandena är ju förklarat i uttalandena, för att det redan är reglerat.

Nej, rättspraxis går före förarbeten. Allt som står i förarbetena utgör inte heller en gällande rättskälla för den delen. Det gäller således att läsa och tolka förarbetena på rätt sätt.

Du har ju inte ens läst lagen.

Din uppfattning om olika rättskällors dignitet stämmer inte med domstolarnas. Dessutom pratar vi om förarbeten till abortlagen och vissa andra lagar på hälso- och sjukvårdens område som inte lett till några regler på arbetsrättens, diskrimineringsrättens eller arbetsrättens områden. De är marginella rättskällor i frågor av det slag som var aktuella i rättsfallet med barnmorskan. Som vi kan konstatera delade inte DO, tingsrätten eller AD din bedömning av förarbetenas (till abortlagen) betydelse. Du kan ju framhärda i din hållning men det är uppenbart att de rättsvårdande instanserna inte delar din bedömning.

Rätten till abort i abortlagen har inte heller lett till några regler på de områdena. Så med din tolkning skulle det då inte gå att basera ett arbetsrättligt eller diskrimineringsrättsligt beslut på rätten till abort.

Avgörandet är inte baserat på rätten till abort. Den rätten hade viss betydelse för bedömningen om det var en godtagbar inskränkning av religions- och samvetsfriheten att landstinget har det aktuella kravet.

Nu spårar du ur totalt i ditt resonemang.

Allvar? Finns inget sätt att ens ta förarbete gällande abortlag. Det har resan gåtts igenom och förkastats.
Man har verkligen tagit hänsyn till lagen. Abortlagen är stiftad främst utifrån kvinna som är gravid och vill avsluta graviditet. Det står till och med i 4pargrafen att om kvinna vägras underställs det socialstyrelsen.
Att "barnmorskan" inte velat göra abort har i genuint med det som lagen var avsedd för. Horribelt!

Bättre att läsa lite mer juridik, förstå sammanhangen och förstå i stället för att framstå som möjlig bibel sagoläsare och okunnig om rättssystemet. Väntar bara på svar att, jag är jurist/advokat... Allt för att motbevisa det uppenbara. Ignorant,,,

Bilmekanikern:
"Jag älskar Volvo och anser att den är den enda bilen i hela världen som är värd att kallas bil så därför reparerar-servar jag endast detta bilmärke. Övriga bilmärken är varianter på den rätta sanningen och därför ej trovärdiga.
Min arbetsgivare kräver dock att jag ska följa hans anställningsvillkor, vilket är att jag ska ta åt mig alla fall av service oavsett bilmärke annars hotar han med avsked.
Jag kommer därför att anmäla honom till AD och ev.DO för kränkande av mina mänskliga rättigheter att inneha vilken tro jag vill. VOLVO är min stora tro och den viker jag inte ifrån.

Lagar och konventioner ska följas och nära alla övriga EU stater och Europarådets medlemsstater, inkluderande Norge och Danmark, har följt en generell samvetsklausul/ reglering om samvetsfrihet för sjukvårdspersonal rätt till att inte medverka i aborter.

Att ge lagstadgad vård och samtidigt bevilja samvetsfrihet, är en lagstadgad rättighet och dessutom är det läkare som utför aborter och sedan abortlagens tillkom har flera sjukhus i Sverige gett enskilda läkare och barnmorskor samvetsfrihet.

I detta ärende är barnmorskan utbildad i allt avseende en kvinnas födsel, inkluderande rädda modern och barnets liv och vill inte medverka till att släcka ett barns liv, vilket är en samvetsfråga med bäring i Sverige Lagar och EU konventioner och

Barnmorska Ellinor Grimmark och ett antal andra barnmorskor är utbildade i att rädda liv, vars samvete utgör beslut att inte medverka i att döda ett ofött barns liv, bör jämföras med i senaste tjugo år dödshjälp-debatter i Sverige och läkare som också är utbildade i att rädda liv, vägrar medverka till dödshjälp.

I lagar och konventioner stiftade rättigheter avser så ock barnmorskor och läkare vars uppgift är att rädda liv och inte medverka i att släcka vuxna eller ofödda barns liv.
Mvh.

Väldigt svamligt inlägg. Vilka lagar och andra rättsakter är det du menar? AD prövade just detta och kom fram att det inte var diskriminering eller kränkning av barnmorskans rättigheter. Om du ska framföra en motstående åsikt kan du väl åtminstone precisera den något?

En stor skillnad mot dödshjälp är att det är olagligt i Sverige vilket abort alltså inte är.

Barnmorskor är för övrigt också utbildade om abort och preventivmedel och dylikt.

Det framgår klart och tydligt av förarbetena till abortlagen att samvetsfriheten inte får hindra tillgången till abort, utan att det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns personal till det.

Abortlagens förarbeten innehåller en del uttalanden som inte rör abortlagen, det stämmer. Som jag sa betyder inte det att landstingen har en skyldighet att ordna så att barnmorskor får jobba hos dem utan att medverka vid aborter (vilket ju AD också kommit fram till). Det stämmer att landstingen måste se till att det finns tillgång till abortvård.

”Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att … och man bör, som departementschefen framhåller, inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”

Det samma gäller t.ex. könsstympning av pojkar och sterilisering.

Är det från utskottsbetänkande om abortlagen? Det tillför mycket lite när de inte gör några regler om det.

Landsting, regioner och andra arbetsgivare är inte styrda av riksdagens uttalanden.

Det är från propositionen till abortlagen.
Att de inte gör någon lagregel om det beror på att samvetsfriheten redan är lagreglerad.

Menar du genom europakonventionen, som AD just prövat. Den hjälpte alltså inte och var väl för övrigt inte svensk lag när abortlagen kom till?

Både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter var ratificerade.

Alltså inte lag.

Alltså konventioner som styr lagtolkningen.

Vilken lag ska tolkas med hjälp av dem? Rimligen diskrimineringslagen.

Alla lagar ska tolkas konventionskonformt.

Om de har något med den aktuella konvention att göra i det aktuella fallet.

Det är bara då lagen kan strida mot dem.

Könsstympning av pojkar är lagligt i Sverige, tycker du inte att vårdpersonal ska ha samvetsfrihet angående det?

Läste en intressant kommentar någonannans på nätet idag:
Vad händer den dag dödshjälp blir legaliserat i detta land och endast får utföras av läkare? Måste då alla läkare av arbetsrättsliga skäl ställa upp och delta i aktiv dödshjälp?

Ja alla måste medverka för det kommer ingå i läkarrollen

Nej, precis som med abort, sterilisering och könsstympning kommer de få välja.

Du kan väl sluta låtsas och erkänna att du tillhör de religiösa grupper som inte vill fatta att det är en del av rollen att genomföra abort och annat som, för dig, är tämligen otänkbart. Att en person har rätten att bestämma vad som är rätt för den utan att hycklare som ska leva efter älska din nästa ska säga de äger rätten att döma andra.
Intressant om det införs rätt att transplantera huvuden...:)

Jag är ateist. Men det är helt ointressant vad jag har för personliga åsikter när det gäller lagens innehåll.

Sedan 2,5 år tillbaka arbetar kvinnan på förlossning/BB i Norge.
I Norge har man en helt annan och mer pragmatisk syn. Där är det viktigare att förlossningsvården fungerar än att hänga upp sig på småsaker, och det uppnår man genom att använda all personal som finns.

Resursåtgången för aborter på BB/förlossningsklinik är extremt liten i förhållande till resursåtgången för födslar.
Därför kan samvetsbetänkligheter i sig, hos någon av personalen, aldrig ge problem.

I Norge är de förvånade: ”-Vad sysslar ni med? Ni har ju brist på barnmorskor i Sverige!”

I Sverige är det nu näst intill katastrof på många BB/Neonatalavdelningar pga personabrist.
Nya dyra Karolinska har bara 50%!!! av platserna ( salarna ) på BB/Neonatalen belagda, inte för att det saknas nyfödda barn, utan för att det saknas personal.
Problemet gäller inte bara Karolinska. T.ex så har personer som skall föda i Uppsala flugits till Finland.

Att mot bakgrund av situationen inom BB/ förlossningsvården, inte använda sig av en person som kan arbeta till 100% med förlossningar, är inte resurseffektivt.. Det är resursslöseri och medför de facto ökad risk för skador hos barn och mammor.

Det stora problemet som borde diskuteras är inte kvinnans samvetsbetänkligheter.
Om svenska BB med förlossningsvård hade fungerat lika bra som i Norge och hade haft samma resurser och övergripande syn, så hade detta med samvetsbetänkligheter varit ett icke-problem.

Hon kan gärna få stanna i Norge. Denna cirkus syftar endast till att ifrågasätta aborträtten vilket också stöds av det faktum att hon finansieras av amerikanska abortmotståndare. I Italien har de också samvetsfrihet och där finns så få barnmorskor som utför aborter att kvinnor de facto inte har tillgång till fri abort trots att de har den rätten enligt lag. Sverige är ett sekulärt land och väljer du ett statligt arbete så har du att utföra de arbetsuppgifter som du är ålagd att utföra. Vill du inte göra det bör du söka ett annat arbete. Problem solved.

Dina polisstatsåsikter har inte med sekulärt samhälle att göra, även teokratiska diktaturer använder samma resonemang.

Jag förespråkar ingen polisstat. Jag förespråkar att vi ska tillse att alla har tillgång till de rättigheter de har enligt lag. Religion är inget staten ska ta hänsyn till då vi lever i ett sekulärt samhälle.

Dessutom så är du Musse en sådan som är inne i alla kommentarsfält som berör kvinnor och deras rättigheter på något vis. Du tror alltid att alla våldtäktsoffer ljuger tex. Du är ett typexempel på en man som hatar kvinnor. Din åsikt i detta fallet är totalt ointressant.

@Musse, Ojojoj. Ska du av alla försöka läxa upp någon rörande rimligt språkbruk? Låt nu de vuxna diskutera föra en saklig debatt...

Du får försöka läsa en gång till.
Jag har inte försökt läxa upp någon rörande rimligt språkbruk.

Musse är djupt kunnig och överkurs beläst, innan han hjälpande giver olika" politiska kontext inläggare" sitt tydliga genmäle svar.

Visst har detta väldigt mycket med sekularism att göra. Det är en religiös övertygelse som styr henne, att inte medverka till aborter. Inte humanism. Hon vill i sin världsbild inte medverka till att döda ofödda liv, hon anser att livet startar vid befruktningsögonblicket, att bara Gud får råda över liv och död osv. Hela hennes agerande är bara en pamflett i en kamp för att förbjuda aborter, som i Polen mfl länder. Ett sådant land vill jag inte leva i, även om det smärtar att behöva avstå från en utbildningsinvestering vi har tagit på oss. Även jag tycker därför att det är utmärkt att hon stannar kvar i Norge, där dom kanske har en mer gammaltestamentisk syn på t ex aborter.

Också jurist. Ja för så tolkar jag också avgörandet att religionsfriheten är smal och sekulariserad. Den hänför sig mer till en tankefrihet och ett utövande i det privata för sig själv. Där också så som religionsfrihetens absoluta rättighetskaraktär ser ut i regeringsformen. När man går till arbetet så utför man det arbete, som ingår i anställningsförhållandet. Det är vägvisande att domen gäller kristendomen. Men givetvis gäller detta lika för alla religioner. Alltså inget mixtrande på arbetstid med olika störande moment och utstyrslar m.m. Göra bara jobbet som ingår i anställningsavtalet guds skull. Domen ligger också i tiden för det moderna samhället 2017 och är ett uttryck för det nya funktionella samhället efter den 7 april.

Alltså. Enkelt utryckt. Man går inte till arbetet för att utöva sin religion. Till arbetet går man för att arbeta. Detta är helt logiskt.

Jo, hon jobbar i Norge och där de accepterar att hon inte vill medverka till aborter. De får ta någon annan personal. Frågan här är om hon har rätt till ersättning från den svenska arbetsgivaren.

Och där är svaret NEJ. Hon har inte rätt att sätta sina egna intressen framför samhällets i frågan gällande aborter. Om arbetsgivaren säger att alla barnmorskor skall kunna medverka vid aborter så är det arbetsgivaren som bestämmer. Inte den enskilde arbetstagaren. Och framförallt - Hon har inte blivit krängt eller begränsad i sin rätt att tycka eller tänka och därmed har rätt till ersättning. Hon får helt enkelt leta efter en arbetsgivare som godkänner hennes åsikter.

Om vi skalar upp detta så kan hälften av barnmorskorna på en förlossningsklinik helt plötsligt inte utföra aborter och arbetsgivaren måste kanske anpassa/dubbelbemanna sina rutiner för enskilda individers intressen/övertygelser. Och då blir det ändå en ökad belastning på våra vårdinrättningar. Eller hur?

Så om arbetsgivaren lägger till sexuella tjänster som ett krav så måste arbetstagarna utföra dem eller sluta?

Nej så kan det inte bli. Arbetsgivaren ska se till att abortverksamheten fungerar. Om en så stor del av personalen har samvetsskäl att inte medverka att det inte går att lösa organisatoriskt så uppstår ju rätt att säga upp eller vägra anställa de med samvetskval.
Det framgår ju av förarbetena.
Så var det t.ex. med det tidigare fallet där barnmorskan sökte arbete på en mödravårdscentral där man inte i förväg vet om de som kommer dit kommer ha behov av råd om abort eller ej. Det är därför organisationen valde att driva ett nytt fall.

"Lägger till"? Här pratar vi om en kvinna som fått sin utbildning betald av den tänkta arbetsgivaren och om arbetsuppgifter som ingått sedan långt innan hon utbildades, men som hon därefter vägrat utföra. Knappast en relevant jämförelse alltså! Men du är uppenbarligen anhängare av "organisationen" som du skriver "valde att driva ett nytt fall." För det är just det detta handlar om - en organisation som vill inskränka vår rätt till abort och som bara använder denna kvinna som redskap för sitt korståg!

Nej. Hon hade redan arbetet och fick sparken efter att hon yttrat sig i media om samvetsfrihet.
Hon hade inga arbetsuppgifter som stred mot hennes samvete, arbetsgivaren lade till dem efter att ha fått kännedom om att hon inte ville utföra dem.

Nej jag är uppenbart motståndare till organisationen.
Men till skillnad från fascister som du så tycker jag att det är viktigt med en rättsstat.

Nej, det stämmer inte.

Hon hade jobb som sjuksköterska. Sen sökte jobb olika jobb som barnmorska där de omstridda arbetsuppgifterna skulle ingå och fick den inte de jobben.

Varför rapporterar inte DJ om det andra aktuella barnmorskefallet som är mycket mer intressant än detta? Nämligen den friande domen i Attunda tingsrätt i fråga om vållamde till annans död.

Skriv gärna mer om det fallet eller lägg länk!
Fast felbehandling handlade inte om vägrande vårdpersonal. Inte att däringa det du tar upp det tar väl tid att få hellörade idioter och respektera andra, vända andra kinden till och sluta utöva förtryck mot kvinnor!!! Det är vad det är! Oavsett vad är det kvinnor som får ta smällen. Tänk på det.

Instämmer med Gusten och Musse. Det finns inga motstridiga konflikter . Vi kan inte påtvinga vissa yrkesgrupp vissa åsikter.
Är själv för fri abort men andra måste ju inte tycka som jag. Det är rent av bra med olika åsikter i de allra flesta frågor. För den delen finns det väl redan abortmotståndare som idag arbetar som barnmorskor. Ska de nu sägas upp?

Jag tror hon vinner i Europadomstolen.

De får vara mot abort men det är en acceptabel inskränkning i deras religions- och samvetsfrihet att en potentiell arbetsgivare som vill anställa någon för att jobba med bl.a. abort kan avstå från att anställa dem om de säger att de inte tänker utföra sådana arbetsuppgifter. Ungefär det sa AD om du inte orkar läsa domen.

Jag tycker inte det. Särskilda läkare borde utföra aborter. Inte barnmorskor.

Man räddar barn som ibland är yngre än foster som aborteras av särskilda skäl. Klart det påverkar de som gör allt för att rädda dessa förtidigt födda barn.
De blir ledsna och berörda. Varför är det så svårt att förstå?

Riktigt dumt bestämt att just barnmorskor ska var de som tvunget utför aborter. Vem kom på det? Borde vara lätt att ändra på och till gagn för alla.

Hur trevligt är det att tvingas utföra en abort av någon som själv är emot det? Är det vad kvinnor behöver just där och då?

Finns väl många läkare som brinner för kvinnors rätt till fri abort och som därför blir duktigare på vad de gör. På alla plan.

Jag tycker barnmorskor ska syssla med graviditeter och förlossningar främst.

Har vi inte råd med denna förändring 2017?

Aborter kan utföras med de som har särskild kompetens för det. Det behöver inte ingå i barnmorskor utbildningen.

Det är bra att möjlighet till abort finns men ärlig talat tror jag det berör många kvinnor mycket mer än vad som kommer fram. Kvinnor går helt ensamma och bär på detta hela livet.

Kanske är det rent av viktigare än vi förstår att abort tillhandahålls av särskilda läkare dit kvinnor kan vända sig även efter utförd abort. Barnmorskor är nog inte de man helst vänder sig till. Man respekterar väl att de främst arbetar med förlossningar.

Jag kan förstå kvinnans argumentation. Varför är det så fult att göra undantag för vissa? Vi är alla olika. Låt det vara en vinst istället. Ett tolerantare samhälle vinner alla på. Här fanns klara gränser för vilka arbetsuppgifter kvinnan bad att få slippa i sin tjänst. Hon hade kunnat anställas så. Jag tycker verkligen det och ser inget hot i det. Jag vet hur viktigt fri abort är för många och känner mig därför trygg i det. Vi ska mötas - inte slåss i onödan. Hittar man en lösningar är det vinst för alla.

Dina personliga åsikter helt utan juridiskt resonemang och byggda på okunskap tillför inget. Du måste inte skriva allt du tycker.

Kan du något om vem som har vilken kompetens i sjukvården och om hur man organiserar den på ett bra sätt? Barnmorskor jobbar med detta för att de har den kompetens som är aktuell. Läkare deltar också i arbetet men de kan inte göra allt i sjukvården.

Jag tycker du borde syssla med att utbilda dig men ingen kommer att se till det eller göra en lag om det bara för att jag tycker det.

Jag talar om människor och deras känslor.

Du tycks tro att regler ska styra människor istället för tvärtom.
Människor borde styra regler.

Du vill bända människor att passa in i fyrkantiga regler när jag vill att regler utgår från människors behov. Det är en juridisk fråga även om du är för fyrkantig att se det.

Din uppfattning är ingen sanning.

Det innebär inga juridiska problem att organisera personal för förlossning och abort i två separata grupper som arbetar brevid varann.

Det räcker med att dela upp personal. Istället för att alla barnmorskor utför abort kan exempelvis 30% specialiseras för detta. Då lyfts aborter från 70 % och ger fulltid för de som arbetar med just aborter. Svårare är det inte. Jag ser vinster med ett sådant system. Du ser bara problem. Förändring verkar vara hot för dig innan du ens försökt se att förändring faktiskt också kan betyda positiv utveckling. Att man når längre.

Detta fall kan leda till en sådan utveckling. Vilket gör att synpunkter styr juridik. Ändrar också juridikens utgångspunkt.

Ska vi ta de rent praktiska spörsmålen, som du är inne på, så låter det vackert att kunna dela upp arbetsuppgifter mellan sig. Jag vet inte vad du jobbar med, men tyvärr är det en utopi i dagens arbetsliv, i synnerhet vad gäller vård och omsorg.

Om vi först ser till den privata sektorn - ponera att jag säger till en möjlig arbetsgivare att jag av religiösa skäl anser att juridik bör utövas ideellt för att Jesus drev ut månglarna ur templet - vilken byrå anställer mig? Jag tänker inte registrera tid, lämna in kostnadsräkningar, osv. Möjligen kan jag ha en assistent som gör det medan jag klädsamt tittar bort. Att utöver mig ha en extra person som gör arbetet jag inte vill befatta mig med innebär en merkostnad för arbetsgivaren avseende lön, skatt och arbetsgivaravgifter som denne kanske inte har resurser eller är beredd att ta.

Ser vi då sedan till offentlig verksamhet, och då i synnerhet vården, har de en ytterst ansträngd budget. Jag vet inte var du bor, men eftersom vi nu är inne på personligt tyckande och erfarenheter, kan jag ta en egen och väldigt aktuell sådan: där jag bor (f. ö. en central del av landet och inte alls ett ställe där kvinnor behöver åka 20 mil till BB) finns en enda akutoperationssal. Jag blev hastigt sjuk för ett par veckor sedan, men blev nedprioriterad på operationslistan och fick i stället för ett snabbt rutiningrepp en veckas sjukhusvistelse och nu två ytterligare veckors sjukskrivning med antibiotika och starka smärtstillande varannan timme. Helt förståeligt, med tanke på att trafikolyckor och liknande naturligtvis måste få förtur. Men under tiden kan inte jag jobba och jag kommer att behöva göra den operationen senare och krångligare. En högre kostnad för samhället och extra besvär för mig.

För att hinna utföra en abort inom 12-veckorsmarginalen (räkna dessutom bort tiden innan patienten inser att hon är gravid) måste det finnas personal till hands inom rimlig tid och som du säkert förstår finns det sällan ekonomi nog att ha tillräckligt med personal anställd för att dela uppgifter 70/30 i många landsting. Därför är mina känslor i frågan noll och inga sympatier med rättshaverister som fått en gratis utbildning och därefter bara vill utföra det jobb som passar dem i ett landsting som jag misstänker är minst lika underfinansierat och lågbemannat som mitt.

Jag tar frågan på lite större allvar än ni. Er utgångspunkt är hur det är inte hur det också kan vara.

Utbildning för barnmorskor kan utvecklas åt tre håll.

1. De som både utför aborter och förlossningar
2 De som enbart sysslar med förlossning /graviditet.

3. De som sysslar med abort prentivmedel

De handlar alltså inte om att inte utföra sin arbetsuppgifter - det handlar om att specialisera arbetsuppgifter i större utsträckning.

Snickare kan lägga golv. Ändå finns särskilda golvläggare.

Alla poliser har polisutbildning i botten men vissa sysslar med ekobrott andra med barnpornografi brott.

Det råder ingen konflikt för att inte alla poliser sysslar med alla brott. Istället uppnås bättre resultat.

Så kan även vara fallet med barnmorskor.

Jag ventilerar bara hur jag ser på fallet. Jag säger inte att jag har rätt. Men jag kan förstå barnmorskans resonemang bättre än de som kände sig hotade av hennes motvilja till att utföra abort som del av hennes yrke.

Föreställ dig hur det skulle vara om polisen tvingade vissa poliser att arbeta med barnpornografibrott mot deras vilja.

Tror du verkligen polisen jobbar så? Det tror inte jag. Man är nog mycket noga med vem man anser som lämplig för specifika arbeten. Det är att vara rädd om sin personal. Se sin personal också som människor - individer vars personlighet, erfarenhet och åsikter gör dem mer eller mindre lämpliga för olika arbetsuppgifter. En bra chef känner sin personal och vet vilka krav som ska gälla för var och en.

Detta har inget med syn på regler att göra.

Problemet är att du bara sprutar ur dig åsikter men du kan inget om hälso- och sjukvård, juridik eller eller hur man organiserar arbete på ett bra och effektivt sätt. Barnmorska är en sortd specialisering. Det är en vidareutbildning från sjuksköterska. Det finns 21 olika legitimationsyrken i hälso- och sjukvården och vissa av dem har formella specialiteter.

Det vore inte olagligt att ge kvinnan en anställning med anpassade arbetsuppgifter så att hon blev nöjd. Det skulle dock försvåra för landstinget att organisera sin verksamhet effektivt och ge bästa möjliga vård för skattekronorna. Det säger de själva i alla fall, men det kanske är för att de inte har anlitat dig som organisationskonsult så att du kan lära dem hur enkelt det är att lösa detta. Du kom på det direkt här i kommentarsfältet.

Pip. Poliser kan mycket väl arbeta med de olika och skiftar arbetsuppgifter, som du talar om. Ett anställningsavtal är relativt omfattande, vilket t.ex. framgår av rättspraxis angående omplaceringar, som sker inom ramen för ett anställningsavtal.

Vilket kvalificerat tramsmål. Det är självklart att hon skulle förlora.

Om man söker jobb som åklagare måste man ägna sig åt att utreda och lagföra brott. Alla brott. Man kan inte avstå tex därför att man tycker att trafikförseelser är för små att hålla på med, eller för att man inte trivs att arbeta med relationsvåld. Men man kan välja att inte arbeta som åklagare.

Det är helt orimligt att ha "samvetsfrihet" och säga att det strider mot EKMR är bara okunnigt. Rent av pinsamt.

Det är ju en stor skillnad i det att samvetsfriheten när det gäller abort, sterilisering och könsstympning är reglerad. Vårdpersonal har dessutom en ed om att aldrig skada vilket är anledningen till att de ska få välja bort sådana arbetsuppgifter.

Men, vad skulle det vara för konstigt med om en åklagare som hade svårt med att t.ex. titta på barnporr skulle få slippa de arbetsuppgifterna om det fungerade organisatoriskt?

Att hon skulle förlora i svensk domstol var ju ganska självklart, de vågar ju inte gå emot media.

Om någon skulle läsa detta så stämmer det inte som Musse säger att det är reglerat. Det finns förstås EKMR och diskrimineringslagen men ingen särskild reglering för hälso- och sjukvården.

Det som finns är förarbetsuttalanden som inte lett till några regler. Det är ingen reglering. Det är löst tyckande från regeringen. Jag antar att de kan ha skrivit som de gjorde för att slippa ta debatten när reglerna beslutades.

Om du var jurist så skulle du veta att förarbetsuttalanden är en rättskälla i Sverige. Eftersom vi är en folkrepublik så är det lagstiftarens vilja man söker när man tolkar lagen, och framgår den inte av lagtexten så finns den i förarbetena.

Vilken debatt skulle de ha fått ta 2012 när de senast godkände samvetsfriheten för vårdpersonal?