Skip to content

"Risk för kaotisk situation" - Lagrådet sågar lagförslaget om nyanlända och gymnasium

Foto: Susanna Persson Öste/TT

Nyanlända ungdomar ska uppmuntras att gå på svenskt gymnasium och då kunna få förlängt uppehållstillstånd. Nu underkänner dock Lagrådet regeringens planer. Lagförslaget kan skapa en "kaotisk situation" och det är "komplext", "märkligt" och "godtyckligt". 

 

I samband med att den så kallade tillfälliga lagen infördes - som bland annat begränsar möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd för flytkingar och skyddbehövande - aviserade regeringen att man också skulle ta fram ett lagförslag om att förlängt uppehållstillstånd kan beviljas till ungdomar som studerar på gymnasiet och sköter sina studier.

"Mycket komplex reglering"
I den remiss som regeringen nu har lämnat till Lagrådet lämnas förslag på lagändringar som ska uppmuntra ungdomar som nyligen kommit till Sverige att studera på gymnasiet utifrån detta.

Ungdomar som omfattas av den tillfälliga lagen ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

Men juristerna i Lagrådet konstaterar nu att det är fråga om en "mycket komplex reglering" som riskerar att bli "svårtillgänglig" och öka pressen på Migrationsverket och andra myndigheter.

Lagrådet skriver:

"Det kommer också att ligga flera kontrollfunktioner på Migrationsverket, t.ex. om studierna bedrivits aktivt, att den sökande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet, m.m. Det kommer sannolikt att krävas kompletteringar i många ärenden, vilket också förlänger handläggningstiden. Det kan befaras att en kaotisk situation kommer att uppstå som innebär osäkerhet för en utsatt grupp."

"Något märkligt"
Lagrådet anser också att lagförslaget innehåller "godtycklighet" och ifrågasätter det logiska med de valda tidsramarna.

Lagrådet skriver:

"Det påpekas också i propositionen till den tillfälliga lagen att regeringen, när lagen varit i kraft i två år - den 19 juli 2018 - kommer att bedöma behovet av att lagen gäller även under det sista året av giltighetstiden. Det är då något märkligt att det nu läggs fram lagförslag som ska börja gälla den 20 juli 2019."

Lagrådet pekar på att många remissinstanser som är "förtrogna" med den här typen av lagstiftning redan har kritiserat förslaget och varnat för att de föreslagna ändringarna är "svårtillgängliga och kan leda till tillämpningssvårigheter och påverka rättssäkerheten".

"Mycket olyckligt"
Bland dessa remissinstanser ingår Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsverket och Sveriges advokatsamfund.  

Kammarrätten i Stockholm - dit Migrationsöverdomstolen hör - har till exmpel kallat förslaget för "mycket olyckligt" och avstyrkt det helt och hållet.

Man har bland annat vänt sig mot att det framstår som att skyddsskäl i vissa fall ska ersättas av att ungdomarna studerar.

.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt