Skip to content

Inte alls "uppenbart" att asylsökande är vuxna - JO "mycket tveksam" till majoriteten av fallen

Foto: Marcus Ericsson/TT

Ärenden där Migrationsverket anser att det är "uppenbart" att den asylsökande är över 18 år hanteras på ett "mycket tveksamt" sätt. Det anser JO som slår fast att Migrationsverkets hantering i de flesta ärenden som har granskats i själv verket kan ifrågasättas.


Justitieombudsmannen Cecilia Renfors har genomfört en inspektion hos Migrationsverket region Syd. En del av inspektionen har gått ut på att granska hur Migrationsverket hanetara ärenden där det anses "uppenbart" att personen är över 18 år.

Migrationsverket ska i normalfallet ta beslut om den asylsökandes ålder först vid det slutliga beslutet i asylärendet. Men om det är "uppenbart" att den sökande är över 18 år kan det finnas skäl att ta ställning till åldern redan vid ansökningstillfället.

Uppenbara fall beskrivs av Migrationsverket som fall där ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där det alltså över huvud taget inte finns något utrymme att göra någon annan bedömning”.

Utan utredning
JO konstaterar att man i det flesta ärenden som har granskats kan ifrågasätta om det verkligen har funnits förutsättningar att skriva upp åldern utan närmare utredning.

”Överlag saknades någon närmare motivering och åldersfrågan hanterades i den fortsatta handläggningen i de flesta fall som utagerad. I det slutliga beslutet hänvisades i många fall bara tillbaka till den inledande bedömningen. Någon motivering av åldersbedömningen gavs alltså inte heller i det slutliga beslutet.”

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors skriver:

”Jag är mycket tveksam till det sätt som åldersfrågan har hanterats på i dessa fall och ifrågasätter starkt om Migrationsverkets riktlinjer (SR 35/2015) om vad som utgör uppenbara fall har följts i dessa ärenden.”

Sökande sist att veta
JO är även kritiskt till det att den asylsökande många gånger är den sista som får ta del av asylbeslutet. 
Migrationsverket underrättar sökanden om beslutet genom att kalla personen till ett underrättelsesamtal. Men dessförinnan har beslutet skickats till det offentliga biträdet och i flera fall också den aktuella socialnämnden.

Enligt JO:s inspektion framgick det att den sökande i många fall redan kände till innehållet i beslutet före samtalet med Migrationsverket. I några fall framgick att det var personal vid det hem där sökanden bodde som informerat om beslutet.

”Jag är tveksam till en ordning som innebär att den som berörs mest av beslutet, nämligenden sökande själv, är den sista som får del av det. Jag vill också erinra om att det är den myndighet som meddelar ett beslut som har ansvar för att underrätta den som beslutet berör.”

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Sedan 2010 då jag blev familjehem, fram till idag, så har jag inte sett ett endaste barn bland dem som kallas benämns ensamkommande barn. Visst kan dessa finnas men jag som jobbat med detta under 7 år har aldrig sett något. Jo, jag har flera egna barn att jämföra med.

Jag arbetar som SvAlärare för ensamkommande i grundskolan. I dagsläget har 3 av dem skrivits upp till 18 år, enbart grundat på avsaknad av åldersdokumentation. Både jag och mina kollegor blev chockade, arga och upprörda när vi fick kännedom om åldersuppskrivningarna. Ingen av oss har någonsin funderat ens ett ögonblick över att de skulle vara äldre än den ålder de har uppgivit. De uppför sig som de barn de är och skiljer sig inte på något sätt från jämnåriga, etniskt svenska elever i samma årskurs.

Det du bör fråga dig är varför dom inte gör ålderstest och visar det för Migrationsverket. Det är frivilligt att göra, och det är frivilligt att dela med sig av resultatet till Migrationsverket

Det finns ingen ålderstest som ger ett säkert resultat. Fram tills häromveckan fanns i Sverige inga seriösa läkare eller tandläkare som utförde några ålderstester. Detta på grund av att felmarginalen kan vara så stor att den slår fel 2-3 år uppåt och lika många år nedåt. En 18-åring kunde alltså få resultatet 15 år lika väl som 21 år. Helt nyligen började Rättsmedicinalverket med en annan form av undersökning, vilken anses vara mindre osäker. Även här finns dessvärre en felmarginal. RMV utför enbart dessa undersökningar efter begäran från Migrationsverket. En asylsökande kan aldrig själv, på eget initiativ, få någon undersökning. Se länkar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6563449
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/10/Svar...

Asylsökande kan väja att göra undersökninge, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/...

2-3 års felmarginal får man leva med

Det här stämmer inte. Åldersbedömning ger inte en viss ålder som "resultat", utan sannolikheter att vissa åldrar uppnåtts. Att 15-åringar bedöms som sannolikt över 18 är i princip uteslutet (i alla fall extremt sällsynt). Tandröntgen ensamt är 90-100% säkert, men ska i bästa fall kombineras med skelettröntgen och CT nyckelben.

Och RMV:s "nya" metod bygger även den på tandröntgen (och/eller skelett-MR).

Som vanligt när det handlar om juridik så är det inte själva besluten det är fel på. Det är formalian. JO har givetvis ingen aning om det rör sig om personer som är uppenbart vuxna eller inte. Hon sitter tryggt bakom sitt fjärran skrivbord och behöver aldrig möta verkligheten. Hennes granskning tillför ingenting annat än ytterliggare krav på formalia. JO har tid med formalia.

Och hur motiverar man det självklara? Det kräver en viss språklig talang att beskriva varför en ung man som varken är gråhårig eller rynkig ändå uppenbart inte är minderårig. För att inte tala om vilken tid det tar och vilken mental energi det kräver. Något vi måste komma ihåg är att migrationsverkets handläggare är extremt överbelastade och har haft en enorm personalomsättning. Det är ohandledda nybörjare som sitter och skriver underlagen och fort ska det gå. Det är inte alla som har lika mycket tid att lägga ned på formalia som JO har.

För att hitta lösningen på problemet bör vi betrakta juristerna själva och se hur de gör. Det är t.ex. ingen slump att det står "kollusionsrisk" på alla åklagares önskemål om häkte med restriktioner oavsett hur långsökt den risken är. Åklagaren skriver så för att hen vet att det fungerar. Domstolen må gnälla och gnissla över att det ständigt står samma sak men i slutänden beslutar de som åklagaren vill. De kan inte göra annat när det står "kollusionsrisk". Standardfraser fungerar.

Mitt råd till migrationsverket är att slå sig ned tillsammans med verkets egna jurister och bena ut vilka fraser som behövs för att passa med paragraferna och därefter sprida fraserna vidare till verkets handläggare. Man kan till och med ge dem några olika fraser att välja på så att de kan anpassa motiveringarna lite efter det aktuella fallet. Vill man inte kalla det för fusklapp så kan man kalla det för "beslutsunderlag".

Lägg ned lite tid för att ta fram detta underlag så kommer handläggarna att spara mycket tid framöver.

I Finland har man använt motsvarande metoder sedan år 2010:

Så här skriver finska Migrationsverket:
"För närvarande utförs undersökningen vanligen genom att man undersöker sökandens tand- och handlovsben med röntgen och kliniska undersökningar."

Skillnaden mot Sverige är att de svenska metoderna får anses vara än mera tillförlitliga då man använder magnetkamera av knäleden istället för konventionell röntgen. I Finland finns det dessutom en presumtion att om den minderårige vägrar att genomgå undersökningen, så betraktas hen som vuxen. I Finland skrivs utlåtandet vanligen av två rättstandläkaren, medan i Sverige kommer totalt 5 läkare/tandläkare att vara inblandade.

Resultaten från undersökningarna i Finland anges med åldersintervall: t.ex. sökandes åldern bedöms vara 17,40-19,30 år eller sökandes ålder bedöms vara 18,20-19,40 år.
Åldersintervallet räknas ut på basis av de olika deltesternas resultat.
Om resultatet t.ex. visar att sökandens ålder kan vara under 18 år så räknas det alltid sökandes fördel, t.ex. 17,60-18,90 år betraktas som minderårig, medan en vars åldersintervall är 18,30-20,40 är vuxen.
På sätt bestäms ingen exakt ålder, utan testet tar ställning på om sökanden är minderårig eller ej.

Kopierat under finska utlänningslagens 6 a §:

"Rättsmedicinsk undersökning kan genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga.

För att undersökningen ska få genomföras krävs det att den som ska undersökas har gett sitt skriftliga samtycke till undersökningen och att samtycket är baserat på vetskap och fri vilja. Dessutom krävs ett skriftligt samtycke av personens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för personen.

Om en person vägrar genomgå undersökning är följden att han eller hon betraktas som myndig, om det inte finns en godtagbar orsak till vägran. Vägran att genomgå undersökning kan inte ensam för sig utgöra en grund för att avslå en ansökan om internationellt skydd.

Innan samtycket begärs ska sökanden eller anknytningspersonen samt sökandens eller anknytningspersonens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ges information om åldersbestämningens betydelse, om de rättsmedicinska undersökningsmetoder som används vid åldersbestämningen, om deras eventuella inverkan på hälsan samt om följderna av undersökningen och av vägran att genomgå undersökning. Informationen ska ges sökanden eller anknytningspersonen samt sökandens eller anknytningspersonens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare på dennes modersmål eller på ett språk som det finns grundad anledning att anta att denne förstår." Mera finns på migri.fi (på svenska också).

JOs synpunkter verkar något godtyckliga och illa underbyggda. Klent motiverade beslut är inte samma sak som oriktiga beslut. Tvärtom är det väl som så att bedömningarna görs med försiktighet och att man det är sällan man ändrar ålder på asylsökande som verkar vara i tonåren.

Det finns mycket tokigheter i hela den här processen. Tokigast av allt är att juridiska spetsfundigheter tillmäts större tyngd än sunt förnuft. Det kanske är dags att införa obligatoriska studier av Protagoras och Kafka på juristutbildningsarna?