Skip to content

Inte alls "uppenbart" att asylsökande är vuxna - JO "mycket tveksam" till majoriteten av fallen

Foto: Marcus Ericsson/TT

Ärenden där Migrationsverket anser att det är "uppenbart" att den asylsökande är över 18 år hanteras på ett "mycket tveksamt" sätt. Det anser JO som slår fast att Migrationsverkets hantering i de flesta ärenden som har granskats i själv verket kan ifrågasättas.


Justitieombudsmannen Cecilia Renfors har genomfört en inspektion hos Migrationsverket region Syd. En del av inspektionen har gått ut på att granska hur Migrationsverket hanetara ärenden där det anses "uppenbart" att personen är över 18 år.

Migrationsverket ska i normalfallet ta beslut om den asylsökandes ålder först vid det slutliga beslutet i asylärendet. Men om det är "uppenbart" att den sökande är över 18 år kan det finnas skäl att ta ställning till åldern redan vid ansökningstillfället.

Uppenbara fall beskrivs av Migrationsverket som fall där ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där det alltså över huvud taget inte finns något utrymme att göra någon annan bedömning”.

Utan utredning
JO konstaterar att man i det flesta ärenden som har granskats kan ifrågasätta om det verkligen har funnits förutsättningar att skriva upp åldern utan närmare utredning.

”Överlag saknades någon närmare motivering och åldersfrågan hanterades i den fortsatta handläggningen i de flesta fall som utagerad. I det slutliga beslutet hänvisades i många fall bara tillbaka till den inledande bedömningen. Någon motivering av åldersbedömningen gavs alltså inte heller i det slutliga beslutet.”

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors skriver:

”Jag är mycket tveksam till det sätt som åldersfrågan har hanterats på i dessa fall och ifrågasätter starkt om Migrationsverkets riktlinjer (SR 35/2015) om vad som utgör uppenbara fall har följts i dessa ärenden.”

Sökande sist att veta
JO är även kritiskt till det att den asylsökande många gånger är den sista som får ta del av asylbeslutet. 
Migrationsverket underrättar sökanden om beslutet genom att kalla personen till ett underrättelsesamtal. Men dessförinnan har beslutet skickats till det offentliga biträdet och i flera fall också den aktuella socialnämnden.

Enligt JO:s inspektion framgick det att den sökande i många fall redan kände till innehållet i beslutet före samtalet med Migrationsverket. I några fall framgick att det var personal vid det hem där sökanden bodde som informerat om beslutet.

”Jag är tveksam till en ordning som innebär att den som berörs mest av beslutet, nämligenden sökande själv, är den sista som får del av det. Jag vill också erinra om att det är den myndighet som meddelar ett beslut som har ansvar för att underrätta den som beslutet berör.”

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt