Skip to content

Erfaren bonde vinner mot länsstyrelsen i HFD - djurförbud orimligt för "isolerad" företeelse

Foto: Lennart Nygren/TT

Bonden har sedan slutet av 1960-talet drivit ett stort lantbruk med tusentals djur. Att han under alla dessa år har missat att två av djuren har haft felväxta horn ska inte leda till att han förbjuds att ha djur. Det konstaterar Högsta förvaltnings-domstolen som därmed går emot länsstyrelsen som gett mannen en månad på sig att sälja alla sina djur.

 

Länsstyrelsen i Skåne län förbjöd en lantbrukare att tills vidare ha hand om eller skaffa djur. Länsstyrelsen förelade honom dessutom att inom en månad göra sig av med de djur som han äger eller har hand om.

Som skäl angavs att mannen i juli 2014 hade godkänt ett strafföreläggande för. I föreläggandet konstaterades att mannen hade orsakat en stut lidande genom att inte se till att den fick nödvändig veterinärvård för ett horn som hade växt in i pannan - någonting som hade upptäckts i samband med slakt.

"Kan bero på stångning"
Lantbrukaren, som sedan slutet av 1960-talet har drivit en omfattande djurhållningsverksamhet med besättningar på över 350 djur, överklagade beslutet. Han pekade på att det egentligen var tveksamt om det som hade hänt borde ha lett till ett strafföreläggande. Enligt mannen kunde det inväxta hornet bero på till exempel stångning med de andra djuren och stuten hade i så fall inte lidit under någon längre tid.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att horn växer ungefär en centimeter i månaden. Det bör därför vara lätt att i god tid få ett horn som växer fel åtgärdat av veterinär. Lantbrukarens förklaring framstod därför som ologisk, ansåg förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten vägde framförallt in "försummelsens allvarliga karaktär" samt de risker som ett sådant bristande omdöme hos djurhållaren typiskt sett innebär för andra djur.

Förlorade i två domstolar
Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte kunde anses "uppenbart" att lantbrukarens beteende inte kunde komma att upprepas. Länsstyrelsen ansågs ha haft skäl för att besluta att mannen skulle göra sig av med sina eventuella djur och överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten i Göteborg instämde senare i förvaltningsrättens bedömning och avslog mannens överklagande.

Högsta förvaltningsdomstolen går nu på lantbrukarens linje och river upp de tidigare avgörandena. HFD understryker att ett djurförbud är mycket ingripande eftersom ägaren fråntas rätten att disponera över sin egendom - någonting som i mannens fall de facto går att jämföra med ett näringsförbud.

HFD skriver:

"X (bonden) har under många år bedrivit en omfattande näringsverksamhet med djurhållning. Av utredningen i målet framgår att verksamheten har varit välskött. Tusentals djur från hans gård har slaktats under åren. Endast vid två tillfällen har det vid slakt upptäckts att horn har varit felväxta. Mellan dessa båda tillfällen har det förflutit lång tid utan några anmärkningar. Den bristande tillsynen av ett enstaka djur som X har straffats för bör således betraktas som en isolerad händelse."

Framåtsyftande bedömning
När djurförbud övervägs som en följd av en djurplågeridom måste det också rent generellt göras en framåtsyftande bedömning av risken för upprepning där omständigheterna kring gärningen eller gärningarna vägs in. Enligt HFD finns ingen risk för att de övriga djuren ska fara illa.

När det handlar om näringsidkare måste man också ta hänsyn till hur verksamheten har skötts i övrigt, anser HFD som därför går på lantbrukarens linje.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Någon måste stoppa länsstyrelsen i sin dårskap. Hela myndigheten har kapats av aktivister med uttalade vänstersympatier och tvingar nu landsbyggden att lägga ner i sin iver att förbjuda precis allt.

Man kan kanske konstatera att man inte förstår sin roll. Vare sig som djurskyddskontrollant eller som myndighetsperson. Däri ligger ju även ett ansvar att inte missbruka förtroendet. Att lösa situationer inte straffa enskilda.

Här rör det sig om en person som gjort sig skyldig till djurplågeri. Om du läser domen, eller åtminstone artikeln, så framgår det att reglerna då kräver att det ska vara uppenbart att beteendet inte kommer att upprepas för att det inte ska bli djurförbud. Två domstolar höll med om bedömningen. Det kan knappast ses som ett fall där myndigheten har missbrukat sitt förtroende.

"Att lösa situationer och inte bestraffa enskilda", det låter som något annat än att utföra sitt uppdrag och följa lagen.

Mmm den svenska avundsjukan i ett nötskal. Vem vill inte hitta fel hos den som i åratal sköter sig och sina djur?

Tyck som du vill.

Inte alla gillar lösningar. Världen är full av konflikter.

Om någon anklagas för ett brott ska det utredas av polis och åtalas av åklagare. Så sker ej i djurskyddsärende. Man hoppar det steget men utdelar ändå livstidsstraff.

Kan du förklara för mig och alla andra varför rättsäkerheten försvinner på vägen i just djurskyddsärende?

Denne man är utredd av polis och åtalad av åklagare för djurplågeri? Brottet är styrkt för det framgår inte. Nä för så har ej heller skett.

Ett strafföreläggande betyder istället att ingen prövning sker och djurägaren tar på sig ett straff, vanligtvis böter, och slipper därmed fortsatt terrorisering från Länstyrelsen och långdragna processer i domstol till ingen nytta.

Vad djurägaren däremot inte förstår och inte andra heller, är att detta samtidigt innebär att han också erkänner sig skyldig till ett brott som aldrig prövats rättsligt.

Detta utnyttjar sedan Länstyrelsen när de belägger människor med livstids djurförbud.

Av någon outgrundlig anledning har någon domstol slagit fast att tre (3) föreläggande mot en djurägare berättigar Länstyrelsen utan vidare utredning, vare sig vid Länstyrelsen eller polisen, ger Länstyrelsen mandat och nästan skyldighet att utfärda djurförbud. Likaså ett strafföreläggande.

Med andra ord rättsäkerheten går förlorad på ett högst alarmerande vis utannågon förklaring som helst, för nån.

Jag välkommar en prövning av det svenska förfarande både vad det gäller skydd av egendom, rätt till privatliv, rätt till rättvis rättegång och näringsfrihet i Europadomstolen.

Den kommer. När som helst.

Du är missnöjd med de regler vi har. Det betyder inte att myndigheterna gör fel när de följer reglerna. Att HFD kom till ett annat slut i det här fallet var inte på grund av uppenbara fel hos underinstanserna.

Det finns fall där myndigheter har gjort helt galna saker. Ta t.ex. det här där Migrationsverket vägrade följa Migrationsdomstolens dom.
https://www.jo.se/PageFiles/5833/4759-2013.pdf

Nää, du har helt missförstått min kritik. Det är snarare avsaknad av regler som stör mig. Godtyckliga ingripande mot medborgare av myndighetspersoner som inte eftersträvar resultat bara helt opassande maktdemonstrationer.

Godtyckligt ska inte styra människors liv inte heller vara ett redskap för staten. Godtycklighet står inte för nånting. Det är bara godtyckligt.

OK, men har det något med artikeln att göra?

Människor ska inte luras till att ta ett strafföreläggande (böter) som i förlängningen - utan rättslig prövning, ger livstidsstraff = djurförbud för hela livet.

Det är att förfara godtyckligt vid anklagelse om brott samt utdömande av livstidsstraff. I mannens fall blev det ju t o m permanent näringsförbud. Finns det ens?

Var det svårt att förstå att förfarandet bestod i godtycklig förfarande vid myndighetutövning ?

Nää - det saknas inte regler - det är bara det att myndigheterna och flertalet av domstolarna vägrar följa gällande europagemensam lagstiftning - och hittar i stället på egen djurrättsextremistisk sharialag. -Vare sig "Djurskyddslagen", "Djurskyddsförordningen", dess ändringar och de flesta andra blankettstraffbud som skyfflats ut från Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten håller så usel kvalitet att de aldig anmälts i enlighet med Anmälningsdirektivet och är därför strikt skadeståndsgrundande om de ändå används mot enskilda. -Anledningen till att de inte anmälts är just att de inte alls håller föreskriven kvalitet - eller ens är avsedda att främja djurvälfärd.

När väl ett försök till anmälan gjordes 2002 angående djurskyddslagen och §16 - så blev Sveriges juristkår närmast idiotförklarade av EU-kommissionen i Official Journal på grund av visad inkompetens och okunskap om gällande lagstiftning.
I informationsförfarande Official Journal 2002 maj – tekniska föreskrifter (2002/C 105/02) lyder motiveringen

"Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall
C-194/94 – REG1996 s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG(f.d.
83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den
nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet
med direktivet.
Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245,
1.10.1986, s. 4).
Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan
tillämpas, och de kan därför inte anföras mot enskilda personer"

Detta gäller självklart också de flesta mål gällande "djurskydd" i Sverige

Personen har sannolikt i verkligheten inte alls gjort sig skyldig till djurplågeri.
Att läsa domar vad gäller "djurskydd" ger oftast just bara länsstyrelsernas extremisters hittepå-fakta.
Horn kan ofta växa nära huden, men växer inte in i den. -Det kan ofta anses "nära", men det enda som händer är att huden inte luftas lika väl som om där inte fanns något horn.

Hur många har blivit åtalade och dömda för att ha tvingat barn eller vuxna för den delen att bära kläder? -Något som också kan försämra luftcirkulationen runt huden och anses orsaka obehag.

Svensk "djurskyddstillsyn" har dessutom varit underkänd sedan första inspektionen 2007 - just för att personalen avsiktligt saknar kunskap om aktuella djurslag och gällande lagstiftning och i stället anställs djurrättsextremistiskt aktiva personer. Detta medför att verksamheten vare sig följer gällande lagstiftning eller är ackrediterad.

Vad är det för trams? Håller helt med om djurskyddstillsynen spårat ur totalt. Däremot så växer horn visst det in i både hud och underliggande vävnad. Veterinär med 50 års erfarenhet.

"Praxis" när det gäller "djurskyddsärenden" och djurplågeriärenden har i Sverige kommit att bli att djurägare är skyldiga tills motsatsen bevisats.

Det är dessutom extremt svårt för djurägare att bevisa sin oskuld när djuren är för länge sedan slaktade eller "omhändertagna". Trots att det är "uppenbart olagligt" så lägger Polismyndigheten någon miljard varje år på att skaffa undan bevis, men ytterst få tusenlappar på t.ex. obduktioner eller att faktiskt säkerställa bevis. Menedsbrott från djurrättsaktivistiska och övernitiska inspektörer, länsveterinärer och distriktsveterinärer har kommit att bli mer regel än undantag, och det är få uppenbara lögner som ifrågasätts av domstolar.

Djurmål i Sverige har mycket stora likheter med medeltidens häxprocesser, och de vittnesmål som ges som bevisning har ofta lika osannolika skildringar som de om häxor som flyger till Blåkulla på uppochnedvända kor.

"Effektivitet" vad gäller "djurskydd" har kommit att mätas i antal utdelade straff. -Straffen "delas ut" av helt obehöriga handläggare - helt utan den kompetens som krävs enligt gällande lagstiftning som är Kontrollförordning 882/2004.

-De pengar som dras in via de viten och fakturor som ställs ut som straff redovisas inte i enlighet med Avgiftsförordningen, ej heller finns någon delegation på att använda pengarna inom verksamheten. Dessutom är det vanligt förekommande att inspektörer och länsveterinärer kräver att betalningar av straffavgifter skall göras via någon entreprenör i stället för via Länsstyrelsen.

"Djurförbud" delas nästan undantagslöst ut i avsikt att stjäla värdefulla djurbesättningar - eller i avsikt att kunna skicka ockerfakturor på uppstallningar av djur.

Att lösa situationer är deinitivt att föredra - det är ytterst sällan det faktiskt finns något brott begånget från djurägarens sida, och då skall heller inte något straff "delas ut" för egen vinnings skull.

Tänk att detta är den största rättsskandalen någonsin och ingen har fattat det förutom du.

Tänk att detta är den största rättsskandalen någonsin och ingen har fattat det förutom du.

Liknande rättsskandaler har t.ex. varit häxprocesserna under medeltiden, vågen av "djurskyddsprocesser" under 1900-talets början (innan det blev världskrig och mat på bordet prioriterades högre än att "rädda"/utrota tamdjuren).

FN konvention för mänskliga rättigheter och Europakonventionen kom till just på grund av den juridiska aktivism som drevs främst i de Nazi-tyska domstolarna och mycket med stöd av Adolf Hitlers djurskyddslag med flera lagar och "rättsprocesser" som var en viktig grundläggande orsak till att göra förintelsen möjlig. Människor skulle precis som Hitlers ideal för djuren samlas ihop i ghetton för att sedan skickas till koncentrationsläger. -Samma ideal har på senare tid kommit att bli rådande i Svenska domstolar - och effekten av våra rättsprocesser.

Vår livsmedelsproduktion och djurhållning sker i dag til större delen i stor industriell skala i fabriker i låglöneländer där djuren har det som sämst och de måste proppas fulla av antibiotika med flera kemiska preparat för att hålla sig friska fram till slakt. -Är det verkligen SÄMRE förhållanden för våra djur och människor vi vill ha?
-Det har åtminstone blivit resultatet av den framväxande Svenska "djurskyddande" organisation där djurrättsextremister tillåts hålla i rodret.

I och med Europakonventionen och FN konvention för mänskliga rättigheter, FEUF, Anmälningsdirektivet m.m. - så är dagens häxprocesser mot djurägare i svenska domstolar åtminstone olagliga. -Det finns också flertalet fällande domar mot Sverige i EU-domstolen även inom detta område - så jag är definitivt inte ensam om att se problematiken.

Tyvärr började dumheten och postmodernismen leta sig in på mer specialiserade myndigheter för några år sedan. Ganska länge var det ju så att vissa mindre myndigheter fortfarande fick in tjänstemän som kunde tänka och som kunde tillämpa lagen, medan de korkade massproducerade "akademikerna" kom till större bredare myndigheter, som rättsväsende och socialtjänst. Fortfarande för 10 år sedan kunde man då och då få ett välmotiverat beslut från en länsstyrelse med en oklanderlig rättsutredning i, samtidigt som t.ex. socialtjänstens utredningar såg ut som att en högstadieelev hade författat dem.

-Dessutom så finns inte en enda utbildning i Sverige på en endaste högskola som faktiskt undervisar om gällande lagstiftning vad gäller djur.

-Dock finns ett större antal djurrättsextremistiska utbildningar på högskolorna som undervisar i juridisk aktivism och djurrättsextremistiska sharialagar samt djurrättsextremistisk hitte-på-vetenskap. Med dessa förutsättningar är det inte så konstigt att de flesta domar i svenska domstolar inom detta område också blir uppåt väggarna tokiga!

-De jurister som kan något alls om gällande lagstiftning avseende djur och djurskydd är mycket lätträknade.

Hög tid att Sverige börjar följa gällande europagemensam lagstiftning!
Myndigheternas extremisters "blankettstraffstadgande" och hitte-på-brott med oändliga rättsprocesser och falska åtal mot enskilda och livsmedelsproducenter är ren terrorism och måste få ett slut!

Enligt förhandsavgörande från Europadomstolen i mål TRB 3520-11 Helsingborgs Tingsrätt så får EJ anmälda föreskrifter inte alls användas mot enskilda och ger ett skadeståndsansvar om de trots det ändå används.

Dags att betala ut alla de skadestånd som extremisternas härjningar med juridisk aktivism dragit på oss!
http://www.atl.nu/lantbruk/aggproducenter-stammer-staten-pa-mangmiljonbe...

Det borde vara en självklar skyldighet för åklagaren att upplysa den man föreslår att godta ett strafföreläggande istället för en domstolsprövning ... upplysa densamma om konsekvenserna som följer av ett sådant förfarande. I brottsrubriceringen, när det gäller djurskyddsärenden, drar man till med hela skalan upp till "djurplågeri", även om det inte för ett ögonblick handlar om något djur som plågats, kanske bara haft fel mått på en hästbox, till exempel.

Den som första gången råkar ut för en sådan "skamlig" anklagelse vill nog gärna slippa alltför stor uppmärksamhet kring detta. Eftersom det är nästan omöjligt att rentvå sig från en sådan anklagelse hur litet substans den än innehåller. Därför ligger det nära tillhands att den anklagade antar åklagarens "erbjudande" om ett strafföreläggande istället för ett domstolsförfarande.

Därmed "erkänner" den anklagade sig vara skyldig till djurplågeri utan att veta att lagen säger att den som "döms" för djurplågeri ska beläggas med djurförbud.

Det borde alltså vara en åklagares skyldighet att upplysa om den konsekvensen.

Har man i grunden underlag for dette målet er korrekt ,bogfört i deres Indbrateningen til Staten
for som jeg fik tag i så er dette nummeret af Länsstyrelsens beslut , Der gjordes den 9 april 2015, diarienr 282-3580-15
Hvor mange nummer i gennem klagerne og frem til frifindelse findes der ..og hvem register , at hans navn ikke er på Forbuds listen som nu er offentlighedsfase , Hvor vi har del af alle der er register med personnummer i Sverige og øvrige borger ude for landet !..
Vi kender til flere sager som Aldrig er indberette Lovligt til Staten s, Bogføring og disse fik bare nye nummer og stempler endda Domme ud i det blå .

Man kan virklig stille det spørgsmå som Juririst!! ..
Hvem som driver Sveriges Norm af Love når man taler om tilsyn og råd og fælles drift med go indsigt i et værd dyrs rygte og pleje ,for denne Indstands som driver dette tilsyn ..

Driver i virkligheden en Nazistisk Eliminering af fødevare dyr og en rovdrift jagt på private folks husdyr .

Vi har fremlagt dette for flere EU borger som har med Fødevare konceptet at gøre, hvem som man skal pålægge det Ansvar , Handler jo om at Bønder har tabt store summer af liv på deres konto ..
Det er jo ren skændsel af erhvervslivet!
Og ret til at være borger med dyr i det daglige liv .

Du har helt rätt!
Sverige har inte alls anmält några som helst sanktioner mot djurägare och livsmedelsproducenter i enlighet med Anmälningsdirektivet - därmed FINNS INTE alls djurförbud med som någon företeelse i gällande svensk lagstiftning.

"Djurförbudslistan" är dessutom MÅNGA snäpp värre än Polismyndighetens "Romregister" - det är en lista över hatobjekt för den djurrättsextremistiska terrorverksamhet som drivs utanför lagens ramverk men med statligt stöd.

Högsta Domstolen i Haag konstaterade för ett par år sedan i en vägledande dom att företeelsen "djurförbud" strider mot Europakonventionen. Dessutom strider företeelsen "djurförbud" mot FN konvention för mänskliga rättigheter som är att jämställa med överordnad lag i Sverige.

Det forstår man jo ikke at Sverige s Drift af ( Anmälningsdirektivet) få lov at vedblive med denne form for overmagt der gå så tæt på folkets aktiv !
En del af mine kollegaer under virklig om dette ikke kunne drages ind for Den Internationale Domstol om brud på menneskeligheden færden i landet og en ren forbrydelser mod friheden til livet samt en internationale forbrydelse som daglig pågår i Landet !
hvor folk daglig lever i frygt med deres dyr og privat liv
Og syndes da bestem at Folket skal stå samme om at retsforfølge de gerningsmænd som har medvirker til at deres liv er endt i ren ruin ..
Vi er i gang med at samle op på disse folks historier så vi kan samle en helt billede af hvordan man driver rovdrift på Dyr og menneskers liv i Sverige .
Folk er nød til at stå samme og sætte sig ind i retssystem for at kunne bekæmpe dette som Tyveri og Lands Bedrag samfundet skal derfor oplyses helt ned i detaljer , hvordan dette forgår og man skal da endelig ikke holde sig tilbage for at informerer Sikkerhedsråd for FN der er skyldig at tage del af Straffedomstol s lokaler .
Der skal ryddes op i jeres land ,da dette lovbrud er blevet til en grim vane der kun har deres egen patetisk syn og norm i at bryde i mod alle regler for at Berøve folks deres aktiver og Liv med Dyr !