Skip to content

"Domen borde ha gällt alla som saknar sociala nätverk i Afghanistan - ingen ska få utvisas"

DEBATT - Fabian Hägglund Wennergren, biträdande jurist Advokabyrån Thomas Bodström

 

Den senaste tiden har vi kunnat följa hur det redan dystra säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Hur sjukhus, regeringsbyggnader och kollektivtrafik attackerats och hur antalet civila offer har fortsatt att stiga.

Denna uppåtgående spiral av våldsamheter, självmordsattacker och riktade angrepp från både talibaner och IS-celler gör att många av de asylsökande afghaner som befinner sig här i landet och som riskerar avslag på sina ansökningar drabbas av psykisk ohälsa - en ohälsa som i vissa fall fått dödlig utgång.

En stor del av de asylsökande afghanerna har antingen fötts och vuxit upp i Iran eller spenderat en avsevärd del av sin barndom där. Ibland med familjen, ibland utan.

En del av dem har periodvis haft tillstånd att bo och arbeta i Iran men efter ingripanden från iranska myndigheter blivit berövade dessa. Ofta har myndigheternas ingripande innefattat både misshandel och hot.

Somliga har haft arbeten i Iran, somliga har levt på gatan. Vissa har flytt till Europa för att deras familjer förlorat uppehållsrätten i Iran, vissa på grund av att myndigheterna hotat med att skicka dem till kriget i Syrien.

Vad som framförallt förenar dessa individer - förutom att de har levt utan rättigheter - är att de spenderat majoriteten av sina dagar utanför Afghanistan. Därför är det inte ovanligt att de knappt kommer ihåg livet i hemlandet. Det är heller inte ovanligt att de talar bättre persiska (farsi) än vad de talar modersmålet, dari.

Ofta lämnade de som väldigt unga och kan nu varken redogöra för hur hembyn ser ut, var föräldrarna finns, eller för Afghanistans geografi. De flesta har inte gått i skolan. Bortsett från ett par enstaka år i koranskola har de flesta istället tvingats jobba sedan unga år.

Trots att en stor del av de flyktingar som omfattas av beskrivningen ovan har spenderat huvuddelen av sina unga liv i Iran, registreras de som afghaner hos Migrationsverket. En registrering som förvisso ligger i linje med hur man enligt utlänningsrätten ser på begreppet hemvist och medborgarskap men som för dem själva framstår som missvisande.

Alldeles oavsett hur man ser på dessa personers hemvist - vars antal jag låter förbli obestämt då någon statistik på området inte finns att tillgå - så står det klart att det för lejonparten av personerna saknas nätverk, släkt och känd klantillhörighet i Afghanistan, som ansökan prövas mot.

Detta utgör ett stort problem på så sätt att Afghanistan är ett land vars samhällsstruktur helt och hållet vilar på nätverk av klaner och släkter. Utan stöd från sociala nätverk är det svårt, för att inte säga omöjligt, att etablera sig i samhället och ordna med försörjning.

Av denna anledning väljer många individer som flyr inom Afghanistan att söka sig till platser där de kan få uppbackning och understöd av sitt sociala nätverk, förutsatt att man har ett sådant nätverk. Om man däremot bott 14 av 17 år i Iran och ens familjemedlemmar antingen är döda eller uppehåller sig utan tillstånd i Iran, är förutsättningarna för att kunna etablera sig i någon del av det afghanska samhället kraftig eftersatta, om inte helt tillintetgjorda.

Vad väntar då dessa unga vuxna som tvingas återvända trots att de nyss fyllt arton år, och som av Migrationsverket inte betraktas som skyddsbehövande? Det som återstår är flyktingläger, fattigdom och förtryck.

Av rapporter från FN:s insats i Afghanistan (UNAMA) och från generalsekreteraren António Guterres från december 2016 och mars 2017 framgår att det gångna året varit ett av de värsta åren i Afghanistan under hela 2000-talet - räknat i antal skadade, antal dödade och antal flyende. Talibanernas frammarsch har skett jämte en våg av terrorbrott som IS tagit på sig skulden för.

Därutöver uppskattar FN att mer än 620 000 flyktingar och odokumenterade medborgare hade återvänt till Afghanistan vid årsskiftet. Detta skedde samtidigt som mer än 650 000 afghanska medborgare tvingades fly från sina hem.

Sammantaget rör det sig enligt FN om 4,5 miljon människor som i Afghanistan är i behov av humanitär assistans.

De redovisade siffrorna bidrar inte bara till en allmän oro gällande säkerhetsläget och framtiden, det innebär också att fattigdomen breder ut sig. Tillgången till mat, vatten, husrum, sjukvård och basal service är mycket ansträngd för internflyktingar och återvändande som försöker etablera sig i landet.

De begränsade bosättningsmöjligheterna i storstäder som Kabul och Herat gör att enklaver med informella bosättningar skapas utanför de urbana regionerna. I dessa bosättningar är tillgången till rent vatten bristande och de sanitära förhållandena otillräckliga.

Eftersom bosättningarna inte är uppförda med tillstånd från myndigheterna löper de boende en konstant risk att avhysas och eller utsättas för godtyckliga gripanden.

Nyligen kom Migrationsöverdomstolen (MIÖD) med ett avgörande som förändrar rättsläget för de asylsökande barn som riskerar att återsändas till Afghanistan (mål nr UM 911-16). I målet, som rörde en 17 årig pojke från Afghanistan, fastslog domstolen att barn utan sociala nätverk är särskilt utsatta i konfliktens Afghanistan.

Förutom att barnen löper risk att drabbas av det urskillningslösa våldet riskerar de även att utsättas för barnarbete, prostitution och sexuellt utnyttjande.

Eftersom pojken i det ifrågavarande avgörandet varken hade föräldrar eller annan släkt som kunde skydda och hjälpa honom i Afghanistan landade MIÖD i slutsatsen att han vid ett återvändande riskerade att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling och därmed var att betrakta som alternativt skyddsbehövande i utlänningslagens mening.

Det enda problemet med denna dom - som i övrigt innebär en mycket önskvärd förändring i synen på Afghanistan - är att den inte omfattar afghaner som fyllt 18 år och som av allt att döma löper samma risk som sina underåriga landsmän.

Eftersom de faror och inhumana förhållanden som råder i landet inte gör skillnad på huruvida en person är 17 år och fyra månader eller 18 år och en månad bör vi ställa oss frågan om inte även de senare - de som kommit till Sverige som barn men som numer betraktas som vuxna - är i behov av internationellt skydd. Ty en biologisk gränsdragning förändrar inte en persons utsatthet.

Kan det i ljuset av FN:s rapporter och Migrationsöverdomstolens avgörande - med vetskap om hur pass avgörande det är med sociala nätverk i Afghanistan - vara juridiskt riktigt att sända tillbaka asylsökande afghaner som fyllt 18 år till vad som med all sannolikhet är en framtid i total misär?

Svaret på denna fråga är enligt min mening: nej! Förutom att hänvisa till Migrationsöverdomstolens resonemang i den ovan refererade domen anser jag mig finna stöd för denna uppfattning i Europadomstolens praxis.

Enligt Europakonventionen (artikel 3) får ingen individ utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vägledning för hur dessa begrepp ska tolkas finns bland annat i Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Storbritannien. Målet rörde frågan om en utvisning av två somaliska asylsökande till Mogadishu, Somalia, kunde innebära en kränkning av artikel 3 i EKMR.

I sina domskäl fann domstolen att den ene klaganden (Sufi) riskerade att hamna i ett flyktingläger där förhållandena var tillräckligt allvarliga för att utgöra en kränkning av artikel 3.

Beträffande den andra klaganden (Elmi) anförde domstolen att även han löpte risk att hamna i ett flyktingläger med undermåliga förhållanden, detta då han bland annat saknade nära släktingar i andra delar av landet.

Europadomstolen gjorde alltså en samlad bedömning av vilka konsekvenser som skulle komma att drabba de båda asylsökandena vid ett återvändande till flyktingläger i Somalia och fastslog att hänsyn skulle tas till omständigheterna i M.S.S mot Belgien och Grekland. Det vill säga ett tidigare rättsfall från samma domstol, vari det konstateras att följande är av vikt att beakta:

  1. sökandens möjligheter att tillgodose sina grundläggande behov,
  2. sökandens utsatthet för övergrepp och
  3. utsikterna för en förbättring av situationen inom en rimlig tid.

Domstolen konstaterade att förhållandena i flyktinglägren, såsom i Dadaab i Kenya, var så pass allvarliga att de medförde en reell risk för behandling i strid med artikel 3.

De förhållanden som råder i de informella bostäder som till exempel uppförts i utkanten av Kabul är så pass dåliga att de kan likställas med de förhållanden som rådde i Dadaab i Kenya vid tiden för Europadomstolens avgörande. En sannolik bosättning i flyktingläger i Afghanistan bör mot den bakgrunden vara att betrakta som en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.

Om Sverige vill leva upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen bör Migrationsverket därför omgående upphöra med utvisningarna till Afghanistan för personer utan sociala nätverk och istället bevilja dem uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Ansvaret för att upprätthålla Sveriges internationella åtaganden vilar tungt på Migrationsverkets axlar.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

139 comments

Assylanterna har ingen koppling till Iran skriver du Assessorn. Bortsett då från att de har bott där i relativ trygghet hela sitt liv. Med ditt resonemang kommer de aldrig få någon koppling till Sverige heller, dvs bara rättigheter men inga skyldigheter.

Inga skyldigheter? Mer än att utbilda sig, jobba och betala skatt? De för samhället mest kostsamma åren är avklarade och Sverige behöver arbetskraft. En riktigt bra affär för Sverige att de vill bosätta sig här TROTS brist på tidigare koppling, släktingar och ursprung.

"De för samhället mest kostsamma åren är avklarade". Vilken värld lever Du i?

Det är faktiskt du som borde läsa på bättre! Statistiken över hur afghaner har klarat sig i Sverige har mycket bra siffror! Jag vet att de kommer från ett omodernt land där få har kvalificerad utbildning. Men nu pratar vi om ensamkommande unga som har påbörjade sin svenska utbildning direkt när de kom till Sverige och har ett fantastisk driv framåt. Sverige behöver inte bara kvalificerad arbetskraft- vi behöver fler som går på yrkesprogrammen som inte svenska elever söker: bygg och anläggning, frisör, hemtjänst etc. Det är skitbra för Sverige med dessa arbetsamma ocurlade ungdomar dessutom är man inte mindre intelligent för att man har liten skolbakgrund- många av dessa är riktigt skarpa! Man kommer dessutom ganska långt med god arbetsmoral på en arbetsmarknad. Sverige har så mycket fördomar som inte stämmer angående afghanska ungdomar, det är inte ok att se syrierna vara flyktingarna vi bryr oss om medan vi avhumaniserar afghanerna.

Glömde du att infoga länken eller finns det ingen länk?

Nu skojar du?!?! De åren som för samhällets del är kostsamma är ju det för att det allmänna svarar för försörjning samt utbildning m.m., med hänsyn till utbildningsnivån vi talar om - d.v.s. i stor utsträckning analfabeter med ett års skola i bagaget - så har jag svårt att tro att de för samhället mest kostsamma åren är i backspegeln.

Om man tittar på de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av invandring är forskningen entydig. Det visar t.ex. professor Jesper Strömbäcks forskningssammanställning från 2015, Där kan man bl.a läsa att:
- Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar
- Utrikeshandeln gynnas också av invandringen, vilket är viktigt, eftersom nästan 46 procent av Sveriges BNP härrör från utrikeshandeln.
- invandringen bidrar också med ökad kompetens på den svenska arbetsmarknaden.

http://www.reforminstitutet.se/.../I-nationens-intresse...

Men i grund och botten kan den här frågan inte handla om ekonomiska överväganden. För att citera Sina Oscarsson ” Och vi måste akta oss mycket noga från att börja förenkla argumenten på ett sätt som gör att vi börjar tumma på idén om alla människors lika värde. För i samma stund är vi ute på ett sluttande plan som vi både vet och inte har en aning om vart det leder.”

Sverige har varken ¨råd eller resurser. Då hade man åtgärdat standarden för fattigpensionärer för länge sedan. Återställt det man stulit från pensionsfonderna och fullföljt löftena att ge pensionärer en dräglig levnadsnivå, obs dräglig inte rik. Flera generationer pensionärer har levt ett uruselt liv och gör fortfarande. Nu fick man ca 200 kr i sänkt skatt och betalar ändå mer procentuellt än en som arbetar. Själv har jag knappt 7000 efter skatt i månaden. Vilka är det av oss som vill bidra med ännu mer skatt som är på gång? De 200 kr är försvunna innan vi ens har fått dessa. De som tycker att de har råd kan också stå för hela gänget afghaner och andra som saknar asylskäl.

När du säger att invandringen lönar sig i längden så är det en hypotes. När afghanerna väl fått permanent uppehållstillstånd är det första de ansöker om att få ta hit hela sin släkt till Sverige. En släkt som måste försörjas av skattebetalarna och som behöver sjukvård, åldringsvård m.m. Det är bara att titta på historien och lära av den. Vi kan inte jämföra med den arbetskraft som har något så när västerländsk kultur, traditioner och utbildning.
Sverige klarar inte av det ekonomiskt, även om du nämner 60 kr om dagen så är det inte hela sanningen. Hur många inblandade är det inte för varje afghan som räknas som barn? Alla dessa kostar också pengar och bostäder måste skaffas fram. Till allt detta (obs!) lånar Sverige pengar. Visserligen ökar BNP, men det beror i huvudsak på att det handlas mer för statliga, lånade pengar, både varor och tjänster..

Din rapport tar inte sikte på de ensamkommande. Sorry!!!

2014 hade enligt SCB 21.5 procent av befolkningen utländsk bakgrund, det vill säga var första eller andra generationens invandrare. Det är därför inte speciellt imponerande om 15 procent av landets företagare har utländsk bakgrund. Det innebär tvärtom en underrepresentation där invandring reducerar företagare per capita. Professor Strömbäck undanhåller dock att 21.5 procent av befolkningen har utländsk bakgrund, vilket gör det omöjligt för läsarna att tolka siffran 15 procent.

Strömbäck ger intrycket att företagare med utländsk bakgrund är mer framgångsrika, trots att det data från Tillväxtverket han använder visar motsatsen. Bara 13 procent av företagare med fler än tio anställda har utländsk bakgrund.

Vi har inte 95 % analfabeter i Sverige från Afghanistan- fler har skolbakgrund som kommer hit. Siffran gäller kanske Afghanistan i stort. Varför kan det inte räknas om man bidrar som snickare eller hemtjänst personal? Bidrar inte de yrkesgrupperna också till kompetens som saknas och skatt som betalas in. Det är otroligt få svenskar som söker till de programmen. Svenska ungdomar går ofta hellre arbetslösa än jobbar i hemtjänsten. Vi behöver inte låtsas att det kommer gå bra för afghanerna om de får stanna. Det finns forskning som visar att det gått bra för de som kommit tidigare. Det finns också studier som visar en snabbare integration av de ensamkommande än de som kommer med familj. Ditt påstående om att de saknar färdigheter som den genomsnittliga 10 åringen är i stort sett fel. Eftersom jag undervisar analfabeter kan jag bekräfta att de börjar på åk 1 när de kommer- men de har inte levt i ett vacum och inte utvecklats- de är intelligenta människor som har har andra lärdomar vilket gör att de inte beter sig som 10 åringar utan som ytterst väluppfostrade ungdomar.

Än en gång. Vilken forskning syftar du till? Länk tack.

"Svenska ungdomar går ofta hellre arbetslösa än jobbar i hemtjänsten..." Sedan när började vi gradera förtjänster och fel utifrån etnicitet? Är du rasist? Fö är det inte bara att trycka in kreti och pleti i verksamheter som vård, hantverk mm. Man måste ha en viss läggning och lämplighet för respetive värv. Sedan är det ju så att en stor del har faktiskt medborgarskap i Iran som ses som säkert, om än diskriminerande mot hazarer, (det är dock inte flyktingskäl uppfyllda) Därför kastas dessa handlingar och man iscensätter en lögn om både ålder och härkomst. Ingen bra början på ett bygge av förtroendekapital.

Nja, min erfarenhet (lärare på Språkintroduktion) är att ja - afghaner har en ganska bra skolbakgrund. Dvs de som kommer från Afghanistan (en minoritet) de afghaner som bott i Iran/Pakistan däremot saknar nästan helt skolbakgrund. Detta gör att en försvinnande liten del kommer​ kunna nå betyg för år 9 inom en snar framtid - utan grundskolebetyg kan man inte söka till gymnasiet. För de flesta kommer det säkert behövas ca 10 år för att klara kunskapskraven för år 9. Inte orimligt att tro när det är den tid det tar för svenska barn.

Att blanda in kroppslängd och utseende när man pratar om "Människors lika värde" känns mycket underligt. Jag trodde att det var en närmast intuitiv självklarhet för en människa född de senaste hundra åren vad det betyder. T.e.x så som Ingemar Hedenius formulerade det

"Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än någon annan."

Men det är klart, för dem som har ett politiskt syfte med att göra skillnad på folk och folk är det givetvis en tacksamt påstå att människors lika värde är nonsens och bygger på ett språkligt missförstånd.

"Men likhet inför lagen ger inte större framgång som företagare." skriver du också. Vet inte om du skojar men förutsättningarna att bygga upp ett fungerande samhälle där entreprenörskap och företagande ingår som viktiga komponenter, får väl betraktas som något bättre i en rättsstat än i en polisstat. Eller?

Kan man inte ställa upp på den gängse definitionen om människovärde så är det inte märkligt att diskussionen om flyktinginvandringen blir smått absurd.

"Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än någon annan."

"några av dem deporterades till Kabul i måndags" skulle det vara

Men vad menar man med rättssäker prövning i detta avseende? Åldern är en avgörande faktor, enligt min uppfattning för avgörande eftersom det knappast kan anses gå någon slags magisk gräns vid 18-årsdagen såvitt gäller asylskäl. Men det är min personliga åsikt och en annan fråga. Vad man däremot måste komma ihåg men som ständigt måste upprepas i dessa sammanhang är att det inte är svenska staten som har bevisbördan för avsaknad av asylskäl. Det är den asylsökande som ska göra asylskälen, inbegripet att man är under 18 år, sannolika. Det innebär givetvis att en del personer kommer att utvisas trots att dessa de facto må ha asylskäl, medan andra får stanna trots att dessa de facto inte har asylskäl. Men det i sig har inte med rättsäkerhet att göra.

Metoder för åldersbestämning är en del i detta och vi kommer förmodligen aldrig att få fram en metod som ger vid handen exakt vilken ålder en person har, helt enkelt därför att de kännetecken man använder skiljer sig i viss mån mellan personer. Men vad ska vi göra i stället?

Som jag upprepat några gånger nu så är det inte rättssäkert att Migrationsverket fortsätter deportationerna trots att deras egna utredningar visar att ungefär hälften av asylprövningar har allvarliga brister. Man har upphört med den tidigare, synnerligen godtyckliga, metoden för åldersprövning men fortsätter ändå utvisa ungdomar som skrivits upp i ålder enl. den gamla processen... Som rimligen är bekant för er som både verkar ha ett brinnande intresse för flyktingfrågor och är/har varit verksamma inom juridiken så har JO vid upprepade tillfällen kommit med svidande kritik mot Migrationsverkets hantering. Senast här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6657847

Hur kan ett system vara rättssäkert när över hälften av asylutredningarna är ofullständiga eller obegripliga? Eller där åldersbedömningsmetoder som Migrationsverket själva dömt ut ligger till grund för fortsatta deportationer av ensamkommande ungdomar? Rätt ord är istället rättsskandal!

Nu börjar du faktiskt gå på tomgång Magnus. Du pratar om en rättsskandal som du baserar på felaktiga tolkningar av Migrationsverkets olika kvalitetsuppföljningar. Dessa har du tydligen inte läst eftersom du hela tiden hänvisar till olika mediekällor. Att den nationella kvalitetsuppföljningen, som är den som sa att 50% av asylutredningarna inte var utredda tillräckligt (dock inte helt undermåliga som du skriver) inte handlade om afghanska barn/unga utan till en stor majoritet om syriska ärenden bortser du helt ifrån. Att kvalitetsuppföljningen också sa att utredningarna vid avslagsbeslut höll en betydligt högre kvalitet än de vid bifallsbeslut vet du väl inte eftersom du inte läst den. Att kvalitetsuppföljningen om åldersbedömningar sa att Migrationsverket är dåliga på bevisvärdering är en sak men att det även handlar om att personer borde skrivits ner i ålder bortser du också ifrån. Att alla de "rättsskandalbeslut" du pratar om faställts av domstol bortser du också ifrån. Att de sökande som du anser vara utsatta för en rättsskandal haft offentliga biträden bortser du också ifrån. Du sågar därmed en hel advokatkår eftersom det handlar om så många ärenden.

Peter. Du hänvisar uppenbarligen till en annan kvalitetsutvärdering eftersom den 2/3 av de utredda fallen resulterade i avslag på asylansökan.

Och när det gäller bevisfrågan så är det grundläggande och ingen detalj som du verkar mena. Såhär säger Jenny Nilsson, nämndeman på Migrationsdomstolen ang att Migrationsverket inte bryr sig om/värderar information som kommer från de källor (skola, socialtjänst etc) som regelbundet har nära ensamkommande bäst. ".Hade det bara varit en hade jag kanske inte tyckt att det hade varit så högt bevisvärde. Men det var ändå ett antal människor, där jag inte kan se vad de skulle vinna på att ljuga."

Fast det där är inget bra argument. Lärare, socialsekreterare, diakoner m.fl. som möter människorna nära i sitt arbete är ofta inte objektiva. De har inga andra uppgifter än sökandens, dvs. samma uppgifter som Migrationsverket och domstolarna har att bedöma, men anlägger ofta utgångspunkten att sökanden talar sanning. Det kan framstå som empatiskt i sig men så kan inte de människor som är satta att slutligt fatta dessa beslut resonera.

Är verksam som lärare på Språkintroduktion, befinner mig 'mitti smeten'. Kan bara instämma i vår brist på objektivitet. I skolans värld måste vi förlita oss på vad eleverna säger. Det finns ingen koppling mellan skolor och Migrationsverk, vi får inte del av elevernas asylansökningar, asylbeslut/åldersuppräkningar eller avflyttningar från HVBboenden till asylboenden. Det finns mängder av kollegor i branschen som inte direkt källgranskar när det handlar om elever. Samtidigt dyker det upp mängder av konstigheter från förvaltning och nämnder, just nu är det enbart fokus på ensamkommande afghaner - i strid med skolans värdegrund. Vi kan få 'nya' arbetsuppgifter som ,om man granskar källor i ex mailtrådar, kan komma från ex intresseföreningar för gode män. Ett exempel på sådan arbetsuppgift var när förvaltningen uppmanade oss att leta upp ev elever som fått sista avslaget på asylansökan(och ville lämna in ny asylansökan/verkställighetshinder), och förmedla kontakt med en kommunal kurator vars uppgift var att hjälpa till med anmälan om verkställighetshinder. Vi får förfrågningar om att skriva diverse intyg ex om ' hur NN visar att han tar avstånd från afghansk kultur och sedvänjor' Hur detta ens kan kopplas till skolverksamhet är obegripligt. Just nu är skolverksamheten långt ifrån objektiv och koppling till skolans styrdokument saknas helt i denna relativt stora kommun.

Alla som är verksamma gör ett bra jobb. Migrattionsverket, domstolar och ombud. Att vissa ombud flirtar med olika lönsamma klientgrupper i marknadsföringssyfte är dock en annan sak. Det är en myt att det inte skulle fungera. Sedan är det ju så att har man inte skydds- och asylskäl, så har man ingen rätt att få stanna. Sedan är det alltid lätt att skylla på domstolar, myndigheter och ombud när den enskilde blev avslöjad efter åtskilligt "fake" och lögner. Sedan får man en felaktig bild i media där endast väldigt udda fall presenteras och det skrivs stort om enskilda misstag. Varför belyser man inte de andra 99,9999999% av fallen, där bedömningen var korrekt?

Då har du inte låst samma utvärderingar som tog upp i Kalibers granskning. Citat: "Av de 145 ärenden som granskats i rapporten har två tredjedelar fått sin ålder uppskriven"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6644360

När det gäller JO:s kritik så går den bl.a ut på att Migrationsverket sällan bryr sig om information om de asylsökande (bl.a ang. deras uppskattade ålder) som de får av Socialtjänsten och skolan utan att man helt förlitar sig på EN intervju på ett par timmar där den ensamkommande själv skall försöka bevisa sin ålder och sina asylskäl. Ev. identitetshandlingar som de har med sig från Afghanistan bedöms inte ha något värde.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6658443

Om du pratar om tazkiror så har de inget högre bevisvärde eftersom de kan köpas enkelt.

Väldigt lite som de ensamkommande från Afghanistan säger eller visar upp tilldöms något bevisvärde av Migrationsverket. Det gäller även pass och identitetscertifikat från ambassaden. En liten utmaning för en ungdom att bevisa att han är under 18. Med livet som insats. Någon som är förvånad att många ensamkommande mår väldigt dåligt?

Sedan håller jag med Gustav. "Människors lika värde" har inte betydelse som en utgångspunkt för någon diskussion om asylrätt och asylprövningar. Och det har inte att göra med att jag, Gustav m.fl. är vare sig rasister eller cyniker. Att slänga sig med begreppet i detta sammanhang tycker jag mer känns som ett sätt att söka ge tyngd åt vad som egentligen är ens rent personliga åsikter i frågan.

Helt rätt Fd Hovrättsassessorn. När argumenten tar slut kommer adjektiven fram.

@magnus: det är ytterst intressant att ni (godhetsivrare som kollektiv) himlar med ögonen över hur tveksamma fall av män där ålder och härkomst saknar förankring i bevisvärde, förfördelas medan Radiohjälpen regelbundet marknadsför vädjanden om finansiella allmosor till utmärglade barn där flugor kryllar över ansikten och döden förmodligen står i farstun. Var är er empati med dessa? Gatubarn i Brasilien, mm. som lider en oerhörd nöd, och tvinga sälja både det ena och det andra för att öht få ett halvt mål mat? Följdfrågan inställer sig: Var drar ni gränser till er empati och varför är inte dessa nödlidande välkomna? Måhända gör ni skillnad på människors värde, eller är det "bökigare" att logistiskt hantera eller ligger det helt enkelt inte i tiden att bry sig om nödlidande som inte marknadsförs som rena kassakon för den svenska ekonomin? Personligen tror jag att en flicka från gatan i filipinerna skulle känna en avsevärt högre tacksamhet för mat, skola, redbar behandling, trygghet, vård och omsorg än en man med oklar identitet och som inte sällan har ett gediget straffregister i bagaget. Varför gör du(ni) denna selektering och varför värderar ni människor olika baserat på ursprung?

Jag påstod inte att du var förvirrad, jag uteslöt det (förhoppningsvis med viss tyngd...) , men du har rätt. Dina ansträngningar har ingen relevans alls. Men du svarar inte på min fråga så jag frågar dig igen: Varför väljer du bort verkligt och vedertaget nödlidande barn som förmodligen kommer att dö inom kort om de inte får adekvat hjälp medan du prioriterar medelålders, besuttna, stridsdugliga män från mellanöstern? Varför väljer du bort nödlidande baserat på härkomst, teologisk tillhörighet och etnicitet?

Jo, men ett konkret exempel som visar att vi är fel ute är om inte annat att vi dragit ned biståndet för att finansiera en flyktingpolitik som till stor del inte längre handlar om just flyktingar. Det om något är inte bara en felprioritering utan hyckleri och cynism, anser jag.

Ja, det synes vi ha till viss del. Men jag accepterar att våra pengar inte kan räcka till allt och att man ständigt måste göra prioriteringar i ett samhälle. Där tycker jag att många av dem som debatterar i denna tråd och annorstädes går fel. "Vi har råd" är väldigt lätt att säga så länge man inte själv behöver ta vare sig ansvaret eller konsekvenserna. Men det är solklart att vi inte har råd att ta emot alla som vare sig har flyktingskäl eller, än mindre, dem man i och för sig kan tycka synd om för att de kommer från fattigare förhållanden, vilket för övrigt cirka 95 procent av jordens befolkning gör.

Håller med f.d hovrättsassessor m.fl. Ett samhälle måste vara i balans. Oberoende hur förmögna vi än är så kan vi inte bygga hur mycket som helst, skaffa fram hur många lärare, poliser m.m. som helst. Man kan t.ex inte ta emot en miljon flyktingar om året även om vi skulle ha oändligt mycket pengar, eftersom den trånga sektionen är att omvandla pengar till andra resurser. Magnus detta funkar inte hur än hur du vrider på alla stenar i denna debatt. You lost! Game Over! Sorry!!!!

Nej, den som förlorar på ditt sätt att resonera är inte jag utan alla de som skall deporteras tillbaka till krig och förföljelse. För dem kan det mycket väl innbära game over. Tragiskt. Men även om vi inte står ut så sluter vi inte kämpa!

https://www.facebook.com/vistarinteut/

Har du statistik på hur stor del av världens befolkning, som just nu befinner sig i ett tillstånd av väpnad konflikt. Jag har ingen sådan statistik här och nu, men det rör sig om enormt mycket människor och många fler än vad man kan tro. Vi kan alltså inte ta hit alla exakt idag. Det finns inte tillgängliga resurser för det, även om vi teoretiskt skulle ha oändligt med pengar på kontot. Däremot kan vi göra det vi kan och därför måste man ha en avpassad och rimlig asylpolitik bl.a. för att de som kommer hit ska kunna åtnjuta det skydd som de behöver.

Tyvärr så finns det många på migrationsområdet, som börjar diskutera med en form av dold agenda. Nu vet inte jag om du är en sådan person. Även om man vill vinna anseende genom själva debatten i sig som ett led i en typ av marknadsföring/profilering så kan man inte förvänta sig att de som tar ansvar ska ha samma uppfattning. Debatten i sig med de heta känslorna, där man vill visa godhet och hjärta och starkt patos, som utåt sätt framstår som en hysterisk kärlek för en viss grupp blir då en del av denna personliga profilering inför den älskade gruppen. Man ÄLSKAR asylsökanden och man HATAR myndigheter. Det blir lite DERBY över resonemanget. Nu påstår jag inte att du har dessa bevekelsegrunder. Men den NYA ARENAN sociala medier kan fungera på det sättet.

DERBY var ordet. Och AMNESTI...

Asså "FAKE DERBY PR" Du vet det där hata-älska-tricket.

Väldigt intressant fråga. Jag har hört att vi har våra invandrare att tacka för att byråkratin minskat betydligt...

Det kvittolösa samhället har gjort enorma framsteg i likhet med den svarta ekonomin,så där har du helt rätt pip.

Ja Sverige behöver arbetskraft i just den åldern som de ensamkommande har 16- 18 år nu.
Det betyder inte att vi inte har problem med arbetslöshet.
Någonstans måste man ju utbilda till de arbeten som behövs, detta matchar inte alltid.
Vi har både arbetslöshet och brist på arbetskraft på samma gång.

Hur går det ihop?
Hur försörjer sig de arbetslösa som vägrar ta arbete?

marias tes låter mer som ett önsketänkande än underbyggd fakta. Via förhoppningsmetoden har man länge försökt förklara det sociala moraset och bortförklara orsakerna.

Du skriver "relativ trygghet". Vad betyder det enl ditt förmenande? Specificera gärna.

Många hazarer lever som papperslösa i Iran eftersom deras föräldrar flytt från Afghanistan redan innan de föddes. Även i Iran är detta folkslag förföljda. Just de papperslösa blir tvingade att delta i kriget i Syrien. Tycker du att det är deras plikt att vara kanonmat där? Tyvärr är kunskapen och intresset för dessa ungdomar otroligt lågt bland allmänheten. Jag träffar dem i min profession som lärare och jag kan intyga att de allra flesta har en otrolig arbetsmoral och driv till att studera. Om vi bara ger dem chansen att komma in i arbetslivet kommer de att kunna betala din och min pension. Sverige behöver arbetskraft i just denna ålder- så det finns en ekonomi i att låta dem stanna. Oavsett vad man anser i frågan om de borde släppts in eller inte så är de här. Hade de vetat hur jävligt Sverige skulle behandla dem så fort de fyllt 18 år hade de inte kommit. Vi har ett ansvar att ta hand om dem med värdighet eftersom Sverige skrivit på avtalet om mänskliga rättigheter. Jag tycker att du ska fortsätta att betala din skatt som vi andra normala människor.

Sverige har varken råd eller skyldighet att agera socialbyrå åt resten av världen. Att söka lyckan må vara berättigat ur individens perspektiv men utgör absolut inget asylskäl. Enligt EUs gränspolis Frontex saknar drygt 60% av de asylsökande helt skyddsskäl. De har alltså ingen rätt att vistas i Sverige. De individer du talar om är dessutom extremt lågutbildade. Läs artikeln. Dessutom upphör asylrätten vid första säkra land. Avsikten är inte att migranterna ska kunna agera bidragscharter. Detta måste ta slut om asylrätten alls ska kunna bevaras.

Du har förutfattade meningar om saker och ting.

Att vara lågutbildad behöver inte tvunget innebära en belastning för samhället.

Man kan vara snäll, foglig, laglydig och arbeta hårt även om man är lågutbildad.

En högutbildad kan vara korrupt trots sin höga position.

Världen är inte svart eller vit och man väljer inte var man föds.

Ingen påstår väl att vi ska rädda hela världen men vissa måste även vi vilja hjälpa om det behövs.

Nu handlar det om att alla ges samma rätt till prövning av den saken. Gör dom det? Det är väl det vi försöker reda ut.

Intressant det där med Frontex siffror hur de kommit fram till den siffran. Jag har följt säkerhetsläget i Afghanistan och det är otroligt försämrat. Migrationsverket har en stackars man i Kabul klädd i skyddsväst som fortfarande hävdar att man inte har skyddsskäl som hazar i Kabul. Ingen annan organisation delar den åsikten. Den som är intresserad kan följa Blankspot som skriver om vad som händer med de tillbaka skickade. Det finns också en liberal politiker vid namn Nicklas Zethreus som arbetat på plats under lång tid- han delar definitivt inte åsikten om att de saknar skyddskäl! Vi öppnade våra gränser för att sedan ångra oss och nu behandlar vi afghanerna som skräp. Det rimmar mycket illa med de grundläggande värderingar som vårt samhälle åtminstone tidigare har stått på. Dessa lågutbildade människor som jag talar om är lika begåvade som du och jag eller mer...och de har dessutom ofta en stark motivation.

Kanske ingen organisation men landinformationen säger det och så även Miigrationsöverdomstolen i avgörandet MIG 2017:6. Det är väl den praxisbildande domstolen som en jurist ska följa?

Det som väldigt många vill just nu är att att Migrationsverket skall ompröva säkerhetsläget i Afghanistan och stoppa deportationerna. Ett ställningstagande som får stöd av bl.a Amnesty: https://www.blankspotproject.se/valdet-har-forvarrats-i-afghanistan/

Blankspotprojekt...: "Idag drivs verksamheten av de tre huvudägarna, Martin Schibbye, Brit Stakston och Nils Resare, tillsammans med 155 delägare efter en equitycrowdfundingrunda som resulterade i nytt kapital ..." Tankesmedjor med idiologiskt färgade och extrempolitiserade medverkande har vi väl tillräckligt av ?

Gustav. Vad var problemet med Blank Spot, jag förstod inte? Det är väl utmärkt att någon försöker följa upp hur det går för de som utvisas till Kabul. I synnerhet för de ungdomar som aldrig satt sin fot i Afghanistan, eller har någon familj eller vänner där. Varken Migrationsverket eller någon annans svensk myndighet har ju en aning om det eftersom en sådan uppföljning inte ingår i deras uppdrag. (jag skulle gissa på att det primärt inte handlar om ointresse, utan att det helt enkelt är för farligt även för Kjell-Terje i sin skottsäkra bil). Förresten, vad är det för ideologiskt ofärgade medier du får inspiration ifrån när du bygger din världsbild?

magnus: Problemet med blankspot beskrev jag, och tänker inte slösa tid på ett nytt försök. Om man inte kan identifiera sig med ett visst land kanske det inte är så förståndigt att kasta eller förvanska sina id-handlingar och påstå att man har sin härkomst i ett land man inte vill skickas tillbaka till. (de flesta nationer har ganska bra koll på sina medborgare, i synnerhet i regimer med totalitära teologiska eller politiskt totalitära tentakler och en stor majoritet har och är tvugna att regelbundet kunna identifiera sig.) Oavsett finns det trygga ytor i afghanistan och definitivt i Iran, där det förvisso förekommer diskriminering, men detta är fortfarande inga flyktingskäl enl. de konventioner vi valt att rätta oss efter. Märkligt att sådana som ni ständigt använder dessa konventioner i egen sak, men förkastar dom då det inte passar. Det är inte trovärdigt men metoden är inte oväntad med tanke på avsändarna... Det verkar vara viktigt för dig att påpeka att ngn bär skyddsutrustning i valda regioner som en ökad gradering på en riskskala, och som om det skulle ha ngn substans. Den retoriken bygger ju på att sverige är livsfarligt eftersom de flesta politiker och andra potentater över en viss nivå har både polisskydd och externa livvakter. Min världsbild har jag byggt på egna erfarenheter i fält både i mellanöstern och i norden. På vilket sätt kan vi bespara allmänningen.

Vad är det för en man i skyddsväst du nämner? Vad har han med saken att göra? Till vem hävdar han att hazarer saknar skyddsskäl i Kabul? Jag tycker mest jag ser artiklar som bär dina argument hela tiden, dvs att hela världen är på flykt och att det är just Sverige (ett av de mest avlägsna länder du kan tänka dig som flykting) som flyktingar måste komma till för att inte hela världen ska gå under. Det är verkligen nu eller aldrig-känslan som kablats ut nu i över 5 år.

Jag ger dig rätt i att deras motivation är stor då de tagit sig ända till Sverige i kalla Norden. Något är det uppenbarligen som lockar. Har du funderat på vad?
Jag är även intresserad att del av vad du menar när du skriver att afghaners intelligens skulle skilja sig från svenskarnas. Varför skulle de här gossarna vara mer intelligenta än oss?

Varför skulle de vara så korkade att de flydde till ett land där de blir förföljda?

De blir inte tvingade att delta i kriget. Men de lockas sedan 2011 att ta värvning och slåss mot IS med löften om väldiga förmåner. De och deras familjer får medborgarskap och de får väl tilltagen statlig pension. Det gäller också oavsett om de överlever eller ej. Om de stupar får familjen en större ersättning och pensionen, plus att staten bekostar en hjältebegravning.

Vem har sagt att det bara handlar om din pension...jag vill också hävda att de var formbara när de kom och fortfarande är det. Statistiken visar på snabbare integrering för de ensamkommande än för de som kommer med sin familj. Jo det kom också flickor- inte så många från just Afghanistan. Dessa killar väljer dock att vara ogifta framför döden. Jag har hört att det tom finns svenskar som lever som singlar.- det funkar. Men marknaden är fri och en och annan svensk Sverigedemokrat utan ambitioner kanske blir bortvald.

Nej, det har du inte, förutom den lilla del (1.5%?) som utgör premiepension, samt eventuellt privat pensionssparande.
I ett sunt pensionssystem hade det givetvis fungerat så, men nu är det inte ett sunt pensionssystem vi har. Istället är det ett pyramidspel. De som jobbar betalar pensionen för de som just nu är pensionärer, mot löfte att samma sak ska gälla när de går i pension.

När ska regeringen uppmärksamma alla ungdomar som hunnit fylla 18 år under den långa asylprocessen? Förutom det avskyvärda att migrationsverket skrivit upp oerhört många afghaner i ålder på ytterst tveksamma grunder- så är det även helt orimligt av Sverige att betrakta en människa som precis fyllt 18 som vuxen i alla aspekter. Den bortglömda gruppen som ingen bryr sig om just nu!

Men jag förstår inte, bedöms inte en asylhandling på de uppgifter som man hänvisar till, dvs om personen är under 18 när ansökan görs är det också det som ska bedömas.

Hur lång handläggningstiden målet kräver kan ju inte belasta parten.

Det skulle ju kunna innebära att handläggare ges mandat att påverka utgången i ett mål,
vilket inte gör processen rättssäker. Därmed ett brott mot rätten till en rättvis prövning.

Annars kan ju alla asylhandlingar från 17-åringar läggas i en särskild hög på Migrationsverket.

Själva handläggandet ska väl aldrig få påverkan en prövning för nån.

Man skulle iofs kunna Rättspröva ett sådant förfarande. Rättsprövning kan göras för beslut från regering som rör ner än en person. Alltså beslut som är svåra att pröva någon annan stans.

Frågan verkar angelägen att få klara besked om.

För andra mål gäller väl de omständigheter som gällde vid viss situation - inte hur läget ser 2 år senare eller så.

Tyvärr är det precis så som det beskrivs tidigare. Den asylsökandes ålder som personen har när beslutet fattas är det avgörande. Inte hur gammal personen var vid ankomsten till Sverige. Detta innebär att även om du överklagar åldersuppskrivningen som ca 40% av ungdomarna drabbas av på oklara grunder så är risken stor att du hinner fylla 18 på riktigt under processens gång. Med handläggningstider på 1,5 år innan beslut och sedan 0,5 år innan din överklagan tas upp så är tiden din fiende som asylsökande ungdom.

Men vilket stöd har ett sådant förarande? Vad hänvisar man till?

Man kan ju inte tolka prövningar lite som man vill. Alla prövningar ska ju vara lika för alla.

Dvs ingen annan ska väl kunna ändra på en parts inlämnade uppgifter. Det är ju vad som sker.

Vad säger förarbeten i asylärende om handlingar?

Efter en granskning av det stora antal asylsökande som fick PUT omedelbart före den nya lagstiftningen skulle gälla behöver ingen oroa sig för att handläggare skulle lägga handlingar åt sidan och invänta den asylsökandes 18 års dag. Däremot gäller lite tuffare regler för ALLA som blir 18, oavsett vad som tidigare beslutats.

Precis... så borde det vara... men tyvärr har jag mött verkligheten alldeles för många gånger och har fått lära mig att alla inte är lika under lagen.. min uppfattning är att lagen tillämpas helt olika beroende på om ett mål gäller en "svensk" eller en assylsökande.. att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen och konventionen för mänskliga rättigheter... verkar för tillfället vara glömt..

Men jag hade aldrig fogat mig i en bedömning som jag inte ansåg vara rättssäker.

Advokater måste bli lite tuffare. Saker måste klarläggas. Juridik måste vara fast förankrad. Processer måste vara förutsägbara. Tid kan inte få påverka utgången i ett mål. Det måste tydligen bli en lag om det.

Tid blev ju utslagsgivande även i Assange, där en anmälan hann preskriberas.

Detta i sin tur innebär bl.a att en brottsanklag heller aldrig blir frikänd liksom att brottsoffer lämnas åt sitt öde.

Ska vi ha det så 2017? Att handläggare avgör domstolsprövningar innan prövning?

Två identiska 17-åriga afghanska pojkars domslut skiljer sig alltså åt pga av vilken handläggare de ges. Är det bevisat nu?

Den ene handläggs omgående och får stanna.

Den andre utvisas för att handläggningen tog dubbelt så lång tid, och enbart på detta skäl därtill ?

Här måste ju handläggare vara de första att reagera. Gör de inte det kan det bara tolkas som att man understödjer ett icke rättsäkert förfarande och är därför inte lämpliga som handläggare.

Juridik har vi för att underlätta svåra beslut.

Tappar vi juridiken tappar vi vårt redskap för rättvisa och rättssäkerhet.

Klara och tydliga regler som håller över tid är väl grundtanken. Tid ska inte vara en fiende för någon. Den ska inte tillåtas påverka juridiken heller.

Nån jurist måste hjälpa till och säga vad som gäller för tid i prövningar. Nu känns ju saker väldigt osäkra plötsligt.

På hur många svenskar tillämpas asyllagstiftningen? Eller vilka "mål" syftar du på? Barnkonventionen är inte svensk lag. Har du hört talas om Sveriges dualistiska system? ECHR är däremot överordnad svensk lag genom RF så den följs nog. Annars underkänner du hela det svenska juridiska systemet.

Maria. Regeringen fick panik efter 2015 då hela systemet havererade. Man såg skräcken i ögonen på våra politiker. Ja någonstans måste man dra gränsen. Jag ser inget problem med att man prövar skydds- och asylskäl för en 18-åring. Tvärtom, om man nu är intresserad av att Sverige ska ha en seriös och fungerande asylpolitik framöver.

Suck. Asylrätt handlar om att bedöma om en person är skyddsbehövande eller inte. De här personerna är inte skyddsbehövande och kan således inte ges asyl. Att tvingas leva "i misär" är för en vuxen absolut ingen grund för uppehållstillstånd. Vill man ha det på det sättet så krävs en lagändring. Jag vill det inte. Vad få inkluderat Migrationsöverdomstolen tycks ha fattat är att Afghanistan är ett utpräglat klansamhälle så det här med nätverk är annorlunda där än här. Nu har MiÖD beslutat att barn utan "nätverk" ska anses vara skyddsbehövande och då är det det som gäller. Att ett barn blir vuxen under asylprocessen gör ju att personen inte kan bedömas som ett barn. De flesta begriper nog att det måste vara förhållandena vid beslutsdatum som ska prövas och inte förhållandena vid ansökningsdatum, det är en grundpelare inom asylrätten. Någon kommentar beskrev skillnaderna mellan dari och farsi som om det vore olika språk och att detta skulle vara ett problem. Skillnaden mellan språken brukar beskrivas som den mellan svenska och finlandssvenska. Att 18-årsdagen spelar så stor roll i svensk rätt beror på Barnkonventionen och det kan man tycka vad man vill om. Att förhållandena är desamma dagen innan 18-årsdagen som dagen efter stämmer men det stämmer lika mycket att säga att i Afghanistan ses en ung man som vuxen betydligt tidigare än vid 18. Men i svensk rätt råder en avgrund mellan dagen innan 18-årsdagen och dagen efter.

Glömde skriva att vad en afghan varit med om i Iran saknar betydelse vare sig personen levt som en kung eller som en slav som riskerar att skickas till kriget i Syrien. En afghansk meborgare prövas mot förhållandena i Afghanistan och inget annat.

Det finns regler som styr hur en asylansökan ska prövas. De härrör från Genevekonventionen om flyktingars rässliga ställning från 1951, därefter EU:s skyddsgrundsdirektiv, och därefter svensk lag (utlänningslagen). Självklart är det medborgarskapslandet någons behov av skydd prövas emot. Om du rycker det är ologiskt kan jag inte hjälpa men det är så regelverket fungerar och som jurist är det såklart så att jag tycker att lag ska följas. Om den sökande är skyddsbehövande (dvs riskerar förföljelse) i Afghanistan får personen asyl. Annars inte. Det du pratar om är så kallade "synnerligen/särskilt ömmande omständigheter" och det är något helt annat. Det är dessutom en undantagsregel och ska tillämpas restriktivt. Att det är synd om någon, att personen har en annan kultur etc. är inget skäl för att bevilja uppehållstillstånd enligt svensk rätt. Jag har aldrig begripit varför så många svenskar tycker att just när det gäller migrationsrätt så ska vi INTE tillämpa lagstiftningen..... Är man afghansk medborgare så är man såklart det. Per automatik och nej, det är inget skyddsskäl i sig själv. Inte enligt svensk lag i alla fall.

Kan också tillägga att man enligt grundlagen inte får ha en etniskt särskiljande lagstiftning.

Men förhållandet vid beslutsdatum ges ju inte part någon möjlighet att bemöta. Så kan man ju inte resonera juridiskt. Det blir ju nästan ett hypotetiskt förfarande.

Beslut gäller inte sakfrågan utan nya händelser? Vad grundar sig beslut på då? Det kan ju hela tiden inträffa nya händelser. Någonstans måste man ju bestämma vad som ska prövas. Frågan ska inte kunna ändras allt eftersom. Blir väl att betrakta som taleändran.

Vad grundar du ditt uttalande på? Vilket lagrum? Var finns detta klarlagt?

Jag är ganska hård när det kommer till sånt här. Förfarande och lagar ska våra förutsägbara.

Pip. Ja, asylrätt är hypotetisk. Varför? Jo, inom asylrätten ska det inte bedömas vad som har hänt utan vad en person riskerar vid ett återvändande till hemlandet. Framkommer i 4:1 utlänningslagen och 4:2 samma lag. I 4:1, som bygger på flyktingkonventionen, genom uttrycket "befinner sig utanför det land där utlänningen är medborgare i" och i 4:2, som bygger på EU:s skyddsgrundsdirektiv, tydligare uttryckt som "vid ett återvändande till hemlandet". Tidigare händelser utgör ett bevistema i bedömningen av vad personen kan riskera i framtiden men är absolut inte avgörande. Exempel på detta är en kristen som lämnade Mosul i Irak innan IS kom dit och inte hade råkat ut för något. Vid ett återvändande dit idag är det sannolikt att personen kommer råka illa ut. Eller tvärtom en person som lämnade Bosnien efter att ha varit utsatt för extrema hemskheter 1995 men bedömdes år 2000 när kriget var över och personen inget riskerade vid ett återvändande. Givetvis görs en individuell bedömning här.

Vad som skulle kunna påverka ett beslut på vägen är i så fall läget i Afghanistan.

Men det å sin sida är ju inget som vare sig sökande part eller Migrationsverket råder över.

Det finns det en mycket väsentlig aspekt som du bortser ifrån. Migrationsverket har via egna utvärderingar konstaterat att ca. 50% av asylutredningarna har mycket allvarliga brister. De har också stoppat den befintliga åldersbedömningsprocessen tills det finns en mer tillförlitlig metod framme. JO, Barnombudsmannen och i de allra flesta som möter de asylsökande i sin profession har också kritiserat Migrationsverkets asylprövningar och åldersbedömningar. Och ändå fortsätter deportationerna. Rättssäkerheten är enl. mitt och många andras sätt att se det satt ur spel.

Kritisera då i så fall Migrationsdomstolarna som, i dom, fastställt Migrationsverkets beslut eller Migrationsöverdomstolen som inte beviljat PT. Om du läser Migrationsverkets kvalitetsuppföljningar så kommer du nog fram till att bristerna i dessa är att felen för det mesta består i att felen är att a) alldeles för många beviljas uppehållstillstånd än de som är skyddsbehövande och b). Alldeles för få av de som beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande ges de som flyktingar. Ingenstans framgår det att Migrationsverket skulle avslå ansökan om skydd för skyddsbehövande.

Missade du det mycket uppmärksammade inslaget i Kaliber om Migrationsverkets kvalitetsuppföljningar? Bristerna handlade bl.a om att: "Bara i hälften av besluten som granskades var utredningarna kompletta. I många av besluten har man hittat brister som rör själva kärnan i en asylutredning.Det handlar till exempel om att man inte i tillräcklig utsträckning utrett vad en person har för skyddsskäl och vad man riskerar att råka ut för om man återvänder till sitt hemland. Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är att 40 procent av besluten inte är tillräckligt begripliga.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6620445

Men det är väl domstolarna som dömt på det underlaget som ska ha mest kritik för det?

De förhållanden som råder vis asylbeslutet gäller. Många får ju PUT pga sk sur place, dvs hade inga ursprungliga skäl men skaffat sådana under tiden i Sverige. Tex de som döper sig (konverterar till kristendom) eller de som inser att de blivit homosexuella. Enlig min erfarenhet brukar en stor del lyckas med detta. Behövs inte mycket för att göra sitt skyddsbehov sannolikt då. Grattis svenska kyrkan o RFSL newcommers, intresset stort sista tiden

Stackars Sverige. Det är synd om Sverige.

Om 15-20 år kommer folk att svära sig fria från tokigheterna som råder i dagens samhälle. Folk kommer säga att vilka var idioterna som tänkte att det är bra med öppna gränser och dylikt.

Det finns idag rätt så många naiva svenskar som tror att sk. "unga afghaner" kommer att arbeta i landet. Jag vill inte göra er besvikna, men jag frågar er varför tror ni att livet i Afghanistan ser ungefär ut som det gjorde på stenåldern?

Vet inte vem som pratat om stenåldern. Men du kan ju fråga Migrationsverkets representant i Kabul Kjell Terje Torvik varför han åker skottsäker bil var han än skall och varför han bor innanför ambassadens murar.

Magnus: "varför han åker skottsäker bil var han än skall och varför han bor innanför ambassadens murar..." Av samma anledning som SD´s Ekerot mfl har livvakt? Försiktighetsåtgärder är inte synonymt med verklig hotbild.

Jag vet att unga afghaner kommer att arbeta i landet bara de får chansen och inte blir utvisade. Det baserar jag på en kunskap som jag har från den gymnasieskola jag arbetar på. Jag träffar dagligen klipska elever med god arbetsmoral och hög studiemotivation. De har ingen lång skolbakgrund- men det innebär inte att de inte kommer att arbeta i landet. Är det dessa killars fel att det varit krig i Afghanistan i 30 år? Du tror inte att det har med ständiga invasioner av andra länder? Du kallar mig naiv- jag kallar dig cynisk.

Kär och galen?

Är du? Själv är jag lyckligt gift sedan 25 år om det har något med saken att göra.

Maria: jag träffar dagligen oklipska sk barn/ungdomar med låg studiemotivation och som inte har en tanke på att arbeta och göra rätt för sig. Däremot finns det gott om redan bofasta som gärna skulle arbeta om de fick. Är dina erfarenheter mer värda än mina? Om ngn får arbeta eller ej beror möjligen mer på arbetsmarknaden, försörjningskopplad motprestation och en möjlig arbetskraftsbrist att göra. Om den förekommer eller ej lär vi bli varse.

Det finns tydligen fler Peter här. Vill bara säga att denna Peter inte är samma som jag, dvs den som skrivit ovan. Till moderator kan jag tycka att det är konstigt att samma nick kan förekomma från två olika mailadresser i samma diskussion.