Skip to content

Ska varje nytt "moment" i sexakten kräva ny fråga? - Advokatsamfundet säger nej till samtyckeslag

Generalsekreterare Anne Ramberg och ordförande Bengt Ivarsson i Advokatsamfundet. Foto: Micke Lundström och Advokatsamfundet

Samtyckeslagstiftning löser inte problemet med att få sexualbrottslingar fällda i domstolarna. Advokatsamfundet säger nej till så kallad samtyckeslagstiftning och pekar bland annat på att man skulle behöva fråga varje gång man inleder ett nytt "moment" i den sexuella handlingen.

 

Advokatsamfundet lämnade nyligen in sitt remissyttrande om samtyckeslagstiftning.

I yttrandet hänvisas till det som samfundets expert i utredningen, advokaten tillika ordföranden för samfundet Bengt Ivarsson, formulerade i en särskild reservation i betänkandet.

"Högljudd opinion"
Ivarsson ger i sin reservation också uttryck för sina åsikter om bakgrunden till utredning som han anser vara ett svar på "en relativt högljudd opinion" som varit missnöjda med hur domstolarna dömt i sexualbrott.

Han pekar på att kravet på en samtyckeslagstiftning har förts fram "som lösningen på att allt för få personer åtalas och döms för sexualbrott".

"Tyvärr har det även i debatten framförts önskemål om att beviskraven ska sänkas och att bevisbördan ska läggas på den tilltalade att samtycke förelegat", skriver Ivarsson.

Oaktsamhet istället för samtycke
Advokatsamfundet lyfter i sitt remissvar även frågan om att införa ett oaktsamhetsbrott istället för samtycke.

Utredningen har föreslagit att man ska utöka det straffbara området genom att införa ett oaktsamhetsansvar för sexualbrott. Straffansvaret ska då begränsas till de allvarligaste kränkningarna och handla om grov oaktsamhet.

Men samfundet anser att en förutsättning är att det i så fall endast avser fall av kvalificerad oaktsamhet samt att straffskalan blir väsentligt lägre än för uppsåtliga brott.

Fler fällande domar
Ivarsson är i sin reservation positiv till att införa ett oaktsamhetsbrott men inte samtidigt som man också inför en samtyckeslagstiftning.

Han tror att ett oaktsamhetsbrott "till skillnad från införandet av en samtyckeslagstiftning sannolikt kan leda till att situationer där domstolarna idag inte ansett det styrkt att gärningen utförts uppsåtligen istället leder till fällande domar". Detta eftersom det förmodligen kan vara lättare för en åklagare att bevisa grov oaktsamhet än uppsåt.

Advokatsamfundet anser att oaktsamheten "endast ska avse frågan om frivillighet och att det beträffande övriga brottsrekvisit ska krävas uppsåt".

Man vill "under alla förhållanden" få frågan om omfattningen av det subjektiva rekvisitet analyserad inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Olika "moment"
När det gäller frivillighet resonerar Advokatsamfundet kring att det finns "olika moment i den sexuella handlingen" och att det ska inhämtas ett nytt "godkännande" för varje moment. Samfundet skriver att "denna rättsosäkerhet innebär att en person kan riskera ett långvarigt fängelsestraff för att han eller hon inte har förstått att det skett en övergång till ett nytt moment". 

Det kommer enligt samfundets sätt att tolka förslaget "att bli nödvändigt för en part att muntligen fråga efter frivillighet för att inte riskera att göra sig skyldig till brott". Även detta behöver enligt samfundet utredas ytterligare.

Köp av sexuella tjänster
Advokatsamfundet anser det även "vara problematiskt att förslaget skulle innebära att köp av sexuell tjänst som sker från en person som är tvingad av någon annan än den som köper sex att utföra sexuella tjänster, kan komma att rubriceras som sexuellt övergrepp och leda till minst två års fängelse, samtidigt som samma handling vid frivillig försäljning av sexuell tjänst endast kan straffas med böter eller högst ett års fängelse".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt