Skip to content

"Med juristers vurm för konservatism missar lagrådet poängen med en klimatlag"

DEBATT - av Åsa Romson, jur. dr. i miljörätt, riksdagsledamot (MP) och f.d klimat- och miljöminister

 

Det finns en särskild form av konservatism som präglar jurister i deras arbete. Det har fascinerat mig genom åren både som forskare i juridik men också som politiker som ju har jurister som några av våra viktigaste medarbetare för att utföra våra uppdrag.

När jag läser vad lagrådets jurister skriver om den föreslagna klimatlagen är det denna vurm för att saker ser ut som de alltid har gjort som framträder. På sin torra kanslisvenska går juristerna igenom varför de överhuvudtaget inte ser någon poäng med en klimatlag.

Inget av de skäl som regeringen framför ser juristerna som giltiga motiv för att delar av regeringars klimatpolitiska arbete ska vara reglerat i lag.

Lagrådet ser däremot inga konflikter med grundlag, riksdagsordning eller specifika problem med utformningen av enskilda paragrafer i klimatlagen, utan säger att syftet med lagen kan uppnås på andra sätt. Detta blir intressant eftersom den politiska bedömningen från sju av riksdagspartierna är att de vill ha just lagformen för en del av det klimatpolitiska ramverket som föreslås stärka det svenska klimatarbetet.

Här vill alltså juristerna ha mindre juridisk reglering och politikerna mer vilket inte är så vanligt.

Två saker tror jag lett till så skilda ståndpunkter. Det har att göra med dels miljörätten/miljöpolitikens utveckling, dels med den politiska utvecklingen i riksdagen.

Miljöpolitikens uppdrag idag är att säkerställa en omställning till ett hållbart samhälle. Detta görs genom många konkreta regler och ekonomiska styrmedel men det görs också genom politiskt ledarskap som skapar trovärdighet för alla de enskilda aktörer som måste göra jobbet med att minska utsläppen. I globala frågor som klimatfrågan måste den trovärdigheten även byggas internationellt.

Kraften i Parisavtalet ligger därför inte i de enskilda utsläppsmålen eller målet 1.5 eller 2 grader, utan i det ledarskap som skapades och som visar för alla aktörer som planerar för framtiden att klimatutsläppen måste bort.

Formen med ett internationellt rättsligt avtal var väsentlig för att skapa den trovärdigheten, en trovärdighet som i sig nu leder till att globala investeringar i fossil energi ifrågasätts och investeringar i förnybart ökar. Parallellen är relevant för nationell klimatpolitk.

Så när lagrådets jurister säger att lagformen i sig inte bidrar till syftet att stärka det klimatpolitiska arbetet så har de inte följt den utveckling som nu sker i miljörätt och miljöpolitik. I betänkandet från miljömålsberednigen så utvecklar ju även experterna hur en lagbundenhet ökar transparensen för svenska aktörer att förhålla sig till den nationella klimatpolitiken, vilket alltså i sig är en viktig del för att uppnå syftet med lagen.

Den andra utvecklingen som klimatlagen måste ses i ljuset av är den om politiska överenskommelser och riksdagens roll.

Det är en lång tradition i Sveriges riksdag att partier gör breda överenskommelser i frågor som blir styrande för politiken även över mandatperiodsgränserna. I frågor där långsiktighet är viktigt får detta som störst betydelse.

Att en sådan överenskommelse lagfästs är ingen nyhet utan skedde med bugetlagen, som för övrigt också är en lag som talar om vad regeringen ska göra utan att ha några straffsanktioner utan förlitar sig på politiskt ansvarsutkrävande. Var och en ser dock att det går lite si och så med politiska uppgörelser ibland (vi som var med i samtalen kring den så kallade decemberöverenskommelsen känner kanske detta extra starkt).

För lagrådets jurister verkar det vara samma sak att ha en politisk överenskommelse och att ha en lag utan straffsanktioner som kan ändras med enkel majoritet.

Jag som jobbat parlamentariskt ser att det är en väldig skillnad och det var också grunden till att jag som minister gav i uppdrag till den parlamentariska miljömålsberedningen att om titta på för- och nackdelar med en klimatlag. Politikernas skäl att föreslå en lagreglering av regeringens ansvar för klimatpolitiken kommer av att det bidrar till långsiktighet av den politiska överenskommelsen.

Juristernas svar att så inte är fallet eftersom lagen kan ändras missar helt poängen.

Jag är mycket medveten om att tidspressen på lagrådets jurister är stor under denna tid på året då alla propositioner som regeringen vill ha beslut om före sommaren kommer som en stor klump. Jag kalandrar därför inte alls dessa jurister för att de inte djupdykt tankemässigt i de utvecklingar jag beskriver här utan sin vana trogen förhållit sig skeptiska till det man inte känner igen och dissekerat argumenten från regeringen ett och ett utan koppling till sammanhang.

Det är ett fullt legitimt juridiskt arbetssätt, men missar likafullt i fråga om klimatlagen som en viktig juridisk och politisk utveckling.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

"Åsa Romson, jur. dr. i miljörätt" - jag hade inte en aaning om att båtfärgen är förbjuden.
Inte heller hade jag någon aning om att man inte får släppa ut orenat smutsvatten i Östersjön.

Varför skulle vi bry oss om vad någon som inte lever som hon lär har att säga?
Hur trovärdigt är det nu?

Vilken tur att det finns motpoler till dessa s.k. klimatkramare, som tror att människan är kapabel att förstöra annat än oss själva. Jordklotet tar hand om sig själv. Det vi upplever är enbart naturliga fenomen, som klimatkramare försöker utnyttja till egen fördel. Romson är tack ock lov ute ur debatten, snart förhoppningsvis även Mp.

Ända sedan Svante Arrhenius var första att varna om koppling mellan människans utsläpp av växthusgaser och global temperaturökning år 1896 har forskning kring människans klimatpåverkan pågått. Idag råder en bred, näst intill unison vetenskaplig konsensus om att människan påverkar temperaturen med utsläpp av växthusgaser. Menar du att världens forskare är inbegripna i en stor världsomfattande konspiration för att vilseleda och bedra allmänheten?
Att växthuseffekten är ett naturligt fenomen är inte omtvistat, men att människan påverkar växthuseffekten är lika lite en öppen fråga.

Jag är fullt medveten om att det finns forskare som med bestämdhet hävdar att människan genom sitt sätt att leva påverkar klimatet. Det kan exempelvis vara transporter av varjehanda slag, djuruppfödning mm. Emellertid finns det ett stort antal forskare som har motsatt uppfattning. Tyvärr får dessa inte komma till tals i den svenska debatten. Frågan är om den påverkan mänskligt liv eventuellt åsamkar jorden står i paritet med de enorma kostnader och uppoffringar som klimatkramare kräver. Som tur är säger våra politiker nej, nu senast Trump. En enkel fråga: Hur i hela fridens namn kan en Mp regering tillåta och dessutom uppmuntra dieselbilar. Börja där och få ett bättre klimat för människan. Jorden klarar sig själv.

Det beror på vad du menar med ett stort antal forskare. Som jag sade så råder det näst intill unison vetenskaplig konsensus i frågan. Det är alltså inte intressant att ha in klimatskeptiker i debatten och det hade varit oansvarsfullt att ge personer med sådan uppfattning en stor plats i "den svenska debatten" och ge sken av att frågan är öppen. Vetenskap och forskning har för länge sedan gått vidare. Jag ser inte att så många som tror på en geocentrisk världsbild får stor plats i den svenska debatten, och det är gott så.

Einstein angreps av ett antal nazi-forskare och svarade enkelt "det krävs bara en vetenskaplig uppsats".

Inom forskning finns inga majoritetsbeslut eller koncensus.

Vad gäller växthuseffekt är den styrkt. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga.

Klimatlagen kan därmed användas för att styra utsläpp av vattenånga!

CO2 har ett litet bidrag till växthuseffekten. Dena minskar dock logaritmsikt med ökad halt.

Och halten CO2 har litet med utsläpp att göra. Det mesta binds i haven och frigörs om det blir varmare. DVS temperaturen styr CO2-halten i atmosfären.

Viktigare för temp är solaktiviteten, jordaxellutningen och jordens omloppsbana. Dessa ändras hela tiden.

Solaktiviteten går nu in i ett minimum med kallare klimat att vänta, typiskt ca 30 år.

Vi låg solaktivitet påverkar joner och partiklar i atmosfären, mer moln bildas och solenergin utestängs.

Vad gäller empir har temperaturen varit oförändrad i 19-20 år.

Omfattande fusk med gamla data sker för att dölja detta.

DET FINNS INGET KLIMATHOT

Det stora hotet heter Romson och okunskap

Tack. Då är minst två:-)

Visst krävs det bara en uppsats, eller snarare en peer reviewed vetenskaplig artikel. Det håller jag med om liksom att vattenånga är en växthusgas. Jag håller också med om att det inte finns några majoritetsbeslut, vetenskap funkar inte så. Koncensus finns dock och utan koncensus skulle inte vetenskapen gå framåt. Ju starkare vetenskaplig konsensus och ju mer belägg det som stöder en viss tes gör dock att bevisbördan för motsatsen blir väldigt stor. För att omkullkasta tesen om global uppvärmning krävs något väldigt stort, något i proportion med att försöka motbevisa evolutionsteorin.

Vad gäller dina andra påståenden är de klassiska klimatskeptiska argument som helt enkelt inte håller. Du finner en uttömmande lista här (https://www.skepticalscience.com/argument.php). Att CO2-halten inte har en insignifikant påverkan råder det konsensus om, att temperaturen varit oförändrad i 20 år är också ett felaktigt påstående, 12 av de senaste 15 åren har varit de varmaste sedan man började mäta global temperatur. Klimatexperter som i princip enhälligt (http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002) ställer sig bakom människoinfluerad global uppvärmning springer självklart inte bara omkring med termometrar utan solaktivitet m.m. är givetvis med i deras beräkningar. Att det finns fler faktorer som påverkar klimatet än människans utsläpp av växthusgaser är inget märkligt, men det är ett dåligt argument för att utsläpp av växthusgaser skulle ha liten till ingen påverkan på klimatet.

"omfattande fusk med gamla data sker för att dölja detta." Det var det värsta! Jag ska ta upp det på mitt nästa illuminatimöte.

1896 skulle nog 99% av rasbiologerna ha hävdat att rasblandning var skadligt för människans utveckling.
Hundra år innan dess fanns det konsensus bland teologer att nattvarden verkligen blev Kristi kött och blod.

Det blir varken mer rätt eller fel av andelen som tror på det. Det är bevisen som avgör vad som är visat.
Sen är det ett problem att de undersökningar som gjorts av konsensus är ideologiskt styrda skitundersökningar.

Jag är ingen "klimatskeptiker" själv, men jag förstår de som blir misstänksamma när de som hävdar att de baserar sina åsikter på vetenskap går på vilken skiter som helst.
En majoritet av miljönördarna hävdar ju sedan 2006 att det är djur som är de stora klimatbovarna dessutom, men bara tama djur såklart.

Ok, så kontentan är då att man 1)kan inte lita på vetenskap för vetenskap har haft fel historisk, och 2) man kan inte som lekman lita på vad experter säger oavsett hur kompetenta eller många de är och till slut 3) man kan inte finna vägledning av undersökningar, för de styrs alltid av ideologiska motiv.
Återstår alltså för en var att själv doktorera i det man vill hävda en åsikt om eller hitta på sin egen sanning? Ganska skrämmande med denna typ av kunskapsförakt.

Och missförstå mig inte. Jag vurmar för skepticism, men att vifta bort global uppvärmning med förevändningar om att det är en ideologisk konspiration är inte skepticism. Det är paranoia.

En sak som förefaller väldigt svårt att hålla isär är skillnaden mellan existensen av växthuseffekt blind tro på utfallet av de klimatmodeller som IPCC mfl svänger sig med.

Det finns en hyfsad konsensus inom forskarvärlden att växthuseffekten existerar och att CO2-halten utgör en del av denna.
Steget från detta till att tro på klimatmodellerna är dock mycket långt, trots bedyranden om att det handlar om naturlagar, fysik mm.

Det krävs inte någon enorm kunskap inom vare sig modellering eller naturvetenskap för att inse att resonemangen har hål som man kan flyga en jumbojet igenom och insikten minskar inte med mer kunskap. Påståenden som t.ex. en procentuell sannolikhet för antropogen påverkan som orsak till klimatförändringar går inte ens att ta fram på någon vetenskaplig grund, det är bara nys och politik, vilket t.o.m. modellerarna själva bekräftat.
De forskare som skriker högst om konsensus är inte heller de med den mest relevanta kunskapen, tvärtom verkar det vara ekonomer, humanekologer, miljöjurister och andra med klart bristfällig naturvetenskaplig bakgrund som i första hand drar fram konsensuskortet i brist på förmåga att argumentera för sina åsikter.

Sen kan man fråga sig hur mycket ett konsensus "under galgen" är värt, både i sverige och utomlands så är möjligheten att få forskningsmedel (även inom andra forskningsfält) starkt kopplad till frånvaron av kritiska åsikter kring sådana här politiskt känsliga områden.

Romson har inte blivit bättre. Jag begriper inte vad hon menar med detta långa men oklara flum.

Kanske någon annan person, som sympatiserar med MP, kan förklara?

"f.d klimat- och miljöminister"
f.d ska utläsas som; före detta,det vill säga Åsa Romson (MP) är inte längre minister i Sveriges regering.

"Miljöpartiklar" (MP) = klimatalarmister = klimatkramare.
Det är väl bra om vi människor gör så gott vi kan - med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet - för att vårda och förbättra vår miljö.
Men tro att vi rår på de större krafter som under årtusendenas lopp mer eller mindre cykliskt påverkar vår planets olika klimatförutsättningar - t ex solens och atmosfärens skiftande aktiviteter under jordens omloppsbana - gränsar närmast till klimathybris.
www.klimatsans.se

Ja, Al Gore hade inte ett rätt i sin film. Lyssna på intervjun med Teknologie doktor Lars Bern, som beskriver det s.k. klimathotet.
http://avpixlat.info/2017/02/17/lordagsintervju-8-om-det-overdrivna-klim...

Jag tror att Åsa Romson underskattar Lagrådets förmåga att förstå. Det handlar nog snarare om vad en lag är för någonting. Enligt regeringsformen reglerar lagar förhållandet mellan enskilda respektive förhållandet mellan enskilda och det allmänna. Ramlagar vilket det verkar vara Åsa Romson tror att det rör sig om är lagar som delegerar till underordnade myndigheter vissa maktbefogenheter.
Sedan kan riksdagen fatta ett antal beslut som inte är lagar till exemple om budgeten.
"Klimatlagen" passar inte in på dessa begrepp utan är snarare en ren politisk manifestation.
Tilläggas kan att Parisavtalet inte är någon rättslig reglering av utsläpp. Parisavtalet har inga bindande regler över huvud taget när det gäller utsläpp. Det har inte heller ratificerats av USA som det ofta sägs. Det är baserat på ett (tveksamt) presidentbeslut liknande dem som nu Trump excellerar i.

Jag tror på konkret arbete för att stegvis värna vår utsatta miljö.

Däremot tror jag inte på väckelserörelser, som med drömlagstiftning utan påföljder som vapen, hoppas att dom med några pennstreck ska reformera miljön under de kommande 30 år. Det luktar planekonomi. Trosvissa politiker, byråkrater och forskare ställer sig på rad. Många av dom sannolikt för att dom ser klimatlagen som innehållslös. Den bjuder enbart på en förhoppning om bättring. Oj, vad stark den är, halleluja. Om den visar sig grusas står Romson där handfallen. Hennes eget ord "säkerhetsställa" kommer då att förfölja henne.

En klimatlag är en lyckolagstiftning. Fåkunniga tröstas kanske. Jurister som är vana jobba med tydliga mål och medel förfäras. Lagrådet har rätt. Och Romson är en juridisk charlatan.

Även fast jag inte är någon anhängare av MP så anser jag att romson har helt rätt här. Bra parallel till budgetlagen, som också på samma sätt sätter ramar för hur budgeten ska läggas. Däremot reglerar budgetlagen inte VAD som ska ingå i budgeten. Det ger ju långsiktighet. Och det var också därför sju riksdagspartier (M, C, L, KD, S och V) ställde sig bakom införandet av en klimatlag i Miljömålsberedningen i juni 2016 (SD var inte med pga ville inte vara med i beredningen 2010 när beredningen initierades). Det gjorde alla dessa partier för att de vill ha en förutsägbar och långsiktig politik. Så att det inte råder nån tvekan för näringslivet att finansiera i ny teknik. Vet de att alla regeringar oavsett färg kommer att föra en politik som minskar växthusgasutsläppen så vet de hur de ska investera. Och varje regering får självklart bestämma HUR politiken ska se ut för att minska utsläppen. Men ATT de måste ner, det är det ingen fråga om ifall vi vill ha en schysst planet kvar till de som ska leva här om bara 100-200 år.

Även om jag ser behovet av en klimatlag, så tycker jag att lagrådets invändning är befogad.
En lag utan straffsats är en tandlös lag och vi behöver en klimatlag som verkligen gör skillnad.
Därför borde lagförslaget kompletteras med en straffsats. Mitt förslag är att lagöverträdelse i detta fall borde resultera i näringsförbud som politiker för samtliga riksdagsledamöter med motiveringen att de är kollektivt ansvariga för att uppfylla klimatmålen. Eftersom det verkar som om högsta prioritet för riksdagspolitikerna är att behålla sin plats, så är nog en sådan straffpåföljd det som krävs för att de skall gå från ord till handling.

Åsa Romson har rätt i att det finns klimat-förnekare bland politiker och hos vissa delar av allmänheten, men oavsett politisk hemvist contra avsaknad av desamma, bör klimatfrågan eller snarare klimathotet tas på allvar!

De vetenskapliga metoderna är tillförlitliga och därav är så ock resultaten från klimatforskningen det och de facto visar ännu en studie av Johan Hollander med kollegor från Sverige och Kanada som avseende 120 vetenskapliga artiklar om klimatforskning, inte heller funnit några publikations-skevheter i materialet/en.

Den aktuella studien har nyligen publicerats i tidskriften Climatic Changet.
Källa: Klimatforskarna gömmer inga obekväma fakta av Johan Hollander Lunds Universitet som granskat klimatforskningen.
http://www.lu.se/article/klimatforskarna-gommer-inga-obekvama-fakta
Mvh.

Jaha, så han har undersökt en hög publicerade artiklar och inte hittat någon statistisk skevhet i resultaten. Notera "publicerade artiklar".

Om man följt climate-gate så bör man komma ihåg att en viktig del av kritiken gällde dels försök att påverka vilka resultat som fick publiceras och även hur de presenterades för att inte motsäga gängse tes. Att dessa publicerade artiklar inte innehåller skevhet i resultaten kan således betyda antingen att allt är frid och fröjd eller också att hela fältet är hopplöst söndermanipulerat att skevheten ligger utanför det publicerade, (vilket inte skulle skilja det så där väldigt mycket från andra politiserade forskningsfält).

Förr hade vi inkvisitionen.
Nu har vi klimatreligionen.
Den som söker anslag för forskning som går emot klimatfanatikerna får inget.
Hur skall vi då kunna veta om fanatikerna har rätt eller fel?
På medeltiden odlades vindruvor i Sverige.
Temperaturen förra året var knappt en procent högre än genomsnittet de senaste 100 åren. Bör alltså under den tiden ha varit både högre och lägre än snittet.
Det senaste året har tre rapporter publicerats om att vedeldning skitar ned mer än bilarna. De har bara resulterat i att våra vänstervridna journalister hastig börjat diskutera hur man kan minska bilavgaserna! Vi ger stora bidrag till olika former av vedeldning samtidigt som bilarna jagas med alla medel.
Skogsråvaran är inte förnybar fullt ut. På sikt behöver skogen, precis som andra grödor, gödning (tillverkad av petroleumprodukter?).
Någon skriver ovan att dieseln är den värsta förorenaren bland drivmedlen.
När jag 1984 slutade hos en av bilimportörerna i Sverige kunde man andas i avgasröret på en diesel.
Senare blev det livsfarligt med diesel.
För 10 år sedan köpte jag en diesel igen eftersom de var miljövänliga och drog mindre bränsle. Dieseln kostade dessutom bra mycket mindre per liter än bensinen.
För ett år sedan leasade jag min fjärde diesel i rad och har nu fem års skattefrihet för att den är så miljövänlig.
Idag diskuteras det att förbjuda den inne i de större städerna.
För ett antal år sedan tvingades alla mackar installera etanolpumpar. Brännvinet tillverkas huvudsakligen av sådant som vi i en svältande värld skulle kunna äta. Det görs till stor del i Brasilien och skeppas hit skitiga båtar.
I Sverige har man till stora kostnader (med bidrag?) startat fabriker för att tillverka etanol av svenskt spannmål. Så vitt jag vet nedlagda.
Etanolförsäljningen har minskat till nästan ingen alls.
Tänk så mycket seriös forskning vi fått för dessa kostnader.

Under årtusendena(miljonerna) har temperaturen gått upp och ned och Jorden finns kvar.
Vi har aldrig varit så många människor. I modern tid har vi trots detta inte haft så få svältande.
S.k. ekologisk, organisk och allt vad det kallas odling ger bara 40-60% avkastning som traditionellt odlad.
Det betyder väl att vi måste låta halva jordens befolkning svälta ihjäl?
Eller skall vi slå ihjäl dem?
Vilka?

Miljövård är inte vetenskap.
Det är en religion! Och, som en forskare i bekantskapskretsen sa: Översteprästen är Al Gore.

Vill också påpeka att Romson inte är vetenskapsman(kvinna)!
Hon är jurist.

Hassan. Din politiska åsikt respekteras naturligtvis och klart framgår att du anser dig tillhöra en motsatt av dig benämnd fanatisk klimatreligion och oavsett du vill det eller inte, har de som överlevt klimatkatastrofer vidimerat av hundratals klimatforskare fastställt, vilket Åsa Romson redovisar i Dagens Juridik artikel.
Mvh.

Hej T A!
Det jag nämner har inget med politiska åsikter att göra.
Alla mina uppgifter är fakta och således inte heller någon åsikt.
I övrigt förstår jag nog inte riktigt vad Du menar.
Vidimerat av hundratals forskare?
Alla de som inte får eller ens vågar ha en uppfattning som skiljer sig från den rådande religionen då?
Modern inkvisition?
Kan Du redogöra för vilka av mina uppgifter som är felaktiga?
Hälsningar

Hasse. I din första replik "vänstervridna journalister", uppfattades ha med i Sverige statligt finansierade medier att göra, och att du inte delar deras åsikter framgår klart.

Min åsikt är att i övriga världen övervägande självförsörjande medier publicerar utan inslag av egna och regimers politiska åsikter, av forskare hävdad fakta i forskningsresultat, tillika gör Du och sannolikheten är hög för att både du och forskarna i någon del har rätt.

Avseende "kan Du redogöra för vilka av dina uppgifter som är felaktiga" har svar: Av Dig publicerat håller jag till stor del med dig om, tillika har klimatforskning också visat sig ha många rätt!
Mvh och ha en fortsatt trevlig helg.

"Den söker anslag för forskning som går emot klimatfanatikerna får inget."
Många som söker anslag får inget. Har du någon statistik som visar att seriösa studier som riskerar att omkullkasta global uppvärmning får avslag i högre frekvens än andra? Men du verkar ha en skev bild av hur forskning går till. Om man från börjar deklarerar att man med en studie kommer visa det ena eller det andra så lär du inte få anslag, för då kommer har du förekommit slutsatsen och är väldigt partiskt inställd till den data du samlar in och hur du kommer processa denna data. Med andra ord lär du aldrig få anslag om du från börjar meddelar att du ska företa en studie som kommer visa att global uppvärmning är bluff.

Tasseklumpen!
All forskning syftar mot att söka bekräftelse på en teori. Den som söker bidrag måste sjävklart ange till vad. Visst händer det att man ibland under resans gång upptäcker något man inte väntat sig ...

Åsa Romson verkar ha missat att den s.k. växthuseffekten bara är en marxistisk myt för att sätta käppar i hjulet för människans nuvarande sätt att leva. Skrämmande att hon kan ha fått vara klimat- och miljöminister.

"Den enda faktiskt mätbara globala klimatförändringen på 150 år är en knapp grads högre temperatur. Den bör närmast ses som en fortsatt naturlig återhämtning efter lilla Istiden, som slutade cirka år 1700. Enligt de vetenskapliga principer som växt fram under hundratals år tyder de senaste 20 årens observationer snarare på att hypotesen är falsk." http://www.expressen.se/debatt/expressen-ga-inte-pa-klimatbluffen/

Varför vill Dagens Juridik vara ett diskussionsforum för klimatförnekare? Vad är meningen med att tillhandahålla en offentlig anslagstavla där folk anonymt går till personangrepp på Romson? Inser inte redaktionen att de har ett ansvar genom att de tillhandahåller dessa kommentarsfält?
Det är obegripligt.

Jo det är så här; Romson och andra klimatflummare har inte längre monopol på frågan om människans inverkan på klimatet. Orsak? Jo, det har framkommit starka motargument som visar motsatsen till vad Romson & C:o påstår. Tycker du att dom/vi skall tystas? Nordkorea nästa?