Skip to content

Har "papperslösa" som håller sig undan avvisning rätt till bidrag? HFD prövar frågan

Foto: DJ

Kvinnan och hennes barn är "papperslösa" och har fått avslag på sin asylansökan. De lever nu gömda för att slippa avvisas från Sverige. För att klara sig ekonomiskt begärde kvinnan ekonomiskt bidrag från kommunen men fick avslag. När hon gick till domstol vann hon i förvaltningsrätten men förlorade i kammarrätten. Högsta förvaltnings-domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

Kvinnan vände sig till Vännäs kommun år 2015 och ansökte om försörjningsstöd för sig själv och sina tre barn.

Kvinnan och hennes barn– hade bott i Sverige i tre år och två år tidigare hade de fått avslag på sin ansökan om upphållstilstånd. Sedan dess hade familjen levt gömd för att undgå avvisning.

"Omfattas av annan lag"
Barnen gick i skolan och kvinnan studerade för att lära sig svenska. Enligt kvinnan hade familjen lämnat sitt hemland eftersom hon bland annat hade utsatts för grovt våld som barnen bevittnat. 

Vård- och omsorgsnämnden i kommunen avslog dock hennes begäran om försörjningsstöd med hänvisning till att familjen omfattades av lagen om mottagande av asylsökande och att deras behov tillgodosågs genom bland annat ideella organisationer.

Någon nöd ansågs inte heller föreligga.

Kvinnan överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Umeå.

"Papperslösa" kan få bistånd
Förvaltningsrätten konstaterade att det är kommunen där kvinnan bor som har det yttersta ansvaret för att hon får det stöd och den hjälp som hon behöver.

Enligt förvaltningsrätten utesluter inte socialtjänstlagen att den som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt att få ekonomiskt bistånd.

Förvaltningsrätten skrev:

"Eftersom X (kvinnan) och hennes barn är s.k. papperslösa som lever gömda i Sverige har de inte rätt till bistånd enligt 12 § LMA (lagen om mottagande av asulsökande). Bestämmelsen i l § andra stycket LMA kan därför inte åberopas som grund för ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen)."

Förvaltningsrätten slog dessutom fast att kvinnan och barnen inte kunde anses vara "tillförsäkrade en skälig levnadsnivå" om de återvände till sitt hemland eller medverkade till att de skickades tillbaka dit.

Kvinnan vann i förvaltningsrätten
Denna bedömning kunde enligt förvaltningsrätten inte påverkas av att en prövning enligt utlänningslagen hade lett till att kvinnan inte hade ansetts ha tillräckliga skäl för att stanna i Sverige.

Förvaltningsrätten gick därför på kvinnans linje och överlät åt kommunen att räkna ut hur mycket kvinnan hade rätt att få i bistånd.

Kommunen överklagade avgörandet till Kammarrätten i Sundsvall som konstaterade att bistånd enligt socialtjänstlagen är "subsidiär" i förhållande till andra av samhället tillhandahållna stödformer - alltså kan tillämpas först då dessa andra möjligheter är uttömda.

HFD meddelar prövningstillstånd
Kvinnan omfattade enligt kammarrätten av personkretsen i lagen om mottagande av asylsökande och hennes behov av stöd skulle således tillgodoses genom den lagen.

Kammarrätten slog därför fast att kvinnan inte hade rätt till försörjningsstöd från kommunen enligt socialtjänstlagen.

Kvinnan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som nu beslutar att meddela prövningstillstånd.

HFD skriver i sitt beslut:

"Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning." 

 

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

48 comments

Mycket bra påpekande!

Tyvärr håller inte resonemanget då den kommun hon senast var skriven i har kvar ansvaret tills hon väljer att skriva sig någon annanstans. Hon behöver inte uppge någon adress.

Nej inte ens det är rätt utan rätt svar är: - Det socialkontor, som hon besöker, är den som skall ge försörjningsstöd.
Mantalsskrivning är betydelselös. Du kan ha under t.ex. resa råkat bli rånad och befinner dig 50 mil från hemkommunen. Då är det den social där du är som ansvarar.

Nu är det så ordnat att det inte bara är bosättningskommunen som ansvarar för bistånd enligt SoL. Om man kikar på kap 2a SoL så framgår det att vistelsekommun i vissa fall är ansvarig för bistånd. Om nu t.ex. kvinnans barn går i skola i Vännäs så ligger det i korten att kvinnan vistas i Vännäs och att det då också är Vännäs som ansvarar för (eventuellt) bistånd enligt SoL. Sen om kvinnan ö.h.t. är berättigad till bistånd är en annan fråga som HFD får reda ut.

Nej. Var man är bosatt betyder lite i sammanhanget. Det är den kommun man vistas i som spelar roll. Är man folkbokförd i en annan kommun så har vistelsekommunen bara ett begränsat ansvar och behöver egentligen bara hjälpa till med resan hem eller andra akuta saker.

I teorin så kan man resa runt och söka ekonomiskt bistånd i samtliga Sveriges kommuner samma månad. Men rimligen så skulle de allra flesta kommuner neka bistånd. Dels för att personen inte kan sägas vistas i kommunend och dels för att det ekonomiska biståndet från en kommun skulle täcka behovet. Det kanske skulle fungera en gång med samma utbetalningsdatum, men då skulle det i vilket fall handla om bidragbedrägeri.

Första. Man får inte skriva ”håller sig gömd”!!! Enligt socialdemokraterna och deras lag den kvinnan ”håller sig undan”.
Andra. Enligt Socialdemokraterna har, de som har barn och medverkar inte till verkställighet, rätt till mat, boende och Polisen utvisar inte dem från landet. Om du har barn men inga ID-handlingar så har du lyx liv i Sverige.
Hon behöver bara ansöka om asyl och allt bli OK!!!

Detta var intressant, du skriver att man har "lyx liv i Sverige" Kan du beskriva lyxlivet du som vet?.

Länsrättens dom är grundat på en enskild persons eget tyckande, som anförtrotts samhällets förtroende att på egen hand pröva målet, och mycket spekulativ och inte grundad på lag. Den innebär också domstolstrots på så sätt att den går mot Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas avslagsbeslut på ansökan om asyl.

Den är extra spekulativ och provokativ på så sätt att notarien anser att om kvinnan återvände till hemlandet så skulle hon och övriga familjen inte ha en skälig levnadsnivå. Det är en ologisk kullerbytta av närmast episka mått. En person som vistas illegalt i landet har inte rätt till varken socialbidrag eller dagersättning från Migrationsverket, utan skall avvisas omgående. Domen är sålunda inte grundad på lag utan ett utslag av eget tyckande och sinnesförvirring. Dags för HDF att sätta ned foten. Det är inte svenska skattebetalares sak att försörja illegala invandrare som inte ens har rätt att vistas här. Alltsammans handlar om att kvinnan skall kunna klänga sig kvar här så länge att avslagsbeslutet hunnit preskriberas så att hon kan söka på nytt. En utmattningstaktik som går ut på att myndigheterna till slut skall tvingas bevilja henne asyl med hänvisning till att hon befunnit sig så många år i Sverige.

SVENSKA SKATTEBETALARE KAN INTE VARA HELA VÄRLDENS SOCIALBYRÅ!!!

Inte en spänn i bidrag till papperslösa som skall utvisas, absurt att kräva bidrag

Du menar, inte en spänn i bidrag till illegala invandrare. Och jag håller helt med dig.

Och det kan man också få, så kallat etableringsstöd, i vart fall till vissa länder. Framgår inte vilken nationalitet som avses, men man person som nekas asyl i Sverige kan ändå få både återresan betald och en summa till startkapital avsedd att användas för återetablering i ursprungslandet.

Skulle HFD bifalla överklagan så har svenskt rättsväsende effektivt monterat ned asyllagstiftningen i ett svep. vad betyder ett uppehållstillstånd, eller ett avslag, när försörjningen tryggas, rätt till sjukvård och skola anses föreligga? vem behöver då ens ett uppehållstillstånd.

Precis så är det och tyvärr så är risken stor så blir det också vilket kommer väldigt fort resultera med fler människor som inte borde vistas i Sverige men med stöd från våra skattepengar behöver de inte ens söka verken uppehållstillstånd eller asyl. Varför skall alla världens barn gå i svenska skolor? Vilket land i världen låter barn som saknar rätt att vistas i landet gå i skolan eller ta del av andra skattefinansierade privilegier?

Helt absurt att sådant här trams ens beaktas. Man kan ju inte rimligen få ersättning av samhället för de följder man själv ådrar sig genom att bryta mot lagen.

För övrigt borde inte aktivistiska termer som "papperslösa" användas, särskilt inte i officiella sammanhang.

Bara för att det finns en lag innebär inte det att den är rätt.

Helt uppenbart att den svenska lagstiftningen inte är optimerat att hantera en ogreppbar och i många stycken defekt globaliseringsprocess. Vad blir nästa steg som ren fiction? Retroaktiva barnbidrag för nyanlända föräldrar och efterlevandeersättning för utrikes unga som lovar att de är ensamma i världen?

jan tors, 2017-02-02 00:12 anger följande.
"Det finns redan retroaktiv föräldrapenning för asylsökande och även efterlevnadsersättning till de som säger att deras föräldrar är döda."

CE tors, 2017-02-02 15:33 Anger då.
"Ja det är säkert och visst finns det källor. Du kunde med lätthet funnit dem själv med en enkel sökning." Vad står det då i länken han hänvisar till? Jo följande "Alla barn som anses bosatta och har permanent uppehållstillstånd i Sverige har rätt till skydd och ekonomiskt stöd om föräldrarna inte kan bidra till deras försörjning."

Nu gäller detta endast de som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och INTE de som söker asyl som jan hänvisar till. Således kan man inte få föräldrapenning och efterlevnadsersättning som asylsökande, Det är alltid bra om man läser vad som står i myndighetsbrev.

Självklart har kvinnan i egenskap av att vara människa rätt till stöd för att leva ett minimalt anständigt liv och deet är staten som hon vistas i som har skyldigheten att uppfylla den rättigheten. Vidare bör hon även åtnjuta skydd mot frihetsberövande, även detta enligt RF, även om hon blir tillgodosedd denna fantastiskt lyxiga rättighet.

Bör alla som bryter mot lagen åtnjuta rätt mot frihetsberövande - eller är det bara speciellt ömmande fall? En föräldralös mördare, är det skäl nog att slippa frihetsberövande?

Att vistas olovligt i landet är straffbart enligt UtlL. Hon ska alltså eftersökas, gripas och avvisas. Hennes brottslighet ska inte underlättas och stödjas genom skattemedel. I sådant fall accepterar och medverkar myndigheterna till fortsatt brottslighet i stället för att motverka brott. Att stöda brottslighet kan inte vara en myndighets uppgift.

ABsurt att det verkar finnas så många pipor här som inte har reflekterat över våra mest grundläggande regler som finns för att skydda oss civiliserade från barbareriet, vare sig det kommer utifrån eller inifrån. Kontroversiellt också kan man tycka att kammarrätten tycker att staten ska undvika sitt ansvar på bekostnad av ideela organisationer.

Nog har vi funderat alltid och funnit att det är en orimlig situation att personer som håller sig undan avvisning ska kunna få försörjningsstöd, sjukvård och skola till barnen.
Det kan mycket väl vara så att SoL i dess nuvarande form verkligen berättigar till försörjningsstöd även då den sökande håller sig undan avvisning men då bör vi få till stånd en lagändring.
Barbari och anarki kan ju bli en följd om asylsökande tillåts strunta i myndigheters och domstolars beslut och fortsätta leva som vanligt. Sprider sig detta blir försörjningsbördan för de svenska skattebetalarna olidlig.
Jag kan inte se det absurda med att ett avvisningsbeslut ska diskvalificera sökanden från försörjningsstöd. Snarare är det ju absurt om kommunerna ska försörja personer vilka inte har rätt att vistas där.

Relevant för din kommentar vore om du kunde upplysa oss om vilka "ni" är och under vilka former som ni har funderat och kommit fram till att människor bör vända sig mot samhället då de tvingas till kriminalitet i väntan på att t.ex högre rättsinstansser tar upp deras fall, då ni uppenbarligen inte har förtroende för arbetet bakom den nuvarande lagstiftningen.
Jag personligen tycker att tillgodogörandet av sjukvård, skola till barnen, och försörjningsstöd för personer i nöd är utmärkta exempel på vad som legitimerar staten överhuvudtaget och finner det konstigt att andra länder kan ordna upp det under betydligt lättare skattetryck.

En positiv sak skulle ett bifall medföra; Vi skulle inte ha några tiggare kvar...

Kanske mest upprörande är att det är gratis för de illegala att driva processen. Man får ALLA kostnader för tolkar, översättningar av dokument, rättegångskostnader och advokater betalda av skattebetalarna. Inte att undra på att man överklagar och överklagar och överklagar oavsett om man vet att chansen att få rätt är nära noll.

Det här är INTE brottmål (där alla får gratis hjälp) utan förvaltningsärenden, där ingen skattebetalare får nån gratishjälp, inga gratisadvokater, inga gratis processer. Men illegala asylanter de får det gratis!

Die Dummen Schweden!

Ta bort alla gratisöverklaganden i förvaltningsärenden som denna och asylbeslut i allmänhet, så försvinner 99% av all överklaganden i ett nafs och vi får lite ordning i processen och rimliga väntetider på rimliga överklaganden.

Då kommer det att bli ramaskri hos Ida, Ruben & Hilda när de förlorar våra skattemedel i intäkter.

Bättre att några jurister som livnär sig "olika behandling" av asylanter och vanliga svenssons, är missnöjda än några miljoner skattebetalare.

Jag kan faktiskt INTE se logiken i särbehandlingen, vad gäller kostnader för förvaltningsmål?

Kallas det inte bigami när man är gift med fler än en? Är inte bigami straffbart.?

Tvegifte eller polygami. Mycket riktigt straffbart, se BrB 7 kap. 1 §.