Skip to content

Hovrätten: Man som misshandlat hustru inför barnen inte olämplig vårdnadshavare

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mannen har visserligen regelbundet misshandlat kvinnan under många år - någonting som har skett framför deras båda barn. Detta innebär dock inte att han är olämplig som vårdnadshavare. Det slår hovrätten fast och beslutar därför om gemensam vårdnad.

 

Kvinnan stämde sin ex-man vid Attunda tingsrätt och begärde han hon skulle få ensam vårdnad om deras gemensamma barn - en idag tioårig flicka och en sjuårig pojke som har sin stadigvarande bostad hos mamman men bor hos pappan under tre dagar varannan helg.

Kvinnan hävdade att mannen kontinuerligt utsatt henne för våld sedan år 2003 och fram till parets skilsmässa år 2015 och att han därför var olämplig som vårdnadshavare. Hon pekade dessutom på att pappan hindrade barnen från att få terapi för att bearbeta sina upplevelser av våld i hemmet och att parterna hade samarbetssvårigheter.

Kvinnan rädd för mannen
Tingsrätten ansåg dock inte att det hade framkommit så konkreta uppgifter om våld i hemmet att pappan skulle anses olämplig som vårdnadshavare. Domstolen underströk att en förundersökning om grov kvinnofridskränkning hade lagts ned och att det dessutom inte fanns några uppgifter om att mannen skulle vara våldsam mot barnen.

Att pappan hade avbrutit barnens terapi innebar inte heller enligt tingsrätten att han var olämplig som vårdnadshavare.

Även om samarbetet mellan mannen och kvinnan inte var konfliktfritt - och dessutom försvårades av att kvinnan var rädd för mannen - var parternas samarbetssvårigheter enligt tingsrätten inte heller så djupgående att de inte kunde ha gemensam vårdnad.

Tingsräten beslutade därför att den gemensamma vårdnaden skulle fortsätta enligt samma rutiner som tidigare.

Domen överklagades till Svea hovrätt där pappan begärde att barnen skulle bo växelvist hos honom och mamman.

Våld mot kvinnan visat
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är visat att mannen har utsatt kvinnan för våld i hemmet.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"M (mannen) har förnekat att han utövat något våld mot K (kvinnan). Enligt honom har det däremot förekommit bråk och skrik i vilka båda deltagit. Det som K har berättat framstår enligt hovrättens mening allmänt sett som trovärdigt... Sammantaget anser hovrätten att K:s uppgifter får sådant stöd av den övriga utredningen i målet att det är visat att M under stor del av deras relation har utsatt henne för bland annat våld och att det hänt att det har bevittnats av barnen."

Hovrätten anser dock att detta inte innebär att mannen kan betraktas som en olämplig vårdnadshavare.

Hovrätten skriver:

"Att M under parternas relation har utövat våld mot K reser visserligen frågor om hans lämplighet som vårdnadshavare men innebär enligt hovrätten, med hänsyn till vad som i övrigt har framkommit om hans relation till barnen, i sig inte att han är olämplig som vårdnadshavare."  

Inget akut behov av behandling
Hovrätten anser inte heller att barnens behov av behandling för att bearbeta sina upplevelser av våld i hemmet är så akut att det väger tyngre än intresset av att ha en fortsatt kontakt med sin pappa.

Den gemensamma vårdnaden ska därför fortsätta enligt tidigare rutiner.

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Det här betyder att domstolen inte delar socialtjänstens bedömning och Socialstyrelsens riktlinjer där det tydliggörs att en förälder som misshandlat den andre inte är lämplig. Dessutom osynliggörs barnen som brottsoffer. Har vi redan anammat Rysslands syn på våld i nära relation? Barnkonventionen nämns inte heller i texten ovan, känns som ett dåligt ombud som representerade den svaga parten här.

Låter som en domstol någonstans i Putin-land....
Otroligt hur stor domstolarnas okunskap om våld i nära relationer är och hur man bortser från barnperspektivet totalt. Hur ska man kunna samarbeta med någon som utsatt en för våld????

Fyra parter att ta hänsyn till här. Barnen har rätt till båda föräldrarna, vore större trauma framåt för barnen om pappan försvann ur deras liv helt. Barnen är inte någons egendom. Såklart inte lätt att bedöma. Men det är därför vi har domstolar. Dessutom så kan det ju tas upp igen om den gemensamma vårdnaden inte skulle fungera. Dock besvärande att mamman är rädd, försvårar kontakten.

Exakt ingen egendom, ändå fastslår du att det är större trauma att vara utan en förälder som misshandlar än att vara utsatt för att bevittna våld... Inget du kan uttala dig om, och du kan mao ha fel. Vilket är troligast.

Har du någon källa på att det skulle vara ett större trauma att pappan försvann ur deras liv?
Det finns nämligen ingenting som styrker detta utan är en myt som man använder sig av för att normalisera partnervåld, i synnerhet mäns våld mot kvinnor och för att förminska barnens upplevelser.
Det finns otaliga barn som kan vittna om att deras barndom hade blivit betydligt mindre traumatiskt om de hade sluppit kontakt med den våldsamma föräldern. Jag är en av de barnen.

det besvärande är inte att mamman är rädd utan att pappan är en misshandlare.

Varför agera mot hedersvåld när detta är vad Sverige erbjuder barnen? En otäck och skrämmande bild av hur barns rätt väger lätt mot en vuxen mans intressen. Putin-land var ordet. Nu måste vi ta in att detta är Sverige. Så här vaktar vi fäders rätt över barn, och i förlängningen över de kvinnor som haft olyckan att möta dessa män. Skämmes, ta mig f-n.

Exakt samma dom jag fick år 2013 efter exakt lika omständigheter
Har i dag 2 tonåringar som mår skit pga detta
Tack för det Solna tingsrätt

Domen kommer väl att överklagas?

Man hoppas ju det.

Det som jag tycker är viktigt i den här typen av mål, är tillförlitlighet/värdering av parters uppgifter. Är inte en anklagelse prövad, så kan den inte användas mot den ena parten och det är tydligt reglerat i principerna om oskuldspresumtion. Oskuldspresumtion är grundlagsstadgat via artikel 6.2 Europakonventionen och artikel 48 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

I vårdnadsmål ska det inte ställas lika höga krav som vid brottmål gällande bevisning. Därför håller inte ditt argument om oskuldspresumtion.
Många förundersökningar som läggs ner beror inte på att den misstänkte är oskyldig utan på väldigt höga beviskrav i brottmål.

Oskuldspresumtionen är grundlag. Vem ska fastställa att någon gjort ett brott, om inte domstol?

Sedan kan det finnas stödbevisning och omständigheter runt bråk och oroligt som kanske inte är bevis för våld, men tillräcklig utredning att barnen har en svår situation.

I vårdnadsmål ska det inte ställas lika höga krav som vid brottmål gällande bevisning. Därför håller inte ditt argument om oskuldspresumtion.
Många förundersökningar som läggs ner beror inte på att den misstänkte är oskyldig utan på väldigt höga beviskrav i brottmål.

Vilka har medverkat till den här domen?

Finns särskilda intressen bakom ett sådant domslut?

För vad ett barn ser sin far göra torde väl vederbörande ha en benägenhet att ta efter?

"Domstolen underströk att en förundersökning om grov kvinnofridskränkning hade lagts ned och att det dessutom inte fanns några uppgifter om att mannen skulle vara våldsam mot barnen."
Är korrekt faktaunderlag för en rättvis dom.

Fortsätt läsa så ser du att hovrätten kommit fram till en annan slutsats.

Det här är dessvärre inget nytt för mig. Min dotters pappa misshandlade mig under hela graviditeten och fortsatte sedan när hon föddes. Han dömdes till 1 års fängelse för grovkvinnofridskränkning. När han släpptes hade ha umgänge med dottern och agade henne lite nu och då. Den delen gick inte att bevisa med tanke på flickans låga ålder. Tingsrätten och hovrättengick helt emot socialtjänstens bedömning och ansåg att han är lämplig som vårdnadshavare och umgänhesförälder. Han är därmed fortsatt makt över oss. Gör precis som han vill. Detta är faktiskt Putins och färövarsnas land i det avseendet.

Sommaren 2015 kom en ny handbok från socialstyrelsen avseende hantering av ärenden med våld i nära relation: Den är avsedd att användas bl a av familjerätterna som gör vårdnadsutredningar åt tingsrätterna. Kunskaperna brister ibland hos handläggare. Jag har med framgång fått en tingsrätt att begära komplettering hos familjerätten av en undermålig vårdnads- och umgängesutredning. Här är länken till handboken: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37
Sid 129-135 handlar om vårdnadsärenden. Hela handboken är bra. Sprid gärna kännedom om dess existens och kräv konsekvensanalyser och riskbedömningar.
//Stella HUMAN JURIDIK

Handbok Våld 2016 är en revidering av handboken från 2014 som i sin tur är en revidering av handboken från år 2011:

Utgåvan 2016 heter Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, den har artikelnummer 2016-6-37

Utgåvan 2015 har artikelnummer 2015-4-4

Utgåvan 2011 heter Handbok Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har artikelnummer 2011-6-9

Tack för tipset om handboken, jag kommer länka till den från min sajt.

I övrigt får nog sägas att man aldrig upphör att förvånas över en del beslut som tas i domstolar, sen finns såklart detaljer i fallen som är svåra att få full klarhet i och då blir det friande domar.

Har man överhuvudtaget gjort någon psykologisk bedömning av barnen?
Det pratas så stort om att man alltid ska utgå från barnets bästa. Heja Sverige. Vi kan det här med dubbelmoral. Skulle vara intressant att se resultatet av sån undersökning. Tror vi skulle hamna i topp faktiskt. Säg en sak, mena en annan, agera en tredje
Stackars barn.

Hårresande. Om hovråttan fann det utrett (med det beviskrav som gäller i ett tvistemål räcker ju det gott och väl, även om pappan inte dömts i ett brottmål) att han misshandlat mamman inför barnen, har jag som människa med någon form av moral och förmåga till empati svårt att se någon annan rimlig konsekvens än att han diskvalificerat sig själv både som förälder och som vårdnadshavare. "Omständigheterna i det enskilda fallet" saknar betydelse, jag blir fullständigt mörkrädd. Det här MÅSTE överklagas....!!! Han bör förflyttas till ruta ett, med ett begränsat och övervakat umgänge där han över (lång) tid får börja försöka bevisa sig själv på nytt.

Nu är det ju ett referat, så det kanske finns en fylligare formulering, men om inte är det en slarvigt skriven dom. Frågan om våld är central och där skriver rätten att det är mammans uppgifter, hennes allmänna trovärdighet, samt övriga omständigheter som sammantaget leder till bedömningen att mannen utsatt henne för våld, bland annat, under en stor del av relationen.

Det är en otrolig brist på konkretion. Man får hoppas att domen i sin helhet preciserar vari trovärdigheten består, vilka konkreta omständigheter som styrker våldet, hur sammanvägningen som leder till slutsatsen går till, och under vilken/vilka perioder våldet kan anses styrkt.

Jag sitter inte med domen. Bedömningen av vad som är barnets bästa utgörs av en helhetsbedömning i det enskilda fallet, där utgångspunkten är nuläget och framtiden. Historik kan spela in men historiken är inte ensamt avgörande. Viktigt att ta fasta på är om det fungerar i nutid och om föräldrarna samarbetar i nutid. Våld är ett abstrakt begrepp och kan innebära mycket allt från en lättare knuff till till grövre våld upprepade slag mot huvud. Var båda delaktiga i högljudda gräl eller var det endast en som angrep. Även psykiskt våld kan vara relevant och/eller kopplat till fysiskt våld. Jag ska inte döma i detta, men hjälper kommentatorerna att få en mer nyanserad bild i bedömningen. Det finns en brist i konkretion här, som göra att man inte kan veta.

Sedan tycker jag att vi förbehåller oss de som bor i Ryssland det lidande som Putins regim utsätter den ryska befolkningen för. Vi har det ändå bra i Sverige.

Om det är bra för barnen att tvingas vara ensamma med en far som de är livrädda för har man varken tagit hänsyn till lagstiftning eller barnkonventionen. Attpå detta sätt ta ifrån barn självkänsla och självförtroende bort vara straffbart Undrar om domstolen försörjer dessa barn om de pga förintad identitet och svår stresskänslighet får svårt att koncentrera sig och sköta en jobb när de blir vuxna?
Om inte borde de gör om och göra rätt.

Nu hittar du på Hoberga. Det står ingenstans att barnen skulle vara livrädda för fadern. Om det faktisk skulle vara så, så hade utgången med all säkerhet blivit en annan. Att kvinnan påstår att hon är rädd är ett ganska vanligt påstående i en vårdnadstvist. Detta kan ha betydelse i bedömningen. Men om det samtidigt visar sig rent av under processens gång att parterna samarbetar och att det funkar, så är detta mycket viktigt och i princip avgörande bedömningen av barnets bästa. Naturligtvis är det särskilt viktigt för barnet att kunna ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, vilket betonas särskilt i den gällande lagstiftningen. Bedömningen av vad som är barnets bästa görs utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoberga. Tvärtom står det att barnen har en god relation till fadern. Någon slutsats att barnen skulle vara livrädda för fadern kan då inte dras.

Det behöver inte stå någonstans att barnen är livrädda för pappa. Det förstår man förhoppningsvis ändå om man har lite inlevelseförmåga.
Om man som barn ser någon slå mamman blir barnen alltid rädda.
En vuxen som slår och därmed utgör ett hot skrämmer barnen varför det är självklart att de i framtiden går på tå för att inte reta upp den personen , i detta fall pappan. Då kan de ju själva riskera stryk. En man som slår en kvinna har ett humör som han inte kan kontrollera. Hur tror du det blir för barnen om de har egna behov eller åsikter Att barnen inte säger att de är rädda är naturligt efterom de alltid skyddar sina föräldrar. Eller är rädda att bli straffade. Om de är livrädda visar sig bara när de är själva med förövaren och då ser ingen det. Men det känns och sätter spår. Barnens behov först. Det kan ha en relation med en våldsam fader utan att denne har vårdnaden.
Man måste ta hänsyn till potentiella utbrott av okontrollerad ilska när man lämnar över ett barn till en våldsam man. De har ingen chans att skydda sig. Har han slagit mamman och hon är rädd är det nog så. Man skall inte misstro mammor bara på statistik. Finns det bekräftat att hon fått stryk är han farlig även om han visar upp en len sida för omgivningen utanför hemmet. Man måste vara försiktig med barnens själ. I dessa fall kan man inte tro man måste veta innan man riskerar framtida psykiska skador på barn.

Hoberga. En domstol kan aldrig döma på det underlaget att det brukar vara på ett visst sätt eller drar andra generella slutsatser. Alla vårdnadsmål är individuella. Olika påståenden och konkreta omständigheter ska vägas in och bedömas mot varandra. Om man ska förstå läsningen av domar så är det viktigt att man har klart för sig hur domstolen gör sin bedömning. Att påstå att domstolen inte känner till föräldrabalken eller för all del barnkonventionen har du inte så mycket för, eftersom de som dömer i vårdnadstvister mycket väl pålästa i dessa källor.

Hoberga. Om det konkret framkommer att mamman är rädd för pappan och att barnen är livrädda för pappan, vilket innebär att barnen fruktar för sitt liv och hälsa då de vistas hos honom. Då tror jag att domstolen hade dömt till ensam vårdnad för mamman, dessutom hade barnen inte tillerkänts något umgänge med pappan överhuvudtaget inte ens på telefon o.d. I en sådan situation tycks du i strid mot barnkonventionen mena att domstolen ändå ska gå emot barnens vilja påtvinga barnen en relation till pappan trots att barnen ger ett klart och tydligt uttryck för att de vill skydda sig från honom. Där har vi återigen olika uppfattningar, där du mer står på pappans sida och att jag mer står på mammans sida i sådant mer hypotetiskt och omgjort fall.