Skip to content

"Dags att få bestämma själv när framtidsfullmakt blir lag - men bara nästan..."

DEBATT - av Mårten Qwist och Kennet Öhlund, jurister med lång erfarenhet av överförmyndarfrågor

 

Den 1 juli 2017 förväntas den nya lagen om så kallade framtidsfullmakter träda i kraft. Lagen innebär att en vuxen person själv får bestämma vem som ska sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter när man inte längre kan fatta egna beslut.

Framtidsfullmakten ska ses som ett alternativ till god man och ska i huvudsak stå utanför överförmyndarens tillsyn.

Den nya lagen har diskuterats under hela 2000-talet. Med allt fler äldre ökar behovet av hjälp och den hjälpen kan inte bara ges av samhället. Det har dessutom varit önskvärt att stärka den enskildes självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse.

En konsekvens av den nya lagen blir att bank- och generalfullmakter kommer att förlora sin verkan i den mån de är tänkta att användas vid beslutsoförmögenhet.

Systemet med framtidsfullmakter bygger på att du själv ska kunna bestämma fullmaktens innehåll och vem som ska företräda dig. Du kan också skriva in hur tillsynen ska gå till.

Detta är någonting helt annat än dagens system där tingsrätten utser en god man på förslag av kommunens överförmyndare. Det är sedan överförmyndaren som utövar tillsyn enligt föräldrabalkens stränga regler, där reglerna om god man finns, och ingen hänsyn tas till om den gode mannen är en nära släkting eller till och med make/maka.

Som praktiserande inom överförmyndarfrågor välkomnar vi de nya reglerna om framtidsfullmakt. Ofta möter vi frustration hos dem som blivit god man åt sin åldrande make. Det är svårt att förklara varför överförmyndaren kräver in kvitton över den gemensamma ekonomin.

Lika ofta ifrågasätts det absoluta gåvoförbud som gäller för en god man. Att man inte får ge bort den beslutsoförmögnes egendom kan tyckas så självklart att det inte borde behövas några andra regler än att alltid handla i huvudmannens intresse. Fallen där en gåva framstår som motiverad är dock så många att det tagits in en uttrycklig förbudsregel i föräldrabalken.

Förbudet innebär till exempel att släktklenoder inte kan delas upp mellan barnen inför en flytt till ett omsorgsboende. Det går inte heller att skriva över sommarstugan på barnen - inte ens för att möjliggöra belåning inför större reparationer.

Allvarligaste är ändå att en strikt tillämpning av gåvoförbudet hindrar en frisk make från att byta den gemensamt ägda bostaden mot en mindre om den sjuke får sina intressen tillgodosedda i ett särskilt boende.

Det finns därför goda skäl att använda den nya framtidsfullmakten och det är särskilt viktigt hur lagstiftaren kommer att hantera framtida gåvor.

I lagförslaget förefaller problematiken med gåvor ha lösts på ett förnuftigt sätt. Gåvor ska vara möjliga om de skrivs in i fullmakten och i annat fall begränsas till personliga presenter.

Det ska också vara möjligt att skriva in gåvor till fullmaktshavaren - det vill säga till den man valt som ska hjälpa en. Här krockar dock regeln med den föreslagna jävsbestämmelsen i 17 § första stycket:

”Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, hans eller hennes barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.”

En första reflektion är varför lagstiftaren överhuvudtaget anser att det behövs generella jävsbestämmelser i ett fullmaktsförhållande. Det är ju trots allt en fullt frisk person som i sin framtidsfullmakt styr vad man vill ha hjälp med och av vem. I princip alla framtida intressekonflikter måste ju kunna förutses och beaktas redan vid det tillfället.

Om lagstiftaren vill ha ett yttersta skyddsnät för oförutsedda situationer bör man begränsa sig till just det. Nu väljer man att i förslaget göra precis tvärt om. Uppkommer det en situation där fullmaktshavaren inte har rätt att företräda givaren, ska överförmyndaren förordna en god man.

Enligt 17 § andra stycket ska ”föräldrabalkens regler om god man” i så fall gälla - det vill säga det absoluta gåvoförbudet.

Förslaget till den nya lagstiftningen har redan passerat Lagrådet och ligger nu som proposition på riksdagens bord. Frågan om gåvor till fullmaktshavaren är så pass viktig att den bör återremitteras till Lagrådet för snabbutredning innan riksdagen fattar ett välkommet beslut.

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt