Skip to content

"Om objektivitet varit ledstjärna för Skatteverket hade målen i domstol minskat radikalt"

DEBATT - av Andreas Möller, skattejurist på Möllers Juridik, tidigare tolv år på Skatteverket

 

När man läser om Skatteverkets vision framgår det att Skatteverket ska arbeta för ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. För att uppnå den här visionen ska tjänstemän på Skatteverket vara offensiva, pålitliga och hjälpsamma. Det ska de vara genom att de arbetar enhetligt och bedömer varje skattskyldig person likvärdigt.

I den här debattartikeln ifrågasätts om det saknas ett ledord för att uppnå Skatteverkets vision, eller omfattas det av begreppen offensiva, pålitliga och hjälpsamma. Ledordet som eftersöks är objektiva.

Tjänstemän på Skatteverket är skyldiga att följa objektivitetsprincipen. Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen framgår det att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Inom Skatteverket innebär detta att tjänstemän ska vara objektiva och inte låta personliga värderingar styra deras inriktning i enskilda ärenden. Detta innebär att personer och juridiska personer ska behandlas lika oavsett kön, religion, hudfärg - och så vidarfe.

Vad gäller juridiska personer ska dessa behandlas lika oavsett vilken verksamhet som bedrivs, omfattning av verksamhet och oavsett vem eller vilka personer som driver verksamheten. När tjänstemän behandlar ett skatteärende ska ansvarig tjänsteman dessutom basera sitt beslut med beaktande av omständigheter och underlag som både är till nackdel och fördel för den skattskyldige.

Jag har arbetat cirka tolv år på Skatteverket och har under den här tiden iakttagit behandling av ärenden och skattskyldiga och själv medverkat till denna behandling. Det diskuteras ofta internt inom Skatteverket hur vissa skattskyldiga, eller verksamheter ska behandlas.

Skattskyldiga bedöms i vissa fall utifrån enskilda tjänstemäns subjektiva bedömningar - det vill säga personliga värderingar, känslor, oviktiga detaljer och egenintresse.

Det är helt oacceptabelt att utgå från att skattskyldiga inom ett specifikt verksamhetsområde försöker undgå att betala rättmätig skatt. Detta oavsett om denna verksamhet ingår i Skatteverkets riktade insatser eller inte.

En tjänstemans beslut ska så långt det går utgå från saklighet - inte från den enskilde tjänstemannens personliga bedömning.

För att den skattskyldige ska känna att Skatteverket följer objektivitetsprincipen är det viktigt att tjänstemannen redogör för inkomna synpunkter och dessutom tar hänsyn till dessa i sitt beslut. Här anser jag att det finns stora brister i Skatteverkets hantering av ärenden. Dessa brister beror dels på att tjänstmannen bortser från objektivitetsprincipen men även från de ledord Skatteverket önskar arbete efter.

Jag har vid flertalet tillfällen och under ett antal år arbetat för att ta upp diskussioner om hur objektivitetsprincipen bör efterlevas inom Skatteverket. Oftast har svaret varit att det är en viktig princip som jag framför men trots det finns det inget intresse av att diskutera detta. I andra fall är det ingen som visar något intresse.

Att undgå att diskutera detta är en klar brist inom Skatteverket från enskilda tjänstemän till högre chefer.

Att vissa tjänstemän i sina utredningar - och även högre chefer - blandar sig i enskilda utredningar för att påverka dess utgång utifrån deras personliga värderingar eller egenintresse är något som för mig känns skrämmande och innebär att förtroendet för Skatteverket ifrågasätts.

Ledordet "objektiv" inryms troligtvis i de nuvarande ledorden. Att Skatteverkets tjänstemän ska vara pålitliga innefattar exempelvis att beslut ska vara rättvisa. För att uppnå detta bör tjänstemännen ta hänsyn till både omständigheter som talar för och emot den skattskyldige. Därmed inte sagt att objektiviteten efterföljs i den utsträckning som önskas för att skattskyldiga ska känna rättssäkerhet i de beslut som de erhåller.

För att Skatteverket ska uppfylla sin vision är det viktigt att Skatteverkets tjänstemän följer de ledord som finns och de regler som följer av lag.

Lyckas Skatteverket komma till rätta med detta bör mängden ärenden som överklagas till domstol minska radikalt. Detta då skattskyldiga och dess ombud kan känna att saklighet, rättvist bemötande och framförallt hänsyn har tagits till de skattskyldigas inlagor i enskilda ärenden.

Ett sådant arbetssätt skulle i förlängningen innebära att Skatteverkets beslut får en större rättmätig betydelse.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt