Skip to content

EU-domstolen: Svenska lagen om datalagring hör inte hemma i en demokrati

Tele2:s chefsjurist Stefan Backman har ansvarat för processen mot den svenska staten och får nu rätt i EU-domstolen. Foto: Tele2 och Peter Hoelstad/TT

Tele2 har tagit strid mot den lag som ger tele-operatörerna skyldighet att lagra trafikuppgifter om sina kunders kommunikation så att uppgifterna kan användas av polisen. Tele2 har nu vunnit mot den svenska staten i EU-domstolen som slår fast att den svenska lagen inte går att motivera i ett demokratiskt samhälle eftersom den är ett "synnerligen allvarligt ingrepp" i privatlivet och hotar yttrandefriheten.

 

Post- och telestyrelsen förelade i juni 2014 Tele2 att återuppta sin datalagring enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Tele2 hade i april samma år - till följd av att EU-domstolen samma månad hade ogiltigförklarat det så kallade datalagringsdirektivet genom "Digital Rights-domen" - upphört med sin datalagring.

Förlorade i förvaltningsrätten
Tele2 överklagade föreläggandet och hävdade att de svenska bestämmelserna har samma brister som det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet som ligger till grund för de svenska datalagringsbestämmelserna - och att man därför inte var skyldigt att följa föreläggandet.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att de svenska datalagringsbestämmelserna innebär intrång i de fri- och rättigheter som ska garanteras enskilda.

De svenska bestämmelserna berörs enligt förvaltningsrätten till viss del av den kritik som EU-domstolen har riktat mot datalagringsdirektivet i Digital Rights-domen - främst när det gäller frågan om vilka uppgifter som ska lagras men till viss del även myndigheters tillgång till lagrade uppgifter och bestämmelserna om säkerhet för lagrade uppgifter.

Effektivt verktyg för polisen
Konstaterade svagheter i den svenska regleringen vägs dock enligt förvaltningsrätten upp av andra faktorer, till exempel av att de svenska säkerhetsreglerna är mer omfattande och preciserade än reglerna i datalagringsdirektivet och dessutom medför ett högre krav på skyddsnivå.

Det totala intrånget i rättigheterna utgjorde därför, enligt förvaltningsrätten, "godtagbara inskränkningar" mot bakgrund av att bestämmelserna syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter effektiva verktyg vid utredning av brott.

Tele2:s överklagande avslogs därför.

Tele2 överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten konstaterade att unionsrätten medger att uppgifter om elektronisk kommunikation lagras i vissa fall. Kammarrätten ställde sig dock frågan om en generell och "odifferentierad" skyldighet att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation är förenlig med det så kallade integritetsdirektivet och artiklarna 7, 8 och 52.1 i EU-stadgan. Detta i ljuset av just Digital Rights-domen från EU-domstolen.

Kammarrätten frågade EU-domstolen
Kammarrätten beslutade därför att vilandeförklara målet mot Tele2. Syftet var att kunna fråga EU-domstolen bland annat om en generell skyldighet att lagra trafikuppgifter - som omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån syftet att bekämpa brott - verkligen är förenlig med gällande EU-rätt.

EU-domstolen slår nu fast att en enligt artikel 52.1 i stadgan ska varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara förenlig med deras väsentliga innehåll.

Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt intresse som erkänns av unionen eller mot behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.

Artikel 15.1 i direktiv 2002/58 föreskriver att medlemsstaterna får vidta en åtgärd som avviker från principen om konfidentialitet vid kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter om åtgärden ”i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig och proportionell” för de syften som anges i den bestämmelsen.

"Synnerligen allvarligt ingrepp"
EU-domstolen konstaterar att den svenska lagen om elektronisk kommunikation föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter för samtliga abonnenter och registrerade användare som gäller samtliga elektroniska kommunikationsmedel och ålägger leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att - systematiskt och kontinuerligt - lagra dessa uppgifter utan undantag.

De uppgifter som leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster är skyldiga att lagra kan sammantagna göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om privatlivet för de personer vilkas uppgifter har lagrats - såsom deras vanor i vardagslivet, deras stadigvarande och tillfälliga uppehållsorter, deras dagliga förflyttningar och förflyttningar i övrigt, de aktiviteter de utövar, deras sociala relationer och de umgängeskretsar de rör sig i, konstaterar EU-domstolen.

Det ingrepp som en sådan lagstiftning utgör i de grundläggande rättigheter som är stadfästa i artiklarna 7 och 8 i stadgan är långtgående och måste betraktas som "synnerligen allvarligt".

Hotar yttrandefriheten
Även om en sådan lagstiftning inte medger lagring av själva innehållet i kommunikationen - och därför inte kan kränka det väsentliga innehållet i dessa grundläggande rättigheter - skulle lagringen av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter dock kunna inverka på användningen av de elektroniska kommunikationsmedlen och följaktligen på användarnas utövande av sin i artikel 11 i stadgan garanterade yttrandefrihet.

Enligt EU-domstolen överskrider en nationell lagstiftning som denna gränserna för vad som är "strängt nödvändigt" och kan inte anses motiverad i ett demokratiskt samhälle.

EU-domstolen går på Tele2:s linje
EU-domstolen slår dock fast att det inte finns något hinder mot att en enskild medlemsstat antar lagstiftning som i förebyggande syfte tillåter en riktad lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter i syfte att bekämpa grov brottslighet - förutsatt att lagringen av uppgifterna, vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske, begränsas till vad som är just "strängt nödvändigt".

Frågan från kammarrätten besvaras därför med att artikel 15.1 i direktiv 2002/58, jämförd med artiklarna 7, 8, 11 och 52.1 i stadgan, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som i brottsbekämpande syfte föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter och registrerade användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

49 comments

När jag läser sådant här blir jag glad och stolt över att vara kund hos just Tele2.

Ja all ära åt Tele2 !! Dessutom är dom oftast billigast. Mycket bra jobbat. Där knäpptes översittaren staten på näsan och alla dess korrupta tjänstemän. Och det var bara så rätt !! för så som dom kört över oss alla är oförlåtligt.
Detta ideella juridiska arbete av Tele2 måste premieras. Men även Bahnhof har väl kämpat tappert.. Tänk på detta nästa gång ni tecknar abonnemang eller väljer mellan två operatörer // Micke

Går detta igenom blir det en katastrof för bekämpning av gängkrig och grova brott. På det ena området efter det andra har EU strypt den nationella suveräniteten. Där finns orsaken till flyktingsituationen, terroristerna, tiggarsituationen, orimliga beviskrav och de utländska återfallsförbrytarnas fria härjningar i hela EU !

De slopade gränserna och inkludering av länder med så olika ekonomi och förhållanden har orsakat kaos. Man behöver inte uppfylla kraven men man kan ändå få sanslösa subventioner och bidrag. Nu har massor av miljarder betalats ut för att rädda länder. I Sverige betalar vi stora summor till FN och EU men får själva bära den ekonomiska belastningen för tiggare och flyktingar som inte går att utvisa. Som tack jagar man oss med barnkonventionen som innebär att barn- och därmed deras familjer- skall ha del av hela vårt sociala utbud !

Som om inte detta räckte försöker man nu att sätta in dödsstöten mot polisens brottsbekämpning. Vi ser varje dag hur myndigheter och domstolar bekämpar varandra för att ta ifrån polisen verktygen. Det mest patetiska är vargjakt, övervakningskameror och nu lagring av telefontrafik. En annan sak är den fullständigt vansinniga och bilfientliga cykelpolicy som våra politiker nu med tvång inför och som kostar oss miljarder som behövs till annat. Liksom då det gäller omorganisationen av polisen begriper inte politiker och jurister vad de ställer till med. Undra på att politikerföraktet ökar !

Jag anser att alla myndigheter och domstolar måste samverka för att upprätthålla rättsstaten. Nu går vi mot en situation där de flesta poliserna stänger sej inne som byråkrater och resten utreder självmarkerande brott och bötfäller vanliga människor för trafikbrott. Då kan vi lika gärna skära ner till 10.000 poliser och satsa på den kraftigt växande bevakningsbranschen med väktare och ordningsvakter och teknik som gör våra bostäder till ointagliga fort ! Är det någon som vill leva i ett sådant samhälle ?

Nödvändigheten är fullständigt klar genom domarna från Vårväderstorget i Göteborg där de aldrig skulle ha blivit fällda utan den omfattande kartläggningen av deras telefontrafik. Poliserna kämpar nu med väldigt många liknande fall. Det är också lika betydelsefullt då det gäller mindre grov brottslighet som bostadsinbrott främst för att fastslå tidpunkt och plats och för att komma åt deras samordnare , övernattningsplatser och gods.

Anders, du får läsa artikeln och dommen en gång till. Där finns mycket små förhinder för att polisen kan begära att data- och tele-traffik registreras - OM POLISEN HAR EN KONKRET MISTANKE. Dommen från EU kritiserar och påpekar, att det inte är förenligt med frihet och demokrati om tele-leverantörer tvingas till att lagra ALLT om ALLA.

Själva grundproblemet är att det lagras många (tio)tusentals uppgifter om många miljontals människor trots att man vet att denna information inte kommer att behövas.

Samt att då ISPerna blir vakthunden som bestämmer vilka som kommer åt denna informationen som lagras utan då något krav på rätt för konsumenterna vars data lagras att kunna kontrollera att IPSerna gör rätt och då få chansen att överklaga ett utlämnande i en domstol.

Samtidigt anser polisen att ISPer skall inte få vara vakthund utan alltid överlämna informaiton när de så begär det - eller så anmäler de ISPn till PTS som hotar dem med domstol.

Som det är nu så är det så att det är praktiken polisen som bestämmer när data får hämtas ur denna enorma databas. och därefter finns ingen kontroll vart datat hamnar eller om det var rätt att hämta ut det.

Rättsäkerheten är satt ur spel.

@pip: Lagen specificerar vad som lagras. Jag vet inte hur den exakt lista ser ut, men det inkluderar båda parters telefonnummer, IP-adressen på din PC och IP-adressen på servern i den andra ända, vilken typ a server (webb, mejl, messenger, filöverföring,...), tidspunkt och längd på samtal.

Polisen kan redan ha ett namn på en person som är intressant, och då kan operatören plocka fram telefonnummer och IP-adresse (om det är samma person som står för abonnemanget). Alternativt kan polisen ha telefonnummer/IP-adress och då kan operatören hitta ägaren till abonnemanget. Ägaren, som inte nödvändigtvis är samma person som använder PC:en

Pip!
Det första dom gör är en mast tömning dvs alla nr som använder just den masten, sen börjar uteslutnings metoden, kontant kort telefoner använder man normalt bara till ett nr och den slängs efter samtalet men få följer den rutinen och då används den en längre stund (säg en månad ) vanligt folk ringer mest lokalt och till många i när området, redan där kan dom utesluta.
Men vi säger att dom ska rikta sig till en lokal, då använder dom säg av en så kallad "stinger" en mobil mast som kan riktas mot lokalen. Med en stinger kan dom lyssna och registrera sms osv då vet dom vilka nr som används i lokalen och kan jämföra med nr i andra master och få ett kontakt nät . När dom har nr kan dom dyka ner i det sparade och leta 6 månader bak ...som du redan vet.

Eller så haffar dom någon i botten av kedjan och som är dum nog att ge dom koden eller saknar kod, eller så "knäcker" dom koden med Cellebrite och sen appen som krypterar, dvs använd både lång koder till app och skärmlås på telefonen.

Det finns betydligt färre data master en mobil master, så om du måste skydda dig så använd bara data som är krypterad (pier to pier ) och vill du verkligen skydda dig själv så använd in VPN som skyddar din position och den du "pratar" med. På så sätt kan dom varken positionera eller avlyssna

Krypterad data kan dom inte göra ett skit med ....alla appar/vpn är gratis eller så kan du köpa appar och vpn med det är bra onödigt

Så pip , nu vet du hur dom gör och hur du kan skydda dig

Jan Andersen ! Jo jag utelämnade avsiktligt "brasklappen" från EU-domstolen. Där ser det ut som man lämnar utrymme för nationell tolkning. På många områden ser man att Sverige ändå känner sig tvingat att följa huvudlinjen. FN:s barnkonvention är ett utmärkt exempel där man orsakar olösliga ställningstaganden som går mot fattade politiska beslut.

Vargjakten är nog det värsta exemplet på hur länsstyrelser, domstolar och andra myndigheter fattar beslut som går mot varandra. Så har det hållit på i flera år. Om du googlar på Vargjakt 2017 så ser du att olika beslut som börjar gälla 2 januari kan stoppas efter några dagar och att man är osäker på hur många djur som finns och hur många som då får skjutas. Fårägare , renägare och jägare har hunsats på ett sätt som inte är rimligt.

Summa summarum försöker jag att sammanställa olika slags beslut för att visa att någon moral och rättvisa finns inte. Man försöker bara att befästa sina positioner. Detta köper politikerna utan att förstå innebörden av sina beslut. Därför ser Världen och Sverige ut som den gör med ökad splittring på alla områden. Jag bävar inför år 2017 !

"Myndigheter och domstolar borde samarbeta..." Det är just det som är själva grundprincipen för hela rättsstaten: att domstolarna ska vara fristående från statens myndigheter och INTE samarbeta.

LM ! Om du följer mina kommentarer och artiklar nu och tidigare ser du den samlade bilden av vad som blir effekten av fristående domstolar och myndigheter. Varför skall de vara "fristående" och vad betyder det ? Innebär det att de skall bekämpa varandra och fatta beslut som gör att man tappar tilltron ? Det är helt klart att det snabbt är på väg åt det hållet. Polisen som haft stort förtroende hos allmänheten är snabbt på väg ner mot - ja vadå ?

Anders B: Om du på allvar tror att ett samhälle där domstolarna samarbetar med staten, åklagarna och polisen och inte är fristående så tror du på en polisstat och inte en rättsstat. Det är någonting skrämmande och tillhör totalitära system. Det är just den oberoende domstolsprövningen som skiljer agnarna från vetet. Jag förstår att du är polis men ha då respekt för de olika rollerna.

LM ! Det är staten-politikerna, som sett till att vi har polis, åklagare, domstolar och myndigheter. De skall alltså betjäna medborgarna och svara för rättvisa och trygghet. Nu visar det sig att medborgarna och politikerna blir alltmer missnöjda med utvecklingen. Att tala om totalitära system är den totala motsatsen till vårt system. Inflationen i våra system är oerhörd och politikerna kämpar oavbrutet med att strama upp lagstiftningen för att tillämpningen skall bli mera rimlig. Detta struntar både myndigheter och domstolar i just därför att de betraktar sej som "fristående". Om man inte inser sönderfallet som pågår är man blind !

Med ett sådant resonemang behövs varken domstolar eller åklagare. Om regeringen bara har sin polis så kan ju en kommissarie få delegation att utfärda domar efter avslutad polisledd förundersökning. Ungefär som ordningsföreläggande fast utan erkännande och på upp till livstids fängelse.

Synnerligen naivt! Och odemokratiskt.

http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/trodde-ni-detta-var-e...
Britta Svensson skriver att den svenska rättsskipningen är skrattretande. Hennes ordval speglar inte artikeln som visar att det är djup kris i den svenska rättsskipningen. De redovisade fallen ledde till att Anders Ygeman fått panik och kräver att polisen skall ta hårdare tag mot bl.a. asylsökande som har flera identiteter. Den ena ger fördelar i det sociala livet och den andra i rättssystemet. Detta måste stoppas och Ygeman vill att polisen skall få kroppsvisitera och gå in i någons telefon och dator för att leta efter bevis på identitet. Med den inställning som finns i artikeln och kommentarerna är detta fullständigt uteslutet. Nu stoppas också möjligheterna till åldersbestämning via kroppsbesiktning och tandundersökning. Lägg till detta att de som vi är mest angelägna om att utvisa blir kvar ! Utsikterna för 2017 blir alltmer skrämmande för varje dag !

Fast jag tycker att det handlar om lite olika saker. Till att börja med vänder jag mig emot Britta Svenssons slutsats att rättsskipningen är skrattretande. Det är väl i så fall lagstiftningen som är det. Här skrev Oisin Cantwell en ganska bra replik, tycker jag. Det är inte heller fråga om att Högsta domstolen stoppat något, utan faktum är ju att möjlighet till kroppsbesiktning för att utreda misstänkts ålder aldrig har funnits. En annan sak är att sådan bör finnas, och jag tror vi kommer att få ett lagförslag tämligen snart. Detta med asylsökandens ålder i asylprocessen, och då främst beviskrav och bevisbörda, måste generellt tas ett ordentligt omtag i, helt klart. Men så länge vi har lagstiftare som är så livrädda för att "göra fel" lär vi nog inte se det. Att lagstifta om ingrepp i asylsökandes integritet för att utreda brott är en helt annan sak, det är inte sprängstoff.

Datalagringsdomen kommer knappast ha någon inverkan på svenska statens möjligheter att lagstifta om och tillämpa bestämmelser som ger rätt till ingrepp i den personliga integriteteten vid konkret misstanke om brott. Vad det handlar om är ju i vilken omfattning och utsträckning privata aktörer ska vara tvingade att lagra uppgifter om alla och envar utan att detta har samband med någon konkret brottsmisstanke. Därmed inte sagt att jag tycker domen känns som en korrekt intresseavvägning. De fyra åklagare som skrivet en debattartikel på ämnet har en hel del poänger.

@LM - kan du förklara mig hur svenska domstolar kan vara fristående när:

"Domare utnämns av regeringen efter förslag från Domarnämnden.

- http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/...

En politisk utnämningen som görs av den sittande justitieminister.

Vart vill du komma? Att alla ska samverka, hålla ihop och dra i samma riktning? Om du tycker att det borde gälla domstolar så borde det väl också gälla offentliga försvarare som ju också bekostas av det allmänna. Ska de, precis som domstolarna, samverka med polis och åklagare så att fler ska fällas? Acceptera att vi har olika och oftast motstridiga intressen att bavaka. Om den principen upphör befinner vi oss på ett sluttande plan. Hur tror du att förundersökningarnas kvalitet skulle påverkas om poliser och åklagare visste att domstolarna ändå "samverkar"? Domstolarnas roll är att kritiskt granska lagarna innan de tillämpas och stå på den tilltalades sida som utgångspunkt tills åklagaren har motbevisat hans eller hennes version eller förnekande i varje för målet väsentlig del.

Mvh /Erik

Pip, fyra vanliga åklagare har skrivit om vad de behöver i en utmärkt artikel på Brännpunkt idag:

http://www.svd.se/datalagring-kravs-for-att-hitta-grova-brottslingar/om/...

Vad de säger är att de måste få fortsätta bryta mot svensk grundlag för att kunna göra sina jobb.

Lagen skulle kunna ha utformas på många andra sätt och då varit behjälplig att ta fast brottslingar.

Men man har mer i än ett decennium vägrat och lyssnat på invändningarna till hur lagen ser ut.

/IT-expert.

Laban ! Tack för länken och din inställning. Jag blir väldigt missmodig då jag ser hur rättssamhället håller på att bryta samman och på denna spalt blir man ständigt gisslad då man kämpar för att polis och åklagare måste ha verktyg för att bekämpa dagens avancerade brottslighet. Inte en tanke ägnas åt brottsoffren !

Anders, jag är lite nyfiken på vad du skriver om. Cykelpolicy till exempel, söker jag på det får jag bara fram dina olika insändare. Vargjakt är en annan sak, högst oklart vad du menar men jag förstår att du är upprörd över mycket.

Daniel ! Jag förstår att du undrar men om du går in på www.lidingosidan.se så kan du följa hela debatten om snabbcykelbanan. Rikspolitikernas cykelpolicy ligger bakom detta och har inte insett vad de ställt till med. De lokala politikerna har utan att reflektera tagit beslut som var fullständigt utan vett och sans. Det orsakade den värsta folkstormen på Lidingö någonsin. Titta på fotot så ser du vansinnet. Man tog halva huvudleden och på den smala halvan skulle bilar och bussar mötas i 60 km/tim , alltså 120 km/tim. Till höger ser du den befintliga och väl fungerade cykelbanan. Projektet som kostnadsberäknats till 4.7 miljoner revs direkt sedan alla kommunalråden insett vansinnet. Trender leder allt oftare fullständigt fel :
http://www.lidingosidan.se/politik/total-vandning-nu-ska-den-tankta-cyke...

Domen är otroligt bra.
Åklagare använder tvångsmedel utan fog genom att påstå att brottet är grovt när det egentligen inte är grovt, dvs att tvångsmedlen missbrukas av åklagare systematiskt, när det sen visar sig att brottet inte var grovt så läggs den delen av för under sökningen i den så kallade SLASKEN.
Slasken måste man anhålla om att få läsa, det är alltså inget som per automatik följer med i fupen, väldigt ofta hittar man det som kan fria en i denna slask.
Vidare så måste åklagare meddela alla som varit avlyssnade (tvångsmedel) något som sällan görs, skulle man be om slasken och den innehåller mer samtal en de som framkommer i fupen så hotas man med längre häktnings tider (något som Sverige också får massiv kritik för) jag kan bara anta att det handlar om att gömma sig bakom faktumet att åklagarna bryter mot sina egna regler och det är snarare kutym en undantag, enligt min erfarenhet.
Sen kan man ställa frågan, hur klara andra länder att fälla grova brottslingar, ju genom riktigt polis arbete och inte genom att följa efter en telefon/dator som oftast är den enda bevisningen svenska poliser/åklagare använder.
Domen kommer förhoppnings viss att tvinga åklagare/polis att göra ett mer gediget jobb och där med säkra integriteten och rättssäkerheten för alla och synnerligen för dom så tvingas utstå tortyren som en häktning innebär.

Tvångsmedel kommer alltid att användas för att jaga brottslingar men i och med domen så måste staten nu tänka om. Den lösningen (med lite tur) kommer nog att luta åt att åklagaren/polis blir tvungna att lägga fram bevis för att få någon form av tvångsmedel och inte som nu när dom endast behöver säga grovt brott och så har dom avlyssningen igång.
Som det är nu så godkänner domstolen åklagarens ord och sen är det icke grova brottet avlyssnat vilket leder till en häktning eftersom domstolen tror att det är ett grovt brott (dom går till 99,99 % på åklagarens linje) att det sen visar sig 7 till 11 månader senare att det inte var ett grovt brott gör föga lite för den åtalade och för åklagaren finns det inga konsekvenser.
Skulle åklagaren var tvungen att bevisa att det föregår grova brott innan dom får avlyssna så skulle en övervägande majoritet av dom som sitter häktade idag slippa denna drakoniska behandlingen och samhället skulle slippa de otroligt hög priserna för varje intagen (runt 3000kr om dagen).

Idag behöver polisen inte säga något. Bara begära ut informationen.

Det räcker att personen i fråga är misstänkt för ett brott som ger böter för att ha rätt att få ut uppgifterna enlig lagen.

Grova brott ? De data som efterfrågas gäller främst upphovsrättsintrång och skatteinformation.

Problemet är dock inte att information får efterfrågas. Det större problemet är att operatörerna tvingas lagra all denna information. Många terrabyte av data varje dag. Av vilka en väldigt liten del används.

Anders
Du har rätt att myndigheter kan begära informationen som redan är lagrad utan domstols beslut men för tångmedel krävs ett straff som kan ge minst 2år dvs grovt brott.

Problemet är inte att operatörerna tvingas lagra informationen, problemet är att det lagras och att allt lagras ALLT, vart du är, vad du tittar, på vem du pratar med, vad du köper osv osv och det är det som är problemet.
Att det finns en sån lag i ett demokratiskt samhälle är förenligt med en diktatur.

Anledningen till att Tele 2 kämpar för att slippa datalagring är naturligtvis att det kostar pengar. Dom bryr sej inte om kundernas integritet. Det finns alltid flera bottnar !

Anders Bergstedt
Pensionerad Kriminalare, du jobbade väl under Hans Holmers tid ...det märks, om inte så har du släpat med dig hans arv.
Tänk vad glada Tito, Ceausescu, Honecker och Hoxha hade varit om dom had haft tillgång till den informationen polisen/åklagare har idag, då hade nog världen varit en tryggare plats.

Det var en vis man som sa " medborgarna ska inte vara rädda för staten, staten ska var rädd för sin medborgare " ....och med det sagt ...Tack Tele 2

Andreas ! Skillnaden är att då klarade man sej utan den teknik som vi har i dag. Det gör man inte i vårt komplicerade och totalreglerade samhälle och rättssystem !

Integriteten hotas genom att ALLT du gör med din mobil eller dator sparas trotts att du inte har gjort något olagligt.

"PTS förelade i juni 2014 Tele2 att återuppta sin datalagring"
Så var det, javisst. Men det var också så, att PTS i förstone höll med EG-domstolen och förklarade att några förelägganden inte skulle ges. Då beställde regeringen en utredning av Vår Kompis Enmansutredaren (s) som skulle säkerställa business as usual för polis- och övervakningsstaten, trots EG-domstolens faux pas. Betänkandet gav också den beställda slutsatsen, allt var gott och väl i kungariket. Enmansutredarens betänkandes hyllning till den svenska lagen blev ordagranna domskäl i förvaltningsrättens dom mot Tele2. So far so good. Men nu: För någon måste den nya massövervakningsdomen från EG-domstolen svida, även om det inte ingår i svensk rättstradition att låta det svida i skinnet hos någon ämbetsman. Om ämbetsmannen är politisk så är det bara en fördel för honom själv och bidrar till tyngd och kompetens. För hade Vår Kompis varit revisor - eller någon annan kategori av yrkesmän som staten vill kontrollera såväl tillsättning som yrkesutövning av, så hade han snart blivit dömd att betala samtliga samhällskostnader och dito bikostnader som det felaktiga expertutlåtandet kan ha bidragit till på något icke närmare beskrivet sätt. Det lär väl kosta en slant att straffa Tele2 också. Vad säger nu Vår Kompis om EG-domstolen eller kappvändande myndigheter?