Skip to content

Dom idag: Chefen döms för den dödliga vargattacken på Kolmården

Pontus Lundagl/TT och skiss från förundersökningen

Kolmårdens djurpark och den zoologiske chefen dömdes idag av Norrköpings tingsrätt för den dödsolycka där en kvinnlig anställd dödades av vargar i en hägn för fyra år sedan. Chefen döms till villkorlig dom och totalt 70 000 kronor i dagsböter: Kolmården ska betala tre och en halv miljoner kronor i företagsbot.

 

Kvinnan arbetade som zoolärare och som vargguide i djurparkens verksamhet "Närkontakt Varg". Utredningen visar att det var vargarna som dödade henne den 17 juni 2012.

Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma den zoologiske chefen för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott, och att Kolmårdens Djurpark ska åläggas att betala företagsbot på fyra miljoner kronor.

Den åtalade chefen nekar till brott och framhåller att det handlar om en tragisk olycka.

Allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet
Tingsrätten kommer fram till att chefen genom delegation hade fått ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom det verksamhetsområde i djurparken som är aktuellt i målet.

Tingsrätten anser att det rent generellt har förelegat "betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kolmårdens Djurpark". När det gäller just den zoologiske chefens ansvarsområde anser tingsrätten att det också har funnits en rad allvarliga brister:

Tingsrätten skriver:

  • Det har inte skett regelbundna undersökningar och riskbedömningar avseende arbetsförhållandena.
  • Utbildning och introduktion för nya vargguider har varit otillräcklig och det har saknats skriftliga instruktioner, till exempel för hur guiderna skulle agera i trängda situationer.
  • Under åren närmast före dödsolyckan skedde en rad tillbud och olycksfall i varghägnen med blandannat bettskador som följd. Det har funnits allvarliga brister kring rapporteringen av sådana tillbud, de bakomliggande orsakerna till tillbuden har inte utretts så grundligt som arbetsmiljöregelverket kräver och det har inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att förebygga ytterligare tillbud eller olycksfall.
  • Den allvarligaste bristen när det gäller arbetsmiljön har varit att vargguiderna tillåtits arbeta ensamma inne hos vargarna och dessutom utan möjlighet att med till exempel ett larm kalla på hjälp vid en nödsituation.

Allvarligt tillbud ett år tidigare
Tingsrätten gör bedömningen att dessa brister har inneburit att en åtalade chefen av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Ungefär ett år före olyckan råkade en annan vargguide ut för en livsfarlig händelse när hon arbetade ensam i hägnet. Eftersom den åtalade chefen - trots sin kännedom om den händelsen - ändå tillät fortsatt ensamarbete, anser tingsrätten att han har varit grovt oaktsam.

För att kunna dömas pekar tingsrätten också på att det krävs att "gärningen varit oaktsam i förhållande till dödsfallet och att detta samband varit förutsebart" - alltså så kallad adekvat kausalitet. Tingsrätten slår fast att olyckan "med mycket hög grad av sannolikhet" hade kunnat förhindras om kvinnan inte hade arbetat ensam i varghägnet och att det därmed fanns ett sådant orsakssamband.

Tingsrätten dömer den åtalade chefen för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott. När det gäller straftet tar tingsrätten hänsyn till att det har gått mer än fyra år sedan händelsen och att påföljden därför stanna vid villkorlig dom i förening med 100 dagsböter à 700 kronor - alltså totalt 70 000 kronor.

Företagsbot på 3,5 miljoner
Tingsrätten slår också fast att brottet har begåtts i näringsverksamhet hos Kolmårdens Djurpark av en person i ledande ställning och att bolaget inte har gjort vad som "skäligen kunnat krävas" för att förebygga brottsligheten. Han ska också betala totalt 418 685 kronor i advokatkostnader.

Kolmårdens Djurpark ska därför betala tre och en halv miljoner kronor i företagsbot.

Tingsrätten anser att den dödade kvinnans syster - i skadeståndslagens mening - har haft en "särskilt nära relation" till sin syster och att hon därför har rätt till det skadestånd på 40 000 kronor. Däremot anser tingsrätten att det inte har framkommit att kvinnans bröder har haft en "tillräckligt nära relation" med henne för att de ska kunna få skadestånd.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt