Skip to content

"Medicinska åldersbedömningar är en fråga för lagstiftaren - inte för Högsta domstolen"

DEBATT - av advokat Peter Lindqvist och jur. kand Karl Emil Ekdahl, Advokatfirman De Basso

 

Det har under de senaste veckorna rapporterats i media om att ”HD prövar om medicinska ålderbedömningar får användas i brottmål” (Dagens Juridik den 3 november 2016) och att ”Riksåklagaren tar åldersbedömning till HD” (Svenska Dagbladet den 10 november 2016). Riksåklagaren begär alltså att en kroppsbesiktning ska göras för att fastställa åldern på en misstänkt genom medicinsk åldersbedömning.

Ett stort problem med det här, som vi ser det, är att riksåklagarens begäran saknar stöd i lagen.

Att riksåklagaren tar åldersbedömning till Högsta domstolen (”HD”) stämmer förvisso, men den huvudsakliga frågan riksåklagaren nu ställer till HD är om bestämmelserna om kroppsbesiktning ”i syfte att utreda om den misstänkte uppnått straffmyndighetsåldern, ryms inom ändamålen med lagstiftningen”.

Vi påstår att sådant utrymme saknas och om lagstiftaren vill möjliggöra medicinska åldersbedömningar av det aktuella slaget i brottmålsprocessen behövs ny lagstiftning.

Innan vi går vidare ska två saker konstateras. För det första är det bara icke-medborgare som kommer att underkastas medicinska åldersbedömningar. För det andra: rättsstatsprincipen gäller för alla som befinner sig här i landet. För i en rättsstat står ingen över eller utanför lagen och lagarna stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter.

Om riksåklagaren får rätt i den aktuella frågan innebär det att ny lagstiftning inte behövs för att åldersbestämma utlänningar i brottmålsprocessen. Det innebär i sin tur, bland annat:

  • att ingen ordentlig utredning tillsätts
  • att inga remissinstanser hörs om lämpligheten av det nya förfarandet
  • att inget departement tar fram en proposition
  • att Lagrådet aldrig bereds tillfälle att yttra sig om ifall de nya bestämmelserna strider mot grundlagen och
  • att riksdagen varken behandlar eller röstar om förslaget.

Med andra ord innebär det en stor rättsosäkerhet. Dessutom gäller att såsom det här målet är disponerat i HD kommer inte tillförlitlighetsfrågor att besvaras, det måste prövas i varje enskilt fall, antagligen hela vägen upp till högsta instans.

HD har tidigare kommit fram till att tandröntgen - trots att exempelvis Barnläkarföreningen och även Socialstyrelsen vänt sig mot metoden - är en tillförlitlig metod för att fastställa om någon är över 18 år. Men vad gäller handledsröntgen? Knäledsröntgen? Vad händer om det kommer nya forskningsresultat som motsäger rättens praxis?

Medicinska åldersutredningar är alltså inte direkt okontroversiella. Det råder inget tvivel om att resultaten är osäkra och att ingen exakt ålder kan fastställas.

För brottmålen är det främst tre åldersnivåer som kommer vara aktuella för bestämning: 15, 18 och 21 år. Vid 15 år är man straffmyndig, vid 18 år kan man dömas till fängelse och vid 21 år kan du dömas till livstid.

Ponera att osäkerheten är +/- 3 år och man kommer fram till att den misstänkte är 18 år - bristerna i ett sådant förfarande är uppenbara. Som försvarare kan vi aldrig medverka till en utredning med sådan nivå av osäkerhet att personer under 15 år riskerar straff.

Om staten med våldsmonopol och tvångsmedel i ryggen vill in och undersöka ungdomars tänder och röntga deras leder krävs det en ordentlig utredning tillsätts i vederbörlig ordning och att det först därefter tillkommer ny lagstiftning.

Allt annat är svika rättsstaten, dess ideal och de invånare som lever i Sverige utan att vara medborgare.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Minns från min tid som undervisare på gymnasiet. För "killar":
Åk1 - knappt torra bakom öronen, om man säger så.
Åk2 - rakning med grov handduk.
Åk3 - Var "#¤%" kom den där stora typen ifrån?

För tjejer:
Åk1 - Är hon inte lite för gammal för att vara i den här klassen?
Åk2 - Är hon inte lite för gammal för att vara i den här klassen?
Åk3 - Är hon inte lite för gammal för att vara i den här klassen?

Då det ej finns (ännu i alla fall) säker metod så får man kapa de på mitten och räkna årsringarna.
Jag är rätt övertygad på att det ej går att med känd vetenskap kunna säga något om ålder.

Okänd metod då?
Som t.ex. räkna på DNA de segment som man antar har med ålder att göra. Men å andra sidan så varierar dessa också och omfånget är så stort att metoden ej kan användas då det ej går att statistiskt säkerställa så att "evidens" kan sägas existera.

Personen, vars ålder skall bestämmas kan ALDRIG på egen hand säga en ålder, för då måste det var något exceptionellt men lika väl så kan man ALDRIG säg att: - Du var så gammal när det inträffade.
Ett av mina egna minnesupplevelser är Tidningen SE och två episoder a) Stridsvagnar i Budapest. b) Andrea Doria och Stockholm. Men jag kan inte säga att då var jag "x" år gammal om inte mamma hade givit mig födelsejournalen, det gula kort A5 där det står moder, kön, vikt, längd, tidpunkt för födsel och kanske något annat också.
Men det är i Sverige det.

I länder där krig förekommit, där kan man utan att överdriva säga att handlingar de kanske finns eller så finns de ej.

Vid besök i Syrien (en gång) kom frågan upp - Vill du ha ett syrisk pass?
Själv så undrade jag "!?!??!?!??"
Det är inga problem fick jag veta det kostade då (10 år sedan) $300.
Kursen var då 6-7 kr.
(Jag har inget Syriskt pass.)

En polis avlönades då, med (enligt uppgift) 900 SYP och värdet på 1 SYP var 14 öre.
Vilket innebar att sista veckan i var månad så var polisen supereffektiv på att bötfälla alla som kom i närheten. Många av böterna omvandlades sedan till en gåva till polisen i fråga.

Beträffande kvinnor med Hijab, så är det inte alls ovanligt att det är svårt att skilja på kvinnorna på passbilden. Man ser inte öronen och hårfästet.
En liten intressant episod: Bekant blir gift med kvinna och det handlar nu om ett arrangerat äktenskap där fäderna i de två familjerna bestämt så (patriarkal).
Mannen är svensk medborgare, men född i Irak. Kvinnan kommer till Sverige och får snabbt uppehållstillstånd. Mannen är inget vidare glad över det som inträffat och man bestämmer sig för att skiljas. Det gör man genom att besöka en Iman som då upphäver äktenskapet.
Hon åker tillbaka till sin familj i Irak och mannen träffar efter ett tag nu en ny kvinna (utan inblandning av patriarkalet) och de får barn tillsammans.
Någon, tycker att mannen inte behöver meddela svenska myndigheter om äktenskapsskillnad, för det är ingen som ser någon skillnad med utgång från det som finns registrerat i skatteverkets databas.
Själv så tycker jag det är - ursäkta - vansinnigt roligt, som ur filmen Borat (Sacha Baron Cohen).

Det är samma klass på det som Svenske killen som på (tror jag det var) Maldiverna gifte sig helt lagligt med två kvinnor. Flyttade hem till Sverige med sina två fruar. Som sagt "brottet" kunde ej medföra någon dom då det var lagligt där det inträffade.

Det blir lite tjatigt, pip, när du hela tiden kommenterar dig själv.

Man kan ju även behöva åldersbestämma ett brottsoffers ålder. Frågan är akut men rättsäkerhet ska alltid råda. I alla beslut och nya lagar. Det är vad demokrati står för.

Problemet i denna fråga som i andra är ju att lagstiftaren drar benen efter sig och att HD och domstolarna behöver och ska döma i konkreta fall. Om nu inte lagstiftaren orkar eller vill ta ledningen ligger det nära till hands att HD och HFD fyller ut där det fattas. Det finns nota bene länder där detta är mer regel än undantag.

Kunskap contra motsatsen visar sig alltid i resultat så ock avseende i Sverige vars inkompetenta politiker tillåts skapa lagar och dessutom existerar inte av dig revisionssekreteraren något land där av dig påstående är mer regel än undantag".
De facto finns inga säkra metoder avseende åldersbestämning och oavsett politisk hemvist contra avsaknad av desamma, ska alla etniskt svenska barn och vuxna och alla från andra stater ensamkommande flyktingbarn och vuxna ges i lagar och konventioner stiftade stöd och hjälp!

Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn har flerdubblats under senaste år och i
EU medlemsstaten Sverige är de i princip utan lagskydd ty ett antal advokater har till häpnadsväckande höga arvoden utsetts att tillvarata barnens rättigheter, på papperet, i avtalet med Migrationsverket, ty vid prövning avseende permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd väljer advokaten att sända någon jur kand, som sitter med i så och migrationsdomstolen, utan att vare sig redovisa fakta eller bemöta verkets representant osanna intygande, inte heller reagera när dömande församling sitter och sover under förhandling!

I Dagen Juridik av undertecknad med Pro bono team redovisat autentiska skeenden så ock avseende i här ärendet valde barnets advokat till domstol sänd jur kand att ignorera rättegångsfelen, men barnets God Man med som uppfattas osedvanligt starkt civilkrage överklagade och anmälde rättegångsfel innefattande, begäran att ny advokat ska utses åt flyktingbarnet tillika påtalades att GD själv och åhörare vittnade för att två i dömande församling satt och sov och ifrågasättande skedde avseende att flera amatördomare, kommunpolitiker i dömande församling tillhör samma politiska parti.
2016 -10 -19 överklagade flyktingbarnets God Man ärendet innefattande rättegångsfel.
2016 -10 - 31 meddelade Domstolen av Migrationsverket utsedd advokat att så skett.
2016 -11- 02 föredrogs målet avseende byte advokat samt muntlig förhandling CABR, GUBE (ref). Föredragande KAEK
2016 -11-11 föredrogs klagan rättegångsfel/Domvilla för CABR, GUBE (ref). Föredragande KAEK.
2016-11-14 Slutgiltigt Beslut, citat: PT vägrat.

Lägg märke till initialer på dömande församling i första instans, och i av God Man överklagan, anmälan rättegångsfel och vid begäran byte av offentligt biträde och några dagar senare av samma dömande i högre instans slutgiltigt beslut citat: PT vägrat.
Idag 2016 -11- 25 har jurist vid Domstolen vidimerat att - PT vägrat - är vad de valt att programmera in i datorerna och att flera i dömande församling i ordets rätta betydelse satt och sov, inte är något att bry sig om, inte heller är det rättegångsfel!

Dagen Juridik är juridiskt magasin och därav bör debattörer oavsett rubriceringar, i varje fall begära ut besvärsskrivelser och Domstolarnas dagbokslists - offentliga handlingar - innan debatt så ock avseende ensamkommande barn i så ock här redovisat avseende Kammarrätten Stockholm Organisatorisk enhet: Migrationsöverdomstolen, Avdelning 05, Rotel 058. Målnummer: UM 8223-16.
Med de sagt innebär det inte att undertecknad eller teamet anser att alla vuxna och ensamkommande barn vare sig har flyktingstatus eller andra skyddsskäl, tillika är oförsvarbart att fastställt orätt dömda inkluderande flyktingbarn och oavsett fäderne, används som brickor av i Sverige inkompetenta rikspolitikers svängdörrs-åsikter och utbildade jurister som behärskar så ock konventionsjuridiken blir hotade och hatade av både rikspolitiker och dem av "uppretade massan"!

Undertecknads ålder utgör endast i Historien information avseende Kristallnatten 1938 och andra världskrigets utbrott 1939, när många barn sändes utan sina föräldrar ut ur Nazityskland, Österrike, Polen och Tjeckoslovakien varav tiotusentals barn kom till England med hjälp av Hindertransportrörelsen och några hundra ensamkommande barn kom till Sverige, tillika avser sedermera finska vinterkrigets ensamkommande barn och obegripligt är att i Sveriges finns etniska invånare som år 2016 förblindade av politiska åsikter inte via internet tar del av i dåtid ensamkommande krigsbarns berättelser, vilket skulle ge förståelse för de 2015/2016 ensamkommande barnen från krigshärjade länder som också kommit till Sverige grundlurade av det politiska etablissemangets falska löften, lika falska som till den etnisk svenska uppretade befolkningen, för att de tillåts presentera idéer inför val, som utan undantag förkastas dagen efter av dem politiskt valda som i sann demokratursanda fortsätter att köra över både flyktingbarn och de etniskt sovande folket i Konungariket Sverige.
Mvh/Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Jag kan inte förstå upprördheten. Det är väl självklart att man måste kunna utreda åldern och i det avseendet är det på inget sätt självklart att åklagaren ska ha samma beviskrav som för gärningen utan avsevärt lägre. Sedan får vi väl se om HD anser sig kunna inordna detta under rådande lagstiftning. Jag är tveksam till det. Så debattinlägget är ingen kioskvältare direkt. Skulle det bli avslag, vilket jag tror, utgår jag från att det snabbt kommer lagstiftning i saken.

Ingen kan acceptera en ordning där den misstänkte fritt kan välja ålder och räkna med att bli bedömd efter det.

Jag tror du missar poängen i Åklagarens inlägg. Vi har olika åldrar som är relevanta i brottmål; 15 år, 18 år och 21 år, precis som artikelförfattarna nämner. Att det är oklart vilken ålder den misstänkte/tilltalade har är sällsynt men nu har vi haft ett antal sådana fall till bedömning. Vilken ålder den tilltalade har är i slutändan en bevisfråga som måste avgöras i brottmålet. Att binda domstolarna vid en lagreglerad metod är tveksamt med tanke på att vi har fri bevisprövning och bevisvärdering som en lagfäst och etablerad princip i Sverige samt framför allt då metoderna säkerligen kommer att modifieras över tid. Detta kan i viss mån jämföras med begreppet "allvarlig psykisk störning", som också är ett högst centralt begrepp för det straffrättliga ansvaret. Det finns ingen lag som slår fast vad som ligger i begreppet och vilka metoder som ska tillämpas för att pröva om en sådan störning föreligger. I nuläget finns ingen riktigt etablerad metod för åldersbestämning men domstolarna kan ju inte bara ogilla åtalen på den grunden att den tilltalade påstår sig vara 14.

MIG 2014:1

En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra sin uppgivna ålder sannolik. Han eller hon kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan. En medicinsk åldersbedömning är dock endast ett av flera bevismedel som den enskilde kan använda sig av för att uppfylla sin bevisbörda vad åldern beträffar.
-
Varför inte bara följa gällande lag ???

Kom ihåg att skilja mellan de beviskrav som gäller i asylprocessen och de som gäller i brottmålsprocessen. Den fråga som är uppe i HD gäller om kroppsundersökning (medicinsk åldersbedömning) ska kunna genomföras mot en tilltalads vilja, alltså i brottmål och inget annat.
Att debatten rör medicinska åldersbedömningar generellt är en annan sa.

Problemet är väl att inget politiskt parti vågar ta i frågan då ämnet är hett. Vi ska vara glada för att HD agerar och tar samhällsansvaret som regeringen har flytt ifrån.